Gemeente Hengelo


7 aug 2001 Gewijzigde openingstijden
Bouwen
De balie van de afdeling Bouwen is tot en met 17 augustus op dinsdag en donderdag gesloten. De balie is de andere werkdagen tijdens de normale openingsuren bereikbaar (Telgenflat).
Sport en Recreatie
De balie van de sector Sport en Recreatie is gesloten tot en met 10 augustus. Telefonisch is de afdeling op werkdagen wel bereikbaar, telefoon 2459 730. Bij calamiteiten kunt u bellen met de dienstdoende medewerker op 06 53 83 65 90.
Voor het schoolvervoer kunt u wel terecht bij de afdeling Onderwijs en Jeugdzaken (alleen s morgens), tel. 2459 385

Bestemmingsplannen
Bestemmingsplan Vossenbelt, Broek Noord onherroepelijk Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel bij besluit van 7 september 1999, RWB/1999/636 het bij besluit van de gemeenteraad van 26 januari 1999, nummer 667 vastgestelde bestemmingsplan Vossenbelt, Broek Noord heeft goedgekeurd.

Binnen de beroepstermijn is bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep aangetekend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten. De Afdeling heeft in de uitspraak van 18 juli 2001 dit beroep ongegrond verklaard. Hierdoor is het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan heeft derhalve formele rechtskracht verkregen.

Het bestemmingsplan Vossenbelt Broek Noord ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 203 in het Telgenflat.

Artikel 19 WRO

Bestemmingsplan Rijksweg 1

TrammellCrow Nederland heeft een bouwvergunning aangevraagd voor het oprichten van drie bedrijfsverzamelgebouwen op Westermaat Plein en het oprichten van een toren. De toren wordt boven de bushalte van de HOV-route gebouwd (de bus gaat er onder door). Het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Rijksweg 1" laat de voorgestane bouw niet toe. De bouw is echter wel in overeenstemming met alle relevante beleidsstukken (Materplan Westermaat, Nota van uitgangspunten Westermaat deelgebied Plein, de Regionale Structuurvisie Grootschalige Detailhandel Westermaat, deelgebied Plein). Toepassing van de artikel 19 WRO procedure is dan ook gerechtvaardigd te achten. Voor het gebied Plein is een voorbereidingsbesluit van kracht.

Inspraak en informatie

Conform de inspraakverordening wordt het plan met ingang van 8 augustus 2001 gedurende vier weken voor een ieder te inzage gelegd bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Eventuele reacties kunt u van 8 augustus tot 5 september 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Bouwplannen
Meldingen
Meldingen zijn ingediend voor:

* oprichten berging, Weth Kampstraat 35


* veranderen en vergroten woonhuis, Hammerfeststraat 12

* oprichten tuinhuisje, Tulpstraat 23

Bouwaanvragen
Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* oprichten woonhuis met garage, Krabbenbosweg 8
* oprichten woonhuis + machineberging, Hogeveldsweg 15
* veranderen en vergroten woonhuis, Louis Davidsstraat 28
* oprichten bioscoop, Beekstraat (t.o nr.10)
* oprichten woonhuis, Bornsestraat 101

* veranderen en vergroten woonhuis, Wezelstraat 116
* veranderen en vergroten woonhuis, Gotenburgstraat 7
* veranderen voorgevel winkelpand, Wemenstraat 20
* veranderen en vergroten woonhuis, Bordeauxstraat 6
* oprichten GSM-mast + installatie, Oldenzaalsestraat 518
* veranderen bedrijfspand, Goudstraat 31-49
* plaatsen dakkapel, Cruys Voorberghstraat 84
* veranderen en vergroten woonhuis, Belgradostraat 34
* veranderen en vergroten van 2 woningen, Glasgowstraat 24+26
* oprichten bedrijfspand, Toermalijnstraat 6-2
* veranderen en vergroten woonhuis, Mr P J Troelstrastraat 55
* veranderen en vergroten woonhuis, Bergweg 23
* plaatsen dakkapel, Berkweg 34

* veranderen en vergroten woonhuis, Berkellaan 2
* veranderen kantoorpand, Deldenerstraat 26
* plaatsen dakkapel, Saturnusstraat 31

* veranderen en vergroten woonhuis, Karel Gerardstraat 16
* veranderen en vergroten ziekenhuis (polikliniek), Geerdinksweg 141
* veranderen en vergroten woonhuis, Levantstraat 75
* oprichten dakkapel, Saturnusstraat 29

Ter inzage

Nadat het College van B & W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.
Instemming meldingen
In de week van 23 juli t/m 27 juli is ingestemd met:
* oprichten tuinhuisje, Horstweg 23

* plaatsen dakkapel, Bellinckhof 200

Bouwvergunningen
In de week van 16 juli tot en met 20 juli is vergunning verleend voor:
* veranderen en vergroten bedrijfshal, Granaatstraat 6
* aanbrengen geluidsisolatie en veranderen en vergroten twee schoolgebouwen, P C Hooftlaan 200+202

In de week van 23 juli t/m 27 juli is vergunning verleend voor:
* oprichten bedrijfspand, Zirkoonstraat 7
* oprichten blokhut, Uitslagsweg 191

* oprichten omloop bordes, 't Swafert 1018
Sloopvergunning
In de week van 16 juli t/m 20 juli is vergunning verleend voor het slopen van: - kozijnen /dakbedekking en dakisolatie, P C Hooftlaan 200+202
Ter inzage en bezwaar
De instemming meldingen en verleende bouw- en sloopvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Markt 203, 2e etage Telgenflat. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 18, 7550 AA Hengelo. Informatie
De besluiten zijn genomen in de weken van 16 t/m 20 juli en van 23 t/m 27 juli 2001. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, tel. 2459 647.
Artikel 19, lid 3 WRO

Onderstaande bouwaanvragen zijn ingediend.

* Curacaostraat 10: veranderen en vergroten buurthuis
* A M de Jongstraat 7: veranderen en vergroten van een woning
* A M de Jongstraat 8: veranderen en vergroten van een woning
* Caro van Eyckstraat 69: veranderen en vergroten van een woning.
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn in principe bereid de procedure op te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen wordt verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor gehanteerde beleid. Ter inzage en zienswijzen
Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt voor een ieder van 7 augustus tot 4 september 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 203, tweede verdieping van de Telgenflat aan de Markt 203. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen dient u van 7 augustus tot 4 september 2001 schriftelijk in bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Vrijstelling art. 15 WRO

Onderstaande verzoeken voor vrijstelling van de gebruiksbepalingen van de geldende bestemmingsplanbepalingen zijn ingediend:
* Louis Saalbornstraat 18: veranderen/vergroten woning
* Emmaweg : veranderen woongebouw.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de voorschriften van de huidige bestemmingsplannen bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Ze zijn in principe bereid aan de verzoeken mee te werken. Ter inzage en bedenkingen
De verzoeken liggen van 7 augustus tot 4 september 2001 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 203, tweede verdieping van de Telgenflat aan de Markt 203.
Eventuele bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u van 7 augustus tot 4 september 2001 schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV) Bouwplan: Nieuwstraat 34
Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV ten behoeve van het veranderen van een kantoorpand/woonhuis op het perceel Nieuwstraat 34.
Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van Burgemeester en wethouders te bouwen.
Burgemeester en wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.
Ter inzage en bedenkingen
Het voornemen ontheffing te verlenen ligt van 7 tot 21 augustus 2001 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 203, tweede verdieping van de Telgenflat aan de Markt 203.
Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing kunt u van 7 tot 21 augustus 2001 schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Doorbreking van de aanhoudingsplicht op grond van art. 50, lid 4 van de Woningwet
Onderstaande bouwplannnen zijn ingediend:

* Wolfkaterweg 39 : veranderen zomerverblijf
* Helmersstraat 11 : veranderen/vergroten woning. De raad heeft verklaard dat voor het gebied waarin deze percelen liggen een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is danwel een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt. Hierdoor moeten burgemeester en wethouders op grond van artikel 50, lid 1 van de Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat de bouwplannen in overeenstemming zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal- en nationaal ruimtelijk beleid kunnen burgemeester en wethouders op basis van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunningen. Burgemeester en wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan deze bouwplannen.
Ter inzage en zienswijzen
De bouwplannen liggen voor een ieder vier weken van 7 augustus tot 4 september 2001, ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 203, tweede verdieping van de Telgenflat aan de Markt 203. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kan een ieder schriftelijk indienen van 7 augustus tot 4 september 2001 bij het college van Burgemeester en wethouders (t.a.v. afdeling Bouwen), Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Beschikking

Ingevolge de Wet milieubeheer is een revisievergunning verleend aan de heer R. Asbroek te Hengelo voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een rundveebedrijf aan de Eetgerinksweg 15.

De vergunning is verleend onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen welke ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

Ter inzage en beroep

Het besluit tot vergunningverlening is naar de strekking niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan. De vergunning ligt met andere van belang zijnde stukken vanaf woensdag 8 augustus 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Milieu (Telgenflat 2e verdieping Markt 204), en wel op werkdagen van 8.30 uur tot 13.00 uur, alsmede iedere maandag buiten kantooruren na telefonische afspraak (2459655).

Met name omdat tegen de ontwerpbeschikking geen bedenkingen zijn ingebracht staat tegen de beschikking geen beroep meer open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot donderdag 20 september a.s. echter nog wel voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen. Om beroep in te stellen dient men voor deze datum een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (p/a Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage). Tevens moet in dat geval binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f 225,- ( 102,10) (rechtspersonen f 450,- ( 204,20) zijn bijgeschreven op girorekeningnummer 507590 t.n.v. van de Raad van State. Tevens kan ook om een voorlopige voorziening worden verzocht (bijvoorbeeld: schorsing) bij de Voorzitter van genoemde Afdeling.

Wel is in dat geval nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f 225,- ( 102,10) (resp. f 450,- ( 204,20) verschuldigd, maar dan te voldoen binnen twee weken na een verzoek daartoe van de griffier.

Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Ontwerpbesluit

Bij de afdeling Milieu ligt 7 augustus 2001 tot en met 5 september 2001 ter inzage de ontwerpbeschikking inzake de aanvraag van: Toon Braker Spuittechniek
te Hengelo, bestemd voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de verkoop, de montage, het onderhoud en het plaatsen van spuitapparatuur voor poedercoat- en natlakspuiterijen, gelegen aan de Aquamarijnstraat 106.
Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, nu het mogelijk lijkt hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming cq. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bedenkingen en beroep
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikkingen kunnen, zowel schriftelijk als mondeling, tot en met 5 september 2001 worden ingebracht. Schriftelijke bedenkingen richt u aan burgemeester en wethouders en stuurt u naar de afdeling Milieu. Aan deze afdeling richt u ook uw eventuele mondelinge bedenkingen. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Tegen de later op de aanvraag te nemen beschikking kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij de definitieve beschikking wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld. Openbare zitting
Gedurende de inzagetermijn kunt u om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking. Actie Zonnig hengelo 2001 verlengd tot en met
31 augustus 2001
Op 1 mei is de gemeente Hengelo gestart met de Actie Zonnig Hengelo 2001. De actieperiode is verleng tot en met 31 augustus. Eigenaren van koopwoningen in Hengelo kunnen tijdens de actieperiode tegen een zeer aantrekkelijke prijs een zonneboiler (voor warm water) met of zonder nieuwe HR-verwarmingsketel aanschaffen. Naast een gunstige aanbieding kunt u ook in aanmerking komen voor een forse energiepremie.

U heeft nog één maand de tijd om u aan te melden!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De heer R. Frank
Inspecteur Duurzaam Bouwen van de gemeente Hengelo tel.: 074-245 96 38
email
r.frank@hengelo.nl

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo '
Lees ook