Gemeente Bergen


Uitslag verkiezingen

Commissievergaderingen

Spreekuur burgemeester vervalt

Gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld
Open dag De Maasduinen
Eerste fase centrale balie afgerond
Enquête hoogwater
Verkoop Anjerloterij
De eerstvolgende raadsvergadering is op dinsdag 11 juni. U bent van harte welkom om deze bij te wonen vanaf de publieke tribune. De De agenda voor deze vergadering staat nog niet vast. Commissievergaderingen

Bezoek de maandelijkse commissievergadering
In de week na Pinksteren zijn de drie maandelijkse commissievergaderingen. Alle vergaderingen zijn openbaar. U bent dus van harte welkom. De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis en beginnen om 19.00 uur. Net als de raadsvergadering begint elke commissievergadering met het vragenuur voor u. Uw vragen kunnen gaan over onderwerpen die op de commissieagenda staan. Het vragenuur is, na de opening en vaststelling van de definitieve agenda, het eerste punt op de agenda. Als er bij de aanvang van de vergadering geen sprekers zijn, sluit dit agendapunt en gaat de commissie verder met het volgende agendapunt. U kunt geen vragen stellen over: Algemene agendapunten

In elke commissievergadering komen de volgende, algemene agendapunten aan de orde:

1. Opening

2. Definitieve vaststelling van de agenda

3. Vragenuur inwoners

4. Verslag vorige vergadering

5. Informatie uitwisseling over de Kadernota
Tot slot de rondvraag.
Commissie Welzijn

De Commissie Welzijn vergadert op dinsdag 21 mei. Naast de hierboven vermelde (algemene) agendapunten staan de volgende punten op de agenda.

* Toelichting door de architect op het definitief ontwerp voor de te bouwen de brede school in Bergen;

* Vaststellen subsidiebedrag 2001 Volksuniversiteit en begroting / werkplan 2002;

* Wijzing verordening leerlingenvervoer.

Infolijst commissie Welzijn:
a. subsidie aanvraag IFMA Kunstcollectief voor het project 'Het Vizier op de Waan', onderdeel van de manifestatie over kunst en cultuur 'De Waan';
b. WVG investeringen inleunwoningen zorgcentrum Nieuw Bergen; c. Bereikbaarheid en beschikbaarheid huisartsen (brief van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dd. 20-2-2002); d. Deelname Polen Comité aan project Alive;
e. Verslag van het overleg met het Platform Voorzieningen Gehandicapten dd. 28-3-2002.

Commissie Grondgebiedszaken
De commissie Grondgebiedszaken vergadert op woensdag 22 mei. Naast de algemene agendapunten bespreekt de commissie de volgende onderwerpen.
* Sanering wegverkeerslawaai;

* Beantwoording verzoek Groen-Planning in relatie tot ontgrondingenplan Walbeckerweg;

* Toelichting op Leader Plus;

* Formulering randvoorwaarden herinrichting Raadhuisplein.
Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
De leden van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken vergaderen op donderdag 23 mei. Naast de algemene agendapunten is de agenda als volgt.

* Ter kennisname / informatie:

* a. brandweerbeleidsplan;

* b. besluitenlijsten van GS Limburg;

* c. verslagen portefeuillehouders uit gewest Noord- en Midden Limburg;

* d. verslagen DB Regio Noord- en Midden Limburg;
* e. notitie over WOZ (afwerking bezwaarschriften tegen belastingaanslagen).

* Voorstel tot vaststelling beschikbaarstelling krediet regiovisie maasduinen - Bestuurskrachtmonitor gemeente Bergen
* Voorstel tot akkoordverklaring begroting 2003 Industrieschap Gennep-Bergen

* Voorstel tot vaststelling Verordening huisnummering en straatnaamgeving

* Notitie inzake behandeling financiële zaken in commissie en raad in duale stelsel.

