Gemeente Bellingwedde


MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

25-9-2001

Ontwerp-vergunningen Wet Milieubeheer

Milieuvergunning

Stremming Sportweg Bellingwolde

Koninklijke onderscheiding

Nieuwe reisdocumenten

Monumentenzorg

Bouwvergunningen, meldingen, monumentenvergunning
ONTWERP-VERGUNNINGEN WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend, gelet op de artikel 3.19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, dat zij voornemens zijn op de aanvragen van:
* W.G.J. Beltman, Tweekarspelenweg 26, 9695 XZ BELLINGWOLDE voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een melkrundhouderij gelegen aan de Tweekarspelenweg 26 te Bellingwolde, kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie K, nummer 200 (ged.).;
* J.J. Schutte, Sportweg 31, 9695 EC BELLINGWOLDE voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een inrichting voor het houden van dwerggeiten aan de Sportweg 31 te Bellingwolde, kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie D, nummer 5501;
positief te beschikken, onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken, liggen vanaf 27 september tot en met 24 oktober 2001 op de secretarie van de gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 2 te Wedde ter inzage op de werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.
Een ieder kan gedurende de termijn van de terinzagelegging schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen naar aanleiding van de ontwerpbeschikkingen. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Bedenkingen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG Wedde.

Voorts kunt u tot en met 10 oktober 2001 verzoeken om voor het einde van de termijn van ter inzage legging een gedachtewisseling te houden omtrent de ontwerpbeschikkingen. U kunt dan met vertegenwoordigers van de gemeente en/of de vergunningaanvrager van gedachten wisselen. Gedurende de ter inzage termijn kan op de aanvraag een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tevens kan er over de ontwerpbeschikkingen van gedachten worden gewisseld en kunnen mondeling gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht. Alleen zij die (tijdig) bedenkingen hebben ingebracht tegen één van de twee ontwerpbeschikkingen kunnen later beroep instellen bij de Raad van State tegen die beschikking, tenzij men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
naar boven

MILIEUVERGUNNING

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde hebben vergunning verleend aan:

* Gebr. van den Boomen Blijham VOF, Michelslaan 17, 5712 PL SOMEREN voor het in werking hebben van een vleeskuikenhouderij aan de Winschoter Hogebrug 2+6 te Blijham;

Aan het besluit zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging

De beschikking en andere bijbehorende stukken liggen van 27 september tot en met 7 november 2001 ter inzage op werkdagen 09.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis.

Beroep

Tegen het besluit kan tot 8 november 2001 beroep worden ingesteld door:

a. de betrokken adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;

b. degenen die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking;

c. belanghebbende die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen in te brengen;

d. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet binnen bovenvermelde termijn in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen, kunnen bij de voorzitter eveneens een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet voor bovenvermelde datum worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, anders wordt het besluit na afloop van de beroepstermijn van kracht. Het besluit wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist. In het geval waarbij tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht nadat de bouwvergunning is verleend.
naar boven

STREMMING SPORTWEG BELLINGWOLDE

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de Sportweg, weggedeelte vanaf de Hoofdweg tot de Bosweg, in verband met het herstraten van de volledige weg m.i.v. 1 oktober a.s. is gestremd voor het doorgaand verkeer. Er wordt gestart met de werkzaamheden vanaf de kruising met de Hoofdweg. Wanneer alles naar wens verloopt zullen de werkzaamheden begin december gereed zijn.

naar boven

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Op 9 september jl. is tijdens het schuttersfeest van 'De Burchtschutters' de heer R. Loning te Wedde benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was medeoprichter en van 1972 tot maart 2001 voorzitter van de Schuttersvereninging 'De Burchtschutters'. Gedurende de 27 jaar van zijn bestuurlijke activiteiten heeft de heer Loning een voorbeeldfunctie vervuld in het onderhouden van de goede betrekkingen met diverse andere schuttersverenigingen, waaronder die van de zustervereniging van Rhede, Duitsland. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de totstandkoming van de Wildbeheerseenheid Bellingwedde, waarvan hij van 1990 tot 1993 secretaris was en tot op heden lid is van de activiteitencommissie.

