Gemeente Hengelo

10 juli

17 juli 2001
Verhuisbericht afdeling Bouwen
De afdeling Bouwen verhuist op maandag 23 juli naar de Telgenflat, Markt 204, kamer 203.

Gewijzigde openingstijden
Afdeling Bouwen
In verband met de verhuizing is de afdeling gesloten op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 juli.
Tijdens de bouwvak (week 31 tot en met 33) is de balie van de afdeling Bouwen op dinsdag en donderdag gesloten.
Sector Sport en Recreatie
De balie van de sector Sport en Recreatie is gesloten van 23 juli tot en met 10 augustus. Telefonisch is de afdeling op werkdagen wel bereikbaar, telefoon 245 9730. Bij calamiteiten kunt u bellen met de dienstdoende medewerker op: 06 53 83 65 90.
Monumentenvergunning
Er is een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monumentenverordening. Het desbetreffende object staat op de Gemeentelijke Monumentenlijst.
* renoveren 4 gevels door middel van gevelreiniging en plaatsen isolatieglas, Beursstraat 1A

Ter inzage
De aanvraag ligt met ingang van 17 juli 2001 vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in kamer 135 van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de in behandeling genomen aanvraag voor 14 augustus 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Bestemmingsplannen
Appartementencomplex Schubertstraat
Er is een plan ontworpen voor:
* de bouw van een appartementencomplex op een perceel gelegen aan de Schubertstraat.

De nieuwbouw is qua hoogte en situering nagenoeg gelijk aan het gebouw dat er altijd heeft gestaan. Alleen de achterzijde van het gebouw is enigszins naar achteren geplaatst. Om medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan is het College van B en W van plan om toepassing te geven aan art. 19 lid 1 WRO. Alvorens tot de toepassing van deze procedure over te gaan willen wij u in de gelegenheid stellen om eventueel op het plan te reageren.

Ter inzage en reacties

Conform de gemeentelijke Inspraakverordening wordt het plan met ingang van 18 juli 2001 gedurende 4 weken ter inzage gelegd bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Eventuele reacties kunt u van 18 juli tot 15 augustus 2001 indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
* oprichten serre, Parijsstraat 9
* oprichten tuinhuisje, Johan Kaartstraat 24
* oprichten fietsenstalling, Kievitstraat 9


* plaatsen dakkapel, Grimbergstraat 25
* plaatsen dakkapel, Grimbergstraat 27
* oprichten schuilhut, Landmansweg (nabij fietscrossbaan) * oprichten 2 schuren t.b.v. stalling en opslag, Vossenbeltweg 10 * veranderen en vergroten woonhuis, Nordhornstraat 27 * oprichten GSM-mast + installatie, Mendelssohnstraat 1 * oprichten berging, Ankarastraat 4
* veranderen en vergroten woonhuis, Floris Versterstraat 47 * oprichten reclamezuil, Welbergweg 90
* veranderen en vergroten woonhuis, Borgmanweg 32 * veranderen en vergroten woonhuis, Grundelweg 11 * veranderen en vergroten woonhuis, Deldenerdijk 61 * renoveren 4 gevels d.m.v. gevelreiniging en plaatsen isolatieglas, Beursstraat 1A
* plaatsen noodgebouw (tijdelijk), Geerdinksweg 141 * plaatsen dakkapel, Steenrietweg 38
* oprichten antennemast, Waarbekenweg 113
In de week van 2 tot en met 6 juli is ingestemd met:: * oprichten berging, Vechtlaan 112
* oprichten tuinhuisje, Oelerweg 57
* oprichten tuinhuisje, Hazelaarweg 14
* plaatsen dakkapel, Woltersweg 103
* oprichten tuinhuisje, Kees van Baarenstraat 31 * oprichten tuinhuisje, Sophiastraat 35
* oprichten tuinhuisje, Johan Buziaustraat 30

In de week van 2 tot en met 6 juli is vergunning verleend voor: * vergroten kantoorpand (2e verdieping), Amarilstraat 11 * veranderen en vergroten woonhuis, Kerkstraat 23 * veranderen en vergroten woonhuis en het oprichten erker, Castorweg 100
* oprichten magazijn, Pruisische Veldweg 20
* plaatsen 3 brandtrappen + platdak en loopbruggen, Deldenerstraat 25
* veranderen en vergroten bedrijfspand, Weijinksweg 18 * veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Else Mauhsstraat 18
* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Else Mauhsstraat 16
* oprichten garage annex berging, Woltersweg 18 * veranderen en vergroten woonhuis, Bongertsweg 29 * veranderen en vergroten woonhuis, Woltersweg 54 * veranderen en vergroten woonhuis, Belgradostraat 16 * veranderen en vergroten woonhuis, Belgradostraat 14 * plaatsen dakkapel, Deurningerstraat 218
* veranderen en vergroten woonhuis, Borgmanweg 36

* veranderen en vergroten buurthuis, Twijnstraat 8 * veranderen en vergroten woonhuis, Johan Kaartstraat 10 * veranderen en vergroten woonhuis, Bataviastraat 7 * oprichten 6 vuilcontainers, Griegstraat (voor nr. 58 en 60), Bela Bartokstraat (voor nr. 58 en 60), Brahmsstraat (voor nr. 52 en 56) * plaatsen dakkapel, Stockholmstraat 101
* plaatsen 6 vuilcontainers (ondergronds), Pieter Breughelstraat (3 stuks tegenover nr. 15), Weusthagstraat (nabij nr. 2 en nabij nr. 48), Peter Rubenstraat (voor nr.33 en 35)

* oprichten berging, Bornsestraat 86
* veranderen en vergroten woonhuis, Lindenweg 25 * oprichten berging, Deurningerstraat 49N

