Gemeente Eindhoven

Eindhoven, 8 mei 2002
Geen afvalinzameling op hemelvaartsdag Commissievergaderingen
Belastingen
Wet bodembescherming
Geen afvalinzameling op hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, wordt geen GFT-, restafval en oud papier opgehaald en zijn de milieustraten gesloten. Als u normaal op donderdag in een oneven week uw container of, indien u nog gebruik mag maken van huisvuilzakken, deze buiten zet, moet u dat nu twee dagen later doen: op zaterdag 11 mei. Deze uitwijkdag geldt ook voor het oud papier, indien dit op uw afvalkalender staat vermeld. Omdat de vuilniswagen eerder kan komen, dient u de container, de zakken en/of het oud papier vóór 8.00 uur aan de straat te zetten. 748/02 Herinkhave 14, bouwen van een tennismuur 24.04.2002 762/02 Zuiderzeelaan 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.04.2002
761/02 Sprookjesbosch 26, verbouwen en uitbreiden van een woning 25.04.2002
467/02 Kerkakkerstraat 38, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 26.04.2002
772/02 Roverbruidegom 32, plaatsen van een tuinhuisje 26.04.2002 773/02 Roerstraat 13, uitbreiden van een dakkapel 26.04.2002 774/02 Raatven 10, plaatsen van een blokhut 26.04.2002 775/02 Zevenaarlaan 19, uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 26.04.2002
777/02 Haringvliet 26, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 26.04.2002
749/02 Nederlandplein 103, plaatsen van een lichtreclame 24.04.2002 751/02 Atrechtlaan 26, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.04.2002
746/02 Otello 5, uitbreiden van een woning 24.04.2002 757/02 Tinelstraat 194, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.04.2002
756/02 Argonautenlaan 9, bouwen van een (onoverdekt) zwembad 24.04.2002
755/02 Charlevillehof 3, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 24.04.2002
1787/98 Vlasven 15, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een woning met erker 24.04.2002
899/01 Paaltjesweg 1, bouwen van een garage/berging 24.04.2002 750/02 Woenselse Markt 22, aanbrengen van 2 vutek fullcolorprints met spanogen 24.04.2002
745/02 Hermanus Boexstraat 12-14, verbouwen van een winkelpand 24.04.2002
769/02 Boschdijk 1053, uitbreiden van een woning 25.04.2002 768/02 Fransebaan 136, uitbreiden van een woning 25.04.2002 767/02 Diepmeerven 36, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 25.04.2002
764/02 Avondroodstraat 40, bouwen van een tijdelijk 1-klassig semi-permanent schoolgebouw voor maximaal 5 jaar 25.04.2002 759/02 Lou Maertenslaan 2, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 25.04.2002
1481/99 Luciferstraat (ongenummerd), wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 2 woningen ten behoeve van dakterras 25.04.2002
1927/01 Meerhoven, plan Grasrijk, bouwnummer 192, uitbreiden van een woning en berging 25.04.2002
758/02 Hermanus Boexstraat 12-14, wijzigen van een lichtreclame 25.04.2002
625/02 Wolvendijk 150, plaatsen van een raam in de zijgevel 25.04.2002
1772/01 Tarwelaan 35, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.04.2002
234/02 Poelhekkelaan 25, verbouwen van een woning en het uitbreiden van een garage 26.04.2002
1678/01 Schaarbeekhof 11, bouwen van een dubbele garage 25.04.2002 770/02 Emile Zolaplein 2, uitbreiden van een woning 26.04.2002 771/02 Burg. Kolfschotenstraat 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.04.2002
776/02 Generaal Boreelpad 19, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 26.04.2002

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL02/0051 Tongelresestraat 367, slopen van een berging 25.04.2002 SL02/0052 Holstraat 1 t/m 213 en Benoitstraat 54 t/m 106, slopen van flatgebouwen 26.04.2002
SL02/0053 Zeelsterstraat 109, slopen van rioleringsbuizen 26.04.2002 Van 13 mei 2002 tot en met 26 mei 2002 liggen bij de dienst Stedelijke situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: verbouwen en uitbreiden van een woning, Topaasring 19 (1587/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 5, lid B van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan I Blixenbosch. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot dit voornemen schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 13 mei 2002 tot en met 9 juni 2002 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), behorende bij het plan tot het: verbouwen en uitbreiden van een woning, Boschdijk 1004 (1213/01); aanbouwen van een berging, Tovermolen 12 (1758/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Van 13 mei 2002 tot en met 9 juni 2002 liggen bij bovengenoemde verbouwen en uitbreiden van een woning, Luytelaer 9 (1175/01); bouwen van een woning, Sint Romboutsstraat tussen nummers 34 en 40 (1952/00);
verbouwen en uitbreiden van een kinderdagverblijf, Hoogstraat 229 (661/01);
bouwen van een fietsenstalling, Kastelenplein 168a-b (1477/01).

Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Ingekomen monumentenaanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 13 mei 2002 tot en met 26 mei 2002 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
verwijderen van luifels en aanbrengen van een reclame-uiting, De Stadspoort 4 (MO02/0012);
plaatsen van een lichtreclame, Stratumseind 28-30 (MO02/0006); verbouwen van een woning, Sint Odulphusstraat 1 (MO02/0011). Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om schriftelijk zijn/haar bedenkingen tegen de plannen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
737/02 Chopinlaan 7, plaatsen van een dakkapel in het 571/02 Gebroeders Van Doornestraat 38, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.04.2002
139/02 Roverbruidegom 35, uitbreiden van een woning 26.04.2002 1618/00 Lakerlopen tussen Tongelresestraat en Kempensebaan, bouwen van 134 eengezinswoningen 26.04.2002
1422/01 DAF-terrein, uitbreiden van een woning, bouwkavel f6 26.04.2002
230/02 Croy 26, plaatsen van een enkelzijdige lichtreclame 26.04.2002
488/02 Wouter Hollemanplein 6, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.05.2002
532/01 Hasselaarstraat 17, uitbreiden van een woning 01.05.2002 1652/01 Groot-Bijgaardenlaan 159, verbouwen en uitbreiden van een woning 01.05.2002
1277/01 Heilige Geeststraat 44, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 01.05.2002
297/02 Gelaarsde Kat 48, uitbreiden van een woning 01.05.2002 366/02 Gascognehof 29, verbouwen en uitbreiden van een woning
01.05.2002
338/02 Venuslaan 423, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 01.05.2002
127/02 Shakespearelaan 36, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 01.05.2002

Niet in behandeling genomen bouwaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
598/02 Hendrik Staetslaan 67, plaatsen van lichtbakken 26.04.2002

Verleende sloopvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL02/0045 Ds. Theodor Fliednerstraat 1, slopen van asbesthoudende isolatie 26.04.2002

Verleende kamerverhuurvergunningen: rectificatie In de publicatie Eindhoven Actueel d.d. 1 mei jl. is abusievelijk opgenomen:
KV02.003 Verhulstlaan 223.04.2002
U dient hier te lezen:
KV02.003 Verhulststraat 2 23.04.2002
Beslissing op bezwaar
Zaaknummer Adres Datum verzending
1303/99 Buddy Boldenlaan 45, alsnog vergunning geweigerd met betrekking tot het bouwen van een woning 25.04.2002

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de
Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Tevens kan, in geval van spoedeisend belang, schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.
Indien u beroep instelt, dient u e 109, griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens e 109, griffierecht te betalen. Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient e 218, griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens e 218, griffierecht te worden betaald.

Commissievergaderingen
De commissie voor stadsontwikkeling en beheer vergadert op woensdag 15 mei a.s. om 14.00 uur in de commissiekamer op de eerste etage van het Stadshuis. De agenda vermeldt onder meer:
voorstel tot het intrekken van de Algemene verkoopvoorwaarden van bouwgrond van de gemeente Eindhoven;
voorstel inzake het overbruggingskrediet voor monumentenzorg. Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88.

De commissie voor grote-stedenbeleid, volkshuisvesting en verkeer vergadert op donderdag 16 mei a.s. om 20.00 uur in de commissiekamer op de eerste etage van het Stadshuis. De agenda vermeldt onder meer: raadsvoorstel tot het dekken van indiceringskosten voor medische urgentie van woningzoekenden;
raadsvoorstel inzake het onttrekken aan het openbaar verkeer van de tunnel onder het Winkelcentrum Woensel.
Secretaris: de heer F. Biemans, tel. 238 24 89.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering, dan bent u van harte welkom. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, meldt dan uw aanvraag twee dagen voor het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie.
De commissie-agenda en notas liggen tijdens kantooruren, maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. De commissie voor stadsontwikkeling en beheer vergadert op woensdag 15 mei a.s. om 14.00 uur in de commissiekamer op de eerste etage van het Stadshuis. De agenda vermeldt onder meer:
voorstel tot het intrekken van de Algemene verkoopvoorwaarden van bouwgrond van de gemeente Eindhoven;
voorstel inzake het overbruggingskrediet voor monumentenzorg. Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88.
Belastingen
Op 19 december 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen:
besluit tot aanwijzing van terreinen en weggedeelten ten behoeve van betaald parkeren en wielklem;
besluit tot aanwijzing van terreinen en weggedeelten ten behoeve van betaald parkeren voor vergunninghouders.
Genoemde besluiten, die in het gemeenteblad zijn gepubliceerd, liggen voor iedereen kostenloos ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Aanleg fietsstroken Henegouwenlaan
Op de Henegouwenlaan van de Tempellaan tot de Leuvenlaan worden aan beide zijden van de weg fietststroken aangelegd. Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:
de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar.
Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Wel kan binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de president van de rechtbank te s-Hertogenbosch postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een bezwaarschrift.
Wet bodembescherming

Ontwerp-beschikkingen ingevolge een of meerdere van de volgende artikelen 28, 29, 37, 39 en 40 Wbb
Bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven zijn in maart en april 2002 een aantal meldingen ingediend ingevolge artikel 28, lid
1 Wbb en artikel 29, lid 1 Wbb. Met betrekking tot deze meldingen zijn door burgemeester en wethouders ontwerpbeschikkingen vastgesteld. Het betreft de onderstaande locaties.
locatie: Vliegbasis Eindhoven, convenantterrein C, deellocatie A; melder: Ministerie van Defensie, Koninklijke Luchtmacht.

In de ontwerp-beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:
dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. locatie: Vliegbasis Eindhoven, convenantterrein C, deellocatie B+M; melder: Ministerie van Defensie, Koninklijke Luchtmacht.

In de ontwerp-beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:
dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; dat er geen sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;
dat wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.
locatie: Vliegbasis Eindhoven, convenantterrein C, deellocatie C; melder: Ministerie van Defensie, Koninklijke Luchtmacht.

In de ontwerp-beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:
dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; dat er geen sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;
dat wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.
locatie: Vliegbasis Eindhoven, convenantterrein C, deellocatie D; melder: Ministerie van Defensie, Koninklijke Luchtmacht.

In de ontwerp-beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:
dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; dat er geen sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;
dat wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.
locatie: Vliegbasis Eindhoven, convenantterrein C, deellocatie E; melder: Ministerie van Defensie, Koninklijke Luchtmacht.

In de ontwerp-beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:
dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. locatie: Vliegbasis Eindhoven, convenantterrein C, deellocatie F+G; melder: Ministerie van Defensie, Koninklijke Luchtmacht.

In de ontwerp-beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:
dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; dat er geen sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;
dat wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.
locatie: Vliegbasis Eindhoven, convenantterrein C, deellocatie H+I+N; melder: Ministerie van Defensie, Koninklijke Luchtmacht.

In de ontwerp-beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:
dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; dat er sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;
het tijdstip waarbinnen met het gemelde voornemen tot saneren dient te worden begonnen;
dat wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.
locatie: Vliegbasis Eindhoven, convenantterrein C, deellocatie J; melder: Ministerie van Defensie, Koninklijke Luchtmacht.

In de ontwerp-beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:
dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; dat er sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;
het tijdstip waarbinnen met het gemelde voornemen tot saneren dient te worden begonnen;
dat wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.
locatie: Vliegbasis Eindhoven, convenantterrein C, deellocatie 84; melder: Ministerie van Defensie, Koninklijke Luchtmacht.

In de ontwerp-beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:
dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; dat er sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;
het tijdstip waarbinnen met het gemelde voornemen tot saneren dient te worden begonnen;
dat wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.
locatie: Waldeck Pyrmonstraat 1;
melder: Janssen de Jong Vastgoed B.V.

In de ontwerp-beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:
dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; dat er geen sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;
dat zij voornemens zijn om, onder voorwaarden, in te stemmen met het deelsaneringsplan;
dat wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.
locatie: Vliegbasis Eindhoven, convenantterrein locaties C, deellocatie D;
melder: dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Eindhoven.

In de ontwerp-beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:
dat zij voornemens zijn om, onder voorwaarden, in te stemmen met het saneringsplan;
dat wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.
locatie: noordoever Dommel, ter hoogte van Kantongerecht; melder: dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Eindhoven.

In de ontwerp-beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:
dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; dat er geen sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;
dat zij voornemens zijn om, onder voorwaarden, in te stemmen met het deelsaneringsplan;
dat wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.

De aanvragen, ontwerpbeschikkingen en bijbehorende stukken liggen vanaf 8 mei 2002, gedurende vier weken, ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8, te Eindhoven op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Ten aanzien van bovenstaande ontwerp-beschikkingen kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van terinzagelegging, hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. Na de terinzagelegging zal de definitieve beschikking worden opgesteld en gedurende zes weken op de hierboven genoemde plaats ter inzage worden gelegd, waarbij de rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn vermeld.

17 bomen in de Zandstraat: de reden is dat de bomen een verminderde vitaliteit bezitten.
Verzenddatum vergunning 1 mei 2002.
De vergunning ligt vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en aan de balie van het Eindhoven.
Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.
Eindhoven, 8 mei 2002

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook