Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 26 januari 2000

Vangnetregeling Huursubsidie

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Wegwerkzaamheden in Eindhoven

Verkoop woningen

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Algemeen

Vangnetregeling Huursubsidie

Wanneer u ten opzichte van 1998 een inkomensdaling heeft ervaren door verandering van inkomen of doordat uw gezinssamenstelling door vertrek of overlijden van een medebewoner is gewijzigd, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een bijdrage krachtens de Vangnetregeling Huursubsidie.

Voor de gewone huursubsidie is alleen uw belastbaar inkomen van 1998 van belang. Uw actuele inkomen speelt hierbij geen rol. Wanneer u echter een inkomensdaling heeft ervaren, kan het zijn dat u vanwege het hogere inkomen in 1998 geen (of een minder) recht heeft op huursubsidie.
Voor deze groep is de Vangnetregeling Huursubsidie in het leven geroepen.
De Vangnetregeling Huursubsidie kent twee soorten inkomensdalingen: Op de eerste plaats zijn dit de inkomensdalingen die worden veroorzaakt doordat er iets verandert in uw persoonlijke financiële situatie. Voorbeelden hiervan zijn werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte of pensionering. Daarnaast kan een inkomensterugval worden veroorzaakt door een verandering in de samenstelling van uw huishouden. Voorbeelden hiervan zijn het vertrek van een inwonend kind, het overlijden van een partner of echtscheiding.
Om voor de Vangnetregeling Huursubsidie in aanmerking te komen, dient uw inkomstendaling minimaal 20% te zijn. Verder gelden grotendeels dezelfde regels als bij normale huursubsidie.

Hoe doet u een beroep op deze Vangnetregeling Huursubsidie? U kunt de aanvraag indienen bij de Help-desk Wonen van de gemeente Eindhoven. De gemeente is de instantie die beslist over uw aanvraag. Om vanaf de maand volgend op de inkomstenterugval voor de bijdrage in aanmerking te komen, is het van belang dat u binnen drie maanden na de inkomstendaling de aanvraag heeft ingediend. De bijdrage wordt voor een periode van maximaal drie maanden toegekend. U krijgt op het einde van de periode automatisch een vervolgaanvraag thuisgestuurd. Deze moet worden teruggestuurd om recht te blijven houden op de bijdrage. Denkt u een beroep te kunnen doen op de Vangnetregeling Huursubsidie of heeft u vragen, dan kunt u de Helpdesk Wonen telefonisch bereiken op de nummers: 238 25 32 en 238 25 35. Natuurlijk bent u ook welkom op de Helpdesk-Wonen in het Stadskantoor. Deze is geopend op elke maandag van 9.00 uur tot 19.00 uur en elke andere werkdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.


Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

51/00 Correzelaan 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.01.2000

52/00 Groenewoudseweg 81, uitbreiden van een woning 13.01.2000 59/00 Vesaliuslaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.01.2000
56/00 Aalsterweg 213, verbouwen en uitbreiden van een berging 14.01.2000
55/00 Alsacelaan 64, bouwen van een berging 14.01.2000 68/00 Tinelstraat, plaatsen van een busabri 18.01.2000

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

53/00 Abbevillelaan 2, uitbreiden van een woning 13.01.2000 2074/99 Livornostraat 59, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.01.2000
14/00 Naberpad 6, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.01.2000
1711/99 Schimmelpennincklaan 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.01.2000
38/00 Meerhoven, Zandkasteel, uitbreiden van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van onderwijs en kinderopvang 13.01.2000 290/00 III Blixembosch, Shakespearelaan, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een centrumplan 14.01.2000 1622/99 Willem van Hornestraat 23, uitbreiden van een schuur 17.01.2000
1455/99 Picardiehof 21, uitbreiden van een woning 14.01.2000 54/00 Aquamarijn 15, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een tuinkamer 14.01.2000
1638/99 Van Oldenbarneveltlaan 12, uitbreiden van een woning 17.01.2000
1804/99 Wolvendijk 159, bouwen van een garage/berging 18.01.2000 1879/99 Blaarthemseweg 53, uitbreiden van een woning 18.01.2000 1890/99 Amerlaan 22, verbouwen en uitbreiden van een garage ten behoeve van keuken en garage 18.01.2000
61/00 Ruwenberg 83, uitbreiden van een woning 17.01.2000 64/00 Diamantring 73, bouwen van een serre 17.01.2000 65/00 Dufaystraat 31, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.01.2000
67/00 Generaal Chasselaan 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.01.2000
69/00 Auvergnelaan 40, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.01.2000
70/00 Eykmanstraat 11, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.01.2000
63/00 Jan van Schoonvorststraat 2, verbouwen van de entree 17.01.2000 2199/99 Twickel 3, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.01.2000
66/00 Achtseweg Noord 3, uitbreiden van een bedrijfsruimte 17.01.2000

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL00/0005 sportpark Oude Bosschebaan, slopen van kantine en kleedkamers hockeyclub 13.01.2000
SL00/0006 Elzentlaan 20, slopen van een voormalig schoolgebouw ten behoeve van woningbouw 17.01.2000
SL00/0007 Hoogstraat 119, 221 en 223, slopen van een winkel en 3 woningen 17.01.2000

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstelling/monumentenvergunning Van 27 januari 2000 tot en met 9 februari 2000 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor,

Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en

situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:

- bouwen van een loods en ligboxenstal, Tongelreeppad 1 (1340/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7A, lid 7A.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Gennep 1988. - verbouwen en uitbreiden van een apotheek, Kastelenplein 175 (824/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 5.3.3., sub d van de voorschriften uit het bestemmingsplan Gestelse Ontginning 1993.

- bouwen van een kantoorvilla, Vondellaan 12 (1713/97) - aanbrengen van een erfafscheiding ten behoeve van een parkeerplaats, Boschdijk 289/Gemmastraat (1840/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.

- bouwen van kantoren en bedrijfshallen, Bokt West (noordzijde) (1806/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 3, lid 3.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Bokt West. - bouwen van een kantoorpand met bedrijfshal, Jan Hilgersweg (1400/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 13, lid 1 van de voorschriften uit het bestemmingsplan Welschap A.I. - bouwen van commerciële ruimten met appartementen, Hendrik Staetslaan 50 (1769/97).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10, lid 10.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort-Rapenland.
- uitbreiden van een bedrijfsruimte, Ondernemingenweg (1541/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9, lid 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.

- bouwen van een verkeersbrug, Anthony Fokkerweg (1523/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
- uitbreiden van een woning door middel van een tuinkamer en het bouwen van tuinmuren, Kwartelstraat 8 (MO99/0028). Burgemeester en wethouders zijn voornemens hiervoor een monumentenvergunning te verlenen.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

2218/99 Colmarhof 23, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 17.01.2000
2193/99 Rivierstraat 18, bouwen van een voliëre voor duiven 18.01.2000
2250/99 Vrijstraat 38, plaatsen van een luifel 19.01.2000 2111/99 Aalsterweg (ter hoogte van Motel Eindhoven), plaatsen van een busabri 19.01.2000
2028/99 Sint Petrus Canisiuslaan 59, bouwen van een schuur 19.01.2000

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

2215/99 Castiliëlaan 8, bouwen van buitenbergingen, type I en II 17.01.2000
2251/99 Huizingalaan 40, verbouwen voorgevel met betrekking tot wijzigen garagedeur 17.01.2000

Van rechtswege verleende toestemming
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
2163/99 Alenconlaan 29, plaatsen van een tuinhuisje 19.01.2000

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

1952/99 Chartreslaan 18, bouwen van een serre 13.01.2000 1505/99 Muzenlaan 1, plaatsen van een reclamezuil ten behoeve van een automobielbedrijf 13.01.2000
1921/99 Koestraat 30, verbouwen en uitbreiden van een woning

