Gemeente Hengelo

Collecte Stad en Milieu
Let op: fiets in de stalling! Vergunning Drank- en Horecawet Raadscommissies Bestemmingsplannen
Militaire oefening in Hengelo Vaststelling wijziging Bouwverordening Dag van de Ouderen Monumentenvergunning
Activiteiten Brandpreventieweek Bouwplannen
Sterrenbuurt en Klein Driene aan zet Wet Milieubeheer Wijkavond Woolde 7 november Kapvergunningen
Mededelingen 2 oktober 2001
Collecte


Tot en met 6 oktober collecteert de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

Van 7 tot en met 13 oktober 2001 collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting.
Collectanten kunnen zich legitimeren.
Let op: fiets in de stalling!


Zoals elke maand gaat de sector Wijkbeheer in samenwerking met de Politie verkeerd gestalde fietsen uit de binnenstad verwijderen. Wij verzoeken u dan ook om uw fiets af te sluiten en in een hiervoor bestemde stalling te plaatsen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wijkbeheer, telefoon 2459459. Sport, Personeelszaken, Onderwijs en Welzijn

De commissie SPOW vergadert op dinsdag 2 oktober vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Uitbreiding kinderopvang

* Wijziging tarieven sportaccommodaties

Algemene en Bestuurlijke Zaken

De commissie vergadert op woensdag 3 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

* Mondelinge toelichting op Hart van Zuid door Dhr. Nieuwenhuizen, projectdirecteur

* Bewonersenquête Hart van Zuid/Berflo Es
* Rapport Cammaert en sluitingstijden horeca
* Vaststelling wijziging Verordening Precariobelasting 2001
Financiën en Cultuur

Let op: locatie Muziekschool

De commissie FICU vergadert op donderdag 4 oktober vanaf 19.30 uur in de Muziekschool (Waterstaatskerk), Deldenerstraat 20. Op de agenda staan onder meer:

* Presentatie door de heer Meester over de activiteiten van de Muziekschool

* Herziening grondexploitaties per 1-1-2001
* Samenwerkingsovereenkomst met Mega Projecten B.V
* Kunstwerken Janis Karlovs Bataafse Kamp
* Verzoek tot het vergoeden van planschade ex art. 49 WRO i.v.m. bouw 5 woningen Fleminghof

* Aanpassing pand Metropool aan milieueisen
* Subsidie-aanvraag Stavoor Zorg & Welzijn voor pilotproject "Kijk uit je doppen"

* Wijziging verordening tarieven sportaccommodaties
* Bewonersenquête Hart van Zuid/Berflo Es
* Vaststelling wijziging Verordening Precariobelasting 2001
Militaire oefening in Hengelo


In de periode van 9 tot en met 18 oktober houdt de Koninklijke Landmacht militaire oefeningen in Overijssel en Gelderland. Ook in Hengelo wordt geoefend. De Landmacht maakt bij deze oefeningen gebruik van oefenmunitie. Tevens worden rups- en andere voertuigen ingezet.

Claims m.b.t. veroorzaakte schade kunt u, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens, melden aan: Schadecommissaris Krijgsmacht, Postbus 20701, 2500 ES, Den Haag. Telefoon: 070-3186985. Voor klachten over deze oefening kunt u contact opnemen met: Bureau Opleiding & Training, telefoon 0341-476427.
Activiteiten Brandpreventieweek


Van 5 tot en met 13 oktober 2001 is de Nationale Brandpreventieweek. De Hengelose brandweer doet hier aan mee. Het programma ziet er als volgt uit:

Woensdag 10 oktober

* 10.30 uur preventiestand bij de Brinktoren
* 14.15 uur presentatie preventie

* 16.00 uur einde programma

Zaterdag 13 oktober

* 10.00 uur preventiestand bij de Brinktoren
* 10.30 uur diverse activiteiten bij de kazerne aan de Lansinkesweg, zoals een realistische oefening vluchten door rook, vlam in de pan, een waterspel en het uitdelen van ballonnen
* 15.00 uur einde programma

Donderdag 4 oktober

Stad en Milieu


Zuidelijke Spoorzone en Berflo-Es

De zuidelijke Spoorzone bestaat uit het Brouwerijterrein, het Waterwingebied en het hiertussen gelegen gebied. De problemen in dit gebied hebben een negatieve uitstraling op zowel het gebied zelf als op de directe omgeving. In 1997 is de status van Stad & Milieuexperiment aan het project toegekend. Daardoor kan het gebied, onder voorwaarden, aangepast worden. Deze nieuwe invulling zal een positieve impuls geven aan de gehele Berflo Es. De gemeente wil voor 2003 de besluitvorming hierover afronden.

