Gemeente Eindhoven

Eindhoven Actueel

Eindhoven, 12 maart 2003

Noodverordening
Bouwvergunningen, aanvragen
Bouwvergunningen, beslissingen
Openbare vergaderingen
Commissievergaderingen
Inspraak Visie Centrumgebied Eindhoven Aanvragen exploitatievergunning
Verkeersmaatregelen
Wet bodembescherming
Wet milieubeheer
Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren Bestemmingsplannen
Kapvergunningen
Algemeen

Noodverordening

Onlangs zijn in Meerhoven aan de Verlengde Strijpsebaan en de Strijpsebaan vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De ruiming van deze vliegtuigbommen zal plaatsvinden op vrijdag 14 maart 2003. Tijdens de demontage moet uit veiligheidsoverwegingen een gebied rondom deze bommen worden ontruimd. De burgemeester van Eindhoven heeft gelet op artikel 176 van de Gemeentewet hiervoor op 5 maart 2003 de navolgende noodverordening vastgesteld.

Artikel 1
1. Het is een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij het onschadelijk maken van de in de aanhef vermelde vliegtuigbommen verboden zich op vrijdag 14 maart 2003 vanaf 09.00 uur op te houden binnen het op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart aangegeven gebied van de gemeente Eindhoven, tot het moment waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de werkzaamheden met betrekking tot het onschadelijk maken van de vliegtuigbommen zijn beëindigd en dat eerder genoemd gebied weer is opengesteld.
2. Een ieder is verplicht binnen het in het eerste lid bedoelde gebied en vanaf genoemd tijdstip op de genoemde dag vee en andere levende have binnen een gebouw of onder een overkapping te laten verblijven tot het moment waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de werkzaamheden met betrekking tot het onschadelijk maken van de vliegtuigbommen zijn beëindigd en dat het eerder genoemd gebied weer is opengesteld. 3. Een ieder die een persoonlijk recht of zakelijk recht heeft op een woning of gebouw binnen het in het eerste lid bedoelde gebied, is verplicht er voor te zorgen dat op de in het eerste lid genoemde dag en tijdstip alle zich in de woning of gebouw bevindende ramen en deuren gesloten zijn.
4. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid worden de wegen, vaarwegen en straten, tot de grens zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart aangegeven gebied van de gemeente Eindhoven, beschouwd als deel uitmakende van dit gebied.

Artikel 2
1. Het is een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij het onschadelijk maken van de in de aanhef vermelde vliegtuigbommen verboden op vrijdag 14 maart 2003 vanaf 09.00 uur personenautos, vrachtautos en andere voertuigen achter te laten binnen het op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart aangegeven gebied, tot het moment waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de werkzaamheden met betrekking tot het onschadelijk maken van de vliegtuigbommen zijn beëindigd en dat het eerder genoemde gebied weer is opengesteld. 2. Alle personenautos, vrachtautos en andere voertuigen, die binnen het in het eerste lid bedoelde gebied gedurende de daarbij aangegeven periode worden achtergelaten, kunnen op kosten van de eigenaar/houder, door of vanwege de politie worden verwijderd. 3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid worden de wegen, vaarwegen en straten, die op of aan de grens liggen van het op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart aangegeven gebied, beschouwd als deel uitmakende van dit gebied.

Artikel 3

* Rechthebbenden op een onroerende zaak, gelegen in het gebied van de gemeente Eindhoven, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, zijn verplicht te gedogen dat de werkzaamheden en maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn in verband met het onschadelijk maken van de onderhavige vliegtuigbommen, kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 4

* Alle aanwijzingen ter handhaving van de bepalingen van deze verordening, gegeven door ambtenaren van de politie Brabant Zuid-Oost in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen, vee, andere levende have en goederen dienen stipt te worden nagekomen.

Artikel 5

* Overtreding van een of meer bepalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 6

* Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na haar afkondiging.

De noodverordening en de daarbij behorende kaart liggen gedurende 10 dagen vanaf heden ter inzage bij de dienst Algemene en Publiekszaken, sector Advisering & Ondersteuning, in de leeshoek van het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alsmede in het Stadsdeelkantoor Strijp, Sint Trudoplein 6 en in het Informatiecentrum Meerhoven, Zandkasteel 43.


---

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingediend:

Ingekomen aanvragen lichte bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomstkomst 03/0006 Tongelresestraat 51, uitbreiden van een woning 26.02.2003 03/0245 Diepmeerven 35, plaatsen van 2 dakkapellen in het zijgeveldakvlak 26.02.2003
02/1857 De Schakel 30, plaatsen van 2 lichtbakken en een verlichte zuil 26.02.2003
03/0247 Generaal De Gaullelaan 5, bouwen van een carport 26.02.2003 03/0248 Generaal De Gaullelaan 1, plaatsen van een verandadak 26.02.2003
03/0230 Pasteurlaan 33, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.02.2003
03/0260 Floralaan West 232, bouwen van een serre en uitbreiden van een berging 27.02.2003
02/1983 Hoppenkuil 6, plaatsen van een reclamezuil 27.02.2003 03/0258 Bakhuizen vd Brinklaan 77, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.02.2003
03/0257 Bakhuizen vd Brinklaan 79, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.02.2003
03/0256 Diamantring 164, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. het aanbouwen van een serre 27.02.2003
03/0255 Zuidewijn 22 en 24, plaatsen van dakkapellen in het voorgeveldakvlak 27.02.2003
03/0252 Zwembadweg 22, bouwen van een gereedschapsberging 26.02.2003 03/0223 Eimerick 34, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.02.2003 02/1603 Avignonlaan 9, plaatsen van een gevelreclame 03.03.2003 02/1991 Kiplinglaan 21, uitbreiden van een woning 03.03.2003 03/0276 Vlasserstraat 44, uitbreiden van een woning 03.03.2003 03/0275 Jan van Eyckgracht 163, bouwen van een serre 03.03.2003 03/0272 Verzetsheldenlaan 6, bouwen van een zwembad 03.03.2003 03/0271 Verzetsheldenlaan 6, bouwen van een serre 03.03.2003 02/2008 Isidorusweg 41, uitbreiden van een woning 28.02.2003 03/0281 Poeijersstraat 43, uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 04.03.2003
03/0278 Pasteurlaan 71, uitbreiden van een woning 04.03.2003 03/0279 Corsicalaan 6, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 04.03.2003
00/1539 Hoogstraat 152, wijzigen voorgevel winkelpand t.b.v. luifel en entree 03.03.2003
02/1529 Sint Martinusstraat 7, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een serre en 2 dakkapellen 28.02.2003
03/0269 Martin Luther Kingstraat 29, uitbreiden van een woning 03.03.2003
02/1902 Stiffelio 25, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.02.2003
03/0262 Fransebaan 64, verbouwen raam tot deur in de achtergevel 28.02.2003
03/0263 Pieter Huyssensweg 18, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 28.02.2003
03/0264 Rechtestraat 25, vernieuwen van een gevelreclame t.b.v. kledingwinkel 28.02.2003

Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomstkomst 99/0149 Stratumseind 91, wijzigen bouwvergunning m.b.t. het uitbreiden van een restaurant 26.02.2003
02/1366 Gloriantstraat 2 t/m 252, verbouwen van trapopgangen 26.02.2003
03/0033 Gladiolusstraat 19, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.02.2003
03/0032 Gladiolusstraat 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.02.2003
02/2010 Parmentierweg/Antony Fokkerweg (ongenummerd), plaatsen van een zuil en gevelreclame 19.02.2003
03/0259 Sint Rochusstraat 24, uitbreiden van een woning m.b.t. de eerste verdieping 27.02.2003
03/0261 Roostenlaan 112, plaatsen van een gevelreclame en bouwen van een traforuimte 27.02.2003
01/1217 Ds. Theodor Fliednerstraat 1, wijzigen bouwvergunning m.b.t. het tijdelijk oprichten van een interim huisvesting huisartsenpost en dienstenapotheek voor maximaal 5 jaar 28.02.2003 00/2054 Meerhoven in plan Grasrijk (ongenummerd), bouwkavels 77 en 8, optiemogelijkheid 2 woningen van totaalplan 80 woning 27.02.2003 03/0280 Willemstraat 21, uitbreiden van een winkelpand 04.03.2003 02/1391 Vlokhovenseweg 47, bouwen van een garage/berging 28.02.2003 03/0265 Kruisstraat 92, vernieuwen van lichtreclame 28.02.2003 03/0270 Barrierweg 175, legaliseren van een magazijn 03.03.2003 03/0273 Hastelweg 159, bouwen van een opslagruimte en overkapping 03.03.2003
03/0289 Jacob Catslaan (ongenummerd), bouwen van een trafostation 05.03.2003

Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunningen eerste fase Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomstkomst 02/2091 Jan Gielenlaan 3, uitbreiden van een woning 03.03.2003 03/0268 Urkhovenseweg 7, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 28.02.2003
02/1591 Humperdincklaan 4, tijdelijk plaatsen van een onderwijsgebouw voor maximaal 5 jaar 28.02.2003