Spreekuur burgemeester vervalt
Het wekelijkse spreekuur van burgemeester Klaverdijk op dinsdag 21 mei vervalt. Normaal heeft de burgemeester elke dinsdagmorgen spreekuur van 10.30 tot 12.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Raad heeft Gemeentelijk Rioleringplan vastgesteld Om het rioleringssysteem in onze gemeente te beheren is een goed beheersplan noodzakelijk. Daarom heeft de raad onlangs het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld.

Elke vier á vijf jaar wordt dit plan geactualiseerd. Dan wordt ook een herberekening gemaakt van alle te verwachten kosten en investeringen. Afhankelijk van deze herberekening worden de rioolrechten vastgesteld. In de Wet Milieubeheer is bepaald dat elke gemeente een rioleringsplan moet hebben. Het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan is geldig tot 2005.

Riolering in onze gemeente

In onze gemeente hebben we zo'n 104 kilometer vrijvervalriolering en bijna 40 kilometer persleiding. Iets meer dan 50% van de riolering ligt in de kernen, de rest in het buitengebied. Van de riolering in de kernen bestaat circa 93 % uit een gemengd rioolstelsel. In een gemengd stelsel wordt afvalwater en regenwater gemengd en gezamenlijk afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. De riolering in het buitengebied (veel drukriolering) is alleen voor vuil water en niet voor regenwater.

Waarom belangrijk

Een goede riolering, en daarbij behorend onderhoud is noodzakelijk voor een goede volksgezondheid en milieuhygiëne. Doelstellingen van het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn:

* inzamelen en transporteren van afvalwater en overtollig regenwater;

* voorkomen van vervuiling van oppervlaktewater en bodem;
* voorkomen van wateroverlast (in woningen en gebouwen) tijdens hevige regenval;

* voorkomen van overige overlast door calamiteiten (zoals instortende riolen, stank geluid en trillingen).

Hoofdlijnen Gemeentelijk Rioleringsplan
De belangrijkste punten uit het nieuwe rioleringsplan zijn:
* het aanleggen van bergbezinkbassins in Nieuw Bergen;
* de aanleg van randvoorzieningen, zoals bergbezinkbassins, in Well, Wellerlooi en Siebengewald;

* onderzoek riolering buitengebied/ IBA's;
* onderzoek naar ongeoorloofde lozingen;

* inhaalslag van reinigings- en inspectiewerkzaamheden
* aanleg van gescheiden of verbeterd gescheiden stelsels in nieuwe situaties en waar mogelijk infiltratie van regenwater in de bodem;
* installeren van een storingsmelding en -registratiesysteem bij hoofdgemalen, randvoorzieningen en overstorten;
* het inventariseren, actualiseren en digitaliseren van gegevens en kaartmateriaal;

* het uitvoeren van herberekeningen.

Kosten
Om de kosten van onderhoud en verbeteringen aan het rioolstelsel te kunnen betalen wordt het rioolrecht tot 2005 jaarlijks met 15,- verhoogd. In 2005 wordt een nieuw plan opgesteld, dan wordt ook het rioolrecht opnieuw berekend.
Ter inzage
Het Gemeentelijk Rioleringsplan ligt voor iedereen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijk Beheer. U kunt het plan elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur, of op afspraak 's middags inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Schaap, medewerker afdeling Ruimtelijk Beheer, telefoon (0485) 34 83 47.
Zondag 19 mei open dag De Maasduinen
Het langste nationaal park van Nederland, de Maasduinen, nodigt u uit. Tijdens de open dag op zondag 19 mei, van 12.00 tot 17.00 uur, bent u van harte welkom bij de diverse workshops en excursies.

Alle nationale parken in Nederland organiseren het komend weekend een open dag. Er vinden verschillende activiteiten plaats waardoor u de mogelijkheid heeft te genieten van de mooiste stukken natuur van Nederland.

