Gemeente Hengelo

Controle groene containers
Collecte Sluitingstijdenbeleid voor de horeca
Koopzondag centrum Bestemmingsplannen
Gemeenteraad Bouwplannen
Infocentrum Het Broek gesloten Wet milieubeheer HinT alleen telefonisch bereikbaar Kapvergunning Informatie doortrekking Beneluxlaan Verkeersbesluiten Startnotitie MER Salland-Twente Werk aan de weg Mededelingen 25 juni 2002
Controle groene containers


Bij de verwerking van het groente-, fruit- en tuinafval uit de groene containers blijkt af en toe dat de inhoud vervuild is met ander afval. Het gft-afval kan daardoor niet worden gecomposteerd of pas nadat het afval dat er niet in hoort is verwijderd. Dit veroorzaakt onnodige kosten.

Extra controle

Op 11 juni was de vracht gft-afval uit Groot Driene (gebied tussen J. Perkstraat, Brederostraat en P.C. Hooftlaan) licht verontreinigd. Op 25 juni wordt in deze wijk opnieuw ingezameld. Daarbij zal extra worden gelet op de inhoud van de groene containers. Wanneer tussen het groente-, fruit- en tuinafval ander afval wordt gevonden, wordt de container niet geleegd.
Tot en met 29 juni collecteert het Nederlandse Rode Kruis. Collectanten kunnen zich legitimeren.
Van 1 juli tot en met 24 augustus 2002 wordt er niet gecollecteerd. Koopzondag centrum


Op zondag 30 juni is het koopzondag in de binnenstad. Gemeenteraad


De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 juni vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de
agenda staan onder meer:

* 6e wijziging APV door het opnemen van een paragraaf over speelgelegenheden (illegale casino's)

* Begroting gemeentelijke Stuurgroep Subsidiebeleid
* Vaststelling Jaarrekening 2001, voorstel besteding rekeningsaldo 2001, jaarrapportage GSB 2001

* Verzoek tegemoetkoming kosten TOR-in en TOR-out Bibliotheek
* Vaststelling nieuwe verordening Leerlingenvervoer gemeente Hengelo
* Overdracht svo-afdeling De Brug aan het bestuur van de Stichting Carmelcollege

* Subsidieverzoek 'Er een punt van maken'
* Voorbereidingsbesluit voor het gebied winkelcentrum Hasselo
* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW t.b.v. herinrichting en uitbreiding winkelcentrum Hasselo
* Nemen voorbereidingsbesluit en toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een woonhuis met garage op het perceel Torenlaan 70

* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO t.b.v. de aanleg van een
* Vaststelling Bodembeleidsplan

* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW t.b.v. het veranderen en vergroten van een bedrijfspand aan de
* Nemen voorbereidingsbesluit voor Westermaat, deelgebied Plein
* Nemen voorbereidingsbesluit voor het gebied Tuindorp t Lansink
* Nemen voorbereidingsbesluit en toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW t.b.v. het veranderen van het bedrijfspand Zaagstraat 7 voor de vestiging van een kinderdagverblijf
* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een woonhuis met garage aan de Dalmedenweg 7a
* Vervanging bovengrondse blokcontainers

* Aankoop grond en opstallen t.b.v. realisering van het plan "Ruimte voor ruimte" en de Oost-West tangent

* Beschikbaar stellen krediet voor aankoop perceel grond en opstallen t.b.v. realiseren toekomstig bestemmingsplan "Hart van Zuid"

* Netwerkstad Twente: kosten projectorganisatie + projecten
* Bezwaarschrift Awb, gericht tegen voorbereidingsbesluit Bergweg/Tapuit-straat
De stukken liggen ter inzage bij De Gemeentewinkel, de bibliotheek en het "Hasselerhoes".
Een van de raadsleden spreken?

