oud papier
Balies gesloten Inloopuur binnenstad
Spreekuur Woolde Zomersluiting I-punt Noord
Informatiecentrum Het Broek Hint alleen telefonisch bereikbaar Werk in de ICT Bekendmaking referendabel besluit met betrekking tot de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer
Opnieuw subsidie voor maatregelen asbestwegen en - erven Bestemmingsplannen
Bouwplannen Wet milieubeheer
Kapvergunningen Verkeersbesluiten
Mededelingen 30 juli 2002

Werk in de ICT


De computerwerkplaats is een opleidingsplaats voor baanloze Hengelors die met computers willen leren werken. Deelnemers aan deze njarige opleiding worden opgeleid voor montage -/ assemblagemedewerker, helpdesk medewerker en assistent systeembeheerder. In oktober start de Computerwerkplaats weer met een nieuwe groep cursisten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de opleiding of wilt u zich aanmelden, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de trajectbegeleider mevrouw J.H. Schriemer - de Vries, op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur, tel. 2459604.

Bekendmaking referendabel besluit met betrekking tot de nieuwe Verordening LeerlingenvervoerDe gemeenteraad heeft op 25 juni 2002 de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer vastgesteld. De aanpassingen hebben betrekking op een aantal verschillende aspecten.

* de verantwoordelijkheid voor het vervoer van gehandicapte leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs is naar aanleiding van een wetswijziging bij gemeenten komen te liggen.
* De scholen voor speciaal voortgezet onderwijs zijn inmiddels omgezet in leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. In de Regeling leerlingenvervoer is bepaald dat deze leerlingen geen aanspraak kunnen maken op leerlingenvervoer aangezien zij onder de Wet op voortgezet onderwijs vallen. Leerlingen van praktijkonderwijs hebben in beginsel geen recht op leerlingenvervoer, tenzij ze het voorgaande schooljaar een vervoervoorziening kregen naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs.

* Verder zijn een aantal termen in de Verordening aangepast en zijn de genoemde bedragen gendexeerd naar het prijspeil van 2002.

Meer informatie en ter inzage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Onderwijs en Jeugdzaken , telefoon 245 97 96. Het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2002 tot wijziging van de Verordening Leerlingenvervoer ligt gedurende 4 weken ter inzage bij de balie van de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken van de Bestuursdienst, kamer 339 van het stadhuis. De inzage is kosteloos. U kunt op verzoek en tegen vergoeding van leges een afschrift van genoemd besluit krijgen.

Inwerkingtreding

Door de gemeenteraad is bepaald dat de wijziging van de Verordening Leerlingenvervoer vanaf het schooljaar 2002-2003 in werking treedt.

Mogelijkheid tot referendum

Over het besluit tot het in werking laten treden van de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer kan een referendum worden gehouden. Tot drie weken na de datum van deze publicatie heeft een ieder de mogelijkheid om over dit besluit een verzoek om een raadgevend referendum in te dienen. Hiervoor geldt, dat minimaal 300 kiesgerechtigden een `inleidend verzoek' moeten indienen wil er een vervolgtraject plaatsvinden. Indien voldoende kiesgerechtigden het inleidend verzoek ondersteunen, zal er een referendum plaatsvinden. Via een referendum wordt bereikt, dat een genomen besluit wordt heroverwogen. Een inleidend verzoek kan uitsluitend op vertoon van een geldige legitimatie worden ingediend bij de afdeling Burgerzaken, Burgemeester Jansenplein 1, Hengelo.

Opnieuw subsidie voor maatregelen asbestwegen en - erven


Eigenaren (particulieren, bedrijven en instellingen) van asbesthoudende wegen, paden en erven kunnen in de periode van september 2002 tot januari 2003 subsidie bij het ministerie van VROM aanvragen om deze te saneren. Het gaat om eigenaren rond de gemeenten het Hof van Twente (Overijssel) en Harderwijk (Gelderland). Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) stelde al eerder subsidie beschikbaar voor eigenaren van wegen en erven in Overijssel en Gelderland. Niet alle asbestwegen zijn aangemeld. Daarom heeft het ministerie besloten nogmaals een saneringsregeling open te stellen.

Aanmelden bij Infomil

De exacte regeling moet nog worden opgezet. Eigenaren kunnen zich wel al melden bij Infomil, (070) 361 05 75. Zij krijgen dan bij het verschijnen van de regeling in september automatisch informatie en een aanvraagformulier thuisgestuurd.
Voorontwerp-bestemmingsplan Vossenbelt, Centrumgebied Slangenbeek Voor het Centrumgebied Slangenbeek (gebied gelegen tussen de Toulonstraat, Grenoblestraat, Kopenhagenstraat en de vijver) is een voorontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerp-bestemmingsplan Vossenbelt, Centrumgebied Slangenbeek beoogt een juridische basis te leggen voor de inpassing van het reeds met vrijstelling gerealiseerde multifunctionele centrum en de winkels met woningen. Tevens biedt dit bestemmingsplan de juridische basis voor de realisatie van een appartementengebouw.

Ter inzage, informatie en inspraak.

Het voorontwerp-bestemmingsplan Vossenbelt, Centrumgebied Slangenbeek ligt voor nadere informatie ter inzage van 24 juli tot 21 augustus 2002 bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Gedurende deze periode kunt u schriftelijk uw mening over het plan kenbaar maken aan het college van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Toepassing art. 6a WRO

Er is een verzoek binnengekomen voor:

* het verbouwen van het wijkgebouw tot woonhuis aan de Dieselstraat 54

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan maar stemt overeen met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Vooruitlopend op het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan kan medewerking worden verleend aan dit bouwplan met toepassing van het bepaalde in artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het plan ligt van 24 juli 2002 tot 21 augustus 2002 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Het gemeentebestuur betrekt inwoners van de gemeente en de in de gemeente belanghebbende natuurlijke - en rechtspersonen bij de kunnen gedurende vier weken inspraakreacties bij het college van B en W worden ingediend voor bovenvermeld bouwplan. Eventuele inspraakreacties, met betrekking tot het voornemen de procedure voor te bereiden, kunnen in de periode van 24 juli tot 21 augustus 2002 worden ingediend bij het college van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Inspraak artikel 6a WRO

Er is een verzoek binnen gekomen voor:

* Het veranderen en vergroten van een appartementencomplex (uitbreiding balkons) aan de E. Du Perronstraat 2-34

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan maar stemt overeen met het in voorbereiding zijde bestemmingsplan. Vooruitlopend op het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan kan medewerking worden verleend aan dit bouwplan met toepassing van het bepaalde in de artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage en inspraakreacties

Het bouwplan ligt van 23 juli tot en met 20 augustus 2002 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Het gemeentebestuur betrekt inwoners van de gemeente en de in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijke ruimtelijke plannen of herziening daarvan. Op grond van artikel 150 van de Gemeentewet kunnen gedurende vier weken inspraakreacties bij het college van B en W worden ingediend voor het genoemde plan. Eventuele inspraakreacties met betrekking tot het voornemen de procedure voor te bereiden, kunnen in de periode van 23 juli tot en met 20 augustus 2002 worden ingediend bij het college van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

BouwplannenMeldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* Gerard Doustraat 32, oprichten tuinhuisje
* Groenhofstraat 21, oprichten schuur

* Johan Buziaustraat 90, oprichten tuinhuisje
* Paul Pellastraat 1, oprichten tuinhuisje
* Wim Sonneveldstraat 13, veranderen en vergroten woonhuis
* Dr A Kuyperstraat 32, veranderen en vergroten woonhuis
* Paul Pellastraat 34, oprichten tuinhuisje
* Rozenstraat 18, oprichten berging

* Simon Vestdijkstraat 68, oprichten berging
* Simon Vestdijkstraat 70, oprichten berging
* Steenrietweg 18, oprichten kippenhok

* Uranusstraat 4, plaatsen dakkapel

* Veluwestraat 99, veranderen en vergroten woonhuis
Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* Ankarastraat 14, veranderen en vergroten woonhuis
* Arturo Toscaninistraat 26, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Arturo Toscaninistraat 28, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Beekforelstraat 21, oprichten woonhuis

* Bellinckhof 26, plaatsen balkon

* Beppie Nooystraat 12, veranderen en vergroten woonhuis
* Colensostraat 2, plaatsen dakkapel

* Enschedesestraat 142, restaureren woonhuis en isoleren
* Gandhistraat 12, 14, 16 en Oldenzaalsestraat 513 en 515, oprichten 5 woningen

* Kees van Baarenstraat 12, plaatsen dakkapel
* Kievitstraat 6, veranderen en vergroten woonhuis
* Krabbenbosweg 284, plaatsen dakkapel en veranderen dakkapel
* Lansinkesweg 30, oprichten meterkast "gas" en C.V. container
* Lijsterweg 56, veranderen en vergroten woonhuis
* Olympiaplein 10, veranderen en vergroten caf
* Rijnstraat 60, veranderen en vergroten woonhuis
* Schutzstraat 18 - 20, veranderen en vergroten schoolgebouw
* Tom Mandersstraat 30, veranderen en vergroten woonhuis
* Westermaatsweg 7, veranderen en vergroten bedrijfsgebouw
* Wolfkaterweg 34, oprichten berging

* Zuidelijke Havenweg 20, plaatsen installatie (kraan-los)
* Zuidelijke Havenweg 20, plaatsen overkapping (stortput)
* Algonquin 1 - 101, oprichten 51 appartementen
* Altenavoetpad 19, oprichten jongveestal
* Anninksweg 52, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v een erker en oprichten berging

* August Vordingstraat 28, veranderen en vergroten woonhuis
* Beekforelstraat 27, oprichten woonhuis

* Beneluxlaan 305, veranderen en vergroten bedrijfshal
* Bruninksweg 5 A, veranderen en vergroten woonhuis
* Cruys Voorberghstraat 185, veranderen en vergroten woonhuis
* Dinkelstraat 1, veranderen en vergroten woonhuis
* Glasgowstraat 28, veranderen en vergroten woonhuis
* Johan Buziaustraat 199, veranderen en vergroten woonhuis
* Johan Buziaustraat 201, veranderen en vergroten woonhuis
* Kristenbosweg 10, oprichten woonhuis (mobiele woning tijdelijk)
* M A de Ruyterstraat 42, oprichten garage annex berging
* Marskant 64, veranderen voorgevel

* Nicolaasstraat 43, veranderen en vergroten woonhuis
* Prinses Beatrixstraat 70, uitbreiden kantoorgebouw
* Steenmeijerstraat 5, veranderen en vergroten woonhuis
* Steve Bikostraat 25, oprichten garage en vernieuwen aanbouw
* Topaasstraat 12, veranderen en vergroten magazijn en kantoor
* Vijverlaan 14, oprichten garage annex berging
Monumentenvergunning

Er is een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monmentenverordening en de Monumentenwet. Het desbetreffende object staat op de gemeentelijke monumentenlijst.
* Grundellaan 19, restaureren woonhuis

Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouw- en vergunningaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemmming meldingen

In de week van 1 tot en met 5 juli is ingestemd met:
* Glasgowstraat 6, oprichten tuinhuisje

* Noordelijke Esweg 6, oprichten tuinhuisje
* Cor Lemairestraat 5, oprichten serre

In de week van 8 tot en met 12 juli is ingestemd met:


- Achterhoekse Molenweg 60, plaatsen 7 markiezen
* Gerard Doustraat 32, oprichten tuinhuisje
* Johan Buziaustraat 90, oprichten tuinhuisje
* Laurens Bogtmanstraat 4, veranderen en vergroten woonhuis
Bouwvergunningen

In de week van 1 tot en met 5 juli is vergunning verleend voor:
* Albert Cuijpstraat 16, veranderen en vergroten woonhuis
* Binnenhavenstraat 55, plaatsen 3 kantoorunits (tijdelijk)
* Breemarsweg 625, veranderen en vergroten woonhuis
* C T Storkstraat 33, veranderen woning (intern)
* Diamantstraat 8, plaatsen tent (tijdelijk tot 1 juli 2002)
* Diamantstraat 8, veranderen en vergroten overkapping, verplaatsen fietsenberging en overkapping

* Houtmaatweg 26, veranderen en vergroten woonhuis
* Markt 201, veranderen bedrijfsgebouw

* Meervalstraat 10, veranderen en vergroten woonhuis
* Oude Bornseweg 168, uitbreiden garagebedrijf
* Patrijsstraat 9, veranderen en vergroten woonhuis
* Resedastraat 46 t/m 58, veranderen 8 appartementen in 7 appartementen

* Steve Bikostraat 10, veranderen en vergroten woonhuis
* Tuindorpstraat 140, veranderen kantoor en magazijn in een woonhuis/winkel

* Turbinestraat 6, veranderen en vergroten bedrijfspand
* Twekkelerweg 126, veranderen en vergroten snackbar
* Willem van Otterloostraat 10 + 12, veranderen woonhuis met praktijkruimte in een woongebouw voor bewoning door niet zelfredzame personen

* Wolfkaterweg 75, oprichten kapschuur ter vervanging van bestaande kapschuur

* Woltersweg 65, veranderen en vergroten woonhuis
* Zwavertsweg nabij nr. 160 , plaatsen noodschool
In de week van 8 tot en met 12 juli is vergunning verleend voor:
* Abelenstraat 38, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker
* Cornelis Dopperstraat 77, veranderen en vergroten woonhuis
* Deurningerstraat 170, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker en plaatsen dakkapel

* Dijksweg 54, veranderen en vergroten woonhuis
* Eef de Weerdstraat 5 - 11, oprichten 4 woningen
* Fintstraat 3 + 5, oprichten 2 woonhuizen
* Guus Osterstraat 9, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Havenkade 44, oprichten kantoor en overslaghal
* Jupiterstraat 18, plaatsen dakopbouw

* Lansinkweg 94, veranderen en vergroten woonhuis
* Marterstraat 60, veranderen en vergroten woonhuis met praktijkruimte

* Merelweg 29 + 31, oprichten 2 woningen

* Mosweg nabij 21 + 42, oprichten fietsenstalling (wijziging reeds verl.verg. 2000/1228)

* Mr P J Troelstrastraat 48, veranderen en vergroten woonhuis en oprichten berging

* Mr P J Troelstrastraat 77, oprichten tuinhuisje
* Oude Bornseweg 172, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Sloetsweg 120, veranderen en vergroten woonhuis
* Sluitersdijk 36, oprichten werktuigenloods
* Timorstraat 7, veranderen en vergroten woonhuis
* Van Ostadestraat 24, veranderen en vergroten woonhuis
Sloopvergunningen

In de week van 1 tot en met 5 juli is vergunning verleend voor:
* Nieuwe Grensweg 185, slopen woonhuis

* Oldenzaalsestraat 509 - 511, slopen 2 woonhuizen schuur en garageboxen

* Wolfkaterweg 59 A, gedeeltelijk slopen schuur
Reclamevergunning

In de week van 1 tot en met 5 juli is vergunning verleend voor:
* Enschedesestraat 230 - 232, plaatsen 3 opschriften en 1 reclameplaat

* Nieuwstraat 14, plaatsen 3 lichtbakken , 3 raamstickers, 2 deurduwers

In de week van 8 tot en met 15 juli is vergunning verleend voor:
* Wegtersweg 34, plaatsen van 3 lichtbakken
Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 1 tot en met 5 juli 2002 en in de week van 8 tot en met 15 juli.

Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, tel. 2459 647.

Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen, sloopvergunningen, reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming en, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Monumentenvergunning

Er is een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monumentenverordening en de Monumentenwet voor:
* Colensostraat 2, plaatsen dakkapel

Het desbetreffende object staat op de Gemeentelijke monumentenlijst.

Ter inzage

De aanvraag ligt met ingang van 24 juli 2002 twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in de Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de in behandeling genomen aanvragen voor 7 augustus 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het College van B en W, t.a.v. de afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Monumentenvergunning

In de week van 8 tot en met 15 juli is vergunning verleend voor:
* Beursstraat 3 - 5, veranderen van 2 dakkapellen en onderhoud
* Bornsestraat 29, aanbrengen geluidsisolatie
Ter inzage

De aanvragen liggen met ingang van 24 juli 2002, vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in de Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de in behandeling genomen aanvragen voor 7 augustus 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het College van B en W, t.a.v. de afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Artikel 19, lid 2 WRO

Er is een verzoek ingediend voor

* Spoorstraat 50, voor het oprichten van een GSM-mast met bijbehorende installatie op het perceel.

Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan ten behoeve van door Gedeputeerde Staten (GS) aangegeven categorien van gevallen. Tevens is vooraf een verklaring van GS vereist dat zij tegen het verlenen van vrijstelling geen bezwaar hebben. Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstelling wordt verleend, omdat de GSM-mast past binnen het beleid inzake zendmasten (artikel 19, lid 2 beleid) en GS de vereiste verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om vrijstelling te verlenen ligt voor een ieder van 24 juli tot 21 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunnen tot 21 augustus 2002 schriftelijk worden ingediend bij het college van B en W, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Artikel 19, lid 3 WRO

Onderstaande bouwaanvragen zijn ingediend.

* Paul Pellastraat 34, plaatsen van een tuinhuisje
* Dinant Dijkhuisstraat 222, oprichten van een schuur
* Dr. A. Kuyperstraat 32, veranderen en vergroten woning
* Arturo Toscaninistraat 26, veranderen en vergroten woning
* Arturo Toscaninistraat 28, veranderen en vergroten woning
* Beppie Nooystraat 12, veranderen en vergroten woning
* Cornelis Dopperstraat 126, veranderen en vergroten woning
* Herinckhavestraat 57, veranderen en vergroten woning
* Marterstraat 86, veranderen en vergroten woning
* Iepweg 15, oprichten tuinhuisje

* M.A. de Ruyterstraat 42, oprichten garage/berging
* Asterstraat 1, plaatsen negen blokcontainers
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid de procedure op te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor door ons gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt voor een ieder van 24 juli tot 21 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u tot 21 augustus 2002 schriftelijk indienen bij het college van B en W, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Tijdelijke vrijstellingen als bedoeld in artikel 17 WRO

Er is een verzoek ingediend om tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan voor:

* Hasselerbaan 100, plaatsen van noodwinkel
De aanvraag is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn echter van plan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijk vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan en wel voor de periode van 2 jaar.

Ter inzage en bedenkingen

Het verzoek ligt van 24 juli tot 7 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele bedenkingen tegen de voornemens tot het verlenen van de gevraagde vrijstelling kunt u tot 7 augustus 2002 schriftelijk indienen bij het college van B en W, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Binnenplanse vrijstellingen (artikel 15 WRO)

Er is een verzoek ingediend om vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanbepalingen voor:

* Steenmeijerstraat 5, voor het veranderen en vergroten woning
Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van het vigerende bestemmingsplan bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Zij zijn in principe bereid aan het verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

Het voornemen vrijstelling te verlenen ligt van 24 juli tot 7 augustus 2002 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen of bedenkingen tegen dit voornemen kunt u tot 7 augustus 2002 schriftelijk indienen bij het college van B en W, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking van de aanhoudingsplicht op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet

Onderstaande bouwplannen zijn ingediend:

* Enschedesestraat 70, restaureren van de gevel
* Wolfkaterweg 63, oprichten paardenstal, machineberging en werkplaats

* Vijverlaan 14, oprichten garage annex berging
De raad heeft verklaard dat voor het gebied waarin deze percelen liggen een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten burgemeester en wethouders op grond van artikel 50, lid 1 van de Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat de bouwplannen in overeenstemming zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal- en nationaal ruimtelijk beleid, kunnen burgemeester en wethouders op basis van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunningen. Burgemeester en wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan deze bouwplannen.

Ter inzage en zienswijzen

De bouwplannen liggen voor een ieder van 24 juli tot 21 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kan een ieder schriftelijk indienen tot 21 augustus 2001 bij het college van B en W, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)

Een aanvraag om bouwvergunning is ingediend, met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV voor:
* Marskant 64, voor het veranderen van de voorgevel van het pand
Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te bouwen. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd hiervan vrijstelling te verlenen en zijn in principe bereid medewerking aan het verzoek te verlenen.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om ontheffing te verlenen ligt van 24 juli tot 7 augustus 2002 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot verlenen van de ontheffing kunt u tot 7 augustus 2002 schriftelijk indienen bij het college van B en W, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet milieubeheerMelding op grond van artikel 8.19, lid 2.

Er is een melding ontvangen van:

* Richmond Automatisering BV, voor veranderingen aan de verwarmingsinstallatie en de kantoorruimtes aan de Hertzogweg 2-8.

Burgemeester en wethouders hebben een verklaring afgegeven dat de gemelde veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige milieugevolgen dan die de inrichting mag veroorzaken volgens de geldende vergunning veroorzaken en dat de melding geen aanleiding geeft tot het aanpassen van deze vergunning. De bestaande vergunning geldt daarmee ook voor de gemelde veranderingen.

Ter inzage, bezwaar en voorlopige voorziening

De melding, de verklaring en eventuele andere relevante stukken liggen tot en met 21 augustus 2002 voor iedereen ter inzage bij de afdeling Milieu, Markt 204, Telgenflat 2e verdieping, op werkdagen van 8.30 tot 13.00 uur en buiten deze uren iedere maandag na telefonische afspraak (2459655).

Als uw belang rechtstreeks bij deze verklaring is betrokken, dan kunt u gedurende de inzagetermijn schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet u richten aan Burgemeester en wethouders van Hengelo, t.a.v. de afdeling Milieu, Postbus 18, 7550 AA te Hengelo en moet tenminste bevatten: naam en adres, dagtekening en ondertekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Gelijktijdig met of na indiening van het bezwaarschrift kan in geval van een spoedeisend belang een verzoek worden gedaan om het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE in Den Haag. Het verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als genoemd bij het bezwaarschrift en bovendien moet een afschrift van het bezwaarschrift worden meegezonden. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffiegeld geheven: 109,- voor een natuurlijk persoon en 218,- voor een rechtspersoon. Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de afdeling Milieu.

Besluit tot stellen nadere opslageis

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij op grond van voorschrift 4.8.1. juncto 2.1.2 in de Bijlage bij het Besluit opslag - en transportbedrijven milieubeheer, hebben besloten een zogeheten "nadere eis" te stellen ter voorkoming of beperking van gevaar voor de omgeving, aan:

* verfgroothandel Sigma Coatings Service Center, gelegen aan de Wegtersweg 14-4

Deze nadere eis houdt in dat in aanvulling op c.q. in afwijking van de voorschriften in het zojuist genoemde Besluit aan de hoeveelheid opgeslagen verf en andere ontvlambare stoffen in de voor het publiek toegankelijke verkoopruimte (showroom) nadere beperkingen worden gesteld.

Ter inzage

Het besluit tot het stellen van de nadere eis treedt in werking op donderdag 5 september 2002 en ligt tot die datum vanaf woensdag 23 juli 2002 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Als u door bovengenoemd besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen tot 5 september 2002 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Hengelo, t.a.v. afdeling Milieu, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit (i.c. de verklaring) waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kunt u desgewenst nog gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tenslotte wijzen wij u op de mogelijkheid een in te dienen bezwaar - of beroepschrift gepaard te doen gaan aan een bij de Voorzitter van dezelfde Afdeling in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing).

Vergunning wet milieubeheer

Besloten is een nieuwe, de gehele inrichting omvattende (revisie)vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid van de Wet milieubeheer, te verlenen aan:

* Oranje B.V., voor een bedrijfsinrichting voor de productie en groothandel in onderhouds- en bijwerkmaterialen voor houten, lederen en textiele meubelen, gelegen aan de Smaragdstraat 12.

Ter inzage

Het besluit ligt vanaf woensdag 24 juli a.s. gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Milieu. Aangezien het vergunningbesluit, naar de strekking niet is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp en er door derden niet tijdig bedenkingen zijn ingebracht tegen het ontwerpbesluit, is het in beginsel niet mogelijk hiertegen beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een uitzondering geldt voor voorschrift 1.7 (NEN-eisen te stellen aan elektrische installaties en materieel in opslag - en verwerkingsruimten van (licht) ontvlambare stoffen ), dat i.v.m. een ingebrachte bedenking door vergunningaanvrager enigszins is gewijzigd.

Verder staat beroep open indien u kunt aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen. In dat geval dient u een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (p/a Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage).

Tevens dient u er dan voor te zorgen dat binnen vier weken n een verzoek daartoe van de Griffier een bedrag van 109,- (rechtspersonen . 218,-) als griffierecht wordt bijgeschreven op girorekeningnummer 507590 t.n.v. van de Raad van State. Nogmaals eenzelfde bedrag aan griffierecht is verschuldigd indien u vr afloop van de beroepstermijn tevens het schriftelijk verzoek doet een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld: schor-sing). Een schorsingsverzoek, dat u aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak dient te richten en dat, gelijk het beroepschrift, een dagtekening, de gronden van het verzoek en een ondertekening moet bevatten, is slechts mogelijk indien u tevens een beroepschrift indient.

Voor verdere informatie over het instellen van beroep en/ of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu, telefoon 245 9655.

KapvergunningenIn de week van 1 juli tot en met 5 juli 2002 zijn kapvergunningen verleend voor:

* 11 knotwilgen in de P.C. Hooftlaan, achterzijde sportveld Grundel. Er worden 11 bomen van een duurzame houtsoort herplant.
* 1 eik in de Wermerweg nabij perceelnr 7. Er wordt 1 boom van een duurzame houtsoort in de maat 16/18 herplant.
* 1 esdoorn op de hoek Padvinderstraat/Industriestraat bij huisnr. 19. Er worden 2 esdoorns in de maat 14/16 herplant.
* 1 eik in de Grundellaan 36. Na gereed komen van de bouw worden 4 bomen van een duurzame houtsoort in de maat 14/16 herplant.
* 1 kastanje in de Wethouder Kampstraat 8. Er wordt 1 boom van een duurzame houtsoort in de maat 12/14 herplant.
* 2 lindes in de maat 30/40 in de Laan van Driene. De verplantvergunning wordt verleend om de zichtbaarheid van de aanwezige kunstwerken te bevorderen.-

* 2 platanen in de Nijhofslaan nabij huisnr. 5 worden verplant naar P.C. Hooftlaan, nabij de parkeerplaats van het winkelcentrum. Er worden 2 sierperen in de maat 12/14 herplant.

Ter inzage en bezwaar

De besluiten zijn genomen in de week van 1 tot en met 5 juli 2001. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.

De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W van Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

* Instellen parkeerverbodzone Streekziekenhuis Midden Twente Besluit van 4 juli 2002 onder nummer 27710 inhoudende het instellen van een parkeerverbodzone op het terrein van het Streekziekenhuis Midden Twente middels het plaatsen van de borden E10 (E01) en E11 (E02) (begin en einde parkeerverbodzone) volgens bijlage I RVV 1990. De zone geldt vanaf de Geerdinksweg, Aletta Jacobslaan tot aan de Boerhaavelaan. De toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Streekziekenhuis wordt met deze maatregel verbeterd.

* Instellen voorrang fietspad Osnabrckstraat-Kopenhagenstraat Besluit van 5 juli 2002 onder nummer 27711 inhoudende het in de voorrang brengen van het kruisende fietspad bij de Osnabrckstraat met de Kopenhagenstraat. Bij besluit van 6 maart 2001, nummer 4058 zijn een aantal verkeersmaatregelen genomen in het kader van de wetswijziging waarbij alle bestuurders op gelijkwaardige kruisingen van rechts voorrang hebben. Een van die maatregelen betrof het plaatsen van een stopbord bij het fietspad Osnabrckstraat kruising Kopenhagenstraat. Hiertegen zijn bezwaren ingediend die gegrond zijn verklaard. Met deze maatregel wordt het fietspad nu in de voorrang gebracht door het plaatsen van de borden B06 (verleen voorrang kruisend verkeer) aan de Kopenhagenstraat en het aanbrengen van haaientanden volgens Ter inzage en bezwaar
Deze besluiten liggen van 24 juli tot 4 september 2002 ter inzage bij de afdeling BJZ van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling kamer 115, Reitzstraat 15 op werkdagen geopend tussen 8.30 tot 13.00 uur. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen deze termijn bezwaar maken bij het college van B en W, postbus 18, 7550 AA te Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
juli 2 9 16 23

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo '
Lees ook