Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 22 september 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Concernrekening 1998 ter inzage

Belastingen

Wet milieubeheer

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Verkoop woonboerderij Indrelaan 67

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

1142/99 Sint Gerardusplein 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.09.1999
1652/99 Lichtenberg 34, verbouwen van een berging tot nagelstudio 13.09.1999
1651/99 Bandalaan 11, bouwen van een tuinhuis 13.09.1999 1665/99 Tinelstraat 172, bouwen van een terrasafscheiding en afdak 13.09.1999
1654/99 Sint Petrus Canisiuslaan 51, uitbreiden van een woning 13.09.1999
1668/99 Italiëlaan 1, bouwen van een erfafscheiding en carport 14.09.1999
1417/99 Matterhorn 8, uitbreiden van een woning met serre 13.09.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

610/99 Willemstraat 17, verbouwen van een winkel/kantoorpand 09.09.1999
1602/99 Professor Holstlaan 4, bouwen van een inkoopstation PNEM 09.09.1999
1641/99 Rechtestraat 51, wijzigen van lichtreclame aan gevel 09.09.1999
617/99 Brussellaan 37, uitbreiden van een woning 10.09.1999 616/99 Brussellaan 39, uitbreiden van een woning 10.09.1999 1639/99 Treurenburgstraat 9, uitbreiden van een woning 09.09.1999 1642/99 Winston Churchilllaan 3, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 10.09.1999
1643/99 Reinkenstraat 53, uitbreiden van een woning 10.09.1999 1647/99 18 Septemberplein 1a, plaatsen van 4 raamstickers met logo 10.09.1999
1659/99 Oberto 28, uitbreiden van een woning 13.09.1999 1655/99 Dommelhoefstraat 19, bouwen van een praktijkruimte/ kantoor 13.09.1999
1657/99 Van Oldenbarneveltlaan, bouwen van een opslagplaats ten behoeve van vuilzand 13.09.1999
1648/99 Gascognehof 34, bouwen van een tuinhuisje 10.09.1999 1649/99 Diepenbrockstraat 53, uitbreiden van een woning 10.09.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0113 Het Schaapsdijk 58-58a, slopen van een woning 13.09.1999 SL99/0114 Stillendijk 5, slopen van een woning 13.09.1999 SL99/0115 Het Schaapsdijk 59, slopen van een woning 13.09.1999 SL99/0112 Hurksestraat 14 en 16, gedeeltelijk slopen van een kantoor en garage 10.09.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunning
Van 23 september 1999 tot en met 6 oktober 1999 liggen bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
- bouwen van atelierwoningen, appartementen en commerciële ruimten en parkeergarage (medina), Vestdijk/Oude Stadsgracht/Smalle Haven (848/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven

binnen de ring.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de

gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot dit voornemen

naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

559/99 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 181, bouwen van een woning 09.09.1999
933/99 Ravensdonk 19, plaatsen van een erfafscheiding 17.09.1999 1665/98 Orpheuslaan 29, uitbreiden van een dierenartsen- praktijkruimte 17.09.1999
1238/99 Marten Frans Elkerboutlaan 19, plaatsen van een tuinhuisje 17.09.1999
1257/99 Professor Holstlaan 4, uitbreiden van fabriek gebouw WBC-II 10.09.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Concernrekening 1998 ter inzage

De Concernrekening en de daarin opgenomen accountantsverklaring over het dienstjaar 1998 ligt van 27 september tot en met 11 oktober 1999 voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor en is tegen betaling verkrijgbaar.


Belastingen

Op 10 augustus 1999 heeft het hoofd van de afdeling Belastingen in zijn hoedanigheid van gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen (artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet) beleidsregels vastgesteld inzake:

- het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie;
- het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende;
- het behandelen van een pro-forma bezwaarschrift;
- het verlenen van ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen.
Genoemde beleidsregels, die zullen worden gepubliceerd in het gemeenteblad, liggen voor iedereen kostenloos ter inzage in het Informatiecentrum het Stadskantoor.


Wet milieubeheer

Verleende vergunning
Onderstaande tekst is een herplaatsing van de publicatie in het Eindhovens Dagblad d.d. 18 september jl.
De volgende vergunning is verleend:
een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een Philips High Tech Campus, Professor Holstlaan 4, Philips Electronics Nederland B.V.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 20 september 1999 tot 1 november 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603).

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot 1 november 1999 staat beroep open bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de

ontwerp-beschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die

advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de

aan-gebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp- beschikking en

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.


Bestemmingsplannen

Onherroepelijk goedgekeurd plan

Op de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen ligt met ingang van

27 september 1999 voor eenieder ter inzage het bestemmingsplan III Gijzenrooi, zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld op 8 maart 1999 en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 20 mei 1999, nummer 609027/615856.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat is gelegen ten zuiden van het Kanunnikensven en ten noord-oosten van de verlengde Heezerweg.

Omdat niemand tijdig beroep heeft ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, is de goedkeuring onherroepelijk geworden.

 


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:
2 bomen nabij Mecklenburgstraat 8 tm 18c i.v.m. lichtreductie, schade en overlast;
2 bomen nabij de Sliffertsestraat i.v.m. de aanleg van een fietspad; 1 boom nabij de Anthony Fokkerweg i.v.m. de verbreding van een brug over het Beatrixkanaal;
12 bomen nabij Vrijkensven 15 i.v.m. lichtreductie, groeibelemmering, schade en overlast;
12 bomen nabij de Egelstraat/Otterstraat i.v.m. te realiseren bebouwing;
89 bomen nabij de Professor Holstlaan i.v.m. te realiseren bebouwing en herinrichting terrein.
De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Verkoop woonboerderij Indrelaan 67

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat de woonboerderij Indrelaan 67 te Eindhoven bij openbare inschrijving zal worden verkocht.
Nadere informatie is te verkrijgen bij makelaarskantoor Gielissen, Barrierweg 145, 5622 CL Eindhoven, tel. 2455155.

 


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 22 september 1999. 

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook