Gemeente Breukelen


INSPRAAKAVOND BOUW 17 SENIORENWONINGEN EN PEUTERSPEELZAAL

Er zijn plannen voor de bouw van 17 seniorenwoningen en een peuterspeelzaal in Kockengen op een locatie tussen de Dreef en de Schoolweg.

Omdat het bestemmingsplan hier niet in voorziet, moet een wettelijk vastgelegde procedure worden gevolgd voordat de gemeente vergunning voor de bouw kan verlenen. Zo moet de gemeente direct belanghebbenden de gelegenheid geven kennis te nemen van de bouwplannen en daar hun mening over te geven.

De plannen liggen ter inzage bij de sector Grondgebied aan de Dannestraat in Breukelen.

Op dinsdag 3 september is er een inspraakavond over de nieuwbouwplannen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het verzorgingstehuis aan de Dreef in Kockengen en begint om 19.30 uur

VERKEERSBESLUITEN

Publicatiedatum: 25 juli 2002

Burgemeester en wethouders van Breukelen maken bekend, dat vanaf heden bij de receptie van de sector Grondgebied (Dannestraat 3), ter inzage zijn gelegd hun besluiten van 23 juli 2002,


1 tot het inrichten als rotonde van de kruising Brugoprit Stationsweg verlengde Brugoprit (tunnelweg).


2 tot het regelen van de voorrang op

2a. de kruising Corridor Verbindingsweg Corridor- Stationsweg/ N401;

2b. de kruising Merwedeweg verlengde Brugoprit (tunnelweg);

2c. de kruising Westkanaaldijk Merwedeweg;

2d. de kruising Breukelerwaard Toerit A2

3 tot het aanwijzen als verplicht fiets-bromfietspad van:
3a. het pad langs de oostzijde van de Westkanaaldijk, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom;

3b. de langzaam verkeersroute tussen de kruising N401 de verbindingsweg Corridor/ N401 toerit Hotel Breukelen en de Broekdijk West;

3c. de langzaam verkeersroute langs de Corridor tussen de aansluiting met de Stationsweg en de op het bedrijventerrein de Breukelerwaard gelegen parallelweg.

4 tot het aanwijzen als verplicht fietspad van:
4a. het pad langs de oostzijde van de Westkanaaldijk, voor zover gelegen binnen de bebouwde kom;

4b. het pad aan de noordzijde van de Stationsweg, voor zover gelegen tussen de Broekdijk West en de onder 1b genoemde rotonde alsmede het verbindingspad naar de fietsstrook langs de Brugoprit;

4c. de opvangpaden ter weerszijden van de aansluiting Merwedeweg en de verlengde Brugoprit, ter verbinding met het fietspad langs de Westkanaaldijk.

5 tot het gesloten verklaren voor fietsen en bromfietsen en invalidenvoertuigen van: de verlengde Brugoprit (tunnelweg), voor zover gelegen ten westen van de aansluiting met de Merwedeweg, de Corridor, voor zover gelegen tussen de rotonde ten westen van het spoor en de op het bedrijventerrein de Breukelerwaard gelegen parallelweg; de verbindingsweg tussen de Corridor en de Stationsweg;


6 tot het gesloten verklaren van voor ruiters, vee, wagen en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur alsmede fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen van: de Breukelerwaard, vanaf de rotonde tussen het spoor en de A2 en perceel Breukelerwaard nr. 4.


7 tot het instellen van een snelheidsbeperking van 30 km/uur voor de Westkanaaldijk, ter hoogte van het pontje naar Nieuwer Ter Aa, voor het wegvak waar geen verplicht fiets-bromfietspad aanwezig is.


8 tot het instellen van een parkeerverbod langs de oostzijde van de Merwedeweg, voor zover gelegen tussen de aansluiting met de verlengde Brugoprit (tunnelweg) en de aansluiting met de Westkanaaldijk;


9 tot het intrekken van de oude verkeersbesluiten, het regelen van de voorrang op de kruising Brugoprit Stationsweg.


10 tot het gesloten verklaren van voor ruiters, vee, wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur alsmede fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen van het wegvak tussen de kruising N401/Stationsweg en de aansluiting van de weg naar het voormalige benzinestation en de Breukelerwaard; t


11 tot het instellen van een snelheidsbeperking van 50 km/uur voor de Westkanaaldijk, ter hoogte van het pontje naar Nieuwer Ter Aa.


12 tot het inrichten van een (mini) rotonde van de kruising Breukelerwaard, toegangsweg A2 en de tijdelijke toegangsweg naar het bedrijventerrein Breukelerwaard.;

13 tot het regelen van de voorrang bij de aansluiting van de Westkanaaldijk op de Merwedeweg ter hoogte van de Heycop; 14 tot het regelen van de voorrang op het oude viaduct in de Merwedeweg over de Heycop; 15 tot het aanwijzen als fietspad van het pad langs het Amsterdam-Rijnkanaal als fietspad tussen de aansluiting met de Broekdijk West en de Stationsweg.

De bovengenoemde verkeersbesluiten zijn noodzakelijk in verband met het gewijzigde wegenverloop tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Rijksweg A2. Het is van belang dat op zondag 15 september 2002, als de tunnel onder het spoor in gebruik wordt genomen, ook alle benodigde verkeersborden z]ijn aangebracht.

Eventuele bezwaren tegen deze verkeersbesluiten kunnen binnen 6 weken na de dag van deze publicatie schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 116, 3620 AC Breukelen.

BEKENDMAKING VASTSTELLING VERORDENING SUBSIDIES WIW EN INKOMSTENVRIJLATING ABW 2002

Publicatiedatum: 25 juli 2002

Burgemeester en wethouders van Breukelen maken bekend dat zij voornemens zijn vast te stellen de verordening subsidies WIW en inkomstenvrijlating Abw 2002 onder gelijktijdige intrekking van de verordening subsidies WIW en inkomstenvrijlating Abw.

De verordening stelt regels vast omtrent de verlening van activiteitensubsidies aan uitkeringsgerechtigden, de toepassing van de vrijlatingsbepalingen voor categorieën personen en de verstrekking van subsidies aan uitkeringsgerechtigde arbeidsgehandicapten op een proefplaats.

De verordening ligt vanaf vandaag, gedurende vier weken, ter inzage bij de afdeling Sociale Dienstverlening en Burgerzaken, gevestigd in het Koetshuis van het gemeentehuis. Op verzoek kan iedereen, tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur), tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift van de verordening krijgen.

Na verwerking van de ingekomen reacties zal de verordening aan de raad van deze gemeente, in de vergadering van 24 september 2002, ter vaststelling worden aangeboden.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Breukelen 24-07-2002 '
Lees ook