Gemeente BreukelenBEKENDMAKING VASTSTELLING VERORDENING LEERLINGENVERVOER

In de raadsvergadering van 30 mei 2002 heeft de raad besloten tot vaststelling van de nieuwe verordening leerlingenvervoer.

Binnen 3 weken na deze publicatie kan iedere kiesgerechtigde een verzoek tot het houden van een gemeentelijk referendum over deze verordening indienen.

Het indienen van een verzoek moet persoonlijk bij het bureau burgerzaken van de gemeente Breukelen. De verzoeker tekent het formulier en identificeert zich. De door de burgemeester daartoe aangewezen ambtenaar of ander persoon zet in aanwezigheid van de kiesgerechtigde op het formulier de datum waarop het verzoek is ingediend.

Een ingediend verzoek kan niet worden ingetrokken en een verzoeker kan niet meer dan èèn verzoek over hetzelfde besluit indienen.

U kunt de nieuwe verordening leerlingenvervoer tot 3 weken na deze publicatie inzien op het gemeentehuis na afspraak met Frank Wagenaar, telefoon (0346) 26 09 65 of Annie Bisschop, telefoon (0346) 26 09 68.

BEKENDMAKING WEGENWET

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 7 juni tot en met 21 juni 2002 bij de sector Grondgebied aan de Dannestraat 3 te Breukelen ter inzage liggen:


-de verzoeken van Railinfrabeheer tot het onttrekken aan de openbaarheid van de volgende wegen:


-de Stationsweg tussen de Broekdijk West en de aansluiting op Rijksweg A2.


-de Parallelweg van de Westkanaaldijk tot de kruising met de Laan van During.


-de Ter Aaseweg van de Westkanaaldijk tot circa 50 meter ten oosten van nummer 4.

De stukken kunnen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur worden ingezien bij de sector Grondgebied aan de Dannestraat 3 in Breukelen. Gelieve voor de middaguren een afspraak te maken.

Reden

De reden voor het verzoek is de aanleg van ongelijkvloerse spoorkruisingen in het kader van de aanleg van een viersporen traject Amsterdam - Utrecht.

Reacties

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke of rechtspersonen hun mening mondeling of schriftelijk uiten. Schriftelijke reacties kunnen vóór 24 juni 2002 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 116, 3620 AC Breukelen.

Belanghebbenden zijn daarnaast ook welkom om op 17 juni 2002 om 16.00 uur op het kantoor van de sector Grondgebied, Dannestraat 3 met de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur de verzoeken te bespreken.

KENNISGEVING PLASSENSCHAP LOOSDRECHT

Op donderdagmiddag 6 juni zal de firma Hoffman onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de ophaalbrug bij de Mijndense sluis.

De Mijndense Dijk is daardoor vanaf circa 16.30 uur gestremd, het ongemak dat dit veroorzaakt zal waarschijnlijk enkele uren duren.

Na de zomerperiode zullen uitgebreidere werkzaamheden aan de brug worden verricht. Dan zal de brug vermoedelijk enkele dagen buiten bedrijf zijn.

U wordt hiervan te zijner tijd door het plassenschap op de hoogte gesteld.

COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN ABCOUDE EN BREUKELEN

De commissie bezwaar- en beroepschriften vergadert 17 juni aanstaande in de bovenzaal van het gemeentehuis van Breukelen aan de Markt 13 in Breukelen. De zitting begint om 20.15 uur. De zitting is openbaar, maar op verzoek van belanghebbenden kan worden besloten de zitting achter gesloten deuren te houden.

agenda

20.15 uur

Behandeling van het bezwaarschrift van De Brauw Blackstone Westbroek Advocaten namens R.E.J. Bus uit Nieuwegein tegen het niet tijdig nemen van een besluit door burgemeester en wethouders van Breukelen op het verzoek van betrokkene om toepassing van bestuursdwang met betrekking tot illegale activiteiten langs de Weersloot in Breukelen in het algemeen en tegen een illegale caravan/bungalow in het bijzonder.

20.45 uur

Behandeling van het bezwaarschrift van Advocatenkantoor Kabalt namens V.C.M. Bon en R.F. Bon uit Breukelen tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Breukelen tot toepassing van bestuursdwang met betrekking tot diverse hekwerken nabij de Weersloot in Breukelen.

21.15 uur

Behandeling bezwaarschriften van E. Philips, J. Lamman, K.G. Visser, B.G. Weber, J. Verheul en H.J. Kamphuis, allen uit Abcoude, tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Abcoude tot verlening van een bouwvergunning voor het vergroten van de woning Zr. Claassenhof 12 in Abcoude.

21.50 uur

Behandeling van het bezwaarschrift van G.W. Griffioen uit Abcoude tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Abcoude tot verwijdering per 1 januari 2003 van een reclameaanduiding op het perceel Koningsvaren 95 in Abcoude.

De stukken die op de zaken betrekking hebben, liggen er inzage op het secretariaat van de commissie in gemeentehuis Boom en Bosch in Breukelen. Het secretariaat is tijdens kantooruren open. Voor meer informatie kunt u bellen met de secretaris van de commissie (0346) 26 09 56.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Breukelen 07-06-2002 '
Lees ook