Ingekomen aanvraag reguliere bouwvergunningen tweede fase Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomstkomst 03/0080 Tongelresestraat 318, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.03.2003

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomstkomst SL03/0012 Doelenstraat 9, gedeeltelijk slopen van een bedrijfsruimte 27.02.2003
SL03/0013 Hoogstraat 105a, slopen van een bedrijfsruimte 03.03.2003
De ingekomen aanvragen om bouw- en sloopvergunningen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 13 maart 2003 tot en met 26 maart 2003 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor een ieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: uitbreiden van een woning, Alblasstraat 41 (02/1943). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 24, lid 1 van de voorschriften uit het bestemmingsplan VI Acht.
uitbreiden van een woning, Zeelsterstraat 242 (02/1960). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 26 van de voorschriften uit het bestemmingsplan t Ven 1985. plaatsen van een gevelreclame display, Esp 310 (02/1668). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 3, lid 3.2 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Bokt West 2000. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 13 maart 2003 tot en met 9 april 2003 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor een ieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: verbouwen en uitbreiden van een woning, Apollovlinderlaan 10 (02/2046);
verbouwen van een veranda tot plantenkas, Gestelsestraat 42 (02/1735);

verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan m.b.t. het verbouwen en uitbreiden van een woning, Rielsedijk 23 (02/1449); verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een dakopbouw , Schouwbroekseweg 4 (02/0636).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is een ieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.


---

Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
02/1993 Alsacelaan 64, uitbreiden van een woning d.m.v. een aanbouw 27.02.2003
02/0733 Rechtestraat 27, plaatsen van een reclamebord 27.02.2003 02/1970 Bogert 2-28, plaatsen van lichtreclame-elementen 27.02.2003 02/0504 Faunuslaan 19, uitbreiden van een basisschool 28.02.2003 02/2029 Ambachtsweg 12, verbouwen gedeelte van een opslaghal t.b.v. kantoorruimten 28.02.2003
02/2064 Zuiderzeelaan 4, uitbreiden van een woning 28.02.2003 02/1352 Michelangelolaan 2, uitbreiden van gebouw F2 met 1e verdieping t.b.v. afdeling operatiekamers 28.02.2003
02/1945 Bedrijvenweg 7, plaatsen van reclameborden 28.02.2003 02/1919 Demer 28, verbouwen van een winkelpand 28.02.2003 02/1933 Kleine Berg 80, plaatsen van een lichtreclame 28.02.2003 02/1833 Ministerlaan 22, uitbreiden van een woning 28.02.2003 02/1577 Achtseweg Noord 5, bouwen van een kantoorgebouw en showroom 28.02.2003
01/1312 Maurits Lijnslagerstraat (ongenummerd), verbouwen entree, liften en bergingen van twee appartementencomplexen en gevelaanpak 03.03.2003
02/2070 Frankrijkstraat 47, uitbreiden van een woning 03.03.2003 02/1939 Ontginningweg 13, uitbreiden van een woning 03.03.2003 02/1316 Keizersgracht 8, verbouwen en uitbreiden van een kantoorvilla 03.03.2003
02/1278 Erasmuslaan 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.03.2003
02/1956 Molenveld (ongenummerd) t.h.v. nummer 42-44, bouwen van een pergola 03.03.2003
02/0829 Pieter Stockmanslaan 65, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.03.2003
02/2071 Bokt (ongenummerd), bouwen van een veldschuur 04.03.2003 02/1364 Castiliëlaan 8, verbouwen en uitbreiden van een woongebouw 04.03.2003
02/1148 Meerhoven aan de Grasboom, kavel 380, bouwen van een woning 05.03.2003
02/1955 King Oliverlaan-Benny Goodmanlaan (ongenummerd), bouwen van een trapmuur op speelterrein 05.03.2003
02/0319 Vitruviusweg 41, uitbreiden van een basisschool 05.03.2003 01/1805 Meerhoven aan de Grasduin (ongenummerd), kavel 479, bouwen van een woning 05.03.2003
01/1862 tussen Locatellistraat en Philips HTC, bouwen van een fietsbrug over de Dommel 05.03.2003

Verleende lichte bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
03/0123 Apollovlinderlaan 7, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een serre 27.02.2003
03/0103 Alenconlaan 5, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 27.02.2003
03/0046 Elswout 4, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 27.02.2003
03/0085 Straatsburglaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een serre 27.02.2003
02/1786 Simplonpas 14, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.02.2003
03/0121 Lijmbeekstraat 143, uitbreiden van een woning 28.02.2003 03/0038 Sprookjesbosch 74, uitbreiden van een woning 04.03.2003 03/0108 Ekkerstraat 39, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.03.2003
02/1894 Willem de Zwijgerstraat 31, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.03.2003