Wilt u een van de raadsleden spreken? Op pagina 23 in de Gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers van alle raadsleden vermeld. Weet u niet precies wie u moet hebben? U kunt dan contact opnemen met het centrale nummer van de fractie van de politieke partij van uw keuze. De nummers staan hiervoor bij de spreekuren vermeld. Voor meer informatie kunt u ook De Gemeentewinkel bellen, telefoon 2459 555. Informatiecentrum Het Broek gesloten


Van 29 juni tot en met 1 september is Informatiecentrum Het Broek aan de Kolbleistraat 8 gesloten.
HinT alleen telefonisch bereikbaar


Let op!

In juli is HinT alleen telefonisch te bereiken op werkdagen van 9.00-10.30 uur, telefoon 2439042. Het inloopspreekuur vervalt. U kunt wel telefonisch een afspraak maken.

Informatie doortrekking Beneluxlaan


In het kader van de uitbreiding van Hengelo Noord zal omstreeks het jaar 2005 de woningbouwlocatie Het Broek worden opgeleverd. Het noordelijk deel van het Broek (Broek-Noord) wordt ontsloten via de verlengde Beneluxlaan. Deze nieuwe weg zal een verbinding gaan vormen tussen de reeds bestaande Beneluxlaan en de Deurningerstraat.

De tekeningen van het ontwerp zullen vanaf 24 juni op de volgende plaatsen ter inzage worden gelegd:

* wijkcentrum Slangenbeek (ingang sporthal);
* Gemeentewinkel stadhuis Hengelo, openingstijden 8:30 tot 16:00 op werkdagen;

* De balie van de afdeling BJZ, Reitzstraat 15, openingstijden 8:30 tot 13:00 op werkdagen;

Informatiemiddag/avond

Op donderdag 27 juni kunt u zich van 15:00 tot 17:30 uur en van 19:00 tot 21:00 uur in het wijkcentrum Slangenbeek laten informeren over de plannen. Tijdens deze inloopmogelijkheid zijn ambtenaren aanwezig om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Ontwerp Startnotitie MER reconstructie Salland-Twente in inspraak naar boven
De ontwerp-Startnotitie voor het uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage (MER) voor de Reconstructie Salland-Twente ligt met ingang van 7 juni 2002 ter inzage voor een periode van vier weken. Gedurende deze vier weken bestaat de mogelijkheid om zowel mondeling als schriftelijk inspraakreacties in te brengen. De ontwerp-Startnotitie bevat een korte gebiedsbeschrijving en probleemanalyse, geeft een overzicht van de reconstructiedoelstellingen en de alternatieven die bij het opstellen van het reconstructieplan ontwikkeld worden. De ter inzage legging is erop gericht om betrokkenen en geïnteresseerden de gelegenheid te geven om de juistheid en de volledigheid van het voorgenomen onderzoek, voor wat betreft de milieugevolgen, in te zien.

De ontwerp-Startnotitie is gemaakt voor het project Reconstructie dat van start gaat in de gebieden Twente en Salland. De uiteindelijke MER-rapportage, die op basis van de startnotitie wordt uitgewerkt, is erop gericht zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de mogelijke milieugevolgen van verschillende planalternatieven en het definitieve reconstructieplan. Zon onderzoek is wettelijk verplicht, omdat een operatie als de Reconstructie gevolgen kan hebben op verschillende beleidsterreinen, zoals: water, lucht, natuur, landschap en cultuurhistorie, landbouw, recreatie en toerisme, wonen, werken en leefbaarheid.

De reconstructie

Op 1 april 2002 is de Reconstructiewet concentratiegebieden van kracht geworden. Salland en Twente zijn zulke concentratiegebieden. Deze gebieden kenmerken zich door de aanwezigheid van veel (intensieve) veehouderij en ook door veel natuur en waardevolle landschappen. In deze gebieden doen zich mede daarom verschillende problemen voor. Er bestaat spanning tussen de (gewenste) functies op het platteland en bijbehorende ruimteclaims en de gewenste milieukwaliteit. Omdat het evenwicht tussen het gebruik en de kwaliteit van het landelijk gebied verstoord is, is er een samenhangende aanpak nodig. Die resulteert in een reconstructieplan. De doelen daarbij zijn:

* het verbeteren van de (ruimtelijke) kwaliteit van de omgeving (water, natuur, milieu en landschap);

* het verbeteren van de economische omstandigheden en de leefbaarheid, met name het bieden van perspectief aan landbouwbedrijven.

