Gemeente Hengelo

Actueel >> Mededelingen

Inhoud
Collecte 30 km-zone Hengelose Es en Roershoek Raadscommissies Bestemmingsplannen
Culturele Raad Bouwplannen
Koopzondagen 2002 Wet Milieubeheer
Let op: fiets in de stalling! Kapvergunningen
De Mantelzorgadviseur Parkeerplaats voor gehandicapten Mededelingen 4 september 2001
Collecte naar boven
Tot en met 8 september collecteert de Nederlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelmina Fonds.
Van 9 tot en met 15 september 2001 collecteert het Prinses Beatrix Fonds. Collectanten kunnen zich legitimeren.
Raadscommissies naar boven
Sport, Personeelszaken, Onderwijs en Welzijn
De commissie vergadert op dinsdag 4 september vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Nadere uitwerking subsidie voor verenigingen met eigen accommodaties ter preventie van legionella

* Allochtonenprogramma 2001

* Bijdrage renovatie Buurtcentrum en Speeltuin de Sterrentuin
* Evaluatie verslag Thuislozenteam

* Vervanging Back up voorziening

Algemene en Bestuurlijke Zaken
De commissie vergadert op woensdag 5 september vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Concernjaarverslag en jaarverslagen van de diensten over 2000
* Realistisch oefenen brandweer

* Integraal raadsdelegatiebesluit 2001

* Adverteren op de Brinktoren

* Invoering Nieuwe Generatie Reisdocumenten Financiën en Cultuur

De commissie vergadert op donderdag 6 september 2001 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Verordening commissie Beeldende Kunst enVormgeving 2001
* Intentie-overeenkomst Regionaal Bedrijventerrein Twente
* Kredietaanvraag t.b.v. het woonrijp maken van de Spinelstraat
* Kredietaanvraag woonrijp maken Centrumgebied Slangenbeek
* Kredietaanvraag t.b.v. het bouw- en woonrijp maken van Campus Westermaat

* Kredietaanvraag t.b.v. het bouwrijp maken van Plein in Westermaat
* Aanvullend krediet bestemmingsplan Buitengebied 2000
* Renovatie rioolgemalen Hengelo

* Realistisch oefenen brandweer

* Vervanging Back-up Voorziening

* Bijdrage renovatie Buurtcentrum en Speeltuin de Sterrentuin
* a. Invoering Nieuwe Generatie Reisdocumenten b. Verordening tot wijziging (12e) van de Legesverordening 1995
* Aanvraag werkkrediet meubilair bij formatie-uitbreiding
* Adverteren op Brinktoren

* Beschikbaarstelling krediet voor herstraatwerk/uitbreiding terrassen bij de Houtmaat

* Opdrachtformulering gemeentelijke nota Wonen
* Subsidieaanvraag Solidarity Productions voor Bob Marley Memorial Day
Culturele Raad naar boven
De Culturele Raad vergadert op dinsdag 11 september om 16.15 uur in het Stadhuis, kamer S355.
Op de agenda staan onder meer:

* voortgang Stedelijk Programma Cultuurbereik
* subsidieverzoeken

* budgetfinanciering amateurkunst

Koopzondagen 2002 naar boven

Jaarlijks stelt het College van B en W in december of januari de koopzondagen vast voor het komende jaar op grond van het advies van de Commissie Commerciële Voorzieningen.

Hengelose winkeliers- en ondernemersverenigingen en individuele ondernemers die voorstellen willen doen voor een of meerdere koopzondagen in 2002, kunnen deze voor 1 november 2001 schriftelijk indienen bij de Dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, afdeling Economische Zaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Let op: fiets in de stalling! naar boven
Zoals elke maand gaat de sector Wijkbeheer in samenwerking met de Politie verkeerd gestalde fietsen uit de binnenstad verwijderen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om uw fiets af te sluiten en in een hiervoor bestemde stalling te plaatsen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wijkbeheer, telefoon 24592459.