naar boven

NIEUWE REISDOCUMENTEN

Ingaande 1 oktober a.s. komen er zoals bekend nieuwe modellen reisdocumenten. De veranderingen zijn al eerder gepubliceerd (Streekblad van 12 september jl.). De belangrijkste zijn echter:
* de klaar-terwijl-u-wachtservice is vervallen: na aanvraag moet u een aantal dagen wachten voordat u het nieuwe reisdocument uitgereikt krijgt;

* de bijschrijving van kinderen in het paspoort: van het bij te schrijven kind dient 1 pasfoto te worden ingeleverd; het bij te schrijven kind dient bij de aanvraag om bijschrijving aanwezig te zijn, terwijl ook de beide ouders of degene die het gezag over het kind hebben bij de aanvraag aanwezig zijn moeten zijn i.v.m. het geven van toestemming;

* de pasfoto: de afbeelding van het hoofd dient recht van voren te zijn gefotografeerd (schuin van voren kan helaas niet meer worden geaccepteerd) tegen een lichte, egale achtergrond.

De eerste week van oktober worden er geen nieuwe reisdocumenten uitgereikt. Aanvragen kunnen wel worden ingediend maar uitreiken mag niet eerder dan op 8 oktober plaatsvinden. De spoedprocedure, waarbij het reisdocument de volgende werkdag wordt afgeleverd is in de eerste van oktober niet mogelijk.

naar boven

MONUMENTENZORG

De burgemeester van Bellingwedde maakt ingevolge het bepaalde in artikel 12 van de Monumentenwet 1988 bekend, dat vanaf 27 september 2001 op de afdeling VROM, Hoofdweg 2 te Wedde, gedurende twee weken de volgende aanvraag monumentvergunning voor een beschermd rijksmonument ter inzage ligt:

* Bellingwolde, Hoofdweg 290, voor het plaatsen van raamluiken.
Een ieder is bevoegd om gedurende deze termijn van terinzagelegging, schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.
Na afloop van de vermelde termijn en na advisering door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en de monumentencommissie neemt het College van B en W een besluit op de bovengenoemde aanvraag.
Wedde, 26 september 2001
Drs. E. Drenth

naar boven

BOUWVERGUNNINGEN,MELDINGEN, MONUMENTENVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet de volgende aanvragen om een bouwvergunning hebben ontvangen:

van 8 september t/m 21 september 2001:

* Bellingwolde, Hoofdweg 146, voor het oprichten van een berging/garage.

* Bellingwolde, Hoofdweg 290, voor het aanbrengen van raamluiken.
* Bellingwolde, Koloniesweg 1d, voor het oprichten van een carport.
* Bellingwolde, Oude Lindelaan 13, voor het veranderen van een woning.

* Bellingwolde, Reiderlandstraat 16, voor het oprichten vaneen garage.

* Blijham, Beukenlaan 33, voor het vergroten van een woning.
* Blijham, Kerlaan 22, voor het oprichten van een garage.
* Blijham, Plantsoenweg 45,voor het vergroten van een woning en het verplaatsen/vergroten van een garage.

* Blijham, Raadhuisstraat 13, voor het veranderen van een woning met bijgebouw.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet de volgende meldingen bouwvoornemen hebben ontvangen:

van 2 juni 2001 t/m 15 juni 2001:

* Blijham, Parklaan 11, voor het oprichten van een afdak.
* Wedde, Wedderhofte 9, voor het oprichten van een berging.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Monumentenwet de volgende aanvragen om een Monumentvergunning hebben ontvangen:

van 2 juni 2001 t/m 15 juni 2001:

* Bellingwolde, Hoofdweg 290, voor het aanbrengen van raamluiken.
De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen cq. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.
naar boven

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde '
Lees ook