Gemeente Eemnes

Gemeenteberichten week 27

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/aangevraagde bouwvergunningen
- Wolfstedelaan 60, bouwen serre achterkant woning, ingekomen 24 juni 2002.

- Bramenberg 25, plaatsen dakkapel, ingekomen 25 juni 2002.
- Goyergracht Zuid 27a, bouwen hoefslagoverkapping, ingekomen 26 juni 2002.

Verleende toestemming/bouw- en monumentenvergunningen
- Veldweg 41, vergroten woning en bouwen berging, verzonden 27 juni 2002.

- Pijlenkamp 68, plaatsen dakkapel, verzonden 28 juni 2002.
- Wakkerendijk 178 en 178a, verbouwen boerderij, verzonden 28 juni 2002.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman van de sector VROM.

Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 109,- voor burgers en 218,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstelling bestemmingsplan

- Rijksweg 2, vergroten tijdelijk noodgebouw.
Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf 5 juli 2002 twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Gemeentediensten gesloten

Donderdag 11 juli zijn de sectoren ABW en Staforgaan van het gemeentehuis gesloten in verband met het jaarlijkse sectoruitje van het personeel.

Voor de burgerlijke stand kunt u terecht bij de basisadministratie in het gemeentehuis van: 8.45 tot 9.00 uur.

Herziening verordening behandeling bezwaarschriften

Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad besloten bovengenoemde verordening te herzien.

Verzoek referendum
Op grond van de tijdelijke referendumwet kunnen kiesgerechtigde inwoners een (inleidend) verzoek doen hierover een referendum te houden. Een dergelijk verzoek dient door tenminste 1% van het aantal kiesgerechtigden te Eemnes (wat neerkomt op een aantal van ca. 65) te worden ondersteund.
Een verzoek voor een referendum dient binnen 3 weken na deze bekendmaking bij het gemeentebestuur te worden ingediend. Het raadsbesluit treedt pas in werking 6 weken na publicatie, tenzij een geldig inleidend verzoek voor een referendum is ingediend.

Informatie
De verordening ligt tijdens de openstellingsuren ter inzage op de Basisadministratie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer J.A. de Bruijn van de sector ABW, telefoon 5390676.


Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Burgemeester en wethouders van Eemnes maken bekend dat de gemeenteraad op 24 juni jl bovengenoemde verordening heeft vastgesteld. Daarin zijn regels vastgelegd over het beheer, de toegang tot en de verstrekking van persoonsgegevens, zoals die zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De rode draad in deze regeling is de bescherming van persoonsgegevens zoals deze zijn opgenomen in de GBA, de officiële benaming voor de bevolkingsadministratie.

De verordening treedt in werking op de 22e dag na de bekendmaking daarvan.
Op deze verordening is de Tijdelijke referendumwet van toepassing. Dat betekent dat een raadgevend correctief referendum mogelijk is. Een verzoek tot het houden van een dergelijk referendum moet binnen drie weken na de bekendmaking schriftelijk worden ingediend het college van burgemeester en wethouders.
De verordening ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Basisadministratie op het gemeentehuis.

Intrekking Verordening wet reïntegratie arbeidsgehandicapten

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 mei 2002 heeft besloten de navolgende verordening in te trekken:


- verordening Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten.
De verordening is niet meer van toepassing door het wegvallen van de wettelijke basis in de Wet inschakeling Werkzoekenden. De verordening kan vanaf 1-1-2002 niet meer worden toegepast.

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken tevens bekend dat op deze verordening de Tijdelijke Referendumwet niet van toepassing is.

Wijziging premieverordening

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 mei 2002 heeft besloten de navolgende verordening vast te stellen:


- Premieverordening 2002, onder intrekking van de Verordening premiebeleid Wet inschakeling werkzoekenden d.d. 26 april 1999 en de vergoeding van kostensoort f. (kosten ten behoeve van sociale activering), zoals opgenomen in de Beleidsregels Scholing en Activering d.d. 31 mei1999.

De verordening strekt ertoe om het gemeentelijk premiebeleid aan te passen aan ontwikkelingen in wetgeving (met name de afschaffing van de werkaanvaardingspremie van 4.000,-- in verband met de invoering van een nieuwe fiscale heffingskorting, de zogenaamde toetrederskorting van 2.269,--. De verordening treedt in werking op 43e dag na bekendmaking van de verordening en werkt terug tot 1 januari 2002.