De Mantelzorgadviseur naar boven
Zorgt u voor een langdurig zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of een ander? Dan bent u mantelzorger! Het is belangrijk om op tijd stil te staan bij de zorg die u geeft en keuzes te maken: wat wil ik en kan ik doen als mantelzorger? Het voorkomt dat u 'opgebrand' raakt.

Op initiatief van de gemeente Hengelo is het mantelzorgproject 'Pas de Deux' opgezet. De Mantelzorgadviseur van dit project geeft informatie en advies aan (beginnende) mantelzorgers, ongeacht hun leeftijd, en staat ze met raad en daad bij.
Wanneer de zorg voor de ander u zwaar valt en u wilt er met iemand over praten: schroom niet en maak gerust een afspraak met de Mantelzorgadviseur.

Informatie, advies en ondersteuning
De Mantelzorgadviseur is van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 10.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 2918 857 (bij geen gehoor op nummer 2426 205). Adres: Deldenerstraat 59, 7551 AC Hengelo. Aktie regenton Hengelo naar boven
regenpijp bij. De andere regenton is van oud hout en heeft een nostalgische uitstraling. De inhoud is 225 liter en de kosten bedragen 140,00 (Euro 63,53). Bij deze ton kan een houten kraan geleverd worden voor 15,30 (Euro 6,94).
in te vullen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie of de afdeling Bouwen (dhr Frank) tel: 2459638.

Inloopavonden 30 km- herinrichtingsplan Hengelose Es en Roershoek naar boven
30 km- inrichtingsplannen Hengelose Es en Roershoek Een van de maatregelen om de verkeersveiligheid in Hengelo te verbeteren is het inrichten van 30 km/uur zones. Met de ondertekening van het zogeheten Startprogramma Duurzaam Veilig (in dit startprogramma zijn landelijke afspraken vastgelegd om de verkeersveiligheid te verbeteren) zijn subsidiegelden beschikbaar gekomen voor de versnelde uitbreiding van 30 km-gebieden. Dit betekent dat zowel de Hengelose Es als ook de Roershoek verder ingericht kunnen worden als 30 km-gebied. Voor beide wijken is in overleg met vertegenwoordigers uit de buurt en op basis van de geïnventariseerde verkeersveiligheid gegevens een 30 km-inrichtingsplan opgesteld.

Inloopavond Hengelose Es op 12 september
Op 12 september wordt een inloopavond georganiseerd waar u de gelegenheid krijgt om op het herinrichtingsvoorstel te reageren of vragen te stellen. Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor deze inloopavond, op 12 september van 19.00 uur tot 21.00 uur in het infocentrum Hengelose Es, H. Leefsmastraat 14.
Vooruitlopend op de avond kunt u vanaf 5 september tijdens kantooruren het herinrichtingsplan alvast bekijken bij de Gemeentewinkel in het Stadhuis en in het infocentrum Hengelose Es.
Afhankelijk van de ingediende reacties wordt het inrichtingsvoorstel zonodig bijgesteld en het plan definitief vastgesteld. Na afdoening van de ingediende zienswijzen kan worden overgegaan tot verdere uitwerking en realisatie van het totale plan voor de Hengelose Es.

Inloopavond Roershoek op 19 september
Op 19 september wordt een inloopavond georganiseerd waar u de gelegenheid krijgt om op het herinrichtingsvoorstel te reageren of vragen te stellen. U bent van harte uitgenodigd voor deze inloopavond op 19 september van 19.00 uur tot 21.00 uur in basisschool De Telgenkamp aan de Luxemburgstraat.
Vooruitlopend op de inloopavond kunt u vanaf volgende week woensdag, 12 september, tijdens kantooruren het herinrichtingsplan alvast bekijken in de Gemeentewinkel in het Stadhuis.
Afhankelijk van de ingediende reacties wordt het inrichtingsvoorstel zonodig bijgesteld en het plan definitief vastgesteld. Na afdoening van de ingediende zienswijzen kan worden overgegaan tot verdere uitwerking en realisatie van het totale plan voor de Roershoek.

Bestemmingsplannen naar boven
Voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad, deelplan O kwadraat (fase 1) Fase 1 van het plan O Kwadraat betreft het gebied omsloten door Oldenzaalsestraat, Oude Molenweg, Colensostraat en de Paul Krugerstraat. Voor dit gebied is een voorontwerp-bestemmingsplan opgesteld teneinde twee woonzorgcomplexen en twee stadsvilla's te kunnen realiseren. De Schaepmanmavo is in het plan opgenomen en zal na restauratie dienst kunnen doen als wooncomplex al dan niet gecombineerd met kleine dienstverlenende bedrijven.

Informatie en inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad, deelplan O kwadraat (fase
1) ligt van 5 september tot 3 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R-115. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kunt u uw reactie richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Voorontwerp bestemmingsplan Asielzoekerscentrum (locatie ATC terrein) Teneinde maximaal 450 asielzoekers te kunnen huisvesten is een bestemmingsplan opgesteld die het mogelijk maakt om een asielzoekerscentrum te realiseren op de voormalige sportvelden van voetbalvereniging ATC aan de P.C. Hooftlaan.

Informatie en inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan Asielzoekerscentrum (locatie ATC terrein) ligt van 5 september tot 3 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R-115. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kunt u uw reactie richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Westermaat Noord "TV OOST" Het plan beoogt de juridische basis te leggen voor het oprichten van een zendmast en een zender naast het omroepgebouw van TV-OOST aan de Hazenweg. De zendinstallatie bestaat uit een ruim 125 meter hoge mast en een gebouwtje waarin de zender en de regelelectronica worden geplaatst. Deze zender is bestemd voor de lokale omroep. Het perceel waarop de zendmast opgericht dient te worden heeft de bestemmingen "groenvoorziening G" en "Bedrijfsdoeleinden B". Op grond van het geldende bestemmingsplan kan geen zendmast worden gerealiseerd. Een partiële herziening van het geldende bestemmingsplan is derhalve noodzakelijk
Ter inzage en zienswijzen
Het ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan Westermaat Noord "TV OOST" ligt voor nadere informatie ter inzage van 5 september tot 3 oktober 2000 bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. U kunt tot 3 oktober 2001 uw zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 18, 7550 AA Hengelo

Ontwerp bestemmingsplan Bergweg Tapuitstraat
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Patrijsstraat, de Wielewaalstraat, de Tapuitstraat en de Mussenstraat. Het plan beoogt de juridische basis te leggen voor de bouw van ongeveer 56 woningen, waarvan 24 in gestapelde vorm (appartementen) Directe aanleiding is het vertrek van de vestiging van de Bataafse Kamp Hierdoor komt het schoolgebouw leeg te staan en verliest het sportveld aan de Bergweg haar functie. Een deel van het huidige sportveld zal als park worden ingericht.
Ter inzage en zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan Bergweg Tapuitstraat ligt voor nadere informatie ter inzage van 5 september tot 3 oktober 2001 bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. U kunt tot 3 oktober 2001 uw zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontwerp bestemmingsplan Bioscoop
De bioscoop aan de Enschedesestraat maakt al sinds jaren deel uit van het programma van de binnenstad van Hengelo. Veranderende trends hebben echter tot gevolg dat de huidige bioscoop aan de Enschedesestraat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. De eigenaar van de bioscoop is daarom reeds enige jaren van plan om een nieuwe bioscoop te openen op een andere locatie in de binnenstad. Om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief hebben wij een bestemmingsplan opgesteld die de bouw van een nieuwe bioscoop mogelijk dient te maken op de huidige parkeerplaats tegenover discotheek New York gelegen aan de Beekstraat.
Ter inzage en zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan Bioscoop ligt voor nadere informatie ter inzage van 5 september tot 3 oktober 2001 bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. U kunt tot 3 oktober 2001 uw zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Voorontwerp bestemmingsplan Westermaat, deelplan Plein In het Masterplan Westermaat dat op 16 december 1997 door de gemeenteraad is vastgesteld is het deelgebied Plein aangewezen als de locatie voor de vestiging van grootschalige voorzieningen en perifere en grootschalige detailhandel waaronder een vestiging van IKEA. Het deelgebied Plein wordt globaal begrensd door de Rijksweg A1, de Bornsestraat en de spoorweg Hengelo-Zutphen. Aan de noordzijde strekt het gebied zich uit tot de gemeentegrens Hengelo-Borne. Het voorontwerp bestemmingsplan beoogt de juridisch planologische basis te leggen voor de ontwikkeling van dit gebied.

Informatie en inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan Westermaat, deelplan Plein ligt van 5 september tot 3 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R-115. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kunt u uw reactie richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Voorontwerp herziening bestemmingsplan Hasseler Es Centrumplan

Realisering wijkcentrum met bibliotheek
De gemeente is van plan om winkelcentrum Hasselo te vernieuwen en uit te breiden. Uitbreiding vindt plaats ten aanzien van het winkelvloeroppervlak en de woningbouw. Ook de openbare ruimte zal heringericht worden. Deze veranderingen hebben tot gevolg dat het Hasseler Hoes en de bibliotheek dienen te worden verplaatst. Stedenbouwkundig gezien is de meest geschikte locatie direct naast de sporthal Hasselo, omdat hierdoor aansluiting plaatsvindt met andere maatschappelijke elementen in de omgeving.

Informatie en inspraak
Het voorontwerp herziening bestemmingsplan Hasseler Es Centrumplan t.b.v. de realisering van een wijkcentrum annex bibliotheek ligt van 5 september tot 3 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R-115. Gedurende de inzage termijn kunt u uw reactie richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontwerp herziening globaal bestemmingsplan Vossenbelt

Realisering deel woongebied Broek-Zuid
Het gebied Broek Zuid wordt globaal omsloten door de Mr. Molendijkweg, de Deurningerstraat, de Vossenbeltweg en de Slangenbeekweg. Het woongebied Broek Zuid wordt met toepassing van een tweetal planologische procedures ontwikkeld. Een deel van het totale plangebied is inmiddels met toepassing van art. 11 WRO vastgesteld. Momenteel ligt ter inzage het gedeelte van Broek Zuid dat met toepassing van art. 10 WRO dient te worden gerealiseerd. De zuidelijke begrenzing van dit plangebied is grillig van vorm en wordt gedeeltelijk gevormd door de Bastenakenstraat/Vossenbeltweg en het reeds vastgestelde plangebied (o.g.v. art. 11 WRO) Conform de gemeentelijke Inspraakverordening heeft het voorontwerpplan van 13 juni tot 11 juli 2001 ter inzage gelegen.
Ter inzage en zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan Vossenbelt, Broek Zuid t.b.v. gebied art. 10 WRO ligt voor nadere informatie ter inzage van 5 september tot 3 oktober 2001 bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. U kunt tot 3 oktober 2001 uw zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Bouwplan Deldenerstraat
Er is een plan ingediend voor het vergroten van de woning gelegen op het perceel Deldenerstraat 175a. Het gaat hierbij om een uitbreiding van de hoofdbouw. Het bouwplan past echter niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan zijn wij voornemens om toepassing te geven aan art. 19 lid 1 WRO. Alvorens tot de toepassing van deze procedure over te gaan willen wij u in de gelegenheid stellen om eventueel op het bouwplan te reageren.

Ter inzage en inspraak
Dit bouwplan ligt met ingang van 5 september 2001 gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Eventuele reacties met betrekking tot het plan kunt u van 5 september tot 3 oktober 2001 indienen bij het College B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Bouwplannen naar boven

* oprichten schuur, Jupiterstraat 6

* oprichten tuinhuisje, Otterstraat 18

* plaatsen dakkapel, Sterrenstraat 5

* oprichten tuinhuisje, Meervalstraat 2

* veranderen en vergroten woonhuis, Floris Versterstraat 29
* veranderen en vergroten woonhuis, Floris Versterstraat 27
* veranderen en vergroten woonhuis, Dr Martin Luther Kingstraat 31
* veranderen en vergroten woonhuis, Lijsterweg 3
* plaatsen dakkapel, Wevelgemstraat 18

* veranderen bedrijfspand in twee bedrijfspanden met kantoor, Aquamarijnstraat 100
In de week van 20 tot en met 24 augustus is ingestemd met:
* oprichten tuinhuisje, Waalstraat 18

* oprichten tuinhuisje, Onze Lieve Vrouwestraat 17
* oprichten tuinhuisje, Theodora Versteeghstraat 32
* oprichten tuinhuisje, Christiaan Huygenslaan 9
* oprichten tuinhuisje, Dasstraat 19

* plaatsen dakkapel, Twekkelerweg 195
In de week van 20 tot en met 24 augustus is vergunning verleend voor:
* oprichten 55 woningen, Andreastraat 1 t/m 23 oneven, Luciastraat 1 t/m 17 oneven, 2 t/m 20 even, Marijkestraat 1 t/m 15 oneven, 2 t/m 16 even en Breemarsweg 426 t/m 440 even

* oprichten woonwarenhuis, Bornsestraat hoek Amerikalaan
* oprichten kunstwerk, Bataafse Kamp (plantsoen)
* veranderen en vergroten woonhuis, Tollensstraat 30
* veranderen en vergroten woonhuis, Londenstraat 33
* oprichten kap op een berging, Twekkelerweg 221
* vergroten garageboxencomplex, Breemarsweg 252
* veranderen en vergroten woonhuis, Oversteweg 33
* veranderen en vergroten woonhuis, Kopenhagenstraat 40
* plaatsen krooshekreiniger, Twekkelerweg 315
Reclamevergunning
In de week van 20 tot en met 24 augustus is vergunning verleend voor het plaatsen van:

* 10 lichtbakken en 3 reclamezuilen, Goudstraat 65 In de week van 20 tot en met 24 augustus is vergunning verleend voor
* een stallingsruimte, Deldenerdijk 55

* 48 woningen, 3 garages, 1 school, 3 rijwielbergingen, Oldenzaalsestraat 72 t/m 94I en Colensostraat 9
* 82 woningen en 1 school, Agathastraat 1 t/m 27, 2 t/m 36, Jacobastraat 1 t/m 47, Oelerweg 66A,
66 t/ m 90 en Wilderinkstraat 5 t/m 27
De instemming meldingen, verleende bouw-, reclame- en sloopvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 204, kamer 203. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo. De besluiten zijn genomen in de week van 20 tot en met 24 augustus 2001. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Een bouwplan is ingediend voor het veranderen en vergroten van een woning op het perceel Paul Pellastraat 52.
Dit bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Zij zijn vrijstelling wordt verleend, omdat het bouwplan past binnen het Het voornemen om vrijstelling te verlenen ligt voor een ieder van 3 september tot 1 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 203. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 3 september tot 1 oktober 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo te worden ingediend.

Wet Milieubeheer naar boven
Ontwerpbeschikking
Bij de afdeling Milieu liggen van 5 september 2001 tot en met 3 oktober 2001 ter inzage de ontwerpbeschikkingen inzake de aanvragen om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van:
* Machinefabriek B & S,te Hengelo bestemd voor het oprichten en in werking hebben van een machinefabriek ten behoeve van service- en montageactiviteiten, Opaalstraat 42

* Groothuis B.V. (modelmakerij/vormenbouw) voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het maken van houten-, kunststoffen- en aluminiummodellen, Zaagstraat 6
* Harry Menkehorst Tuincentrum BV te Hengelo, om een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer, in verband met uitbreiding van de kwekerij en tuincentrum met een kas, Nieuwe Grensweg 157. De aanvraag betreft de uitbreiding van het tuincentrum met een te bouwen kas, bestemd voor de verkoop van planten en harde materialen.
Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunningen kunnen Gemotiveerde, schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerpbeschikkingen kunt u tot en met 3 oktober 2001 indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA in Hengelo. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tegen de later op de aanvraag te nemen beschikkingen kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij de definitieve beschikking wordt u geïnformeerd hoe, wanneer, hoe en door wie beroep kan worden ingesteld.
Hoorzitting
Gedurende de inzage termijn kunt u om een openbare hoorzitting vragen. Tijdens deze zitting is het mogelijk mondeling bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking.
Vergunning Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders hebben onder het stellen van voorschriften, welke ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken, een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer, verleend aan:

* F.R.T. Asbestverwijdering B.V. te Hengelo, voor het oprichten en in werking hebben van een asbestverwijderingsbedrijf, Aquamarijnstraat 161.

Ter inzage, beroep en verzoek om voorlopige voorziening De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen van 5 september tot en met 17 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 245 9655. Om in beroep te kunnen gaan dient u voor donderdag 17 oktober 2001, behalve een afschrift van de vergunning, in tweevoud een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Aangezien het besluit tot vergunningverlening naar zijn inhoud niet afwijkt van het ontwerp-besluit daarvan en er daartegen niet tijdig bedenkingen zijn ingebracht staat hiertegen geen beroep meer open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot en met 17 oktober 2001 wel voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen. Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,-- (Euro 102,10) (voor rechtspersonen f. 450,-- (Euro 204,20) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 t.n.v. de Raad van State. Dit geldt eveneens voor degene die voor 18 oktober 2001, naast een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de Voorzitter van de Afdeling. Een zodanig verzoek leidt er toe dat het vergunningbesluit niet in werking treedt direct na afloop van de beroepstermijn op 11 oktober 2001, maar pas nadat daarop is beslist. In dat geval is nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,-- (Euro 102,10) resp. f. 450,-- (Euro 204,20) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient in dit geval echter binnen twee weken na een verzoek daartoe van de griffier te worden voldaan. Voor meer informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening te treffen kunt u terecht bij de afdeling Milieu

Meldingen ex artikel 8.41
Bij de afdeling Milieu ligt ter inzage een drietal meldingen als bedoeld in artikel 6 van het Besluit woon - en verblijfsgebouwen milieubeheer (dit Besluit geldt ter uitvoering van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer) ontvangen van:

* de Stichting Dagcentra Twente in verband met een verandering van De Kleine Wereld, zijnde een verblijfsinrichting voor mensen met een verstandelijke handicap, gelegen aan de Kerkstraat 92
* de Regiopolitie Twente in verband met het van toepassing worden van de regels van bedoeld besluit op het Districtsbureau Midden en Noordoost Twente, p/a Marskant 111

* Initial Varel Security in verband met het oprichten aan de Goudstraat 7 van een bedrijfsinrichting voor de advisering over, en levering, aanleg en onderhoud van elektronische beveiligingssyste-men en daaraan gekoppelde dienstverlening.

De verschillende inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer.
Ter inzage
Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open. De meldingen met bijbehorende stukken kunt u vanaf woensdag 5 september 2001 bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.
Toepassing hoorplicht ex artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht Een melding als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer is ingediend door:

* Beltman Mechanisering BV, met betrekking tot een voorgenomen verandering van de bedrijfsinrichting, dan wel de werking daarvan, Parelstraat 33.

De voorgenomen verandering, die betrekking heeft op het plaatsen van een vriescel en het moderniseren van het interieur is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar leidt naar ons voorlopig oordeel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan door het bedrijf volgens de geldende milieuvergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag worden veroorzaakt. De voorgenomen verandering leidt naar ons eerste oordeel ook niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft evenmin aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22. 8.23 of 8.25 Wm. (actualisering, wijziging of intrekking van de vergunning(voorschriften of beperkingen).

