Gemeente Ede

Wet Milieubeheer

Ontwerp-besluit

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan W.M. de Greef, voor een veehouderij op het adres Heuvelseweg 14 te Lunteren WM/2001-028.

Intrekkingsbesluiten

Op 2 oktober 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk ingetrokken van;

1. R.J. Ploeg, Hessenweg 58 te Ede van d.d. 21 november 1979, nr. HW-1978-151 geheel in te trekken;

2. H. de Koning, Nieuweweg 60 te Ederveen van d.d. 26 augustus 1986, nr. HW-1986-019 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 90 vleesvarkens;

3. M.H. Klok, Roekelse Zandweg 11 te Wekerom van d.d. 28 juni 1988, nr. HW-1987-181 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 53 vleesvarkens;

4. G.J. van de Pol, Eemweg 1 te Bennekom van d.d. 18 juni 1991, nr. HW-1990-143 (i-2) gedeeltelijk in te trekken en wel voor 41 vleesvarkens;

5. G.J. van de Pol, Eemweg 1 te Bennekom van d.d. 18 juni 1991, nr. HW-1990-143 (i-3) gedeeltelijk in te trekken en wel voor 44 vleesvarkens.

RECTIFICATIE

E.C. Jochemsen, voor een veehouderij op het adres Langesteeg 18 te Bennekom WM/2000-108;
De vergunning wordt gedeeltelijk geweigerd en wel voor 168 opfokkalveren in stal 6. Dit moet zijn 168 opfokzeugen in stal 6.

Melding (waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is)

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van;
1. Vereniging voor CNS onderwijs te Lunteren, Kerkhoflaan 29 te Lunteren. Het betreft een melding op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebeouwen milieubeheer A-2001-088;
2. Shurgard Nederland BV, Galvanistraat 4 te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit opslag goederen milieubeheer A-2001-089;

3. Chr. Van Omme, Tepelenburgweg 2a te Harskamp. Het betreft een melding op grond van het Besluit detailhandel & ambachtsbedrijven milieubeheer A-2001-090;

4. Beheerscommissie Natuurvriendenhuis "De Bosbeek", Bosbeekweg 19-21 te Bennekom. Het betreft een melding op grond van het Besluit Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer A-2001-091;
5. PTT Post BV, Kerkhoflaan 21 te Bennekom. Het betreft een melding op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebeouwen milieubeheer A-2001-092;

6. PTT Post BV, Julianastraat 15 te Harskamp. Het betreft een melding op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebeouwen milieubeheer A-2001-093;

7. PTT Post BV, Reeënlaan 12 te Lunteren. Het betreft een melding op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebeouwen milieubeheer A-2001-094.

Bedenkingen

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Een ieder kan tot 8 november 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 1 november 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel (0318) 68 0522.
Adres indienen bedenkingen: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de intrekkingsbesluiten. Tot 22 november 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

* degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
* degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

* enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 22 november 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage

De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluit kunnen tot 8 november 2001 worden ingezien, voor wat betreft de intrekkingsbesluiten tot 22 november 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Verklaring
(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar
die wel voldoen aan de normen van die vergunning) Op 2 oktober 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan Gebr. Van Manen, Zuiderkade 41 te Ede melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op het anders indelen van een schuur en renoveren en het in gebruik nemen als hooi- en stroberging van een schuurgedeelte dat volgens de vergunning zou worden gesloopt. WM/1993-089

Bedenkingen

Naar aanleiding van een verklaring kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: 'bezwaar'.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; d. de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.


---

Ede, 11 oktober 2001

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Ede '
Lees ook