Ter inzage
U kunt de ontwerp-Startnotitie inzien in de Gemeentewinkel van het stadhuis en bij de waterschappen Groot Salland (Zwolle) en Regge en Dinkel (Almelo). Bij de Dienst Landelijk Gebied Overijssel en de bibliotheek van het provinciehuis, beide te Zwolle, is de startnotitie ook in te zien.

Sluitingstijdenbeleid voor de horeca


Door de gemeenteraad is op 26 februari 2002 en op 28 mei 2002 besloten tot het wijzigen van het voor de horeca in Hengelo geldende sluitingstijdenbeleid. De raad heeft besloten tot: a. Het vaststellen van een sluitingstijdstip van 04.00 uur, een en ander voorzover deze horecabedrijven zijn gelegen binnen het als binnenring aan te duiden gebied (het in 1995 aangewezen horecaconcentratiegebied) inclusief de bestaande discotheek Groothuis aan de Oldenzaalsestraat (als uitsterfregeling) en de bestaande horecabedrijven aan de Emmaweg = binnenring en de burgemeester de bevoegdheid te geven onder het stellen van nadere voorwaarden ontheffing te verlenen van dit sluitingstijdstip van 04.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag tot maximaal 06.00uur b. Voor de overige horecabedrijven, gelegen buiten de binnenring een uniform sluitingstijdstip vaststellen van 02.00 uur gedurende de gehele week, onder het invoeren van een maximale instaptijd voor de natte horeca van 01.00 uur = buitenring. c. Het gewijzigde sluitingstijdenbeleid in te laten gaan op 1 juli 2002 en daartoe artikel 2.3.1.4. van de A.P.V. (sluitingstijdenbeleid) en de Legesverordening (t.b.v. aanvragen nachtontheffing) aan te passen.

Ter inzage
Het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2002 tot wijziging van de A.P.V. en de Legesverordening liggen gedurende 4 weken ter inzage bij de balie van de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken van de Bestuursdienst, kamer 339 (stadhuis). De inzage is kosteloos. U kunt op verzoek en tegen vergoeding van leges een afschrift van genoemd besluit krijgen.

Bestemmingsplannen


Voorontwerp uitwerking Expres, bestemmingsplan Westermaat, deelplan Campus en Expres

Het gebied Expres wordt begrensd door: de Europalaan, de Hesselerweg, de Mekkelhorstweg en de Beneluxlaan. Op grond van het bestemmingsplan Westermaat, deelplan Campus en Expres is het gebied Expres bedoeld als regulier bedrijventerrein en bestemd voor de vestiging van bedrijven, waarbij voorzieningen voor transport en opslag belangrijk zijn. Een groot deel van Expres is reeds in gebruik door Holec. Het gedeelte van deelgebied Expres -buiten de HOLEC-locatie- wordt bestemd voor productiegerichte bedrijven. Het betreft het derde uitwerkingsplan van het bestemmingsplan Westermaat, deelplan Campus en Expres.

Ter inzage en inspraak

Het voorontwerp uitwerking Expres van het bestemmingsplan Westermaat, deelplan Campus en Expres ligt van 26 juni tot 24 juli 2002 ter inzage op de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Binnen genoemde termijn kunt u uw schriftelijke reactie richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Bestemmingsplan Flemingstraat onherroepelijk

Bij besluit van 19 maart 2002, RWB/2001/3979 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel het besluit van de gemeenteraad van 18 september 2001 nr. 5475/5536 tot vaststelling van het bestemmingsplan Flemingstraat gedeeltelijk goedgekeurd.

Het goedkeuringsbesluit heeft van 24 april tot 5 juni 2002 ter inzage gelegen bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Tijdens deze inzagetermijn kon tegen de goedkeuring beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht bij Gedeputeerde Staten, alsmede door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Flemingstraat heeft derhalve met ingang van 5 juni 2002 rechtskracht verkregen en ligt ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat 2e etage.

* Achterhoekse Molenweg 60, plaatsen 7 markiezen
* Cornelis Dopperstraat 3, veranderen en vergroten woonhuis
* Hunenborg 22, oprichten tuinhuisje

* Piet Muyselaarstraat 22, oprichten tuinhuisje
* Albert Cuijpstraat 16, veranderen en vergroten woonhuis
* Berlijnstraat 2, veranderen kinderdagverblijf
* Breemarsweg 220, oprichten opslagloods

* Christiaan Langefeldstraat, veranderen en vergroten winkelcentrum en het oprichten van 56 woningen

* Dr Martin Luther Kingstraat 50, veranderen en vergroten woonhuis
* Drienerbeekweg 14, veranderen en vergroten woonhuis
* Enschedesestraat 164, plaatsen reclamezuil
* H Leefsmastraat 26-2 t/m 26-28, oprichten 14 woonhuizen
* Hegemansweg 31, veranderen woonhuis (gevelwijziging)
* Hennepstraat 4, oprichten volière

* Industriestraat 186, oprichten garage

* Montferlandstraat 3, veranderen en vergroten woonhuis
* Oldenzaalsestraat 300, veranderen en vergroten woonhuis
* Twekkelerweg 86, veranderen schoolgebouw
* W van Harenstraat 1, oprichten tuinhuisje
* Woolderesweg 62, oprichten paardenstal
Ter inzage
In de week van 10 tot en met 14 juni is ingestemd met:
* Achterhoekse Molenweg 275, plaatsen dakkapel
* Celebesstraat 70, oprichten tuinhuisje

* Christiaan Huygenslaan 3 A, oprichten serre
* Gerrit Peuscherstraat 397, veranderen en vergroten woonhuis
* Namenstraat 34, plaatsen dakkapel

* Wethouder Voogdgeertstraat 21, oprichten tuinhuisje In de week van 10 tot en met 14 juni is vergunning verleend voor:
* Anthoniusstraat 54, veranderen en vergroten woonhuis
* Bantingstraat 44, veranderen en vergroten woonhuis
* Beckumerstraat 25, plaatsen dakkapel

* Boekweitweg 30, oprichten garage

* Buitenweg 57, oprichten garage annex berging
* Deurningerstraat 26, veranderen en vergroten schuur
* Drilscholtenstraat 2, veranderen en vergroten woonhuis
* Eendrachtstraat 23, veranderen woonhuis
* Else Mauhsstraat 25, veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel

* Geerdinksweg 84, plaatsen dakkapel

* Grundellaan 36, veranderen en vergroten school
* Lansinkweg 76, plaatsen dakkapel

* Lansinkweg 77, veranderen en vergroten woonhuis
* Laurens Bogtmanstraat 24, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Marten Meesstraat 9, veranderen en vergroten woonhuis
* Oude Postweg 82, veranderen en vergroten woonhuis
* Pasteurstraat 26, veranderen en vergroten woonhuis
* Rumkehof 11, veranderen en vergroten woonhuis
* Tapuitstraat 14, veranderen en vergroten woonhuis
* Valeriusstraat 38, oprichten dakopbouw

* Vijverlaan 12, veranderen en vergroten woonhuis
* Vinkweg 33, veranderen en vergroten woonhuis
* Weversweg 22, veranderen woonhuis
In de week van 10 tot en met 14 juni is vergunning verleend voor:
* Bruinsweg 16, slopen boerderij en opstallen
* Deldenerstraat 10, slopen winkelpand

* Wegtersweg 26, slopen woonhuis

Reclamevergunning

In de week van10 tot en met 14 juni is vergunning verleend voor:
* Hassinkweg 14, aanbrengen lichtbak

Monumentenvergunning

Op 6 juni is vergunning verleend voor:

* Beekstraat 51, restaureren monument (onderheien van het museum) De instemming meldingen, verleende bouw- , sloop-, reclame- en monumentenvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming en, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo. De besluiten zijn genomen in de week van 10 tot en met 14 juni 2002 en op 6 juni 2002.

Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

* Abelenstraat 56, veranderen en vergroten woning
* Coba Kellingstrat 83, veranderen en vergroten woning
* Landmansweg 111, veranderen en vergroten woning
* Irisstraat 5, veranderen en vergroten woning
* Gerrit Peuscherstraat 367, veranderen en vergroten woning
* Berkweg 34, oprichten schuur

* Meester Molendijkweg 1, oprichten garage bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor gehanteerde beleid.
Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 26 juni tot 24 tegen dit voornemen kunt u tot 24 juli 2002 schriftelijk indienen bij Binnenplanse vrijstelling (artikel 15 WRO)
Een verzoek is ingediend om vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanbepalingen ten behoeve van:

* het veranderen en vergroten van een woning met 10% verruiming van de oppervlakte voor bijgebouwen op het perceel Oude Postweg 71

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van het bestemmingsplan "Klein-Driene, De Noork" bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

Het voornemen vrijstelling te verlenen ligt van 26 juni tot 10 juli 2002 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u tot 10 juli 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)

Een aanvraag om bouwvergunning is ingediend, met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV ten behoeve van:
* het oprichten van een horecabedrijf (automatiek) met op de verdieping kantoor en woning, Burg. Jansenplein (naast nr. 54)

Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders een horecagelegenheid op de begane grond te bouwen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

Het voornemen om ontheffing te verlenen ligt van 26 juni tot 10 juli 2002 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing kunt u van 26 juni tot 10 juli 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Wet milieubeheer


Beschikking
Burgemeester en wethouders hebben een revisievergunning verleend aan:
* Tevema Twente BV, Aquamarijnstraat 104 voor een inrichting aldaar. De inrichting is bestemd voor het ontwikkelen en produceren van technische veren en componenten ten behoeve van de medische industrie.

De vergunning bevat voorschriften, die ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 26 juni tot en met 7 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu. redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Een beroepschrift dient voor het einde van bovengenoemde inzagetermijn te zijn verzonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage. In het geval van een spoedeisend belang kan tegelijk met of direct na het beroepschrift bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek worden gedaan om het treffen van een voorlopige voorziening. Het griffierecht voor het in behandeling nemen van een beroepschrift bedraagt 109,-. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening geldt hetzelfde bedrag (voor rechtspersonen geldt voor beide gevallen een bedrag van 218,-).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu, telefoon 2459655 .

Verklaring inzake melding verandering bedrijfsinrichting

Een verklaring is afgegeven als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid onder c van de Wet milieubeheer naar aanleiding van de melding als bedoeld in dat artikel gedaan door:

* Diereninstituut Hengelo, voor het veranderen van een gedeelte van het dierenpension met trimsalon in een kromsnavel-opvang, Zilverstraat 28-30

De gemelde verandering, hoewel niet in overeenstemming met de op 18 januari 1995 voor de inrichting verleende milieuvergunning of de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen, leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de inrichting volgens deze milieuvergunning mag veroorzaken.

Verder leidt de beoogde verandering niet tot een andere inrichting dan vergund en geeft het geen aanleiding tot actualisering, wijziging of geheel of gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften.

