Gemeente Blaricum

Bekendmaking

Laatst gewijzigd: 27 mei 1999

Beleidsregels met betrekking tot de invordering van de gemeentelijke belastingen

* Machtigingskaarten die na 1 maart van het desbetreffende belastingjaar worden ingediend gelden (indien gewenst) met ingang van het volgende belastingjaar.

* Verzoeken tot betalingsregelingen tijdens de herinnerings- en aanmaningsfase worden verleend voor maximaal drie maanden plus de herinnerings- c.q. aanmaningstermijnen indien betrokkene in de afgelopen drie jaar geen dwangbevel heeft ontvangen. Heeft de betrokkene in de afgelopen drie jaar wel een dwangbevel ontvangen dan is de termijn van uitstel van betaling één maand plus de herinnerings- en aanmaningstermijnen.

* Wanneer er bij automatische incasso een termijnbedrag niet geïncasseerd kan worden of deze wordt gestorneerd, dan dient het desbetreffende termijnbedrag binnen 1 week, nadat betrokkene hierover is geïnformeerd, handmatig overgemaakt te worden.

* Kan er bij automatische incasso een tweede keer een bedrag niet geïncasseerd worden of deze wordt voor de tweede keer gestorneerd, dan worden de vervaltermijnen van de niet-automatische incasso gehanteerd.

* Bij intrekking van een machtiging dient het totaal openstaand belastingbedrag binnen de vervaltermijnen van de niet-automatische incasso voldaan te worden. Zijn de betaaltermijnen van de niet-automatische incasso vervallen dan dient het totaal openstaand belastingbedrag terstond voldaan te worden.

* Verzoeken tot kwijtschelding dienen binnen zes weken na dagtekening van de belastingaanslag ingediend te worden. Verzoeken die te laat worden ingediend worden niet-ontvankelijk verklaard.

* Aan burgers die in de afgelopen drie belastingjaren geen dwangbevel hebben ontvangen kan uitstel van betaling worden verleend van maximaal drie maanden.

* Aan burgers die in de afgelopen drie jaar wel een dwangbevel hebben ontvangen kan uitstel van betaling worden verleend van maximaal een maand.

* Als de burger een 'politiebriefje' heeft ontvangen dan dient hij het openstaande belastingbedrag te betalen voor de aangegeven datum op die brief. Verder uitstel zal niet worden verleend en er zal worden overgegaan tot loonbeslag c.q. beslag op roerende zaken.

Publicatie van 27 mei 1999

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Blaricum '
Lees ook