Gemeente Hengelo

Collecte Referendabel besluit speelgelegenheden Inzameling oud papier Bestemmingsplannen
Balies gesloten Bouwplannen
Inloopuur binnenstad Wet bodembescherming
Spreekuur Woolde Wet milieubeheer
Zomersluiting I-punt Noord Werk aan de weg
HinT alleen telefonisch bereikbaar Wijziging aanvraagtermijn Huursubsidie
Gezondheidswijzer

Mededelingen 9 juli 2002
Tot en met 24 augustus 2002 wordt er niet gecollecteerd.

Inzameling oud papier


In de meeste wijken wordt in de maand juli geen papier ingezameld, zie ook uw brief met inzameldata.
Balies gesloten


In verband met de zomervakantie zijn verschillende balies geheel of gedeeltelijk gesloten voor publiek. Het gaat om balies van de volgende afdelingen:

Onderwijs en Jeugdzaken

De balie van de afdeling Onderwijs en Jeugdzaken is tot en met 2 augustus gesloten.

Sport en Recreatie
De balie van de sector Sport en Recreatie is gesloten van 15 juli tot en met 2 augustus. Telefonisch is de sector wel bereikbaar, van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur, telefoon 2459730. Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met de dienstdoende medewerker, telefoon 06-53836590
Bouwen en Milieu

De balies van de afdelingen Bouwen en Milieu zijn van 15 juli tot en met 9 augustus op dinsdag en donderdag gesloten.

Inloopuur binnenstad


Van donderdag 18 juli tot en met donderdag 15 augustus is er geen inloopuur in de kiosk. Op donderdag 22 augustus kunt u hier weer met uw vragen en opmerkingen over binnenstadsaangelegenheden terecht.

Spreekuur Woolde


Het spreekuur voor de wijk Woolde vervalt in de maand augustus.

Zomersluiting I-punt Noord


Het I-punt Noord in het buurtcentrum Klein Driene aan de Cesar Franckstraat 36 is in de zomervakantie gesloten van maandag 1 juli tot en met vrijdag 16 augustus. Op maandag 19 augustus is het I-punt Noord weer geopend en staan de vrijwilligers weer voor u klaar. Gezondheidswijzer


Zomerthema: opgroeiende kinderen

De Gezondheidswijzer, het informatiecentrum van de GGD Twente, besteedt deze zomer aandacht aan het thema opgroeiende kinderen. Kinderen en hun ouders hebben het niet altijd gemakkelijk met elkaar. Soms is er onbegrip over en weer. Opvoeden is moeilijk. Volwassen worden ook. De Gezondheidswijzer heeft veel materiaal verzameld over alle mogelijke vragen die daarmee samenhangen. Er zijn folders over elke leeftijdsfase van kinderen en de problemen die hierbij horen. Bijvoorbeeld over drukke kinderen, pubers, slapen, angsten en pesten. Ook ontbreekt informatie over de Opvoedtelefoon, de Kindertelefoon en kindermishandeling niet.

Informatie
Het informatiemateriaal is voor iedereen gratis verkrijgbaar bij de Gezondheidswijzer. Ook met andere vragen over gezondheid, ziekten en leefstijl kunt u terecht bij de Gezondheidswijzer. De Gezondheidswijzer is gevestigd in het gebouw van de GGD Twente te Almelo, Haven Noordzijde 39, 7607 ES Almelo, telefoon 0546-536890, fax 0546-536997. Openingstijden: iedere werkdag van 9.00 tot 15.00 uur.

Bekendmaking referendabel besluit met betrekking tot speelgelegenheden


Door de gemeenteraad is op 25 juni 2002 besloten tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening door het opnemen van een paragraaf over het gelegenheid geven tot beoefenen van spelen.

In de APV is onder hoofdstuk 2A een uitgebreide regeling (vergunningenstelsel) opgenomen voor die speelgelegenheden die voor het publiek toegankelijk zijn en waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij premies, geld of in geld inwisselbare goederen kunnen worden gewonnen en verloren.

Het gaat daarbij expliciet om de bedrijfsmatige exploitatie; het gaat niet om het organiseren van werkelijk recreatieve spelen met een prijsje.
Het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2002 tot wijziging van de A.P.V. ligt gedurende 4 weken ter inzage bij de balie van de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken van de Bestuursdienst, kamer 339 van het stadhuis. De inzage is kosteloos. U kunt op verzoek en tegen vergoeding van leges een afschrift van genoemd besluit krijgen.

