Gemeente Hengelo

Hond Fijn - Overlast Klein
Collecte Bouwplannen
Raadscommissies Wet milieubeheer
Onze Buurt Aan Zet Kapvergunningen
Enquête evaluatie vrije plint
Bestemmingsplannen Controle groene containers

Mededelingen 11 juni 2002

Hond Fijn - Overlast Klein


Onder deze actienaam is de afdeling Wijkbeheer bezig met de invoering van het nieuwe hondenbeleid in de gemeente Hengelo. De hondenvoorzieningen zijn in de wijk Noord inmiddels aangelegd. Alle hondenbezitters, woonachtig in deze wijk, hebben een folder met een kaart waarop alle locaties zijn aangegeven gekregen. Bent u geïnteresseerd in de locaties, dan kunt u een folder halen bij de Gemeentewinkel of bij de balie van Wijkbeheer, stadskantoor 4e verdieping.

Voor meer informatie over het nieuwe hondenbeleid in Hengelo kunt u contact opnemen met de afdeling Wijkbeheer, telefoon 2459459. Tot en met 15 juni collecteert de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie.
Van 17 tot en met 22 juni collecteert de Maag Lever Darm Stichting. Collectanten kunnen zich legitimeren.
Maatschappelijke Zaken

De commissie vergadert op woensdag 12 juni vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de

agenda staan onder meer:

* Behandeling Jaarverslag 2001

* Vaststelling Verordening Leerlingenvervoer Hengelo
Bestuur en Middelen

De commissie vergadert op donderdag 13 juni vanaf 20.30 uur in het gebouw van de regionale brandweer aan de Demmersweg 55 te Hengelo (bedrijventerrein Westermaat). Op de agenda staan onder meer:
* Vaststellen van de jaarrekening 2001, inclusief bestedingsvoorstel saldo 2001

* Opvang zwerfdieren

* Verzoek Bibliotheek Hengelo tot het afsluiten van een geldlening van 318.000,--

* Aanbesteding werkzaamheden voor de doorstroomas Westermaat
* Begroting gemeentelijke stuurgroep subsidiebeleid
* Aanschaf upgradelicenties voor Microsoft Office en leasen upgradelicenties voor Microsoft Windows

* Evaluatie klachten 2001

* Voorstel tot (6e) wijziging van de APV door het opnemen van een paragraaf over speelgelegenheden

* Voorstel tot vaststelling van een Verordening fractieondersteuning
De commissie vergadert op 18 juni 2002 vanaf 20.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Opvang zwerfdieren

* Vaststelling jaarrekening 2001
Hengelo 200 jaar


Deze week is de laatste week van de tentoonstelling in de stadhuishal over 200 jaar Hengelo.

Openingstijden
Dinsdag en woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag tot 21.00 uur. Vrijdag 14 juni sluit de tentoonstelling om 17.00 uur. Onze Buurt aan Zet


Informatieavond Klein Driene
Op donderdag 20 juni aanstaande presenteert het projectteam Klein Driene haar buurtprogramma. Hierin is aangegeven hoe zij de 570.000 van Onze Buurt aan Zet wil inzetten. U bent van harte voor deze avond uitgenodigd. De avond vindt plaats in het buurtcentrum Klein Driene, Cesar Franckstraat 36. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma duurt van 20.00 tot 20.45 uur, waarna een informatiemarkt begint. De avond is om 22.00 uur afgelopen.
Meer informatie: projectteam Klein Driene: telefoon (074) 2459231 Enquête evaluatie vrije plint


In de Hengelose binnenstad is sinds 2 jaar een vrije plint van toepassing, een zone vrij van uitstallingen en terrassen. Deze vrije plint wordt in juni geëvalueerd onder alle betrokkenen in de binnenstad: bewoners, ondernemers en horeca-ondernemers. Zij krijgen een enquête over de vrije plint toegestuurd.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Hengelo.
Bestemmingsplannen


