Gemeente Capelle a/d IJssel
ws/bekendmakingen/bericht.html?440">

Capelle Actueel - gemeentenieuws Kennisgeving Wet milieubeheer

Kennisgeving Wet milieubeheer

Beschikkingen

Artikel 8.23

Algemeen

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) veroorzaken, hebben meestal een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Als de vergunningvoorschriften niet meer toereikend zijn voor de bescher-ming van het milieu heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid de vergunning ambtshalve te wijzigen, aan te vullen en/of in te trekken. De behandeling van deze procedure bestaat uit twee stappen: het opstellen van het ontwerp van de aanpassing van de vergunning (ontwerpbeschik-king) en vervolgens het nemen van een besluit ten aanzien van de aanpassing van de vergunning (beschi-kking).

Onderwerp

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

1 Wij hebben besloten om voor-schriften van de op 12 juni 1996 aan MES Grafische bedrijven verleende vergunning ten behoeve van een reprodrukkerij aan de Rietbaan 15 in Capelle aan den IJssel krachtens artikel 8.23 van de Wet milieubeheer ambtshalve aan te vul-len.

2 Wij hebben besloten om voor-schriften van de op 4 mei 1990 aan Machinefabriek B.V. Essenbaan verleende vergunning ten behoeve van een machinefabriek aan de Essenbaan 20 in Capelle aan den IJssel krachtens artikel 8.23 van de Wet milieubeheer ambtshalve aan te vul-len.

Inzage

U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken van 18 december 2003 tot en met 28 januari 2004 op werkdagen tijdens kantooruren op de volgende plaatsen inzien:

- het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 in Capelle aan den IJssel (op werkdagen tot 19.00 uur);

- het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 in Schiedam.

Indien daar telefonisch om wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovenge-noemde periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, tele-foonnummer 010-2468621 en bij de gemeente Capelle aan den IJssel, telefoonnummer 010- 2848662.

Beroep

Binnen zes weken na de begindatum van terinzagelegging van de beschikking kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door:

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschik-king;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbe-schik-king.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschul-digd zijn.

De beschikking wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Inlichtingen

Voor informatie over de beschikking kunt u zich wenden tot de heer F. Ammerlaan van de DCMR, telefoonnummer 010-2468358.

Voor vragen over de procedure en terinzagelegging en voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, telefoonnum-mer 010-2468621.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel 18-12-2003 '
Lees ook