* veranderen en vergroten woonhuis, Paganinistraat 17 * veranderen en vergroten woonhuis, Geraniumstraat 28 * veranderen bedrijfspand, Sloetsweg 116A
* oprichten tuinhuisje, Scheldestraat 26
* veranderen en vergroten woonhuis, Berlijnstraat 36 * veranderen en vergroten woonhuis, Glasgowstraat 30

Reclamevergunning

In de week van 2 tot en met 6 juli is vergunning verleend voor het plaatsen van:
* een reclamezuil/ een opschrift en neonreclame, Vosboerweg 20

Sloopvergunningen

In de week van 2 tot en met 6 juli is vergunning verleend voor het * 2 schuren, Oelerschoolpad 14
* een berging/ kippenhok, Wolfkaterweg 50
* een woonhuis en overige opstallen, Toulonstraat 5 * 9 fabrieksgebouwen, Tuindorpstraat 61


De instemming meldingen, verleende bouw-, reclame- en sloopvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/ of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.


De besluiten zijn genomen in de week van 2 tot en met 6 juli 2001.


Onderstaande bouwaanvragen zijn ingediend.
* oprichten tuinhuisje Robert Stolzstraat 98

* veranderen en vergroten woonhuis,Berfloweg 57

* veranderen en vergroten van een woning met een erker, Riouwstraat 2

* veranderen en vergroten van een woonhuis met een erker, Kortenaerstraat 17

bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen, op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor gehanteerde beleid.


Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 17 juli tot 14 augustus 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het Stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 17 juli tot 14 augustus 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W,

Onderstaande verzoeken voor vrijstelling van de gebruiksbepalingen van de geldende bestemmingsplanbepalingen zijn ingediend: * oprichten tuinhuisje; Johan Kaartstraat 24
* oprichten schuur: Freudstraat 35

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de voorschriften van de vigerende bestemmingsplannen bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Ze zijn in principe bereid aan de verzoeken mee te werken.

De verzoeken liggen van 17 juli tot 31 juli 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u van 17 juli tot 31 juli 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer
Ontwerpbesluit tot gedeeltelijke intrekking vergunning

Op grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer (Wm) juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat het voornemen over te gaan tot gedeeltelijke intrekking van de revisievergunning, welke eerder op 2 juli 1993 onder nummer 59 ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer is verleend aan:

* de heer G.J. Bijen voor een melkrundvee- en vleesstierenhouderij alsmede varkensmesterij, een en ander met opslag van mest, veevoer en kunstmest, Haarweg 5.

De voorgenomen intrekking heeft betrekking op het vergunningrecht voor het houden in stallen van in totaal 63 vleesvarkens, 21 vleesstieren ( ouder dan 6 maanden) en 1 stuks jongvee met bijbehorende ammoniakemissie- en depositie, te stellen op 375,6 kg ammoniak per jaar respectievelijk 40,6 mol potentieel zuur per ha. per jaar;

Dit besluit tot intrekking staat in onmiddellijke verband met de wens de vrijvallende ammoniak-productieruimte te betrekken bij het verlenen van een milieuvergunning voor het agrarisch bedrijf van de heer R.L.M. Hagenkamp, Markvelderweg 14 te Haaksbergen.

Ter inzage en beroep

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 18 juli 2001 gedurende veertien dagen ter inzage bij de Afdeling Milieu.

Eventuele bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunt u gedurende deze periode schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Daarbij kan verzocht worden de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Slechts belanghebbenden die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van een van de te nemen intrekkingbesluiten kunnen later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende is diegene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij het te nemen besluit. Een zodanig beroep kan desgewenst vergezeld gaan van een bij de Voorzitter van deze afdeling in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening. Melding Artikel 8.41 Wet milieubeheer
Bij de Afdeling Milieu liggen de meldingen ter inzage als bedoeld in de hieronder vermelde, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde
* Account Advies, in verband met het van veranderen van de inrichting van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer voor kantoorwerkzaamheden, Twekkelerplein 42.
* Hodes Bouwsystemen, in verband met het van toepassing worden van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer voor een inrichting voor de montage van mobiele kantoorunits, Onyxstraat 25.geen bezwaar en/ of beroep open.
De meldingen met bijbehorende stukken kunt u vanaf woensdag 17 juli 2001 inzien bij de afdeling Milieu, telefoon 245 9655. Vergunning Wet milieubeheer
Het College van B en W maakt bekend dat zij, onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen, een algehele nieuwe (revisie) vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer heeft verleend aan:

* F.J.H. Scholten, voor een schapenhouderij, gelegen aan de Wolfkaterweg 64, te Beckum.

Het vergunningbesluit is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.

Ter inzage en beroep

De vergunning met andere van belang zijnde stukken ligt van 18 juli tot en met 29 augustus 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu. Aangezien het vergunningbesluit niet gewijzigd is ten opzichte van het ontwerp kan hiertegen alleen degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens bestaat deze mogelijkheid voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Voor het instellen van beroep dient men een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.

Tevens dient in dat geval binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van fl 225,- ( 102,10) (rechtspersonen fl. 450,- ( 204,20) te worden bijgeschreven op girorekening nummer 507590 t.n.v. de Raad van State. Het hiervoor vermelde geldt trouwens eveneens voor degene die voor 30 augustus 2001, behalve een beroepschrift, tevens een voorlopige voorzieningsverzoek (bijvoorbeeld: schorsing) indient bij de Voorzitter van genoemde Afdeling.

Overigens is in dat geval nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht fl 225,- ( 102,10) respectievelijk fl. 450,- ( 204,20) verschuldigd, maar dan te voldoen binnen twee weken na een verzoek daartoe van de griffier.

Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de Afdeling Milieu van de gemeente Hengelo.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo '
Lees ook