Ontwerp bestemmingsplan Begoniastraat
Voor het gebied dat wordt omsloten door de spoorlijn Hengelo-Almelo, de Tuindorpstraat, de Begoniastraat en de achterzijde van de woonbebouwing aan de Tulpstraat is een plan opgesteld voor de bouw van 46 woningen, het inpassen van twee bestaande kantoorgebouwen aan de Tuindorpstraat, de bouw van een nieuw kantoorpand op de hoek van de Tuindorpstraat en de Begoniastraat en de vestiging van 6 bedrijfshalletjes met bijbehorende bedrijfswoningen langs de spoorlijn. De locatie was tot voor kort in gebruik bij Holec, maar krijgt na sanering van het grootste gedeelte van de bedrijfsbebouwing een nieuwe functie als gemengd woon-werkgebied. Om de realisatie van dit plan juridisch mogelijk te maken is het bestemmingsplan Begoniastraat opgesteld.
Ter inzage en zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan Begoniastraat ligt van 12 juni tot 10 juli Reitzstraat 15, kamer 115. U kunt kan binnen de inzagetermijn uw zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken aan de Gemeenteraad, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontwerp bestemmingsplan Wijkcentrum Bibliotheek Hasselo

De gemeente is van plan om winkelcentrum Hasselo te vernieuwen en uit te breiden. Het winkelvloeroppervlak en de woningbouw worden uitgebreid. Ook de openbare ruimte wordt op een aantal plekken heringericht.

Om op tijd met de verbouw van het winkelcentrum te kunnen starten is het noodzakelijk om eerst het wijkcentrum Hasseler Hoes en de bibliotheek te verplaatsen. Stedenbouwkundig gezien is de meest geschikte locatie direct naast de sporthal Hasselo, omdat hierdoor aansluiting plaatsvindt met andere maatschappelijke elementen in de omgeving. Om de realisatie van dit plan juridisch mogelijk te maken is het bestemmingsplan Wijkcentrum Bibliotheek Hasselo opgesteld.

Ter inzage en zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan Wijkcentrum Bibliotheek Hasselo ligt van 12 juni tot 10 juli 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. U kunt binnen de inzagetermijn uw zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken aan de Gemeenteraad, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

* Boekeloseweg 38, oprichten tuinhuisje

* Wethouder Voogdgeertstraat 21, oprichten tuinhuisje
* Abelenstraat 56, veranderen en vergroten woonhuis
* Beekstraat 14, veranderen winkelpand

* Breemarsweg 625, veranderen en vergroten woonhuis
* Deurningerstraat 73, veranderen bedrijfspand t.b.v. vuurwerkopslag
* Landmansweg 111, veranderen en vergroten woonhuis
* Lijsterweg 93, veranderen en vergroten garage annex berging
* Mr P J Troelstrastraat 77, oprichten tuinhuisje
* Nico Maasstraat 62, veranderen garage annex berging
* Oude Bornseweg 172, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een
* Padvinderstraat 16, oprichten garage

* Rozenstraat 21, veranderen en vergroten woonhuis
* Rozenstraat 30, veranderen en vergroten woonhuis
* Saturnusstraat 29, veranderen en vergroten woonhuis (wijziging reeds verleende vergunning 2001/779)

* Saturnusstraat 31, veranderen en vergroten woonhuis (wijziging reeds verleende vergunning 2001/772)

* Sloetsweg 354, veranderen en vergroten bedrijfsgebouw en veranderen berging

* Tuindorpstraat 101, veranderen en vergroten garage annex berging
* Van Ostadestraat 24, veranderen en vergroten woonhuis
* Van Ostadestraat 6, veranderen en vergroten woonhuis
* Vikkerhoekweg nabij nr. 83, oprichten paardenstal Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming melding
In de week van 27 tot en met 31 mei 2002 is ingestemd met:
* Cees Laseurstraat 37, oprichten tuinhuisje In de week van 27 tot en met 31 mei 2002 is vergunning verleend voor:
* Achterhoekse Molenweg 278, veranderen en vergroten woonhuis
* Arturo Toscaninistraat 38, veranderen en vergroten woonhuis
* Berendinastraat 12 A, oprichten woonhuis
* Berendinastraat 33, veranderen en vergroten woonhuis
* Bittervoornstraat 12, veranderen en vergroten woonhuis
* Boortorenweg 27, oprichten brug t.b.v. zouttransport/scheeps-en treinverlading