Concept ontwikkelingsvisie

Inmiddels is er een concept ontwikkelingsvisie opgesteld voor de Zuidelijke Spoorzone (juli 2001). Deze visie is nog geen uitgekristalliseerd plan. Het geeft een basisrichting aan hoe de Zuidelijke Spoorzone zich kan gaan veranderen en ontwikkelen. Daarbij is ook gekeken naar de uitstraling op de gehele Berflo-Es, dat als onderzoeksgebied wordt meegenomen. Het is de bedoeling dat de verdere uitwerking van de ontwikkelingsvisie in samenspraak met verschillende belanghebbenden gebeurd.

Inspraak en ter inzage

In verband hiermee heeft het College van B en W het plan vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is van 8 oktober tot en met 9 november 2001. Gedurende deze periode kunt u het plan inzien in de Gemeentewinkel en bij de afdelingen Bestuurlijk Juridische Zaken en Bouwen van de gemeente. Tevens ligt de concept ontwikkelingsvisie ter inzage bij de buurt- en speeltuinvereniging Twekkelerwegkwartier, Heraklesstraat 2, openingstijden: maandag tot en met vrijdag, van 8.30
- 17.00 uur.

Inloopmomenten

Gedurende de inspraakperiode zijn er een drietal inloopmogelijkheden, namelijk op woensdag 10 oktober, op donderdag 18 oktober en op maandag 5 november. Op deze dagen kunt u s middags van 14.00 tot 16.00 uur en s avonds van 19.00 tot 21.00 uur terecht in de Gemeentewinkel van het stadhuis. Tijdens de inloopmomenten zijn er projectmedewerkers aanwezig voor een nadere toelichting. Wij hopen u te mogen begroeten tijdens één of meerdere van de inspraakmogelijkheden.

Vergunning Drank- en Horecawet


Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning te verlenen op grond van artikel 3 juncto 4 van de Drank- en horecawet , voor de uitoefening van het horecabedrijf aan:

* Hockey Club Twente, Torenlaan 62 te Hengelo
Het betreft een kantine, die gebruikt zal worden als horecabedrijf. In de te verlenen vergunning zullen nadere voorwaarden en beperkingen worden opgenomen ter voorkoming van ongewenste mededinging. Ter inzage en bezwaar
Bedoelde aanvraag ligt gedurende 6 weken ter inzage op de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 337 van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tot 14 november 2001 hun zienswijze omtrent de te verlenen vergunning kenbaar maken aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Bestemmingsplannen


Voorontwerp partiële wijziging bestemmingsplan Anninks- en Nijhofshoek (Enschedesestraat 193)
De voorgenomen partiële wijziging betreft het perceel gelegen aan de Enschedesestraat tussen de woning nr. 187 en nr. 195. Deze wijziging beoogt het oprichten van een woning op dit perceel mogelijk te maken. Ter inzage en inspraak
Bovengenoemd plan ligt van 3 oktober tot 31 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Gedurende deze periode kunt u schriftelijk uw mening over het plan kenbaar maken aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Vaststelling bestemmingsplan Zonering vliegbasis Twente besluit nr. 10553 het bestemmingsplan Zonering vliegbasis Twente vastgesteld. Aanleiding van dit bestemmingsplan was het aanwijzingsbesluit van de minister van VROM d.d. 5 juni 1992 , waarin o.a. de gemeente Hengelo werd opgedragen de geluidzone van vliegbasis Twente op te nemen in de betrokken bestemmingsplannen. Globaal betreft dit het gebied ten oosten van de Boekeloseweg, de Kuipersdijk, Laan van Driene, de Staringstraat en een klein gebied tussen de Oldenzaalsestraat en de spoorlijn ter hoogte van de afrit Hengelo Noord/Deurningen. Gebieden die in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2000 liggen, zijn niet in deze herziening opgenomen. Voor het betrokken gebied is in een keer een herziening op onderdelen gemaakt.

Na de ter inzage ligging van het ontwerp bestemmingsplan (september 2000) heeft een geringe wijziging plaatsgevonden, ter verduidelijking van de 40 Ke-contour, nabij de woningen J. Prinsstraat (nr. 58 en 60) en N. van Suchtelenstraat (nr. 37 en 39).
Het bestemmingsplan ligt van 3 oktober tot 31 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
de wijziging bedenkingen indienen bij het college van Gedeputeerde Bouwplan Deldenerstraat

Er is een plan ingediend voor het oprichten van een rijhal ten behoeve van het inrijden van paarden op het perceel Deldenerstraat 55. Het bouwplan is echter in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied 1974. Om medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan is het college van plan toepassing te geven aan art. 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage en inspraak

U kunt het bouwplan van 3 oktober tot 31 oktober 2001 inzien bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Eventuele reacties met betrekking tot het plan kunt u gedurende de inzage termijn indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Voorontwerp partiële herziening Rijksweg 1 (Bartelinkslaantje 10)

Voor het perceel Bartelinkslaantje 10 is een bestemmingsplanherziening in procedure gebracht. Het nieuwe plan voorziet in een herziening van de huidige woonbestemming in een bedrijvenbestemming. Binnen deze bestemming kunnen bedrijven uit de lichtste categorie worden gevestigd. Ook bestaat de mogelijkheid om een bedrijfshal op het perceel te bouwen met een maximale bouwhoogte van 4 meter.

Informatie en inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 3 oktober tot 31 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R-115. Gedurende de inzage termijn kunt u uw schriftelijke reactie richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Vrijstellingsbesluit 1e fase Amerikalaan

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 28 september 2001, nr. 13209 met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling verleend van de bestemmingsplannen Rijksweg 1 en Verbeteringsplan Bornsebeek fase 1b/1c (deels voormalig Borns gebied) ten behoeve van het aanleggen en/of bouwen van de 1e fase van de Amerikalaan (gedeelte van Bornsestraat t/m de brug over de Bornsebeek) in het gebied Westermaat deelplan Plein met de daarvoor nodige bouwkundige, technische, infrastructurele en overige voorzieningen.

Ter inzage, bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Het vrijstellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen van 3 oktober tot 14 november 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Iedere belanghebbende, die door deze verleende vrijstelling rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Heeft u een bezwaarschrift ingediend, dan kunt u desgewenst de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 335, 7600 AH te Almelo verzoeken de werking van het aangevochten besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek moet gemotiveerd worden ingediend.

Vaststelling verordening tot wijziging Bouwverordening

Door de gemeenteraad is de verordening tot wijziging van de Bouwverordening 1999 vastgesteld.

De wijziging van de bouwverordening betreft enkele aanpassingen van de verordening, die verband houden met de jurisprudentie, enkele wetswijzigingen en normherzieningen sinds juli 1997, alsmede met herstel van kleine onvolkomenheden.

De wijziging van de bouwverordening betreft onder meer voorschriften omtrent:

* het gescheiden houden van bouwafval op het werk;
* het melden van de aanvang en beëindiging van sloopwerkzaamheden bij het bouwtoezicht indien er een sloopvergunning is verleend;
* de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om onder bepaalde voorwaarden sloopwerkzaamheden stil te leggen.

Deze wijzigingen zijn conform de Zevende wijzigingen op de Modelbouwverordening 1992 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ledenbrief nr. Lbr. 00/103, kenmerk FEI/2000002928 d.d. 20 juli 2000.

Inwerkingtreding en ter inzage

De wijziging van de bouwverordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2001. De wijziging van de bouwverordening alsmede de integrale tekst van de bouwverordening, zoals deze luidt vanaf 1 oktober 2001, ligt ter inzage bij de afdeling Bouwen.

Monumentenvergunning


Er is een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in de Monumentenverordening en de Monumentenwet, voor:
* het plaatsen van een dakkapel, Woolderbeekweg 9 Het desbetreffende object staat op de Rijksmonumentenlijst.

