Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 19 januari 2000

Gemeente Eindhoven organiseert Prijsvraag Mobiliteit

De wegen in Eindhoven raken overvol. De gemeente probeert, door het opstellen van een Mobiliteitsplan, oplossingen aan te dragen om de leefbaarheid en bereikbaarheid van Eindhoven ook in de toekomst goed te houden. Ze wil dat echter niet alleen doen, maar vraagt ook haar inwoners over oplossingen mee te denken.
De gemeente Eindhoven heeft daarom de Prijsvraag Mobiliteit georganiseerd. Tot 18 februari aanstaande zijn alle suggesties die bijdragen aan de verbetering van de mobiliteit welkom. De gemeente hoopt veel originele ideeën van de Eindhovense bevolking te ontvangen. Iedere verkeersdeelnemer is immers ook verkeersdeskundige! Een jury, bestaande uit deskundigen op het gebied van verkeer en vervoer, beoordeelt de inzendingen. Voor individuele deelnemers zijn er twee fietsen te winnen (een voor deelnemers tot en met 17 jaar en een voor deelnemers vanaf 18 jaar). Groepen kunnen een volledig verzorgd bezoek aan een met mobiliteit verbonden project winnen (zowel in de categorie tot en met 17 jaar als in de categorie vanaf 18 jaar).

Alle ideeen welkom
Belangengroeperingen, bedrijven, leerlingen uit basis- of voorgezet onderwijs, sportverenigingen, bewonersorganisaties, ouderenverenigingen, verkeersorganisaties, maar ook individuele burgers kunnen aan de Prijsvraag Mobiliteit meedoen. Alle doordachte ideeën en creatieve of futuristische oplossingen kunnen worden aangedragen in de vorm van teksten, foto's, tekeningen, maquettes, video of iedere andere originele vorm. Uitgangspunt is dat het plan moet kunnen worden uitgevoerd en dat het is gericht op een of meer van de volgende punten:
* het verbeteren van de bereikbaarheid van Eindhoven; * het stimuleren van het gebruik van de fiets en/of het openbaar vervoer of andere alternatieven voor de auto;
* het beperken van de milieuverontreiniging (geluidshinder, luchtverontreiniging en energieverbruik door het verkeer); * het verbeteren van de verkeersveiligheid; * het verbeteren van het verkeersgedrag.
Een toelichtende brochure en een aanmeldingsformulier zijn te verkrijgen via het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven, (040) 238 20 25 of via de afdeling Verkeer van de dienst Stadsontwikkeling, Frederik van Eedenplein 1 te Eindhoven, (040) 238 63 66.

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

24/00 Fransebaan 297, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 06.01.2000
25/00 Fransebaan 299, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 06.01.2000
2042/99 Zanddreef 156, bouwen van een uitbouw 11.01.2000 34/00 Florapark 49, uitbreiden van een woning 07.01.2000 32/00 Laagstraat 322, plaatsen van een dakkapel 07.01.2000 44/00 Ruysdaelbaan 4, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 10.01.2000
45/00 Luchthavenweg 67, tijdelijk plaatsen van een porta-cabine ten behoeve van kantoorruimte voor maximaal 9 maanden 11.01.2000 46/00 Otello 65, plaatsen van een tuinhuisje 11.01.2000

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

21/00 Agatha Christielaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.01.2000
22/00 Amienslaan 1, bouwen van een serre 06.01.2000 23/00 Poolsterlaan tegenover Planetenlaan, bouwen van een apparatuurkast ten behoeve van GSM zend- en ontvangstinstallatie 06.01.2000
1548/99 Demer 13, verbouwen van een winkelruimte 06.01.2000 33/00 Baristraat 76, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.01.2000 27/00 Isidorusweg 29, bouwen van een houten berging 07.01.2000

12/00 Falstaff 12, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.01.2000

568/99 Van Dormaalstraat 1, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een berging/schuur 07.01.2000 1932/99 Ekkerstraat 43, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.01.2000
1700/99 Rigoletto 24, bouwen van een berging/aanbouw 07.01.2000 1664/99 Kasteellaan 66, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.01.2000
292/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 473, bouwen van een woning 07.01.2000
1522/97 Groot Bijgaardenlaan 133, uitbreiden van een tochtgang 07.01.2000
826/99 Sint Norbertuslaan 9, verbouwen en uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.01.2000 1770/98 Barrierweg 1, uitbreiden van een basisschool 10.01.2000 1164/99 Boschdijk hoek Marathonloop, bouwen van een kantoorgebouw met werkplaats/magazijn 10.01.2000
29/00 Ardechelaan (Winkelcentrum Achtse Barrier Noord), bouwen c.q. vervangen van een pinbox 07.01.2000
28/00 Veluwelaan (Winkelcentrum Nederlandplein), bouwen van een pinbox 07.01.2000
48/00 Heistraat 34, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een erker 11.01.2000
40/00 Bleyslaan 38, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 10.01.2000
41/00 Kasteellaan 86, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 10.01.2000
42/00 Peter van Anrooylaan 15, verbouwen en uitbreiden van een berging 10.01.2000
47/00 Hermanus Boexstraat 21, verbouwen van een entree winkelpand en aanbrengen van reclame-uiting 11.01.2000
2251/98 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 444, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot plaatsen van een dakkapel 10.01.2000 2120/99 Zandeiland 59, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 10.01.2000
37/00 Cotentinlaan 36, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een tuinkamer 10.01.2000
49/00 Generaal Des Tombepad 2, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak en een dakopbouw 12.01.2000
1786/99 Fransebaan 528, uitbreiden van een garage/berging 12.01.2000 1235/99 Dinkelstraat, bouwen van een bedrijfshal 12.01.2000