* Borgmanweg 5, oprichten woonhuis

* Deurningerstraat 177 - 179, veranderen en vergroten woonhuis met kap op bijgebouw

* Emmaweg 32, veranderen en vergroten woonhuis
* Hegemansweg 29, veranderen en vergroten woonhuis
* Irisstraat 8, veranderen en vergroten woonhuis
* Julia Culpstraat 24, veranderen en vergroten woonhuis
* Krabbenbosweg 313, veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel

* Libellestraat 79, veranderen en vergroten woonhuis
* Oelerweg 112, veranderen en vergroten woonhuis
* Oude Bornseweg 136, oprichten garage annex berging
* Pastoor Geertmanstraat 22, oprichten van een berging
* Sallandstraat 8, oprichten van een schuur
* Spreeuwenstraat 52, veranderen en vergroten van een woonhuis
* Sweelinckstraat 5, veranderen en vergroten woonhuis
* Toulonstraat 11 + 13 en Londenstraat 93 t/m 99, oprichten 6 woningen

* Toulousestraat 27, veranderen en vergroten woonhuis
* Wegtersweg 34, veranderen en vergroten bedrijfspand De instemming melding, verleende bouwvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming en, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
De besluiten zijn genomen in de week van 27 tot en met 31 mei 2002. Artikel 19 lid 3 WRO
Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* D. Dijkhuisstraat 186, veranderen en vergroten woning met erker
* D. Dijkhuisstraat 188, veranderen en vergroten woning met erker
* Pastoor Eppinkstraat 67, oprichten tuinhuisje
* Pastoor Eppinkstraat 73, veranderen en vergroten woning
* Pastoor Eppinkstraat 75, veranderen en vergroten woning
* Ir M Schefferlaan 70, veranderen en vergroten woning
* Landmansweg 96, veranderen en vergroten woning
* Merelweg 37, veranderen en vergroten woning
* Lijsterweg 57, veranderen en vergroten woning
* C. Dopperstraat 71, veranderen en vergroten woning
* Geraniumstraat 2, oprichten berging
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 12 juni tot 10 juli 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat (2e etage), Markt 203. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u tot 10 Binnenplanse vrijstellingen artikel 15 WRO

Verzoeken zijn ingediend om vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanbepalingen voor:

* Merelweg 29 + 31, oprichten woning

* Steve Bikostraat 10, veranderen en vergroten woning
Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van de betreffende bestemmingsplannen bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Zij zijn in principe bereid aan deze verzoeken mee te werken.
Ter inzage en bedenkingen
De voornemens om vrijstelling te verlenen liggen van 12 tot 26 juni 2002 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen de voornemens tot het verlenen van vrijstelling kunt u tot 26 juni 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV) Een aanvraag om bouwvergunning is ingediend, met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV ten behoeve van:
* Langestraat 35, het veranderen en vergroten van een woning
Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te bouwen.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.
Het voornemen om ontheffing te verlenen ligt van 12 tot 26 juni 2002 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing kunt u van 12 tot 26 juni 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Ontwerp-vergunningbesluit
Bij de afdeling Milieu ligt van 12 juni tot 11 juli 2002 ter inzage het ontwerpbesluit op de aanvraag voor een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid van de Wet milieubeheer van:
* Oranje B.V. te Hengelo, voor een inrichting bestemd voor de productie en groothandel in onderhouds- en bijwerkmaterialen voor houten, lederen en textiele meubelen, Smaragdstraat 12

Bedenkingen, openbare zitting en beroep

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunt u, zowel schriftelijk als mondeling, tot 11 juli 2002 indienen. Schriftelijke bedenkingen richt u aan burgemeester en wethouders, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Bij de afdeling Milieu kunt u terecht voor uw eventuele mondelinge bedenkingen. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u daarnaast om een openbare zitting vragen.

Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking. Tegen het later op de aanvraag te nemen vergunningbesluit kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij de mededeling van het besluit in de krant wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld.