Verleende reguliere bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
02/1950 Hoefkestraat (ongenummerd), plaatsen van een broodautomaat 05.03.2003

Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
02/1608 Herman Gorterlaan 229 en 231, verbouwen van 2 appartementen tot een appartement 03.03.2003

Niet in behandeling genomen aanvragen lichte bouwvergunning Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
03/0087 Dr. Cuyperslaan 136, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.03.2003
03/0094 Rielseweg 44, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.03.2003
03/0069 Gestelsestraat 184, aanbrengen van 2 reclameborden 05.03.2003 03/0049 Torenberglaan 47, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 05.03.2003

Niet in behandeling genomen aanvraag reguliere bouwvergunning Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
03/0030 Rijnstraat 35a, verbouwen van een garage/carport en bouwen van een overkapping 03.03.2003

Aanhouden bouwaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
02/2040 Oude Bossche Baan (ongenummerd), bouwen van een rijdersstellage 28.02.2003

Intrekken aanvraag bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
01/1394 Kapelbeemd, bouwen van een wijkstation elektriciteit 06.03.2003

Intrekken verleende bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
95/1390 Prokofjevpad 4, verbouwen van een berging tot garage-berging 28.02.2003
98/1283 Seinelaan 108, verbouwen en uitbreiden van een woning, aanbouwen van een garage, een berging en het overdekken van een terras 03.03.2003
02/0104 Haringvliet 19, plaatsen van 2 dakkapellen in het zijgeveldakvlak 03.03.2003
96/0245 Piuslaan (ongenummerd), plaatsen van een sirenepost 05.03.2003

94/1607 Winkelcentrum Eckart, Orionstraat-Marsweg (ongenummerd), uitbreiden van een berging 06.03.2003

Geweigerde bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
02/0601 Elzentlaan 23, uitbreiden van een praktijkruimte 03.03.2003 02/1201 Willem de Rijkelaan 5f, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.03.2003

Geweigerde lichte bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
03/0052 Levylaan 14, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 27.02.2003
03/0133 Sint Adelbertuslaan 26, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.02.2003

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL03/0011 Clematisstraat 4, slopen van asbest riool 03.03.2003 SL02/0093 Keizersgracht 8, gedeeltelijk slopen van een kantoorvilla 06.03.2003

Niet in behandeling genomen sloopaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL03/0003 Tongelresestraat 427, slopen van een winkelpand 05.03.2003
Subsidie gemeentelijke monumenten
Het college van burgemeester en wethouders deelt hierbij mede dat tot 1 april 2003 subsidieverzoeken kunnen worden ingediend.
Verleende monumentenvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
MO02/0040 Wilhelminaplein 6 en 7, verbouwen van een woonruimte tot eetcafé en opslag 04.03.2003
MO02/0048 Kievitlaan 1, uitbreiden van een keuken d.m.v. een serre 04.03.2003
MO02/0047 Parklaan 38, bouwen van een garage 04.03.2003
Verleende vrijstellingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
02/1314 Zeelsterstraat 93j, wijzigen gebruik garage in praktijkruimte 03.03.2003
02/1704 Pisanostraat 656, wijzigen gebruik woning in woning/kantoor 04.03.2003

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te s Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.


---

Openbare vergaderingen

De welstandscommissie komt op onderstaande data bijeen voor een openbare, voor publiek toegankelijke vergadering: 12 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 9 juli, 13 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december 2003.
Het openbare gedeelte begint om 13.30 uur en eindigt om 15.30 uur.

De monumentencommissie komt op onderstaande data bijeen voor een openbare, voor publiek toegankelijke vergadering: 27 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni, 24 juli, 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november en 18 december 2003.
Het openbare gedeelte begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

Beide vergaderingen vinden plaats in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1.


---

Commissievergaderingen

De commissie Sociale pijler vergadert op dinsdag 18 maart a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal van het Stadshuis.
De agenda vermeldt onder meer:
raadsvoorstel inzake de wachtgeldproblematiek Centrum voor de Kunsten Eindhoven;
raadsvoorstel tot het vaststellen van de uitgaven en inkomsten van het openbaar voortgezet onderwijs in het kader van de overschrijdingsregeling voor de jaren 1996 t/m 2000. Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88.

De commissie Ruimtelijke pijler vergadert op woensdag 19 maart a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal van het Stadshuis.
De agenda vermeldt onder meer:
raadsvoorstel inzake het Milieuprogramma 2003;
raadsvoorstel inzake inhaalslag bestemmingsplannen. Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88.

De commissie Sociaal-Economische pijler vergadert op donderdag 20 maart a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal van het Stadshuis. De agenda vermeldt onder meer:
raadsvoorstel inzake gemeentelijke inbreng pilot Breedband. Secretaris: de heer F. Biemans, tel. 238 24 89.

De commissie Bestuurlijke pijler vergadert op maandag 24 maart a.s. om 16.00 uur in de commissiekamer in het Stadshuis. De agenda vermeldt onder meer:
raadsvoorstel tot het voortzetten van de Gemeenschappelijke regeling Financieringsschap Strategische Projecten Stadsregio Eindhoven e.o. t/m 2003.
Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88.

De commissie Financiële pijler vergadert op maandag 24 maart a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal van het Stadshuis.
De agenda vermeldt onder meer:
raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2003 (eerste wijziging).
Secretaris: de heer F. Biemans, tel. 238 24 89.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering, dan bent u van harte welkom. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, meldt dan uw aanvraag twee dagen vóór het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie.
De commissie-agendas en notas liggen tijdens kantooruren, maandag van 9.00 tot 19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10.


---

Inspraak Visie Centrumgebied Eindhoven

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november 2002 besloten de Visie Centrumgebied Eindhoven vrij te geven voor inspraak. In de visie Centrumgebied Eindhoven staat aangegeven hoe de gemeente wil komen tot een aantrekkelijker, hoger gewaardeerd stadscentrum, waar meer mensen komen en waar mensen langer geboeid blijven door dat centrum. Belangrijkste ideeën uit de visie zijn: het benutten van contrasten, een betere aanhaking van de binnenstadsrandzones, ruimte voor functies, verbeteren van de openbare ruimte en verbeteren van de bereikbaarheid.
De Visie Centrumgebied Eindhoven ligt van donderdag 13 maart tot en met woensdag 30 april 2003 ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, de leeskamer van het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 en de stadsdeelkantoren. Voor de openingstijden van bovengenoemde locaties en adressen stadsdeelkantoren, zie colofon.
Schriftelijke reacties kunnen tot en met 30 april 2003 worden gezonden naar de directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling & Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.


---

Aanvraag exploitatievergunning

Ingevolge hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. van de APV is een vergunning nodig van de burgemeester van Eindhoven voor het exploiteren van een seksinrichting. Daarnaast is ingevolge de nadere regels seksinrichtingen een geschiktheidverklaring nodig van burgemeester en wethouders van Eindhoven. Ten behoeve van het volgende pand wordt een ingekomen aanvraag om een exploitatievergunning en een geschiktheidverklaring bekend gemaakt: Tongelresestraat 319, 5642 NB Eindhoven, voor een seksinrichting ten name van de heer R. van Hoek.
De aanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden dagelijks, gedurende vier weken, ter inzage in het informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Eenieder kan zijn zienswijze over de desbetreffende aanvraag binnen vier weken na publicatie van de aanvraag, schriftelijk bij de burgemeester van Eindhoven en het college van burgemeester en wethouders, Dienst Algemene & Publiekszaken, afdeling Binnenstadsmanagement, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven naar voren brengen. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders nemen binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing. Zij kunnen de beslissing met ten hoogste twaalf weken verdagen.


---

Verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen:
een doorgangsregeling in te stellen ter hoogte van de wegversmalling op de Doornakkersweg, waarbij het verkeer komende vanaf de spoorwegovergang voorrang heeft op het verkeer komende vanaf de rotonde.
Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar.
Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Wel kan binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een bezwaarschrift.


---

Wet bodembescherming

Meldingen
Ter informatie delen burgemeester en wethouders van Eindhoven mede dat door hen een melding is ontvangen ingevolge artikel 28, lid 1 van de Wet bodembescherming, met het voornemen de bodem te saneren van: locatie: Professor Holstlaan 4, Stuwputten in Dommeldal te Eindhoven; melder: Philips Electronics BV PHTC/BAN.
Indien deze melding ontvankelijk wordt verklaard, zal te zijner tijd ontwerpbeschikking en/of definitieve beschikking worden gepubliceerd, waarop dan zienswijzen kunnen worden ingebracht.

---

Wet milieubeheer

Te wijzigen/in te trekken vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om vergunning op grond van de Wet milieubeheer in te trekken of ambtshalve te wijzigen van:
VDL Laktechniek B.V.
Het betreft het intrekken van voorschriften van een vergunning voor een industriële spuiterij, Meerenakkerweg 2a;
Benegas Zuidgas B.V.
Het betreft het ambtshalve toevoegen van voorschriften aan een vergunning voor een vulstation voor propaan en butaan gasflessen, Mispelhoefstraat 2a;
Texaco Nederland B.V.
Het betreft het ambtshalve toevoegen van voorschriften aan een vergunning voor een tankstation, Insulindelaan 98; Q8 tankstation.
Het betreft het ambtshalve toevoegen van voorschriften aan een vergunning voor een tankstation, John F. Kennedylaan 10; De Glaswinkel.
Het betreft het intrekken van een vergunning voor een glaszettersbedrijf, Tongelresestraat 392;
Gebr. Coppelmans.
Het betreft het gedeeltelijk intrekken van een vergunning voor een veehouderij, Het Schaapsdijk 44.
De ontwerpbeschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij:
de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 12 maart 2003 tot 26 maart 2003 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur;
het desbetreffende Stadsdeelkantoor.

De volgende vergunning te wijzigen:
Schuitema N.V.
Het betreft het wijzigen van een vergunning voor een distributiecentrum voor levensmiddelen, Achtseweg Noord 1. De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij:
de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 12 maart 2003 tot 9 april 2003 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur;
het desbetreffende Stadsdeelkantoor.

Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen bij het college van burgemeester en wethouders worden ingebracht; zij moeten worden gezonden aan de afdelingsmanager Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, telefoon 259 46 03. Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Ingetrokken vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben ingetrokken van: J.C.A. van Rooij.
Het betreft een vergunning voor een pluimveehouderij, gelegen Riel 14.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf van 13 maart 2003 tot 24 april 2003 ter inzage bij:
de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03);
het desbetreffende Stadsdeelkantoor.
Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken.
Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld door: degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; degene die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Een beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beschikking treedt niet inwerking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Verklaringen Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Eindhoven, gelet op artikel 8.19, lid 5 van de Wet milieubeheer, maken bekend wij een verklaring ingevolge artikel 8.19, lid 2 onder c, van de Wet milieubeheer hebben afgegeven aan:
LWB Eindhoven B.V. te Eindhoven voor het wijzigen en aanpassen van de opslagruimte voor gevaarlijke stoffen, gelegen Zwaanstraat 2a; Catharina Ziekenhuis te Eindhoven voor de overdracht van de WKK-installatie aan NUON, gelegen Michelangelolaan 2. De verklaringen en de daarbij behorende stukken kunnen worden ingezien bij:
de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03);
het desbetreffende Stadsdeelkantoor.
Ingevolge artikel 20.1 en 20.13 van de Wet milieubeheer kan tegen deze verklaringen beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alvorens beroep kan worden ingesteld, moet ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt tegen deze verklaringen, door uiterlijk 23 april 2003 bezwaar in te dienen tegen deze verklaringen. Het bezwaarschrift moet zijn gericht aan ons college en kan worden toegezonden aan de afdelingsmanager Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste het volgende bevatten:
naam en adres indiener,
dagtekening,
een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht, de grond van het bezwaar.
Wij wijzen er op dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. De verklaring treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. De verklaring treedt niet in werking, voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:
Buchrnhornen B.V., Dr. Cuyperslaan 86, detailhandel en ambachtsbedrijf;
Devagro Bedrijfskleding V.O.F., De Sleutel 3, opslag- en transportbedrijf;
J&F Auto- en bandenservice, Rooijakkersstraat 12, inrichting voor motorvoertuigen;
Isonal Aluminium Systemen B.V., Esp (kavel 7), opslag- en transportbedrijf;
Stichting Stedencontact Eindhoven Bialystok, Laagstraat 288a, detailhandel en ambachtsbedrijf;
Star Installatietechniek Eindhoven, Esp 216, bouw- en houtbedrijf; Pak Döner Centrum V.O.F., Dommelstraat 38a, horecabedrijf; DC-Direct Communictions Venk B.V., Esp 120, woon- en verblijfsgebouw; De Win Elektrotechniek B.V., Boven Zijde 8, opslag- en transportbedijf;
Woonzorgcomlex Strijp, Fredriklaan 189a/Strijpsestraat 144a, woon- en verblijfsgebouw;
Basisschool De Talisman, Seringenstraat 9, woon- en verblijfsgebouw. Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V singel 8 te Eindhoven.