Ter inzage legging melding en verklaring

De melding met eventuele andere stukken en het besluit (=de verklaring) liggen van 26 juni tot en met 7 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift tegen het besluit kunt u tot 7 augustus 2002 indienen bij het College van B en W. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Verzoek om voorlopige voorziening

Indien u binnen de genoemde termijn van zes weken tegen het besluit op de melding een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wordt dit verzoek ingediend binnen genoemde termijn van zes weken na bekendmaking van het besluit, dan treedt het besluit niet in werking voor op dit verzoek is beslist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd, alsmede een onderbouwing van het spoedeisend belang, dat vereist is voor een voorlopige voorziening. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht van 109,- (rechtspersonen 218-) verschuldigd. Over de wijze van voldoening kunt u informatie krijgen bij de Griffie van genoemde Afdeling van de Raad van State, telefoon 070 - 426 44 26.

Kapvergunning


In de week van 10 tot en met 14 juni 2002 is een kapvergunning verleend voor:

* 4 eiken in de Zwavertsweg voor perceel 108 in Hengelo. Er worden 4 bomen van een duurzame houtsoort in de maat 14/16 worden herplant. Dit binnen 1 jaar na het kappen van de bomen.

Ter inzage en bezwaar
Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 10 tot en met 14 juni 2002. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.

Verkeersbesluiten


Burgemeester en wethouders hebben de volgende verkeersbesluiten genomen:

* Instellen parkeerverbod: besluit van 14 juni 2002, nr. 26380 inhoudende het instellen van een parkeerverbod in de Siriusstraat, Jupiterstraat en Saturnusstraat. Hiermee wordt vermindering van de parkeeroverlast in deze straten bewerkstelligd. Het instellen van een parkeerverbod geschiedt door het plaatsen van de borden E01 en E01a ( parkeerverbod en einde parkeerverbod) volgens bijlage I RVV 1990 ter hoogte van de hoeken Neptunusstraat-Siriusstraat en Uranusstraat-Siriusstraat, Neptunusstraat-Jupitersstraat en Uranusstraat-Jupiterstraat, en Landmansweg-Saturnusstraat en Neptunusstraat-Saturnusstraat.

* Instellen van een verbod tot stilstaan: besluit van 14 juni 2002, nr.26381 inhoudende het instellen van een verbod tot stilstaan aan de Bolderhoeksweg. Hiermee wordt een betere doorstroming van het verkeer en verbetering van de verkeersveiligheid op deze weg bewerkstelligd. Het instellen van een verbod tot stilstaan geschiedt door het plaatsen van het bord E02 van bijlage I RVV 1990 aan beide zijden van de Bolderhoeksweg tussen de Diamantstraat en de gemeentegrens met Enschede.
* Instellen van een verbod tot stilstaan: besluit van 14 juni 2002, nr.26378 inhoudende het instellen van een verbod tot stilstaan aan de Jan Prinsstraat ter hoogte van de scholen Drienermarke en De Akker, onder intrekking van het op 25 maart 2002 genomen verkeersbesluit tot het instellen van een verbod tot stilstaan in deze straat. Hiermee wordt vergroting van de veiligheid van overstekende kinderen bewerkstelligd. Het instellen van een verbod tot stilstaan geschiedt door het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep op het trottoir over de gehele breedte van de scholen Drienermarke en De Akker aan de Jan Prinsstraat.

Deze besluiten liggen van 26 juni tot 7 augustus 2002 ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, Reitzstraat 15, kamer 115. Tegen de besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA, Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Werk aan de weg


Bornsestraat

Van vrijdag 28 juni 20.00 uur tot zaterdag 29 juni 24.00 uur zijn de op- en afritten van de A1 bij Hotel Van der Valk (afrit 30) afgesloten. Dit in verband met reconstructiewerkzaamheden aan de Bornsestraat, ten behoeve van een betere bereikbaarheid van de Westermaat en heel Hengelo. Voor omleidingsroutes kunt u kijken op www.hengelo.nl, onder het kopje "Omleidingen".

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo '
Lees ook