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken tevens bekend dat op deze verordening de Tijdelijke Referendumwet van toepassing is. Dit betekent dat een raadgevend en correctief referendum mogelijk is. Een verzoek tot het houden van een referendum moet binnen 3 weken na deze bekendmaking worden ingediend bij de afdeling burgerzaken van de gemeente.

Afschrift van deze verordening ligt vanaf heden gedurende drie weken ter inzage op de afdeling Basisadministratie van het gemeentehuis.

Wijziging openingstijden gemeentehuis

In verband met de schoolvakantie zal het gemeentehuis vanaf maandag 1 juli gedurende 6 weken niet in de avonduren geopend zijn. Het gemeentehuis is op deze maandagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Op maandagavond 12 augustus is het gemeentehuis weer geopend van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 20.00 uur.
Ook de politiepost zal tijdens de schoolvakantie onbezet zijn op de maandagen. Voor dringende zaken kan men zich wenden tot bureau Baarn, telefoon 0900 8844.

De balie van de sector VROM is op alle maandagen (zowel binnen als buiten de schoolvakanties) alleen geopend van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur.

Op tijd betalen van aanslag OZB voorkomt extra kosten

Op 30 juni 2002 is de laatste vervaldatum van de aanslag onroerende zaakbelasting.
Dat betekent dat de gemeente op die datum alle betalingen binnen moet hebben. Indien u niet op tijd betaald heeft, kunt u een aanmaning verwachten.
Aan u worden dan ook aanmaningskosten in rekening gebracht (minimaal 4,00 ). Het is ook mogelijk om tijdens de openingsuren van het gemeentehuis de aanslag contant te betalen.

Vakantie gepland? Regel nu uw reisdocument!

Als u naar het buitenland wilt gaan, bijvoorbeeld op vakantie, moet u in het bezit zijn van een geldig paspoort. In een groot aantal landen kunt u volstaan met een Nederlandse identiteitskaart. Deze is goedkoper dan een paspoort en heeft een handig creditkaartformaat.

Controleer dus ruim van tevoren of uw paspoort of identiteitskaart nog geldig is. De gemeente helpt u hierbij door een brief te sturen naar iedereen van wie het reisdocument de komende maanden gaat verlopen. Als dat zo is, moet u tijdig een nieuw document aanvragen.

Tijdig, omdat een paspoort of identiteitskaart niet meer gemaakt wordt terwijl u wacht. Op 1 oktober 2001 zijn de nieuwe reisdocumenten ingevoerd. Daardoor is ook de procedure veranderd en duurt het aanvragen van een reisdocument of het bijschrijven van kinderen een dag of vijf.

Het werkt nu als volgt: u vraagt bij uw gemeente een nieuw paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aan. Daarvoor heeft de gemeente uw persoonsgegevens, uw pasfoto en uw handtekening nodig. Deze gegevens worden elektronisch naar Haarlem gestuurd. Daar wordt uw reisdocument gemaakt, opgestuurd naar uw gemeente, waar u het dan kunt afhalen. Door het gebruik van de nieuwste technieken zijn de nieuwe reisdocumenten goed beveiligd en beter beschermd tegen fraude.

Het bijschrijven van uw kind(eren) kan alleen in een paspoort. U gaat dan samen met uw kind naar het gemeentehuis, want in verband met het vaststellen van de identiteit moet uw kind bij de aanvraag aanwezig zijn.

Door ruim voor u op reis gaat de geldigheid van uw reisdocument te controleren en tijdig een nieuwe aan te vragen, kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er geen files ontstaan bij de gemeenten en bij Enschedé/SDU in Haarlem. De maanden mei tot en met juli zijn de drukste maanden. Gaat u na de zomerdrukte op vakantie dan kunt u beter wachten tot na deze periode met het aanvragen van uw paspoort.

Wilt u meer informatie kijk dan op www.paspoortinformatie.nl of informeer bij uw gemeente. U kunt ook de brochure Vakantie gepland? Regel nu uw reisdocument! afhalen bij postkantoor, bibliotheek en gemeentehuis.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eemnes 02-07-2002 '
Lees ook