Inwerkingtreding

Gelet op het belang van een spoedige invoering van een vergunningenstelsel voor bedoelde speelgelegenheden is door de gemeenteraad bepaald dat de wijziging van de APV in werking treedt op de dag nadat het is bekend gemaakt.

Mogelijkheid tot referendum

Over het besluit tot het opnemen van een vergunningenstelsel voor speelgelegenheden kan een referendum worden gehouden. Tot drie weken na de datum van deze publicatie heeft een ieder de mogelijkheid om over dit besluit een verzoek om een raadgevend referendum in te dienen. Hiervoor geldt, dat minimaal 300 kiesgerechtigden een inleidend verzoek moeten indienen wil er een vervolgtraject plaatsvinden. Indien voldoende kiesgerechtigden het inleidend verzoek ondersteunen, zal er een referendum plaatsvinden. Via een referendum wordt bereikt, dat een genomen besluit wordt heroverwogen. Een inleidend verzoek kan uitsluitend op vertoon van een geldige legitimatie worden ingediend bij de afdeling Burgerzaken, Burgemeester Jansenplein 1, Hengelo.
Goedkeuringsbesluit bestemmingsplan Buitengebied 2000 Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel bij besluit van 18 juni 2002, RWB/2002/170 het bij besluit van de gemeenteraad van 18 december 2001, nr. 15154 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2000 gedeeltelijk heeft goedgekeurd.

Het bestemmingsplan Buitengebied 2000 omvat een integrale herziening van het gehele landelijke gebied van de gemeente Hengelo. Het vastgestelde bestemmingplan is afgestemd op de recente ontwikkelingen zowel wat betreft de plaatselijke situatie als de van toepassing zijnde beleidsuitgangspunten.

Goedkeuring is onthouden aan enkele in rood omlijnde gebieden op de plankaarten en tevens op enkele onderdelen van de bijbehorende voorschriften.

Ter inzage, beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan Buitengebied 2000 ligt van 10 juli tot 21 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Tegen het besluit tot goedkeuring kan beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht bij Gedeputeerde Staten, alsmede door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden. Tegen het gedeelte waaraan goedkeuring is onthouden, kan door een ieder beroep worden ingesteld.

Het beroep kan van 10 juli tot 21 augustus 2002 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het goedkeuringsbesluit treedt in werking op 21 augustus 2002. Indien echter binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een dergelijk verzoek kan alleen worden gedaan door diegenen die bevoegd zijn tot het instellen van beroep.

Goedkeuringsbesluit bestemmingsplan Binnenstad, deelplan parkeergarage B.P. Hofstedestraat

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel bij besluit van 25 juni 2002, RWB/2002/129 het bij besluit van de gemeenteraad van 18 december 2001, nr.15644 vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad, deelplan parkeergarage B.P. Hofstedestraat gedeeltelijk heeft goedgekeurd. Het plan is opgesteld om op een in het centrum gelegen gebied een parkeergarage met een capaciteit van ongeveer 360 parkeerplaatsen te kunnen realiseren.

Goedkeuring is onthouden aan artikel 3, lid 4 van de voorschriften behorend bij dit bestemmingsplan voorzover het gaat om de mogelijkheid om bouwwerken/voorzieningen t.b.v. verkeer te realiseren hoger dan 6 meter binnen het met rood op de plankaart aangegeven deel van de bestemming "parkeergarage" en artikel 4, lid 4 voorzover het gaat om de mogelijkheid om bouwwerken/voorzieningen t.b.v. verkeer en kunstwerken te realiseren hoger dan 6 meter, eveneens binnen het met rood op de plankaart aangegeven deel van de bestemming "verkeer en verblijf".

Ter inzage, beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan Binnenstad, deelplan parkeergarage B.P. Hofstedestraat ligt van 10 juli tot 21 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Tegen het besluit tot goedkeuring kan beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht bij Gedeputeerde Staten, alsmede door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden. Tegen het gedeelte waaraan goedkeuring is onthouden, kan door een ieder beroep worden ingesteld.