Open dag in de Maasduinen

Zondag 19 mei worden in de Maasduinen op drie locaties, Afferden, Nieuw Bergen en Wellerlooi, diverse activiteiten georganiseerd. Er zijn workshops voor kinderen en u kunt deelnemen aan een van de excursies. De excursies zijn van 12.30 tot 14.30 uur, en van 15.00 tot 17.00 uur. U kunt op alle locaties starten en wordt ontvangen met koffie, limonade en koek. Deelname aan de workshops en excursies is gratis.

Workshops

Bij de werkschuur van Staatsbosbeheer in Afferden vindt de workshop `Ontdek je stekje plaats'. Bij de picknick- en kinderspeelplaats aan de Ceresweg in Nieuw Bergen kunt u meedoen aan het natuurpad `Eddy Eend'. Van 14.00 tot 16.00 kunt u kijken naar een demonstratie schaap scheren bij de schaapskooi aan de Bedevaartsdijk in Well. De schaapskooi is afgelopen dinsdag officieel geopend. Tot slot kunt u in gemeenschapshuis 't Luukske in Wellerlooi deelnemen aan de workshop `Hubrecht de specht'.

Doe de drie parken

De actie `Doe de drie parken' is een mooie gelegenheid om tussen 19 mei en 19 juni de nationale parken de Meinweg, de Groote Peel en de Maasduinen te bezoeken. Bij ieder park laat u het `Doe de drie parken-formulier' afstempelen. Zodra u de derde stempel heeft, ontvangt u een leuke attentie. De stempelkaarten zijn vanaf vandaag verkrijgbaar bij VVV Bergen, Raadhuisstraat 4 in Nieuw Bergen. Hier kunt u ook terecht om uw kaart af te laten stempelen voor uw bezoek aan de Maasduinen. VVV Bergen is elke werkdag geopend van 9.30 tot 16.30 uur, zaterdags is VVV Bergen geopend van 9.30 tot 12.00 uur. Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VVV Bergen, telefoon (0485) 34 19 22 of met Consulentschap NME in Limburg, telefoon (0475) 38 64 60, e-mail
cnme.limburg@ivn.nl.

Centrale Balie biedt u extra service
Sinds kort is het takenpakket van de receptie in het gemeentehuis uitgebreid. Daarom is ook de naam veranderd. De receptie heet voortaan Centrale Balie, hier kunt u voortaan terecht voor diverse zaken, waarvoor u vroeger nog naar de betreffende afdeling moest.

De eerste fase van de uitbreiding van taken bij de Centrale Balie is hiermee afgerond. De bedoeling is dat de Centrale Balie in de toekomst méér centrale taken krijgt. Wij verwachten dat onze service aan u hierdoor verbetert.

Aanvraagformulieren en informatie

Bij de medewerkers van de Centrale Balie kunt u onder andere voor het volgende terecht:

* melding defecte straatverlichting;

* verstrekken van gemeentegidsen;

* informatie ongeadresseerde reclamestickers;
* verstrekken van `Postbus 51-folders';

* verstrekken van algemene informatie over reisdocumenten en rijbewijzen;

* verstrekken van informatie `ontheffing stookverbod';
* verstrekken van informatie en het uitreiken van aanvraagformulieren `kampvuur';

* verstrekken van informatie en het uitreiken van aanvraagformulieren voor kapvergunningen;

* verstrekken van informatie over ventvergunningen;
* verstrekken van informatie over collectevergunningen;
* het beantwoorden van milieuvragen (ophalen van huisvuil, het omruilen van de afvalcontainer etc.);

* verstrekken van informatie m.b.t. bouwaanvragen/uitreiken aanvraagformulieren `verzoek om vooroverleg';
* verstrekken van informatie en het uitreiken van aanvraagformulieren `sloopvergunning/sloopmelding'
* het verstrekken van informatie `bezwaar tegen aanslag gemeentelijke belastingen';

* het verstrekken van informatie over de aanslag rioolrechten;
* het verstrekken van informatie over `aanslag onroerende-zaakbelastingen';

* het verstrekken van informatie over de `aanslag ledigen afvalcontainers'.