Ter inzage

De aanvraag ligt met ingang van 2 oktober 2001, vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 203. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de in behandeling genomen aanvraag voor 31 oktober 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Bouwplannen


21

* oprichten kantoor-opslagruimte, Theo van Loonstraat 8
* oprichten woonhuis, Vikkerhoekweg 54

* plaatsen dakkapel, Woolderbeekweg 9

* veranderen gevel kantoorgebouw, Europalaan 202
* oprichten woonhuis met garage, Weijinksweg 4
* veranderen en vergroten woonhuis en het oprichten garage en een berging, Louis Davidsstraat 10

* veranderen en vergroten woonhuis, Breemarsweg 409
* veranderen en vergroten woonhuis, Louis Bouwmeesterstraat 35
* veranderen en vergroten woonhuis, Zwavertsweg 118
* oprichten schuur, Mechelenstraat 21

* veranderen en vergroten woonhuis, Palfijnstraat 10
* veranderen gevel en inrichten verdieping bedrijfspand, Diamantstraat 9

* veranderen en vergroten woonhuis, Ferdinand Bolstraat 12 Meldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* plaatsen dakkapel, Reggestraat 29

* plaatsen tuinhuisje, Marterstraat 59

* oprichten serre, Elsschotplantsoen 16
Bouwvergunningen
In de week van 17 tot en met 21 september is vergunning verleend voor:
* oprichten bedrijfswoning en bedrijfshal, Transformatorhof 25 + 27
* veranderen woongebouw, Emmaweg hoek Beatrixstraat
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten tuinhuisje, Jan van Galenstraat 9

* oprichten noodlokaal (tijdelijk), Sweelinckstraat 25
* veranderen en vergroten woonhuis, Magnoliastraat 24
* veranderen terras-overkapping (wijziging vergunning 1998/261), Langestraat 29

* veranderen en vergroten woonhuis, A M de Jongstraat 7
* oprichten brandtrap, Paul Krugerstraat 49
* veranderen woonhuis in een kantoor, Nieuwstraat 34
* veranderen gevel winkelpand en aanbrengen zonnescherm, Wemenstraat 24

* veranderen en vergroten woonhuis, Lijsterweg 3 Instemming meldingen
In de week van 17 tot en met 21 september is ingestemd met:
* plaatsen dakkapel, Zaanstraat 9

* vergroten berging, Grimbergstraat 75

* veranderen en vergroten woonhuis, Berfloweg 84 Reclamevergunning
In de week van 17 tot en met 21 september is vergunning verleend voor
* 2 opschriften, Oxfordstraat 31
De instemming meldingen, verleende bouw- en reclamevergunningen en de afdeling Bouwen, tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 203. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
De besluiten zijn genomen in de week van 17 tot en met 21 september
Toepassing artikel 19, lid 1/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW

Er zijn aanvragen ingediend voor:

* oprichten van twee garages, Pentropsdijk 10
* oprichten van een woonhuis met machineberging, Hogeveldsweg 15
* oprichten van een kapschuur, Wolfkaterweg 57A
* oprichten van een tuinbouwkas, Nieuwe Grensweg 157
Deze bouwplannen zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, maar stemmen overeen met het in voorbereiding zijde bestemmingsplan. Om, vooruitlopend op het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan, medewerking te kunnen verlenen aan de hierboven genoemde bouwplannen met toepassing van het bepaalde in de artikel 19, lid 1 en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 4 van de Woningwet, zijn burgemeester en wethouders van plan de daarvoor benodigde verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij het College van Gedeputeerde Staten.