---

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Te verlenen vergunning
In verband met de coördinatiebepalingen Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Eindhoven en het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel het volgende bekend. Bij de Milieudienst Regio Eindhoven te Eindhoven is in het kader van de Wet milieubeheer een aanvraag ingekomen van JDS Uniphase Netherlands B.V. te Eindhoven voor een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een bedrijf voor de ontwikkeling en productie van actieve componenten voor de professionele telecom/CATV, gelegen Professor Holstlaan 4 te Eindhoven. Tevens is vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aangevraagd voor bovengenoemde inrichting.
Burgemeester en wethouders van Eindhoven en het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel zijn voornemens om de gevraagde vergunningen, onder het stellen van voorschriften, te verlenen. Hiertoe zijn ontwerpbeschikkingen opgesteld.
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 12 maart 2003 tot 9 april 2003 ter inzage bij: de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur;

het Waterschap De Dommel, Kastanjelaan 6 te Boxtel, elke werkdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.
Tot 9 april 2003 kunnen door eenieder schriftelijke bedenkingen worden ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen. De schriftelijke bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer moeten worden gericht aan de afdelingsmanager Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven; die met betrekking tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren moeten worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht bij bovengenoemde instanties: hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, telefoon Milieudienst Regio Eindhoven 259 46 03, telefoon Waterschap De Dommel (0411) 61 82 52. Wij maken u erop attent dat de bedenkingen, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de aanvrager. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.


---

Bestemmingsplannen

Inspraak
Op de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer wordt momenteel een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan II Kerkdorp Acht voorbereid.
Deze herziening beoogt het realiseren van drie geschakelde en twee vrijstaande woningen op de locatie J. Hammingalaan/Gebroeders Ganslaan, waar thans een industriebestemming op rust. Ten behoeve van deze herziening ligt het bouwplan vanaf 12 maart tot 9 april ter inzage op de vierde verdieping in het gebouw van de Technische Diensten aan het Frederik van Eedenplein 1, alsmede in het Stadsdeelkantoor Woensel-Noord, Ouverture 85 te Eindhoven. Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen gedurende deze periode schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.


---

Kapvergunningen

De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

Stadsdeel Gestel

* een Corrylus ter hoogte van Schumanstraat 43 i.v.m. gevaar voor personen/verkeer en ziekte door aantasting zwammen;
* een Ailanthus Altissima ter hoogte van Ontginningsweg 3 i.v.m. gevaar voor personen/verkeer en slechte vitaliteit;
* een Sorbus ter hoogte van de Cherubinilaan i.v.m. risico voor schade aan eigendommen en ziekte door aantasting groene schelpzwam;

* een Fraxinus ter hoogte van Oldengaarde 15 i.v.m. gevaar voor personen/verkeer en slechte vitaliteit.

Verzenddatum vergunningen 4 maart 2003.

Stadsdeel Woensel-Noord

* een kastanje in de achtertuin aan de Texelstraat 35: de boom is groot in verhouding tot de tuin, staat dicht op de gevel en veroorzaakt lichtreductie.

Verzenddatum vergunning 5 maart 2003.

* een berk in de Noordzeelaan tegenover nummer 48: de boom is dood;
* een Sorbus in de Maconhof ter hoogte van nummer 7: de boom heeft een zeer slechte vitaliteit, de kroon is dood en heeft een levensverwachting van maximaal 5 jaar;

* een Quercus in de Franse baan ter hoogte van nummer 212: de boom heeft een zeer slechte vitaliteit, de kroon is dood en heeft een levensverwachting van maximaal 5 jaar;

* een Makobus in de Champagnehof ter hoogte van nummer 6-7: de boom heeft een zeer slechte vitaliteit, is bijna dood en heeft een levensverwachting van maximaal 5 jaar;

* een Betula pubescens in de Marseillelaan ter hoogte van nummer 59 aan de achterzijde (in park): de boom is dood;
* een Prunus in de Clervauxlaan ter hoogte van nummer 39: de boom is dood;

* een Crataegus in de Gooilanlaan ter hoogte van nummer 1: de boom heeft een zeer slechte vitaliteit, de kroon is dood en heeft een levensverwachting van maximaal 5 jaar;

* een Sorbus aan het Nederlandplein bij de parkeerplaats aan de kant van de Veluwelaan: de boom is onherstelbaar beschadigd en heeft een levensverwachting van maximaal 5 jaar;

* een Sorbus in de Peellandlaan tegenover nummer 2: de boom heeft een zeer slechte vitaliteit en heeft een levensverwachting van maximaal 5 jaar;

* een Fraxinus in de Tempellaan ter hoogte van Dinantlaan 34a: de boom heeft een zeer slechte vitaliteit en heeft een levensverwachting van maximaal 5 jaar;

* een Zelkova in de Neerpeltlaan tegenover nummer 19: de boom heeft een zeer slechte vitaliteit en heeft een levensverwachting van maximaal 5 jaar;

* een Prunus in de Hamontstraat tegenover nummer 15: de boom heeft een zeer slechte vitaliteit en heeft een levensverwachting van maximaal 5 jaar.