Veel reacties op enquête hoogwater
Een tijdje geleden heeft de gemeente een enquête uitgevoerd bij de inwoners van het hoogwatergebied. Van de 485 verzonden enquêteformulieren zijn er 315 teruggestuurd. Dit betekent dat 65% heeft gereageerd.

Wij bedanken iedereen die deel heeft genomen voor z'n reactie. Alle reacties worden de komende tijd op een rij gezet en verwerkt. Zodra de resultaten bekend zijn informeren wij u via deze pagina. Verkoop Anjerloterij start volgende week
Maandag 20 mei start in Limburg de verkoop van de Anjerloten. Radio L1 besteedt op dinsdag 21 mei tussen 10.00 en 12.00 uur extra aandacht aan de Anjerloterij Limburg in het radioprogramma Het Balkon van Limburg. Ook dit jaar komen verenigingen uit onze gemeente bij u aan de deur om loten te verkopen.

In onze gemeente worden loten verkocht door fanfare `Helpt Elkander' uit Afferden, gilde `St. Anthonius Abt/ St. Agatha' uit Bergen, drumband en majorettenkorps `De Kloppers' uit Nieuw Bergen, schutterij `Ons Genoegen' uit Siebengewald, harmonie `De Vriendenkring' uit Well en scoutinggroep `St.Tarcisius' uit Wellerlooi. De Anjerloterij duurt tot en met 16 juni.

Steun aan eigen vereniging

De prijs per lot is 0,70. Van elk verkocht lot ontvangt de verkopende vereniging zelf 1/3 deel voor de verenigingskas. U steunt dus ook uw eigen vereniging als u een Anjerlot koopt! Daarnaast maken verenigingen die loten verkopen, meer kans op een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.

Prijzen

Ook dit jaar zijn er weer 100 aantrekkelijke prijzen te winnen. De hoofdprijs is een droomreis. Verder zijn er reizen naar de Europese hoofdsteden London en Parijs. Waardevolle theaterbonnen, diverse dagtochten, (theater)arrangementen, een jaar lang maandelijks bloemen, cadeaubonnen voor cd's, boeken en film en 45 Anjerprijzen maken het prijzenpakket compleet. De Anjerprijs bestaat dit jaar uit een keramisch kunstwerk van Sjèr Jacobs uit Tegelen.

Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg

De Anjerloterij wordt verzorgd door het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg. Samen met de veertien andere regionale afdelingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds subsidieert het fonds projecten op cultureel gebied: muziek, theater, letteren, beeldende kunst, monumentenzorg, kunst- en cultuureducatie, wetenschap en natuurbehoud. In Limburg werd in 2001 ruim 400.000,- aan subsidie toegekend.

Subsidie aan plaatselijke verenigingen

Verenigingen die op cultureel gebied werkzaam zijn, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Vorig jaar is onder andere subsidie toegekend aan Stichting de Marke voor de bouw van de schaapskooi en gemengde zangvereniging Wallaria uit Well voor de aanschaf van een piano. Schutterij St. Petrus uit Bergen en schutterij Prins Hendrik uit Afferden ontvingen een subsidie voor nieuwe uniformen.

Uw steun is onmisbaar

Jaarlijks ontvangt het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg een groot aantal subsidieaanvragen van tal van verenigingen en organisaties. De belangrijkste bron van inkomsten voor het Prins Bernhard Cultuurfonds is de jaarlijkse Anjerloterij; door de loterij kunnen elk jaar vele verzoeken om financiële bijdragen gehonoreerd worden. Deze bijdragen zijn echter alleen mogelijk als er zoveel mogelijk geld binnenkomt. Uw steun door het kopen van loten van de Anjerloterij is dan ook onmisbaar bij het functioneren van het Prins Bernhard Cultuurfonds en daarmee voor onze eigen cultuur en onze eigen verenigingen. Koop dus ook dit jaar weer zoveel mogelijk Anjerloten!

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bergen 16-05-2002 '
Lees ook