Ter inzage en zienswijze

De bouwplannen liggen van 2oktober tot 30 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 203. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het aanvragen van de benodigde verklaring van geen bezwaar, kunt u gedurende deze periode indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Binnenplanse vrijstelling artikel 15 WRO

Er is een verzoek ingediend om vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanbepalingen ten behoeve van:
* het veranderen en vergroten van een woning en het oprichten van een garage en berging, Louis Davidsstraat 10

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van het bestemmingsplan Hasseler Es, Middelhoek (C2-5-6-7) bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Zij zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

Het voornemen vrijstelling te verlenen ligt van 2 oktober tot 16 oktober 2001 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 203. Eventuele zienswijzen/bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u van 2 oktober tot 16 oktober 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Artikel 19 lid 3 WRO

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* veranderen en vergroten woning, Paul Pellastraat 250
* veranderen en vergroten woning, Industriestraat 117
* oprichten woning met garage/berging, Weijinksweg 4
* veranderen en vergroten woning, Zwavertsweg 118
* oprichten middenspanningsruimte, Amerikalaan (nabij bouw Ikea)
* oprichten 4 columbaria, 1 stilteruimte en tuinmuren, Oldenzaalsestraat 347

Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 2 oktober tot 30 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 203. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u gedurende de inzage termijn schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking aanhoudingsplicht artikel 50 lid 4 WW

Er is een bouwplan ingediend voor het renoveren van een schuur,
* Drieneresweg 130.

Voor het gebied waarin dit perceel ligt is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Hierdoor moeten burgemeester en wethouders op grond van artikel 50, lid 1 van de Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal- en nationaal ruimtelijk beleid kunnen burgemeester en wethouders op basis van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Burgemeester en wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.

Ter inzage en zienswijzen

Het bouwplan ligt van 2 oktober tot 30 oktober 2001, ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 203. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kunt u gedurende de inzage termijn schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Verzoek tot vaststelling hogere waarde geluidbelasting

Burgemeester en Wethouders van Hengelo zijn van plan een verzoek in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel voor vaststelling van hogere grenswaarden. In dit verzoek wordt een hogere grenswaarde aangevraagd als bedoeld in artikel 82 van de Wet Geluidhinder voor de geluidbelasting vanwege wegverkeer aan de gevels van te bouwen woning aan de Torenlaan 70, behorend bij het bestemmingsplan Buitengebied 1974.

Ter inzage en zienswijze

Het ontwerpverzoek met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van woensdag 3 oktober 2001 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling Milieu. Opmerkingen inzake het ontwerpverzoek kunt u gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk indienen bij het College van B en W of tijdens de openbare hoorzitting, die gehouden wordt op donderdag 11 oktober 2001 om 14.00 uur bij de afdeling milieu, tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 204. Wanneer u van de openbare zitting gebruik wilt maken verzoeken wij u dit telefonisch kenbaar te maken, telefoon 245 9653.

Ontwerpbesluit tot gedeeltelijke intrekking vergunning

Op grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer (Wm) juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat het voornemen over te gaan tot gedeeltelijke intrekking van de oprichtings- en uitbreidingsvergunning, die eerder op 20 november 1973 en 3 juni 1980 ingevolge de Wet milieubeheer zijn verleend aan:
* de heer F.B.G. Breukers, voor een mestvarkens-, rundvee- en pluimveebedrijf, een en ander met opslag van mest, Haaksbergerstraat 169.

De verzoeken, die betrekking hebben op het houden in stallen van in totaal 200 vleesvarkens met bijbehorende emissie en depositie van ammoniak, zijn gedaan in verband met de wens de bij de intrekking vrijkomende ammoniakproductieruimte, gelijk aan 80 vleesvarkens, te betrekken bij de beoordeling van de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor maatschap G. Booyink, Pleegsterweg 17, 8107 AV Broekland, gemeente Raalte. Tevens staan de verzoeken in direct verband met de wens, de bij de intrekking vrijkomende ammoniakproductieruimte, gelijk aan 120 vleesvarkens, te betrekken bij de beoordeling van de voorgenomen uitbreiding van de rundveehouderijtak op het bedrijf, gelegen aan de Haaksbergerstraat 169 te Hengelo. Voor deze uitbreiding van de rundveehouderijtak zal op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer, een melding in het kader van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer worden ingediend, waarin de betreffende rechten zijn opgenomen.

Ter inzage en beroep

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 3 oktober 2001 gedurende veertien dagen ter inzage bij de Afdeling Milieu, telefoon 245 9655. Gedurende deze periode kunt u hiertegen schriftelijk bedenkingen inbrengen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Verzocht kan daarbij worden de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

In beginsel kunnen slechts belanghebbenden die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van een van de te nemen intrekkingbesluiten later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een zodanig beroep kan desgewenst vergezeld gaan van een bij de Voorzitter van deze Afdeling in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening. Een belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij het te nemen besluit.

Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in de hieronder vermelde, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen zijn van:

* Frans Munsterhuis Automobielbedrijven te Enschede voor Munsterhuis Hengelo Exclusief, in verband met het van toepassing worden van het Besluit motorvoertuigen milieubeheer op de verkoop, de verhuur, het leasen en het in voorraad hebben en herstellen van automobielen en tevens voor de in- en verkoop van auto-onderdelen en accessoires, Goudstraat 31 t/m 49.

* Hervormde Gemeente Hengelo voor De Hoeksteen, in verband met het van toepassing worden van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer op het centrum voor kerkdiensten, jeugdwerk en vergaderingen, Drilscholtenstraat 30.
De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij de daarbij genoemde besluiten.

Ter inzage
Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open. De meldingen met bijbehorende stukken kunt u vanaf woensdag 3 september 2001 inzien bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Ontwerpbeschikking

Bij de afdeling Milieu liggen van 3 oktober tot en met 31 oktober 2001 ter inzage, de ontwerpbeschikkingen inzake de aanvragen om een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer van:
* O.T.R. Techniek B.V. voor een machinefabriek, Havenkade 64
* Plasticon Haven B.V. voor een kunststofverwerkende onderneming werkzaam in de sector tank- en apparatenbouw, Havenkade 46

Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunningen kunnen worden verleend, nu het mogelijk lijkt hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming cq. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Bedenkingen en beroep

Gemotiveerde, schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerpbeschikkingen kunt u tot en met 31 oktober 2001 inbrengen en richt u aan het College van B en W, Postbus 18 7550 AA, Hengelo. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tegen de later op de aanvragen te nemen beschikkingen kan, behoudens het geval dat men redelijkerwijs niet in staat is tijdig bedenkingen in te brengen, beroep worden ingesteld indien er tijdig bedenkingen zijn ingebracht tegen het ontwerp of wanneer er bedenkingen zijn tegen wijzigingen die in het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. In geval van beroep kan tevens verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Bij de definitieve beschikking wordt u nader geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld en voorlopige voorziening kan worden gevraagd.

Hoorzitting

Gedurende de inzage termijn kunt u om een openbare hoorzitting vragen. Tijdens deze zitting is het mogelijk mondeling bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking.

Beschikking tot intrekking vergunning

Burgemeester en wethouders van Hengelo gaan, op grond van artikel 8.25 lid 1 sub d van de Wet milieubeheer juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht, over tot intrekking van de milieuvergunningen welke eerder zijn verleend aan:

* Tele Besturingstechniek BV, voor de verleende vergunning voor de inrichting voor het ontwikkelen en vervaardigen van telebesturingtechniek, eerder gelegen aan de Geerdinksweg 361
* Color Wood, voor de verleende vergunning voor een interieurbedrijf met houtbewerkingmachines en lichte schilder/beits/lijm- werkzaamheden, eerder gelegen aan de Herinckhavenstraat 7

De intrekkingbesluiten en andere terzake zijnde stukken liggen van 3 oktober tot 15 november 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu.

Ingevolge het bepaalde in de artikelen 20.3 en 20.11 van de Wet milieubeheer jo. de artikelen 6.7 en 6.8 Awb treden de besluiten in werking op 15 november 2001, tenzij voor genoemde datum bij de Afdeling Bestuursrechtspraak schriftelijk bezwaar is ingesteld en tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In het laatste geval wordt een besluit pas van kracht nadat op het verzoek om een voorlopige voorziening is besloten.

Voor informatie over het instellen van bezwaar kunt u terecht bij de afdeling Milieu, telefoon 245 9655.
In de week van 18 tot en met 25 september 2001 zijn kapvergunningen
* 1 kastanjeboom, Dijksweg 30. Herplant: in het voorjaar van 2003 worden 2 kastanjebomen in de maat 14/16 herplant
* 1 kastanjeboom, Ir. M. Schefferlaan 26;
* 12 kastanjebomen, Timorstraat 20
De besluiten zijn genomen in de week van 18 tot en met 25 september september 4 11 18 25

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo '
Lees ook