Ter inzage en zienswijze
De melding met eventuele daarbij behorende stukken ligt vanaf woensdag 5 september 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 245 9655. Tegen betaling van de kosten wordt hiervan desgevraagd een afschrift verstrekt. Alvorens wij door middel van een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid onder c van de Wet milieubeheer een besluit nemen over de aanvaardbaarheid van de beoogde verandering worden belanghebbenden gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop mondeling of schriftelijk naar voren te brengen. Eventuele zienswijzen worden vervolgens betrokken bij het nemen van een definitieve verklaring, welke geldt als besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen desgewenst bezwaar en beroep openstaat.

Verzoek vaststelling hogere waarde geluidbelasting Burgemeester en Wethouders zijn van plan een verzoek in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel voor vaststelling van een hogere grenswaarde. In dit verzoek wordt een hogere grenswaarde aangevraagd als bedoeld in artikel 47 en 82 van de Wet Geluidhinder voor de geluidbelasting vanwege het industrieterrein Twentekanaal en wegverkeer aan de gevel van de te bouwen woning aan de Breemarsweg, hoek Hegemansweg behorend bij het bestemmingsplan Berflo es. Het gebied is gelegen tussen de Breemarsweg, de Hegemansweg, de Jules Haeckstraat en de Berflobeek.

Ter inzage, zienswijze en openbare hoorzitting
Het ontwerp-verzoek met de daarbij behorende stukken ligt vanaf woensdag 5 september 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Milieu. Opmerkingen inzake het ontwerp-verzoek kunt u gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk indienen bij het College van B en W of tijdens de openbare hoorzitting, die gehouden wordt op donderdag 19 september 2001 om 14.00 uur bij de afdeling Milieu. Wanneer u van de openbare zitting gebruik wilt maken verzoeken wij u dit telefonisch kenbaar te maken, telefoon 245 9653. Kapvergunningen naar boven
In de week van 27 tot en met 31 augustus 2001 zijn kapvergunningen
* 1 boomhazelaar aan de achterzijde van de Caro van Eijkstraat 42. Herplant: 1 boomhazelaar in de maat 16/18 in het plantseizoen 2001-2002.

* 1 zomereik aan de achterzijde van de Piet Muyselaarstraat 79. Herplant: 1 zomereik in de maat 14/16 in het plantseizoen 2001-2002

* 40 bomen in het kader van "Rioolrenovatie Waarbekenweg en omgeving" (4 meidoorns, 14 lijsterbessen, 10 sierappels, 10 meidoorns en 2 lindes. Herplant: 45 bomen (5 spaanse aken, 16 zwarte elzen, 9 japanse notenbomen, 3 peren, 10 haagbeuken en 2 lindes).
De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de De besluiten zijn genomen in de week van 27 tot en met 31 augustus Parkeerplaatsen voor gehandicapten naar boven
In de week van 27 tot en met 31 augustus 2001 zijn gehandicaptenparkeerplaatsen toegewezen aan:

* Plataanstraat naast de woning nummer 86
* H.C. Pootstraat op Plein 3 van 't Swafert
* H.C. Pootstraat op Plein 4 van 't Swafert
* Otto Klempererstraat ter hoogte van de woningen 6 en 8
* Backenhagenlaan op het parkeerterrein van zorgcentrum Backenhagen
* Jupiterstraat voor de woning nummer 18

* Geerdinksweg voor de woning nummer 21

* Spreeuwenstraat voor de woning 18

De betreffende parkeerplaats mag, zodra het desbetreffende verkeersbord is aangebracht, alleen worden gebruikt door de eigenaar van de auto, waarvan het kenteken ter plaatse zal worden vermeld. indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. . naar boven naar boven

Mededelingen vanaf januari 1999
Klik op de datum of week van de mededeling die u zoekt: naar boven 2001
januari 5 12 19 26
februari 2 9 16 23
maart 2 9 16 23 30
april 6 13 20 27
mei 8 15 22 29
juni 6 12 19 26
juli 3 10 17 24 31
augustus 7 14 21 28
september
oktober
november
december
2000
week 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
34 35 36 37
38 39 40 41
42 43 44 45
46 47 48 49
50 51 52
1999
week 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
14 15 16 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42 43 44
45 46 47 48
49 50 51 52

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo '
Lees ook