Ontwerpbeschikking tot intrekking oprichtingsvergunning

Burgemeester en wethouders zijn van plan om, op aanvraag van de vergunninghouder, over te gaan tot intrekking van de oprichtingsvergunning, die op 19 augustus 1998 op grond van artikel 8.1 eerste lid onder a en c van de Wet milieubeheer is verleend aan:
* Murexin Furtenbach B.V., voor een inrichting ten behoeve van het produceren, verpakken en opslaan van grondstoffen, tussen- en eindproducten bestemd voor de gieterij-industie, Boortorenweg 18

Ter inzage, bedenkingen en openbare zitting

De ontwerpbeschikking, de daarbijbehorende aanvraag en andere ingebrachte stukken liggen van 12 juni tot donderdag 11 juli 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Tegen de ontwerpbeschikking kunt u tot en met de laatste dag van bovengenoemde inzagetermijn schriftelijk bedenkingen inbrengen. De gemotiveerde bedenkingen kunt u richten aan burgemeester en Brengt u bedenkingen in, dan kunt u verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder verzoeken om een openbare zitting, waar mondeling bedenkingen kunnen worden ingebracht en waar tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking.

Tegen de later op de aanvraag te nemen beschikking kan in beginsel alleen beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht. Bij de bekendmaking van de definitieve beschikking wordt hierover meer informatie verstrekt.

Kapvergunningen


In de week van 27 tot en met 31 mei 2002 zijn kapvergunningen verleend voor:

* 1 eik in de Nieuwe Grensweg 185. Herplant: 2 bomen van een duurzame houtsoort.

* 1 berk in de Otto Klempererstraat 89. Herplant: 1 zilveresdoorn in de maat 14-16.

* 4 eiken aan de Wegtersweg aan de overzijde van nummer 4.
* 1 acacia op de Weideweg/Wegtersweg.

* 2 sierkersen aan de Bankastraat aan de overzijde van huisnummers 80-84.

* 2 elzen aan de Bankastraat aan de overzijde van huisnummers 74-76.
* 3 essen aan de Troelstrastraat aan de overzijde van huisnummers 2-6.

* 1 haagbeuk aan de Bornsestraat voor huisnummer 33. Herplant van circa 40 á 50 moeraseiken aan de Bornsestraat.
* 1 eik in de Withagsmedenweg 5. Herplant: 3 Quercus Petreae. De maat van de bomen is 12/14 en de termijn hiervoor is in het plantseizoen 2002-2003.

* 50 m² houtwal met onder andere 10 lijsterbessen en 3 esdoorns in de Woolderesweg op het terrein van het Twickelcollege in Hengelo. Herplant: 150m² houtwal wordt teruggeplant.
* 1 esdoorn in de Vondelstraat naast nummer 11. Herplant: 3 sierperen in de maat 14/16 in het voorjaar 2003.
* 3 berken, 1 wilg, 1 els en 1 appel aan de Deldenerstraat, locatie "De Schil" Plan Thiemsland. Herplant: 25 diverse type bomen in de maat 14/16 worden geplant na ontwikkeling/bouw van de "De Schil" Plan Thiemsland.

indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Informatie
De besluiten zijn genomen in de week van 27 tot en met 31 mei 2002. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.
Controle groene containers


Bij de verwerking van het groente-, fruit- en tuinafval uit de groene containers blijkt af en toe dat de inhoud vervuild is met ander afval. Het gft-afval kan daardoor niet worden gecomposteerd of pas nadat het afval dat er niet in hoort is verwijderd. Dit veroorzaakt onnodige kosten.
Extra controle
Op 28 mei was een vracht gft-afval uit Groot Driene (gebied tussen Jacques Perkstraat, Staringstraat en P.C. Hooftlaan) licht verontreinigd. Op dinsdag 11 juni wordt in deze wijk opnieuw ingezameld. Daarbij zal extra worden gelet op de inhoud van de groene containers. Wanneer tussen het groente-, fruit- en tuinafval ander afval wordt gevonden, wordt de container niet geleegd. Let op!
Gebruik geen (composteerbare) zakken als binnenzak Tijdens en na het lossen van iedere vracht gft wordt als eerste bekeken of er afval tussen zit dat er niet in hoort. Om een goede beoordeling te kunnen maken mag het gft niet verpakt zijn in (composteerbare) zakken. Daarom mogen deze zakken niet worden gebruikt als binnenzak in de groene containers.
Meer informatie: Twente Milieu, telefoon 074-8510220. juni 4

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo '
Lees ook