Gemeente Capelle a/d IJssel

bekendmaking 3 juli 2002

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING:
ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Van Beethovenlaan 60, dakkapel achterzijde aanbrengen. Andreas Schelfhoutrade 77, dakkapel aanbrengen. Zwaarddans 24 en 26, woonhuis uitbreiden aan achtergevelzijde. Maasdal 14, dakkapel achterzijde aanbrengen.

TER INZAGE:
AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING/MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN

Onderstaande plannen liggen, in verband met een vrijstellingsprocedure, ter inzage bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis.


1. Andreas Schelfhoutrade 77, dakkapel aanbrengen.
2. Grafiek 71, blokhut plaatsen.

Vrijstellingsprocedure met toepassing van:
Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Termijn van terinzagelegging en eventueel indiening zienswijzen: Vanaf 4 juli 2002, gedurende vier weken.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN

Verzenddatum 25 juni 2002:
Paganinistraat 50, woning uitbreiden en berging plaatsen. Paganinistraat 52, woning uitbreiden en berging plaatsen. Bachstraat 93, woning uitbreiden.

Verzenddatum 27 juni 2002:
Arend Brinkmanrede 18, dakkapellen aanbrengen. Pastel 90, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Bermweg 332, brandtrap aanbrengen.
Chopinstraat 71, woning uitbreiden.
Chopinstraat 73, woning uitbreiden.

KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunningen zijn aangevraagd en verleend voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 28 juni 2002
Wegens renovatie/herinrichting groen
Ter hoogte van Borndiep 72 1 berk
Ter hoogte van vijver achter Borndiep/Hoendiep 3 Canadese populieren
Ter hoogte van Winschoterdiep 61 3 Italiaanse populieren Ter hoogte van Reitdiep 2 en 4 3 sierkersen

Wegens reconstructiewerkzaamheden
Voor de flat Wiekslag 82/140 4 Italiaanse elzen Voor de flat Wiekslag 242/300 4 elzen

Scheldedal 72 1 berk

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij het Informatiecentrum.

Indien u meent door één van de bovengenoemde beschikkingen in uw belang te zijn getroffen,
heeft u de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen.
Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

BESTEMMINGSPLAN OOSTGAARDE 1999

Het college maakt, ingevolge artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 18 juni 2002, nummer DRGG/ARB/01/10858A, heeft goedgekeurd het bestemmingsplan Oostgaarde 1999, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Capelle aan den IJssel op 5 november 2001.
Vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het goedgekeurde bestemmingsplan Oostgaarde 1999 liggen met ingang van 4 juli 2002 gedurende zes weken voor eenieder op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur ter inzage bij het informatiecentrum.

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten omtrent goedkeuring kan gedurende vorengenoemde termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door degene die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede door een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden.

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast het indienen van een beroep tevens een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen, het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het goedgekeurde bestemmingsplan Oostgaarde 1999 liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel 03-07-2002 '
Lees ook