Gemeente Bellingwedde


MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

22 mei 2002

Vernieuwd gemeentebestuur

Ontwerp-vergunnigen Wet Mileubeheer

Wet Mileubeheer Meldingen

Bouwen en Wonen

Vrijstelling artikel 19, lid 3 WRO

VERNIEUWD GEMEENTEBESTUUR

Op 25 maart jl. zijn de wethouders benoemd. Zij maken nu deel uit van het College van B&W en zijn geen lid meer van de gemeenteraad. Door het wegvallen van hun plaats, zijn twee personen die op de verkiezingslijst stonden, in hun plaats benoemd. Hieronder een overzicht van de drie bestuursorganen van de gemeente. Deze hebben ieder hun eigen taken en bevoegdheden.

Burgemeester

Dhr drs. E. Drenth

College van burgemeester en wethouders

Dhr drs. E. Drenth
Portefeuille: Algemene en Bestuurlijke Zaken, (Brandweer en Politie, Veiligheid en Openbare Orde), Economische en Middenstandszaken, Herinrichting, Leefbaar Oldambt/Westerwolde, Voorlichting, Monumenten, Verkeer en Vervoer, Sociale Zaken.

Dhr M.A.P. Michels (CDA)
Portefeuille: Welzijn, Kunst en Cultuur, Milieuzaken, Onderwijs, Personeel en Organisatie, Recreatieve Ontwikkelingen

Dhr M. Wachtmeester (PvdA)
Portefeuille: Financiën en Beleidsplanning, Kleine Kernen en Leefbaarheidsbeleid, Milieuzaken, Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Raad

Dhr H.L. Brouwer (PvdA-fractievoorzitter)
Blijham

Dhr H. Rouppé (PvdA)
Veelerveen

Dhr N Beukema (PvdA)
Wedde

Mw D.A.M. Borgeld (PvdA)
Bellingwolde

Mw Gruben-Abbas (PvdA)
Wedde

Mw G. Jans-Brakels (PvdA)
Veelerveen

Dhr W.L. 't Mannetje (VVD-fractievoorzitter)
Bellingwolde

Dhr A.E. Schutrups (VVD)
Bellingwolde

Dhr. H. Bessembinders (VVD)
Wedde

Dhr A.H.L. Geerdes (GroenLinks-fractievoorzitter) Bellingwolde

Dhr M.Y. van Wijngaarden (GroenLinks)
Blijham

Dhr D.J. van der Wal (CDA-fractievoorzitter)
Wedde

Dhr W.P. Claus (CDA)
BlijhamONTWERP-VERGUNNINGEN
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend, gelet op deartikel 3.19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, dat zij voornemens
zijn op de volgende aanvragen van:

* W. Ras, Hoofdweg 167, 9695 AE BELLINGWOLDE voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een loon- en grondverzetbedrijf gelegen aan de Hoofdweg 167 te Bellingwolde, kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie K, nummers 658, 1113, 114 en 1337 (ged.);

* E. Behling, Driepoldersweg 11, 9698 XP WEDDE voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een transport-, grondverzet- en akkerbouwbedrijf gelegen aan de Driepoldersweg 11 te Wedde, kadastraal bekend gemeente Wedde, sectie E, nummer 2802;

* E. Behling, Hoornderweg 31, 9698 PK WEDDE voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een graafmachine-c.q kraanverhuurbedrijf gelegen aan de Hoornderweg 31 te Wedde, kadastraal bekend gemeente Wedde, sectie D, nummer 3146;

* J.P. van der Wal v.o.f. Winschoterweg 22, 9697 XD BLIJHAM voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een loon-, transport- en grondverzetbedrijf gelegen aan de Winschoterweg 22 te Blijham, kadastraal bekend gemeente Wedde, sectie I, nummer 656;

positief te beschikken onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken, liggen vanaf 23 mei tot en met 19 juni 2002 op de secretarie van de gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 2 te Wedde ter inzage op de werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

Alleen indien u daarom telefonisch verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken van 13.00 tot 16.00 uur en buiten de kantooruren op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage gelegd.

Een ieder kan gedurende de termijn van de terinzagelegging schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikkingen. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Bedenkingen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG Wedde.

Voorts kunt u tot en met 5 juni 2002 verzoeken om voor het einde van de termijn van ter inzage legging een gedachtewisseling te houden omtrent de ontwerp-beschikking(en). U kunt dan met vertegenwoordigers van de gemeente en/of de vergunningaanvrager(s) van gedachten wisselen.

Gedurende de ter inzage termijn kan op de aanvra(a)g(en) een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tevens kan er over de ontwerp-beschikking(en) van gedachten worden gewisseld en kunnen mondeling gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht. Alleen zij die (tijdig) bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking(en) kunnen later beroep instellen bij de Raad van State tegen die beschikking, tenzij men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN

Voor een aantal inrichtingen zijn algemene regels opgesteld. De inrichtingen zijn op grond van de Wet Milieubeheer niet vergunningplichtig. In plaats van de vergunningaanvraag kan men volstaan met een melding. Wel moeten de inrichtingen op grond van Algemene Maatregelen van Bestuur, voldoen aan de voorschriften, behorende bij het betreffende Besluit.

Bij burgemeester en wethouders is de volgende melding binnengekomen:
* T.E.J. Nanninga, Tweekarspelenweg 11 te Bellingwolde. Het betreft het oprichten of veranderen van een akkerbouw- of tuibouwbedrijf (art. 8.41, lid 1 Wet milieubeheer) aan de Tweekarspelenweg 11 te Bellingwolde.

Op bovenvermelde inrichtingen is het Besluit Akkerbouwbedrijven milieubeheer van toepassing.

De meldingen, alsmede de bijbehorende stukken, liggen van 23 mei 2002 tot en met 19 juni 2002 ter inzage op het gemeentehuis. De stukken kunnen worden ingezien van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00. Alleen indien u daarom verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd.BOUWEN EN WONEN

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat tussen 26 april 2002 en 17 mei 2002 de volgende bouw-, sloopaanvragen, meldingen en aanvragen voor een gebruiksvergunning bij de gemeente zijn binnengekomen:

Aanvragen bouwvergunningen:

* Bellingwolde, Tweekarspelenweg 11, voor het oprichten van een stroloods.

* Bellingwolde, Oudelaan 5, voor het oprichten van een berging/carport.

* Bellingwolde, Wilgenhof 1, voor het oprichten van een garage en het vergroten van een berging.

* Bellingwolde, Hamsterweg 16, voor het oprichten van een schuur.
* Bljiham, De Omloop 56, voor het vergroten van een woning.
* Vriescheloo, Dorpsstraat 34a, voor het vergroten van een woning.
* Wedde, Weverslaan 4, voor het veranderen van een woning.
Melding bouw/sloop voornemen:

* Bellingwolde, Dwarsweg 3, voor het veranderen van een woning en het oprichten van blokhut.

* Bellingwolde, Oudelaan 5, voor het slopen van een carport.
* Blijham, Raadhuisstraat 78, voor het slopen van een asbest schutting.

* Wedde, Hoornderweg 19 B, voor het oprichten van een zwembadje.
* Wedde, Hoofdweg 21, voor het slopen van een asbestpijp.
Aanvragen sloopvergunningen:

* Vriescheloo, Wedderweg 53, voor het slopen van een schuur.
De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen c.q. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

Afgegeven beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven:

op 06-05-2002:

* Bellingwolde, Lijsterlaan 12 en 15, voor het slopen van asbestriool.

op 08-05-2002:

* Blijham, Hoofdweg 213, voor het slopen van een berging.
op 15-05-2002:

* Bellingwolde, Lindenlaan 28a, voor het oprichten van een tuinhuisje.

* Bellingwolde, Lindenlaan 53, voor het slopen van een gedeelte van een woning met garage.

* Bellingwolde, Oudelaan 6, voor het gedeeltelijk vernieuwen van een woning.

* Blijham, Eikenlaan 25, voor het vergroten van een berging.
* Blijham, Oosterstraat 89, voor het vergroten van een woning.
* Blijham, Bovenlanden 27, voor het oprichten van een tuinhuisje.
* Wedde, Oerdeweg 58, voor het oprichten van een vleeskuikenstal.
op 16-05-2002:

* Bellingwolde, Leidijksweg 26, voor het oprichten van een garage.
* Bellingwolde, Sportweg 85, voor het vernieuwen/veranderen van een woonboerderij.

* Bellingwolde, Middensingel 41, voor het veranderen van een voorgevel.

* Blijham, Raadhuisstraat 13, voor het gedeeltelijk slopen van een woning.

* Blijham, Eikenlaan 34, voor het oprichten van een tuinprieel.
* Vriescheloo, Dorpsstraat 58, voor het slopen van een aangebouwde schuur.

* Vriescheloo, Industrieweg 8, voor het veranderen van een woning.
* Wedde, Lageweg 23, voor het slopen van een garage/schuur.
* Wedde, Oostersingel 90, voor het slopen van een garage.
Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG te Wedde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) wordt verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT te Groningen.VRIJSTELLING ARTIKEL 19, LID 3 WRO

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken ingevolge het bepaalde in artikel 19a, lid 4 Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.


- Op 27 maart 2002 ontving het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde een aanvraag voor een bouwvergunning voor het vergroten van een vrijstaande woning aan de Veelerveensterweg 23 te Veelerveen. Het vergroten van een vrijstaande woning is in strijd met het vigerende bestemmingsplan.

- Op 3 april 2002 ontving het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde een aanvraag voor een bouwvergunning voor het oprichten van een garage/fietsenhok aan de Vonkslaan 47 te Bellingwolde. Het oprichten van een garage/fietsenhok is in strijd met het vigerende bestemmingsplan.

Het college is voornemens vrijstelling te verlenen van bovenstaande bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening. De aanvragen om bouwvergunningen liggen vanaf 23 mei 2002 tot en met 19 juni 2002 ter inzage op het gemeentehuis, Hoofdweg 2 te Wedde. U kunt tot 20 juni 2002 uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG Wedde.


Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde 23-05-2002 '
Lees ook