Verzenddatum vergunningen 10 maart 2003.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en aan de balie van het betreffende Stadsdeelkantoor. Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven. Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.


---

Algemeen

Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota's, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
Ook de afdeling Binnenstadsmanagement (BMT) van de dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich in het Stadskantoor. Deze afdeling is voor publiek geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur, telefonisch van 9.00-16.30 uur.
De diverse sectoren van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zijn gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-16.00 uur.
De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De openingstijden van de Stadsdeelkantoren Tongelre, Stratum, Gestel, Strijp, Woensel-Noord en Woensel-Zuid zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek mogelijk op afspraak: telefonisch zijn zij bereikbaar op maandag van 9.00-13.00 uur en van 14.00-19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Het postadres van alle Stadsdeelkantoren is Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Het Stadsdeelkantoor Tongelre is gevestigd aan de Insulindelaan 111, tel. 238 45 00. Het stadsdeel omvat de postcodes 5613 AA en AC t/m AL, 5613 BA t/m KZ, 5613 MA t/m ME, 5631 AA t/m AX, 5631 DA t/m DE, 5631 NA t/m NR, 5641 en 5642.
Het Stadsdeelkantoor Stratum is gevestigd aan de Piuslaan 74a, tel. 238 43 50. Het stadsdeel omvat de postcodes 5611 LA t/m LZ, MJ en MK, NC, NE, NJ t/m NV, NX, PA, PD t/m PX, RA t/m RN, SC t/m SG, SJ t/m SZ, TA t/m VZ, 5613 LA t/m LZ, 5614, 5615 AA t/m CX, EA t/m EM, 5643, 5644 AA t/m RP en SA t/m TZ, 5645, 5646 en 5647.
Het Stadsdeelkantoor Gestel is gevestigd aan het Kastelenplein 168a, tel. 238 49 49. Het stadsdeel omvat de postcodes 5615 DA t/m DC en GA t/m SZ, 5616 CA t/m CS en EB t/m EV, 5644 RS t/m RZ en 5653 t/m 5656. Het Stadsdeelkantoor Strijp is gevestigd aan het Sint Trudoplein 6, tel. 238 47 00. Het stadsdeel omvat de postcodes 5616 AA t/m BZ, 5616 DA t/m DG, 5616 EA, 5616 GA t/m VG, 5651, 5652, 5657 en 5658. Het Stadsdeelkantoor Woensel-Noord is gevestigd aan de Ouverture 85, tel. 238 43 43. Het stadsdeel omvat de postcodes 5624, 5625, 5626 AA t/m JA, 5627, 5628, 5629, 5632 en 5633.
Het Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid is gevestigd aan de Kronehoefstraat 19 (ingang: Van Brakelstraat 2), tel. 238 45 45. Het stadsdeel omvat de postcodes 5612 AB t/m AN, 5612 BA t/m LP, 5612 MA t/m WP, 5621, 5622, 5623, 5626 NA en NC, 5631 AZ, 5631 BA t/m CN en 5631 EA t/m LR. De vergunningen en andere zaken, met betrekking tot de hierboven genoemde postcodes, liggen ter inzage c.q. na afspraak ter inzage (bouwvergunningen) gedurende de in de tekst vermelde termijn in het betreffende Stadsdeelkantoor.
Het Informatiecentrum Meerhoven is gevestigd aan Zandkasteel 43. U bent er welkom van dinsdag t/m vrijdag van 14.00-18.00 uur, zaterdag en zondag van 12.00-16.00 uur.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Informatiebalie sector Bouw- en Woningtoezicht 238 64 46
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Infolijn Stadsdeelkantoren, tevens voor vragen en meldingen over afval 238 60 00

* Afd. Binnenstadsmanagement, algemene informatie 238 25 00
* Stadsdeelkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00
* Stadsdeelkantoor Stratum, algemene informatie 238 43 50
* Stadsdeelkantoor Gestel, algemene informatie 238 49 49
* Stadsdeelkantoor Strijp, algemene informatie 238 47 00
* Stadsdeelkantoor Woensel-Noord, algemene informatie 238 43 43
* Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid, algemene informatie 238 45 45
* Informatiecentrum Meerhoven, algemene informatie 234 80 40

---

Eindhoven, 12 maart 2003

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven '
Lees ook