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL00/0004 Eindhovenseweg 41, gedeeltelijk slopen van kleedruimte/kantine10.01.2000

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen
Van 20 januari 2000 tot en met 2 februari 2000 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en

situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van 54 appartementen, Picus-terrein, b-plan (1494/96). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.

* verbouwen en uitbreiden van een bedrijfshal, Avignonlaan 26-28 (1864/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996.

* verbouwen van een berging tot nagelstudio, Lichtenberg 34 (1652/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7, lid 7.3., sub d van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Gestelse Ontginning 1993.
* tijdelijk plaatsen van een 2-klassig schoollokaal voor maximaal 5 jaar, Floralaan West 264 (1886/99);
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Roostenlaan 162 (2159/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de ringweg.

* verbouwen van een woonboerderij, Schelluinen 2a (1317/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 5, lid 5.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Gestelse Ontginning 1993.
* plaatsen van een compact transformatorstation en fietsenstalling, Polluxstraat 114-116 (1745/99);
* tijdelijk plaatsen van een 1-klassig schoollokaal voor maximaal 5 jaar, Frankrijkstraat 79 (1887/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort-Rapenland 1996.
* bouwen van 11 bedrijfswoningen, Picus-terrein, b-plan (180/98); * bouwen van 22 eengezinswoningen, Picus-terrein, b-plan (181/98); * verbouwen en uitbreiden van een winkel, Kempensebaan 105a (2163/98).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze

plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven

binnen de ring.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

2188/99 Vivaldistraat 35, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.01.2000
2190/99 Mendelssohnlaan 86, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.01.2000
2191/99 Mendelssohnlaan 80, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.01.2000
2189/99 Bossistraat 4, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.01.2000

Geen meldingen

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

5/00 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 444, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 07.01.2000
2192/99 Lodewijk Houbenstraat 22, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.01.2000
14/00 Naberpad 6, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.01.2000

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

972/99 Vluttersven 55, bouwen van een garage/berging 06.01.2000 1653/99 Hondsruglaan 134, uitbreiden van een woning en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.01.2000 820/98 Sint Rochusstraat 28, verbouwen en uitbreiden van een garage/berging/opslagruimte tot berging/atelierruimte 06.01.2000 285/99 Oude Doornakkersweg 2, uitbreiden van een plantenkas 06.01.2000 1844/99 Palamedesweg 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.01.2000
1851/99 Mecklenburgstraat 54, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.01.2000
2119/99 Pieter Breughelstraat 18, uitbreiden van een woning en bouwen van een berging 06.01.2000
2092/99 Jan de Oudestraat 18, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.01.2000
1158/99 Slangenburg 10, bouwen van een garage 06.01.2000 1981/99 Turfveldenstraat 47, uitbreiden van een woning 07.01.2000 1526/99 Rechtestraat 33a, aanbrengen van gevelreclame 07.01.2000 1813/99 Ruusbroecklaan 12, plaatsen van zonnecollectoren 07.01.2000 696/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 486, bouwen van een woning 07.01.2000
1626/99 Roostenlaan, bouwen van een tijdelijk clubgebouw 07.01.2000 1728/99 Rouenlaan 47, bouwen van een garage 07.01.2000 849/99 Keesomstraat 5, uitbreiden van een woning 07.01.2000 2011/98 Bergstraat 9, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.01.2000
1847/99 Doelenstraat 10, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.01.2000
1828/99 Blaarthemseweg 39, bouwen van 4 garageboxen 10.01.2000 2179/98 Atalantastraat 15, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een berging 10.01.2000
1444/97 Geldropseweg 126, bouwen van garages en een magazijn 10.01.2000
1016/99 Bourgognelaan 60, uitbreiden van een woning 10.01.2000 1854/99 Keesomstraat 3, uitbreiden van een woning 11.01.2000 1848/99 Mathijsenlaan 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.01.2000
1870/99 Topaasring 9, uitbreiden van een woning 11.01.2000 1357/99 Willemstraat 82f, uitbreiden van een balkon en het bouwen van een zwembad 11.01.2000
1987/99 Mirabelweg 2, uitbreiden van een garage/berging 11.01.2000 2063/99 Perigordlaan 61, uitbreiden van een berging 11.01.2000 2082/99 Chopinlaan 82, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.01.2000
2155/99 Orleanshof 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.01.2000
2104/99 Hoevenweg 23, verplaatsen hekwerk c.q. poort 12.01.2000 2100/99 Fransebaan 505, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.01.2000
2089/99 Ambonplein, bouwkavel 57, uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 12.01.2000 2125/99 Graham Greenelaan 8, uitbreiden van een woning 12.01.2000 1413/99 Meerhoven, Zandbloem, bouwen van 23 woningen, plandeel d 12.01.2000
2143/99 Cyclamenstraat 10, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.01.2000
1978/99 Runstraat 16, bouwen van een deuropening 12.01.2000 2149/99 Da Costaweg 19, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.01.2000

Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1719/99 Vicaris van Alphenstraat 2, uitbreiden van een woning 11.01.2000
1627/99 Beatrixkade 50, bouwen van een luifel en verbouwen van de entree 11.01.2000
1682/99 Kanaaldijk Noord 107, bouwen en uitbreiden van cilinderoverkappingen 12.01.2000

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1215/99 Kanaaldijk Zuid 5b, uitbreiden van een automobiel ontwikkelingsbedrijf 11.01.2000
1759/99 Reinkenstraat 57, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 11.01.2000
2148/99 't Hofke 41, bouwen van een berging 11.01.2000 1901/99 Grote Berg 62a-b, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.01.2000
2095/99 Vijfkamplaan 18, uitbreiden van een amusementhal 11.01.2000

Niet in behandeling genomen sloopaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
SL99/0163 Opwettensemolen, vervangen van asbestplaten van een dakopbouw flatgebouw 11.01.2000

Intrekken verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking 1136/99 Scherpakkerweg 8, bouwen van een bedrijfspand/kantoorruimte 13.01.2000
1838/99 Kortonjolaan 12, uitbreiden van een woning 13.01.2000 1025/97 Jan Glaserlaan 4, uitbreiden van een woning 13.01.2000

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

1767/99 Roverbruidegom 7, plaatsen van een erfafscheiding 10.01.2000 1668/99 Italiëlaan 1, bouwen van een erfafscheiding 13.01.2000

Verleende vrijstelling
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vrijstelling 107/99 bouwrijp maken plandeel Flight Forum in Meerhoven 12.01.2000

Verleende kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
KV99.022 Leenderweg 81 10.01.2000

Verleende splitsingsvergunning
Zaaknummer Adres Datum beslissing
HV99.044 Herman Gorterlaan 1 07.01.2000

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Beslissing op bezwaar
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening 726/99 Kamerlingh Onnestraat 13-15, alsnog bouwvergunning voor het bouwen van twee garages 11.01.2000

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Tevens kan schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te 's- Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u f. 225,- griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens f. 225,- griffierecht te betalen.
Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient f. 450,- griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens f. 450,- griffierecht te worden betaald.

Openstelling winkels

* Besloten is zondag 6 februari, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december, 17 december en 24 december 2000 aan te wijzen tot dagen waarop de winkels in de binnenstad geopend mogen zijn;
* besloten is zondag 13 februari, 5 maart, 12 maart, maandag 24 april (2e paasdag), donderdag 1 juni (Hemelvaart), maandag 12 juni (2e pinksterdag), zondag 1 oktober, 8 oktober, 12 november en 17 december 2000 aan te wijzen tot dagen waarop de winkels in Tongelre geopend mogen zijn;
* besloten is zondag 19 maart, maandag 14 april (2e paasdag), maandag 12 juni (2e pinksterdag), zondag 24 september, 12 november en 17 december 2000 aan te wijzen tot dagen waarop de winkels in Woensel Zuid geopend mogen zijn;
* besloten is zondag 19 maart, 26 maart, maandag 24 april (2e paasdag), maandag 12 juni (2e pinksterdag), zondag 24 september, 12 november en 17 december 2000 aan te wijzen tot dagen waarop de winkels in Gestel geopend mogen zijn;
* besloten is zondag 19 maart, maandag 24 april (2e paasdag), maandag 12 juni (2e pinksterdag), zondag 18 juni, 20 augustus, 24 september, 12 november en 17 december 2000 aan te wijzen tot dagen waarop de winkels in Woensel Noord geopend mogen zijn;
* besloten is zondag 6 februari, 19 maart, maandag 24 april (2e paasdag), maandag 12 juni (2e pinksterdag), zondag 2 juli, 24 september, 12 november, 3 december, 17 december en 24 december 2000 aan te wijzen tot dagen waarop de winkels in Stratum geopend mogen zijn;
* besloten is zondag 6 februari, 19 maart, maandag 24 april (2e paasdag), zondag 7 mei, donderdag 1 juni (hemelvaart), maandag 12 juni (2e pinksterdag), zondag 3 september, 24 september, 12 november, 3 december en 17 december 2000 aan te wijzen tot dagen waarop de winkels in Strijp geopend mogen zijn.

Stopzetten GFT-inzameling in de hoogbouw

Met ingang van 1 januari is de ophaaldienst gestopt met het inzamelen van Groente-, Fruit- en Tuinafval bij de hoogbouw. De reden hiervoor is dat het GFT in de hoogbouw van erg slechte kwaliteit was. 98% moest worden afgekeurd en werd alsnog verbrand of gestort. Dat kostte veel extra geld.
De verzamelcontainers worden allemaal verwijderd. De vuilniszak wordt één keer in de twee weken opgehaald.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook