Gemeente Bellingwedde


MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

19 juni 2002

Ontwerp-vergunningen Wet Milieubeheer

Bouwen en wonen

Aanvraag Monumentenvergunning

Extra impuls in afgifte en controle gebruiksvergunningen
ONTWERP-VERGUNNINGEN WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend, gelet op de artikel 3.19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, dat zij voornemens zijn op de volgende aanvragen van:
* K Janssen, Merellaan 1, 9695 BK BELLINGWOLDE voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een drukkerij gelegen aan de Hoofdweg 53 te Bellingwolde, kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie K, nummer 1351;
* J.A. Buiskool, Turfweg 4, 9697 XK BLIJHAM voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een akkerbouwbedrijf en pluimveehouderij gelegen aan de Turfweg te Blijham, kadastraal bekend gemeente Wedde, sectie IE, nummer 2;

positief te beschikken onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken, liggen vanaf 20 juni tot en met 17 juli 2002 in het gemeentehuis van de gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 2 te Wedde, ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Alleen indien u daarom telefonisch verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken van 13.00 tot 16.00 uur en buiten de kantooruren op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage gelegd.

Een ieder kan gedurende de termijn van de terinzagelegging schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikkingen. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Bedenkingen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG Wedde.

Voorts kunt u tot en met 3 juni 2002 verzoeken om voor het einde van de termijn van ter inzage legging een gedachtewisseling te houden omtrent de ontwerp-beschikking(en). U kunt dan met vertegenwoordigers van de gemeente en/of de vergunningaanvrager(s) van gedachten wisselen.

Gedurende de ter inzage termijn kan op de aanvra(a)g(en) een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tevens kan er over de ontwerp-beschikking(en) van gedachten worden gewisseld en kunnen mondeling gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht. Alleen zij die (tijdig) bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking(en) kunnen later beroep instellen bij de Raad van State tegen die beschikking, tenzij men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, of tenzij de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
BOUWEN EN WONEN

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat tussen 31 mei 2002 en 14 juni 2002 de volgende bouw-, sloopaanvragen, meldingen en aanvragen voor een gebruiksvergunning bij de gemeente zijn binnengekomen:

Aanvragen bouwvergunningen:

* Bellingwolde, Oude Lindelaan 1a, voor het oprichten van een tuinhuisje.

* Bellingwolde, Kanaaldijk O.Z. 15, voor het veranderen van een woning.

* Bellingwolde, Rhederweg 76, voor het oprichten van een garage.
* Blijham, De Omloop 54, voor het vergroten/veranderen van een garage.

* Veelerveen, Essenlaan 2, voor een gevelwijziging van een woning.
* Veelerveen, Scheidingsweg 20a, voor het gedeeltelijk vergroten/veranderen van een woning.

* Wedde, Esweg 8, voor het oprichten van een garage/carport.
* Wedde, Middenweg 14, voor het oprichten van een garage/berging.
Melding bouw/sloopvoornemen:

* Bellingwolde, Hoofdweg 93, voor het oprichten van een duivenhok.
* Oudeschans, Ulsderweg 26, voor het oprichten van een tuinhuisje.
Aanvragen sloopvergunningen:

* Blijham, Zandstroom A11, voor het slopen van een berging.
De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen c.q. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

Afgegeven beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven:

Op 5 juni 2002:

* Bellingwolde, Oudelaan 5, voor het oprichten van een garage/berging.

* Bellingwolde, Sportweg 74, voor het oprichten van een garage.
* Blijham, De Omloop 56, voor het vergroten van een woning.
* Blijham, Hoofdweg 213, voor het oprichten van een tuinhuisje.
* Wedde, Lageweg 23, voor het oprichten van een garage.
Op 7 juni 2002:

* Blijham, Raadhuisstraat 13, voor het gedeeltelijk vernieuwen van een woning.

Op 10 juni 2002:

* Bellingwolde, Dwarsweg 3, voor het oprichten van een blokhut.
* Blijham, Speeltuin Jonkers Toene, voor het slopen van een berging.
* Veelerveen, Verbindingsweg 19, voor het slopen van een asbestplafond.

* Vriescheloo, Ribesweg 30, voor het vergroten van een dakkapel.
Op 11 juni 2002:

* Bellingwolde, Rhederweg 192, voor het slopen van een opslag/hobbyruimte.

* Bellingwolde, Rhederweg 192, voor het oprichten van een opslag/hobbyruimte.

Op 14 juni 2002:

* Bellingwolde, Gronddiep 11, voor het oprichten van een berging.
* Bellingwolde, Nieuweweg 25, voor het oprichten van een garage.
* Bellingwolde, kop Kerkweg, voor het oprichten van 20 appartementen met steunstee.

* Veelerveen, Veelerveensterweg 109, voor het aanbrengen van een lichtreclame.

* Vriescheloo, Dorpsstraat 11, voor het oprichten van een hobbykas.
* Vriescheloo, Meidoornweg 16, voor het oprichten van een garage.
* Wedde, Driepoldersweg 2a, voor het plaatsen van twee dakkapellen.
* Wedde, Kerkstraat nabij nr. 4, voor het oprichten van een pinbox.
* Wedde, Oostersingel 90, voor het oprichten van een garage/berging.
Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG te Wedde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) wordt verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT te Groningen.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 12 lid 2 van de Monumentenwet 1988 het volgende bekend. Op 20 februari 2002 ontving het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde een aanvraag om Monumentenvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van de camping "De Wedderbergen" te Wedde (Molenweg 2). Per brief d.d. 15 april 2002 werden ontbrekende gegevens door aanvrager aangevuld. De Minister van OC en W beslist omtrent de aanvraag. De aanvraag ligt met ingang van 20 juni 2002 gedurende een periode van twee weken voor een ieder in het gemeentehuis Bellingwedde op de afdeling VROM ter inzage (Hoofdweg 2 te Wedde). Eventuele zienswijzen over de aanvraag kunt u gedurende deze termijn schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 18, 9698 ZG Wedde). Tijdig naar voren gebrachte zienswijzen worden onmiddellijk doorgezonden aan de Minister.

EXTRA IMPULS IN AFGIFTE EN
CONTROLE GEBRUIKSVERGUNNINGEN

De zorg voor veiligheid van inwoners en bezoekers van onze gemeente verdient voortdurende aandacht. Daarom gaat de gemeente een extra impuls geven aan het afgeven en controleren van gebruiksvergunningen. Samen met negen andere gemeentes heeft de gemeente Bellingwedde daarbij de hulp van de regionale Brandweer Groningen ingeroepen.

Waarom een gebruiksvergunning

Een gebruiksvergunning moet worden afgegeven voor elk gebouw met een `verhoogd risico'. Dat zijn gebouwen waar gewoonlijk veel mensen aanwezig zijn, zoals hotels en pensions of gebouwen met niet zelfredzame personen, zoals verzorgingshuizen.

Zo'n gebruiksvergunning moet volgens de bouwverordening `algemeen geldende gebruiksvoorschriften' bevatten, zodat het gebouw op een brandveilige manier gebruikt kan worden en ook wordt.

Wanneer is een gebruiksvergunning nodig

* Indien zich in een normale gebruikssituatie meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn.

* Indien aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt geboden.

* Voor gebouwen waar meer dan 10 gehandicapten of kinderen jonger dan 12 jaar verblijven.

* Voor gebouwen waar bedrijfsmatig brandgevaarlijke of brandbevorderende stoffen worden opgeslagen of voor de opslagruimten voor stoffen, die bij brand gevaar opleveren.

Wat gaan we doen

De regionale brandweer Groningen gaat projectmatig de gebruiksvergunningen verlenen. Voor deze werkzaamheden zijn twee brandpreventieinspecteurs aangetrokken.
Vanaf 1 februari 2002 zullen zij afspraken gaan maken voor een inspectiebezoek met die instellingen, bedrijven, kantoren etc. die door onze gemeente geselecteerd zijn.
Het verloop van het gebruiksvergunningen traject is als volgt:


1. U, als eigenaar van een gebouw, dat volgens de gegevens van de gemeente een gebruiksvergunningen dient te hebben, ontvangt een brief van de gemeente, waarin dit wordt aangegeven
2. Eén van de brandpreventieinspecteurs maakt vooraf een afspraak met u voor een inspectiebezoek.

3. De inspecteurs rapporteren aan de gemeente. Van de gemeente ontvangt u vervolgens de rapportage waarin tevens wordt aangegeven wat u verder te doen staat.

4. Als alles in uw gebouw voldoet aan de regels voor brandveilig gebruik wordt u gevraagd om een aanvraagformulier in te vullen en in te dienen bij de gemeente, waarna de gebruiksvergunning verleend kan worden. Indien het gebouw niet aan de regels voldoet wordt u verzocht dit binnen bepaalde termijnen te verbeteren. Nadat de uitvoering hiervan gecontroleerd is kan ook hier de gebruiksvergunning verleend worden.

5. Nadat de vergunning verleend is door de gemeente, waarvoor u ook een nota zult ontvangen uitgaande van de bestaande legesverordening, is het natuurlijk nog niet afgelopen. Periodiek zal de gemeente bij u komen controleren of het gebouw nog steeds gebruikt wordt overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden die in de vergunning zijn opgenomen. Voor deze blijvende controle worden geen kosten in rekening gebracht.

In alle gevallen blijft de gemeente de instantie waarvan u de correspondentie ontvangt en u dient uw correspondentie aan de gemeente te richten. In de brieven die u ontvangt staat een contactpersoon vermeld waar u met uw vragen over de procedure terecht kunt.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde 19-06-2002 '
Lees ook