Het beroep kan van 10 juli tot 21 augustus 2002 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het goedkeuringsbesluit treedt in werking op 21 augustus 2002. Indien echter binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een dergelijk verzoek kan alleen worden gedaan door diegenen die bevoegd zijn tot het instellen van beroep. Melding
Een melding is ingediend voor:

* Iepweg 15, oprichten tuinhuisje

* Amstelstraat 8, veranderen en vergroten woonhuis
* Beekforelstraat 23, oprichten woonhuis met garage
* Berfloweg 132, veranderen en vergroten woonhuis
* Cornelis Dopperstraat 126, veranderen en vergroten woonhuis
* Cruys Voorberghstraat 168, veranderen en vergroten woonhuis
* Dinant Dijkhuisstraat 222, oprichten schuur
* Dr A Kuyperstraat 7, veranderen en vergroten woonhuis
* Dr Schaepmanstraat 38, oprichten schuur
* Julianalaan 36, oprichten schuur

* Leuvenstraat 9, veranderen en vergroten woonhuis
* Lijsterweg 91, veranderen berging

* Londenstraat 60, veranderen en vergroten woonhuis
* Louis Davidsstraat 14, oprichten dakopbouw
* Louisestraat 15, veranderen en vergroten woonhuis
* Luciastraat 2, veranderen en vergroten woonhuis
* Marterstraat 86, veranderen en vergroten woonhuis
* Oversteweg 45, veranderen en vergroten woonhuis
* Pastoor Ossestraat 34, oprichten woonhuis
* Rika Hopperstraat 9, veranderen en vergroten woonhuis
* Toermalijnstraat 8, veranderen bedrijfspand Nadat het College van B en W over deze melding en bouwaanvragen een In de week van 24 tot en met 28 juni is ingestemd met:
* Else Mauhsstraat 76, oprichten tuinhuisje
* Frederikstraat 24, oprichten tuinhuisje
* Hunenborg 22, oprichten tuinhuisje

* Lansinkesweg 18, veranderenen vergroten woonhuis
* Piet Muyselaarstraat 22, oprichten tuinhuisje
* Poolsterstraat 49, plaatsen dakkapel
In de week van 24 tot en met 28 juni is vergunning verleend voor:
* Aaltje Noordewierstraat 37, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Abelenstraat 51, oprichten schuur

* Anton van Duinkerkenstraat 17, veranderen en vergroten woonhuis
* Arubastraat 66, oprichten garage

* Bongertsweg 37, veranderen en vergroten woonhuis
* Breemarsweg 54, veranderen en vergroten woonhuis
* Buitenweg 2, plaatsen dakkapel

* Cees Laseurstraat 34 A, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Dahliastraat 8, oprichten schuur

* Deurningerstraat 178, veranderen en vergroten woonhuis
* Dinant Dijkhuisstraat 9, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v.
* Dr Schaepmanstraat 59, veranderen en vergroten woonhuis
* Eef de Weerdstraat 8, oprichten woonhuis
* Elsbeekweg 33, veranderen en woonhuis en plaatsen dakopbouw berging

* Enschedesestraat 120 - 122, plaatsen luchtbehandelingskast
* F Zernikestraat 1 t/m 127, 2 t/m 66 en 169 t/m 303, veranderen van 3 flatgebouwen

* Fie Carelsenstraat 132, veranderen en vergroten woonhuis
* Haverweg 6, oprichten woonhuis

* Hegemansweg 31, veranderen woonhuis (gevelwijziging)
* Houtmaatweg 22, veranderen en vergroten garage annex hobbyruimte
* Kretastraat 18, oprichten tuinhuisje

* Lijsterweg 42, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker
* Opaalstraat 50, veranderen en vergroten kantoorpand
* Pastoor Eppinkstraat 38, veranderen en vergroten woonhuis
* Rembrandtstraat 12, oprichten schuur

* Rozenstraat 6, veranderen en vergroten woonhuis
* Schalmedenweg 5, plaatsen dakkapel

* Steve Bikostraat 37, veranderen en vergroten woonhuis
* Tunisstraat 13, veranderen en vergroten woonhuis
* Veluwestraat 112, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Wegtersweg 82, inrichten winkel

Reclamevergunningen

In de week van 24 tot en met 28 juni is vergunning verleend voor:
* 't Swafert 147, plaatsen 2 reclamezuilen
* Tuindorpstraat 140, plaatsen 3 opschriften
* Wegtersweg 82, plaatsen 4 neonlichtreclames 3 lichtbakken en 4 uithangborden

* Wemenstraat 45, aanbrengen lichtbak en 1 neonreclame Sloopvergunning

* Stationsplein (nabij nr. 1), slopen asbesthoudende materialen De instemming meldingen, verleende bouw- , reclame-, en sloopvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo. De besluiten zijn genomen in de week van 24 tot en met 28 juni 2002. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Inspraak artikel 6a Wet ruimtelijke ordening

Het gemeentebestuur betrekt inwoners van de gemeente en de in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijke ruimtelijke plannen of herziening daarvan. Op grond van artikel 150 van de Gemeentewet kunt u gedurende vier weken inspraakreacties indienen bij het College van B en W voor het volgende plan:

* Anninksweg 117, het oprichten van een woonhuis
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan maar stemt overeen met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Vooruitlopend op het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan kan medewerking worden verleend aan dit bouwplan met toepassing van het bepaalde in artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage en inspraakreacties

Het bouwplan ligt van 12 juli tot 9 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele inspraakreacties met betrekking tot het voornemen de procedure voor te bereiden, kunt u van 12 juli tot 9 augustus 2002 indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

* Otto Klempererstraat 2, veranderen en vergroten woning
* August Vördingstraat 76, veranderen en vergroten woning
* Cruys Voorberghstraat 168, veranderen en vergroten woning
* Albrechtsweg 17, veranderen van een schuur Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 10 juli tot 7 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u tot 7 augustus 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Binnenplanse vrijstelling, artikel 15 WRO

* Sloetsweg 352/354, het verruimen van de goothoogte van een bijgebouw bij de woning met 10 %, evenals het verruimen van de goothoogte van een overkapping bij een bedrijfsgebouw het bestemmingsplan "Hengelose Es Noord, deelplan woongebied" bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Zij zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.
Het voornemen vrijstelling te verlenen ligt van 10 juli tot 24 juli bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u tot 24 juli 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Wet bodembescherming


Kennisgeving
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo hebben drie ontwerp-beschikkingen vastgesteld op grond van artikel 29 en 37 van de Wet bodembescherming. Het gaat om de locatie Spoorwegemplacement van de Nederlandse Spoorwegen, kadastraal bekend onder sectie O, nummers 736, 742 en 743 en sectie N, nummer 1247.

De locatie is onderverdeeld in verschillende gevallen. Per geval is een beschikking vastgesteld. Voor alle drie de gevallen is vastgesteld dat sprake is van ernstige bodemverontreiniging zonder saneringsurgentie. Dit laatste betekent dat pas na 2015 met de sanering hoeft te worden gestart.
Ter inzage en zienswijzen
De drie besluiten liggen van 10 juli tot en met 13 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Bodem, Markt 305 (3e etage, Telgenflat. De besluiten liggen tevens ter inzage in de Gemeentewinkel van het stadhuis en in de bibliotheek Hengelo. Belanghebbenden kunnen van 10 juli tot en met 13 augustus 2002 hun eventuele zienswijzen schriftelijk kenbaar maken aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Verklaring naar aanleiding van melding artikel 8.19 tweede lid Wet milieubeheer
Besloten is een positieve verklaring te geven op een ingediende melding als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer door:

* Metaalbewerkingsbedrijf Verspaning Service Twente (V.S.T. B.V.), voor het veranderen van de opslag van materialen (overdekt opslaan) en de opstelling van de zaagbank, Turbinestraat 6

Ten aanzien van deze veranderingen geldt dat ze weliswaar niet passen binnen de eerder voor het bedrijf verleende milieuvergunning, maar dat ze niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan het bedrijf volgens deze milieuvergunning mag veroorzaken. De ingediende melding geeft geen aanleiding de milieuvergunning dan wel de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften te wijzigen of in te trekken.

Ter inzage en bezwaar
De ingediende melding met de daarbij behorende stukken en het besluit met betrekking tot de hierboven bedoelde verklaring liggen van 10 juli tot en met 23 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu.

Als u door bovengenoemd besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen tot en met 23 augustus 2002 een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit (i.c. de verklaring) waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Indien u een bezwaarschrift indient kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing). Dit verzoek dient schriftelijk te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt tot uiterlijk 23 augustus 2002 een verzoek om voorlopige voorziening doen. In dat geval treedt de verklaring op de melding niet in werking, voordat is beslist op uw verzoek. Bij het verzoek dient onderbouwing van het spoedeisend belang, dat bestaat bij de voorlopige voorziening. Indien u een verzoek doet om voorlopige voorziening bent u een griffierecht verschuldigd van 109 (voor rechtspersonen 218,-) dat bij inwilliging van uw verzoek voor terugstorting in aanmerking komt.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Ontwerpbesluit tot ambtshalve wijziging, aanvulling en intrekking van vergunningvoorschriften

In het belang van de bescherming van het milieu bestaat het plan om over te gaan tot ambtshalve wijziging, aanvulling en intrekking van een aantal voorschriften, verbonden aan de revisievergunning die op 25 september 1995 onder nummer 11899 is verleend aan:
* Leering Hengelo B.V., Barnsteenstraat 1
De directe aanleiding voor aanvulling, wijziging en intrekking van een deel van de vergunningvoorschriften ligt in het feit dat deze voorschriften onvoldoende passen op een aantal opgetreden veranderingen in de inrichting, dan wel de werking daarvan. Het gaat hierbij met name om de vervanging van de CV door 6 HR-ketels en van een LPG-heftruck door een elektrische heftruck, en verder om de inrichting van de acculaadplaatsen, de opstelling van een tweetal airco-units en het verwijderen van een ondergrondse tank en een afleverzuil (pompeiland).
Ter inzage en bedenkingen
Het ontwerpbesluit tot ambtshalve wijziging, aanvulling en intrekking van de vergunningvoorschriften ligt van 10 juli tot en met 24 juli ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

In beginsel kan slechts degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit tegen het te nemen besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag. Verder staat beroep open voor degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Indien een beroepschrift wordt ingediend dan kan dit, ingeval van een spoedeisend belang, vergezeld gaan van een bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing). In dat geval treedt het besluit niet eerder in werking, nadat door de Voorzitter een beslissing is genomen op het verzoek om voorlopige voorziening. Werk aan de weg


Tijdelijke afsluiting
In verband met de voetbalwedstrijd Achilles 12 tegen Ajax op 11 juli 2002 worden een aantal straten voor het verkeer afgesloten tussen 16.00 uur en circa 22.00 uur (aanwonenden kunnen hun huis bereiken). De gemeente plaatst hekken en de borden C01 van bijlage I RVV 1990. De hekken en borden worden geplaatst op de grens van de Oude Bornseweg en de H. Leefsmastraat, Oude Bornseweg en Sloetsweg, Ruijsdaelstraat en Achterhoekse Molenweg, Hobbemastraat en Achterhoekse Molenweg, en G. Doustraat en Achterhoekse Molenweg.

Wijziging aanvraagtermijn huursubsidie

De aanvraagtermijn van de huursubsidie voor 1 juli 2002 1 juli 2003 is gewijzigd. Wilt u per 1 juli 2002 huursubsidie ontvangen, dan moet de Eerste Aanvraag Huursubsidie voor 15 juli 2002 bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingeleverd zijn. Vanaf 15 juli 2002 geldt:

de ingangsdatum van de Huursubsidie wordt vastgesteld op de eerste van de maand volgend op de datum van aanvraag. Een voorbeeld: de aanvraag Huursubsidie wordt op 5 augustus 2002 in gediend. De ingangsdatum van de Huursubsidie is dan 1 september 2002.

Ook bij wijzigingen die van invloed zijn op de huursubsidie is het belangrijk zo snel mogelijk, liefst voor de wijzigingsdatum, de wijziging door te geven. Bij wijzigingen gaat het onder andere om vertrek van een medebewoner of een verhuizing naar een andere woning.

Lopende huursubsidie automatisch verlengd

De huursubsidie wordt voortaan ieder jaar automatisch verlengd. Als u vorig jaar al huursubsidie heeft ontvangen, hoeft u geen aanvraagformulier voor het nieuwe subsidiejaar 2002/2003 in te vullen. In plaats van het aanvraagformulier is eind mei of begin juni 2002 het huursubsidiebericht van het ministerie van VROM gekomen. Heeft u geen huursubsidiebericht ontvangen dan moet u zelf huursubsidie aanvragen.

Eerste Aanvraag Huursubsidie

Het formulier "Eerste Aanvraag Huursubsidie" is verkrijgbaar bij uw verhuurder, bij de afdeling Wonen van de gemeente Hengelo, bij de Gemeentewinkel en via de site van het ministerie van VROM.

Hebt u nog niet eerder huursubsidie ontvangen dan loont het vaak de moeite om na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt. Hiervoor kunt u terecht bij de verhuurder van uw woning of bij de afdeling Wonen aan de Reitzstraat 15. Deze afdeling is op werkdagen geopend van 8.30 tot 13.00 uur en medewerkers kunnen u ook helpen bij het invullen van het formulier.

U kunt voor hulp en informatie ook terecht bij het Hengelos informatie Team sociale voorzieningen (Hint). De medewerkers van HinT kunnen samen met u bekijken of u recht heeft op Huursubsidie of op de Vangnetregeling Huursubsidie. HinT is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 2439042, Geerdinksweg 185, 7555 DL Hengelo. Een ingevuld aanvraagformulier moet u inleveren bij het ministerie van VROM.
juni 4 11 18 25
juli 2

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo '
Lees ook