Gemeente Bellingwedde

Publicatie in het Streekblad op 26 maart 2003
Tijdelijke Stremming Weverslaan Wedde
Inzamelingsregeling CFK's en halonen

Aanvraag vrijstelling Bestemmingsplan artikel 19 WRO Koninklijke Onderscheiding
Tijdelijke afsluiting Molenweg Wedderbergen
TIJDELIJKE STREMMING WEVERSLAAN WEDDE
In het kader van de ruilverkaveling Wedde is het gedeelte van de Weverslaan gelegen tussen de Driepoldersweg en de Borgesiusweg te Wedde i.v.m. het aanbrengen van een betonnen duiker gestremd voor het doorgaande verkeer vanaf maandag 24 maart t/m vrijdag 28 maart a.s.. De exacte locatie van de stremming ligt op het weggedeelte van de Weverslaan net voorbij de Driepoldersweg (gezien vanaf Wedde). De werkzaamheden worden begeleid door het ingenieursbureau Tauw. Voor eventuele vragen kan contact opgenomen worden met de projectbegeleider dhr. A.T. Venema (tel: 06-53 32 41 46 of 0592-39 13 33).
INZAMELINGSREGELING CFK'S EN HALONEN
In Nederland wordt veel gekoeld; van productkoeling in de detailhandel tot airconditioners in ziekenhuizen. Veel koelinstallaties bevatten nog CFK's die de ozonlaag aantasten. Andere stoffen die de ozonlaag aantasten zijn halonen. Dit zijn middelen die veel gebruikt worden in handbrandblussers en brandblusinstallaties. Internationaal zijn afspraken gemaakt om het gebruik van CFK's en halonen terug te dringen. Om dit te stimuleren zal de Nederlandse overheid de verwijdering en de afvoer van CFK's en halonen subsidiëren. Met het bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer heeft een aantal bedrijven aangewezen om tot eind 2003 tegen een aanmerkelijk laag tarief CFK's en halonen in te nemen.

Wilt u meer weten over deze regeling dan kunt u een brochure downloaden via www.vrom.nl.
|U kunt ze bestellen bij het ministerie van VROM: telefonisch via 0900 8052 of faxen via 0900 2018052 onder vermelding van distributiecode 152226/178 voor een brochure over halonen en distributiecode 15227/178 voor een brochure over CFK's.
AANVRAAG VRIJSTELLING
BESTEMMINGSPLAN ARTIKEL 19 WRO
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat een aanvraag om vrijstelling van het ter plaatse geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is ingediend ten behoeve de realisatie van de aanpassing van de rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie) Vriescheloo, Dijkweg 29 te Vriescheloo. De aanpassing behelst een uitbreiding van het terrein, alsmede het oprichten van een nieuwe installatie.

Door gebruik te maken van de vrijstellingsmogelijkheid, genoemd in artikel 19 lid 1, kan medewerking aan bovengenoemd project worden verleend. Er dient dan toepassing te worden gegeven aan de procedure, genoemd in artikel 19a van de WRO.

Bij de voorbereiding van de toepassing van artikel 19 lid 1 juncto artikel 19a WRO dient ingevolge artikel 6a van deze wet inspraak, overeenkomstig de gemeentelijke inspraakprocedure, te worden verleend. Ter voldoening hieraan ligt bovengenoemde aanvraag vanaf 20 maart 2003 voor een ieder gedurende een termijn van twee weken in het gemeentehuis (Hoofdweg 2 te Wedde) ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder een schriftelijke inspraakreactie omtrent de aanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders (Postbus 18, 9698 ZG Wedde). Ook behoort het tot de mogelijkheid om een mondelinge inspraakreactie tijdens de termijn van terinzagelegging kenbaar te maken. Voor het geven van een mondelinge reactie dient contact te worden opgenomen met de afdeling VROM van de gemeente Bellingwedde (0597-537100).
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Op vrijdag 14 maart is tijdens zijn afscheidsreceptie in het Dollardcollege te Winschoten, de heer B. Zweers, wonende te Veelerveen gedecoreerd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn bijdrage aan het onderwijs, die voor de samenleving van grote waarde is geweest. Hij heeft zich intensief ingezet voor leerlingen en leraren op diverse beleidsgebieden in het onderwijs. Ook was hij door zijn advisering en expertise voor zowel het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap als het Ministerie van Justitie van grote betekenis.

TIJDELIJKE AFSLUITING
MOLENWEG WEDDERBERGEN

Het college van burgemeester en wethouders, daartoe gemachtigd bij raadsbesluit d.d. 20 maart 1980, heeft met inachtneming van art. 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) besloten tot het tijdelijk afsluiten van de Molenweg in het gebied de Wedderbergen ter hoogte van de onderdoorgang onder de provinciale weg voor het doorgaande verkeer met uitzondering van fietsers en voetgangers voor de periode vanaf 1 mei tot 1 september 2003.

Omdat de Molenweg de camping in twee stukken deelt, ontstaan er bij het verlaten van de camping regelmatig verkeersgevaarlijke situaties. Tevens bevordert afsluiting de overzichtelijkheid van het terrein en beoogt dit ook het beteugelen van vandalisme. Momenteel is nog in voorbereiding de herziening van het bestemmingsplan Wedderbergen. In de verdere uitwerking van het nieuwe bestemmingsplan wordt afgewogen het al dan niet afsluiten van de Molenweg ter plaatse van het viaduct en de totale inrichting van de Molenweg. Daar de procedure van het nieuwe bestemmingsplan nog niet is afgerond en hier vanwege het beoogde doel niet op gewacht kan worden, is met inachtneming van art. 34 van het BABW tot de tijdelijke maatregel besloten.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde 27-03-2003 '
Lees ook