13.01.2000

1782/99 Boschdijk 109-209, plaatsen van een gsm-antenne 13.01.2000 1790/98 Acht Noord C, Dinkelstraat, bouwen van een woning met garage 14.01.2000
1387/99 III Blixembosch, Opera, kavel 585, bouwen van een woning 14.01.2000
1326/98 hoek Transformatorstraat/Condensatorstraat, bouwen van 22 woningen 14.01.2000
269/94 Kastelenplein 73, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een sauna/ body-care/fitnesscentrum 17.01.2000 549/99 Odysseuslaan 6, uitbreiden van een basisschool 17.01.2000 2217/98 Biesterweg, bouwen van 8 woningen en parkeergarage 18.01.2000 905/96 Marconilaan/Leeghwaterstraat, bouwen van 132 appartementen 17.01.2000
1341/99 Benoitstraat 44, uitbreiden van een woning 17.01.2000 823/99 Zeelsterstraat 89a, bouwen van een woning 18.01.2000 592/99 Bennekelstraat 168, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.01.2000
498/97 Stratumseind 34 en 36, gewijzigde bouwvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van horecapanden 18.01.2000 26/99 Urkhovenseweg 35, bouwen van een woning met bedrijfshal 18.01.2000
610/99 Willemstraat 17, verbouwen van een winkel/kantoorpand 18.01.2000
1937/99 Boschdijk 462 t/m 576, verbouwen van 58 woningen 18.01.2000 2326/98 Pasteurlaan 37, uitbreiden van een woning 18.01.2000 2154/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 635, bouwen van een woning 19.01.2000
2124/99 Assepoester 10, uitbreiden van een woning 19.01.2000 2131/99 Lodewijk Napoleonplein 17-18-19, verwijderen schoorsteen 19.01.2000
2173/99 Roodkapje 52, bouwen van een berging 19.01.2000 2162/99 Raatven 30, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.01.2000 2052/99 Emmasingel 29, uitbreiden van een lifthuis aan bestaand kantoor 20.01.2000
1802/99 Tongelreeppad 1, verbouwen van een boerderij en groot onderhoud 19.01.2000
1392/99 Kaartmakersring 171, verbouwen en uitbreiden van een tandartsenpraktijk 20.01.2000

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

2200/99 Twickel 3, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.01.2000
2199/99 Twickel 3, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.01.2000
2224/99 Kalverstraat 62, bouwen van een berging/hobbyruimte 14.01.2000

Intrekken verleende bouwvergunning

Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking

1485/99 Smitsstraat 17, tijdelijk plaatsen van een kantoorruimte (unit) 13.01.2000

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 1493/99 Genneperweg 170, bouwen van een opslagruimte/diereninloop

13.01.2000

1818/99 Castiliëlaan 8, bouwen van een speel-o-theek/bibliotheek 14.01.2000
1936/99 Zandzwaluw 22, bouwen van een carport 20.01.2000 1855/99 Spanvlinderplein, verbouwen van een trafostation na het slopen van de dagwinkels 20.01.2000

Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1329/99 Achtseweg Noord 5, uitbreiden van Philipsgebouw AL, kantoren en bedrijfshal ten behoeve van harderij 19.01.2000 1796/99 Sint Odastraat 3, plaatsen van een aluminium pui in achtergevel 19.01.2000

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL99/0144 Boschdijk 462 t/m 576, slopen van dakonderdelen in verband met vervanging 17.01.2000
SL00/0001 Pisanostraat 29 t/m 37 en Thorvaldsenlaan 1 t/m 43, verwijderen van dakkapelzijwangen 19.01.2000
SL99/0133 Spanvlinderplein, slopen van winkels 20.01.2000

Verleende kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening

KV99.079 De Koppele 493 17.01.2000
KV99.055 Schalmstraat 28 17.01.2000
KV99.072 Generaal Bentinckstraat 9 17.01.2000

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Wegwerkzaamheden in Eindhoven

Heesakkerstraat-Kleinakkerweg
Vanaf 1 februari wordt hier een terrein bouwrijp gemaakt. Daarna start de bouw van de woningen volgens het bestemmingsplan.

Gerretsonlaan
Het parkeerterrein bij het kinderdagverblijf aan de Gerritsonlaan wordt aangepast. De werkzaamheden starten in het begin van februari.

Transformatorstraat
Aangrenzend aan deze straat wordt een terrein bouwrijp gemaakt. De nieuwe wegen en de hoofdleidingen van de diverse nutsvoorzieningen worden in februari aangelegd.

Lievendaal (Strijp)
In Lievendaal worden in diverse straten snelheidsbeperkende voorzieningen aangelegd, zoals drempels en kruispuntverhogingen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het inrichten van 30 km gebieden.
De uitvoering begint in de eerste week van februari en zal, afhankelijk van het weer, half maart worden afgerond. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er verkeersmaatregelen nodig. De bewoners worden hierover ingelicht.

Marconilaan/Johannes van der Waalsweg
Vanaf de Marconilaan zal een uitvoegstrook naar de Johannes van der Waalsweg worden aangelegd. Tijdens de aanleg kan het verkeer op de Marconilaan alleen van de zuidelijke rijbaan gebruik maken. Dit kan vertragingen tot gevolg hebben. De uitvoering start 7 februari en duurt ongeveer 4 weken.

Kruispunt Kiplinglaan/Jonathan Swiftlaan
Dit kruispunt wordt verhoogd aangelegd in verband met de veiligheid voor de schoolkinderen van de Bosuil. De uitvoering start in de 2e week van februari en duurt ongeveer 1 week.

Esperenkamp
De voetpaden van de Esperenkamp worden herstraat. Dit werk start in de 2e week van februari en is eind februari klaar.

Hugo van der Goeslaan/De Kade
In 2000 wordt de brug in de Hugo van der Goeslaan verhoogd en wordt aan weerszijden van deze brug twee nieuwe bruggen aangelegd. Als eerste worden de twee lage bruggen gebouwd. Vanaf begin juli wordt de brug in de Ring verhoogd. Het verkeer op de Ring kan dan gebruik maken van de nieuwe lage bruggen.
Tijdens deze fase van het werk kan het verkeer tijdens de spits vertraging ondervinden. Het totale project duurt tot eind 2000. De verkeersmaatregelen bij de verschillende fasen zullen via de media bekend worden gemaakt.

Markerwaardlaan
Vanaf 14 februari wordt de rijlaan in deze laan herstraat. De bewoners worden via een infobrief op de hoogte gebracht.


Verkoop woningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat de volgende woningen in aanmerking komen voor verkoop: - Boschdijk 981 te Eindhoven.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Brisko Makelaardij, Boschdijk 391, 5652 JB Eindhoven, tel. (040)2430989 - Lijmbeekstraat 81 te Eindhoven.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met makelaarskantoor Gielissen, Barrierweg 145, 5622 CL Eindhoven, tel. (040)2455155.


Bestemmingsplannen

Inspraak
De directeur van de dienst Stadsontwikkeling is voornemens burgemeester en wethouders voor te stellen op het terrein De Vriesstraat 30 woningbouw te realiseren.
Het bebouwingsvoorstel ligt op werkdagen tijdens kantooruren van 26 januari 2000 tot en met 23 februari 2000 in de leeskamer op de begane grond van het gebouw Technische Diensten ter inzage. Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen tot en met 23 februari 2000 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stadsontwikkeling,

postbus 433, 5600 AK Eindhoven.
Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.

Goedgekeurde plannen
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij besluit van 21 december 1999, nummer 622522, goedgekeurd het bestemmingsplan I Mensfort Rapenland 1996.
Deze bestemmingsplan, dat betrekking heeft op het terrein op de hoek Amundsenlaan/Byrdstraat, is door de gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van 17 mei 1999.
Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede het bestemmingsplan liggen voor eenieder ter inzage met ingang van 31 januari 2000 tot en met 12 maart 2000 op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten.
Gedurende deze termijn zijn degenen, die tijdig bedenkingen tegen het plan aan Gedeputeerde Staten kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken, bevoegd beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Binnen de beroepstermijn kunnen degenen, die beroep hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend: - 1 boom op Baelschot i.v.m. schade
- 1 boom in de Italiëlaan, de boom is afgestorven (herplant) - 5 bomen nabij de Hurksestraat/Wekkerstraat i.v.m. te realiseren bebouwing
- 2 bomen nabij de Hurksestraat i.v.m. te realiseren bebouwing - 6 bomen in de Generaal Coenderslaan, 11 bomen in het Generaal Drimbornpad, 14 bomen in het Generaal Van Tripspad, 13 bomen in het Generaal Cort Heiligerspad, 12 bomen in het Generaal Van Plettenbergpad en 4 bomen in het Generaal Van der Duynpad i.v.m. lichtreductie, herinrichting voortuinen, overlast etc. (herplant) - 11 bomen in het Generaal Schagenpad, 13 bomen in het Generaal Van Dohnspad, 10 bomen in het Generaal De Eerenspad en 10 bomen in het Generaal De Rhoopad (herplant)
- 5 bomen nabij Sint Claralaan 38 i.v.m. stormgevaar, lichtreductie, schade en overlast (herplant)
- 4 bomen nabij Sterkenburg 2 i.v.m. stormgevaar, lichtreductie, schade en overlast (herplant)
- 15 bomen nabij Toledolaan 2 i.v.m. reconstructiewerkzaamheden - 1 boom nabij Kardinaal Van Rossumpad, de boom is afgestorven (herplant)
- 2 bomen in Zuidewijn i.v.m. herinrichting woonomgeving - 14 bomen nabij de Julianastraat i.v.m. te realiseren bebouwing. De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven. 
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek). 
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur. 

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van 9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak.  De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur.  De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur. 

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre.   Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642. 

Telefoonnummers:
* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25 * Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89 * Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00
* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00 * Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 26 januari 2000  

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook