Gemeente Hengelo

Voordracht koninklijke onderscheidingen Open dag Twence Collecte Verkeersplan Afrikaanderbuurt
Kledinginzameling Bestemmingsplannen
Raadscommissies Kapvergunning
Gezondheidswijzer Verkeersbesluiten
Controle groene containers Hengelo 200 jaar

Mededelingen 14 mei 2002

Voordracht koninklijke onderscheidingen

Koninginnedag, de dag voor koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen kunnen worden uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Dat kan gebeuren bij een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of een jubileum. Voorts is er de algemene gelegenheid in verband met Koninginnedag (de zogenaamde "Lintjesregen"). Die vindt elk jaar plaats kort voor 30 april.

Sinds 1996 wordt de nadruk bij de toekenning van een koninklijke onderscheiding speciaal gelegd op bijzondere persoonlijke verdiensten en prestaties. Verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en individuele mensen kunnen een persoon voordragen van wie zij weten dat zij zich geruime tijd op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving.

Voordat een koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt is er al het nodige werk verricht. Er moet naspeuring worden gedaan of iemand zich inderdaad zo verdienstelijk heeft gemaakt dat zij of hij voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komt. Dat wordt op het stadhuis gedaan. De burgemeester beslist of diegene die wordt voorgedragen daadwerkelijk kandidaat is. Vervolgens beoordeelt de Commissaris van de Koningin het voorstel en daarna het Kapittel voor de Civiele Orde te Den Haag. Het is dus van belang dat personen tijdig worden voorgedragen bij de burgemeester.

Als iemand wordt voorgedragen dan is het in het bijzonder van belang dat dit goed wordt toegelicht en gemotiveerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: wat heeft zij of hij gedaan, heeft zij/hij dat alleen gedaan, wat is het belang van de verdiensten, etc. Niemand komt meer automatisch voor een onderscheiding in aanmerking. Daarom is het van belang dat de kandidaat zich naast haar/zijn betaalde functie op andere terreinen, bijvoorbeeld op maatschappelijk, cultureel of sportgebied, verdienstelijk heeft gemaakt. Voorts is het van belang of betrokkene zelf initiatiefne(e)m(st)er was, de verantwoordelijkheid en de vrijwilligheid verbonden aan de functie en de periode waarin de functie werd uitgeoefend. Dat moet in de aanvraag ook worden toegelicht.

Een koninklijke onderscheiding dient schriftelijk te worden aangevraagd. De aanvrager moet het formulier hiertoe aanvragen en inleveren bij de burgemeester van de woonplaats van degene voor wie de onderscheiding is bedoeld.

Als gezegd, een onderscheiding moet ruim op tijd worden aangevraagd. Voor bijzondere gelegenheden geldt dat een termijn van minimaal vier maanden moet worden aangehouden.

Voor Koninginnedag 2003 geldt een andere termijn. In dat geval moeten de aanvragen vóór 15 augustus 2002 binnen zijn.

Kent u in uw omgeving, binnen uw vereniging of organisatie personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die in aanmerking zouden kunnen worden gebracht voor een koninklijke onderscheiding? Dan zou ik graag zien dat u die personen aan mij voordraagt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marijke van den Broek, secretaresse van de burgemeester, die u kunt bereiken onder nummer 074
- 2459244.

Drs. F.A.M. Kerckhaert,

Burgemeester van Hengelo
Tot en met 18 mei collecteert het nationaal Fonds Kinderhulp. Van 20 tot en met 25 mei 2002 collecteert het Nederlands Astma Fonds. Kledinginzameling


Van 21 mei tot en met 1 juni 2002 collecteert de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost in heel Hengelo. gemeente eveneens gesloten. Ook de tentoonstelling "Hengelo 200 jaar"in de hal van het stadhuis is dan gesloten.

Raadscommissies


Ruimtelijke Zaken


* Bestemmingsplan Binnenstad, deelplan O-kwadraat (fase I)
* 30-km inrichting Roershoek
Maatschappelijke Zaken
De commissie Maatschappelijke Zaken vergadert op donderdag 16 mei vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

* Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter

* Verdeling budget inburgering 2002 en meerjarenraming
* Benoeming leden Programmaraad Castel Twente periode 2002-2006
* Subsidieverzoek "Er een punt van maken"
* Voortgangsnotitie 2001 schuldhulpverlening, budgetbeheer, kredietverlening

Gezondheidswijzer


Thema: problemen met uw huid?
De Gezondheidswijzer, het informatiecentrum van de GGD Twente, besteedt in mei en juni aandacht aan het thema problemen met uw huid?. Er is informatiemateriaal beschikbaar over diverse huidproblemen zoals jeugdpuistjes, wratten, moedervlekken, kalknagels en zwemmerseczeem, maar ook over chronische huidaandoeningen zoals psoriasis en vitiligo. Daarnaast is er foldermateriaal gericht op (het voorkomen van) huidbeschadigingen zoals brandwonden en zonnebrand.

Ook met andere vragen over gezondheid, ziekten en leefstijl kunt u terecht bij de Gezondheidswijzer. De Gezondheidswijzer is gevestigd in het gebouw van de GGD Twente te Almelo, Haven Noordzijde 39, 7607 ES Almelo, telefoon 0546-536890, fax 0546-536997. Openingstijden: iedere werkdag van 9.00 tot 15.00 uur.

Controle groene containers


Bij de verwerking van het groente-, fruit- en tuinafval uit de groene containers blijkt af en toe dat de inhoud vervuild is met ander afval. Het gft-afval kan daardoor niet worden gecomposteerd of pas nadat het afval dat er niet in hoort is verwijderd. Dit veroorzaakt onnodige kosten.

Extra controle

Op 1 mei werd de vracht gft-afval uit de Bovenhoek (gedeelte tussen de Coba Kellingstraat en de Cruys Voorberghstraat) afgekeurd. Op woensdag 15 mei wordt in deze wijk opnieuw ingezameld. Daarbij zal extra worden gelet op de inhoud van de groene containers. Wanneer tussen het groente-, fruit- en tuinafval ander afval wordt gevonden, wordt de container niet geleegd.
Verkeersplan Afrikaanderbuurt


Nieuw inrichtingsplan
In november 2001 heeft de gemeente een concept-plan gepresenteerd voor het inrichten van de Afrikaanderbuurt als 30-kilometerzone, om de veiligheid in de wijk te bevorderen. Op dit conceptplan zijn verschillende bezwaren vanuit de buurt ingediend. Daarbij is bijvoorbeeld aangegeven dat men verwacht dat de parkeeroverlast en het sluipverkeer zullen toenemen, als gevolg van het afsluiten van de Wemenstraat. Op basis van deze bezwaren heeft de gemeente het concept-plan opnieuw bekeken en zijn wijzigingen doorgevoerd.

Ter inzage en informatie

Vanaf 16 mei aanstaande liggen de plannen ter inzage in de Gemeentewinkel van het Stadhuis aan het Burgemeester Jansenplein. Tevens worden er twee inloopdagen georganiseerd. Op deze tijdstippen zijn medewerkers van de gemeente Hengelo aanwezig om de plannen toe te lichten en voor de beantwoording van eventuele vragen. De inloopdagen vinden plaats op donderdag 16 mei en donderdag 30 mei, tussen 14.00 en 16.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur, in de Gemeentewinkel.

Ook het nieuwe inrichtingsplan is nog een concept. Dit betekent dat uw opmerkingen en reacties meegenomen worden, voordat de plannen aan het gemeentebestuur worden voorgelegd.

Bestemmingsplannen


Bestemmingsplan Wilderinkshoek, Laurastraat (MEAO terrein) onherroepelijk

Bij besluit van 19 februari 2002, kenmerk RWB/2001/3964 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel het besluit van de gemeenteraad van 18 september 2001, nr. 8854 tot vaststelling van het bestemmingsplan Wilderinkshoek, Laurastraat (MEAO-terrein) goedgekeurd.

Het goedkeuringsbesluit lag van 13 maart 2002 tot 24 april 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Tijdens de inzagetermijn kon tegen de goedkeuring beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht bij Gedeputeerde Staten, alsmede door belanghebbenden die konden aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Wilderinkshoek, Laurastraat (MEAO-terrein) heeft derhalve met ingang van 25 april 2002 rechtskracht verkregen en ligt ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat 2e etage.

Onthouding goedkeuring bestemmingsplan Zonering vliegbasis Twente

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel bij besluit van 9 april 2002, RWB/2001/4051 aan het door de gemeenteraad op 18 september 2001 nr. 10553 vastgesteld bestemmingsplan Zonering vliegbasis Twente goedkeuring heeft onthouden.

In het bestemmingsplan zijn de geluidscontouren vastgelegd die voortvloeien uit het besluit van 5 juni 1992, nr. MG92058753 van de staatssecretaris van Defensie in overeenstemming met de minister van VROM op grond van artikel 2 eerste lid van de Luchtvaartwet inzake de aanwijzing van het luchtvaartterrein van de vliegbasis Twente.

Reden tot onthouding van goedkeuring lag in het feit dat enkele onderdelen van het bestemmingsplan niet ter inzage hebben gelegen (ontbreken van plankaarten) of anders zijn benoemd dan rechtens nodig was. Deze vormfouten worden door het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel aangemerkt als een verhindering voor de goedkeuring.

Ter inzage, beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Bovengenoemd besluit ligt tezamen met het bestemmingsplan Zonering vliegbasis Twente van 15 mei 2002 tot 26 juni 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, Reitzstraat 15, kamer 115.

Tegen het besluit tot onthouding van goedkeuring kan van 15 mei 2002 tot 26 juni 2002 door een ieder beroep worden ingesteld van bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

* Pastoor Eppinkstraat 67, oprichten tuinhuisje
* Pastoor Eppinkstraat 73, veranderen en vergroten woonhuis
* Pastoor Eppinkstraat 75, veranderen en vergroten woonhuis
* Poolsterstraat 22, plaatsen dakkapel

* Rumkehof 11, oprichten tuinhuisje

* Stockholmstraat 33, veranderen en vergroten berging
* Bartelinkslaantje 12, uitbreiden bedrijfshal
* Beekforelstraat 3, oprichten woonhuis

* Binnenweg 9, veranderen en vergroten woonhuis
* Bongertsweg 37, veranderen en vergroten woonhuis
* Bronforelstraat 42, oprichten woonhuis

* Deurningerstraat 170, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker en plaatsen dakkapel

* Ir M Schefferlaan 70, veranderen en vergroten woonhuis
* Libellestraat 79, veranderen en vergroten woonhuis
* Marten Meesstraat 9, veranderen en vergroten woonhuis
* Mosweg nabij nrs. 21 en 42, oprichten fietsenstalling (wijziging vergunning 2000/1228)

* Oude Postweg 82, veranderen en vergroten woonhuis
* Parallelweg LS 2 A, plaatsen container t.b.v. stoomketel + tank
* Pastoor Eppinkstraat 38, veranderen en vergroten woonhuis
* Rachmaninofstraat 8, veranderen en vergroten woonhuis
* Rumkehof 11, veranderen en vergroten woonhuis
* Twekkelerweg 126, veranderen en vergroten snackbar
* Twekkelerweg 307, veranderen en vergroten woonhuis
* Vinkweg 33, veranderen en vergroten woonhuis
* Vockersweg 6, oprichten tuinhuisje

* Westermaatsweg 11, oprichten kantine (tijdelijk)
* Zaagstraat 7, veranderen kantoorruimte in een kinderdagverblijf Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.
Bouwvergunning

* Woolderbeekweg 9, plaatsen dakkapel
De verleende bouwvergunning en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door deze verleende vergunning, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Het besluit is genomen in de week van 29 april tot en met 3 mei 2002. Informatie over de exacte datum, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Kapvergunning


In de week van 29 april 2002 tot en met 3 mei 2002 is een kapvergunning verleend voor:

* 3 are bosplantsoen bij afslag 30 van de A1 nabij de Bornsestraat in Hengelo. Na uitvoering van werkzaamheden wordt er zo spoedig mogelijk 3 are bosplantsoen herplant.
Het besluit is genomen in de week van 29 april tot en met 3 mei 2002. Informatie over de exacte datum kunt u krijgen bij de sector Verkeersbesluiten


Voorgenomen verkeersbesluit Mendelssohnstraat

In het kader van verbetering van de woonomgeving en het beleid dat gericht is op het terugdringen van het gemotoriseerde verkeer in de verblijfsgebieden, wordt in de wijken De Noork en Klein Driene een 30 km zone ingesteld. Dit sluit aan bij het "Startprogramma Duurzaam Veilig" waaraan de gemeente Hengelo zich heeft geconformeerd. In dit Startprogramma zijn afspraken gemaakt om de verkeersveiligheid een extra impuls te geven met als doel het aantal verkeersslachtoffers in 2010 ten opzichte van 1985 met 40% te verminderen en het aantal doden met 50%. Het instellen van 30 km gebieden vormt een belangrijke maatregel om deze doelstelling te bereiken. Om er voor te zorgen dat deze gebieden autoluw blijven en er geen sluipverkeer langs gaat, zijn burgemeester en wethouders van plan om de Mendelssohnstraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers. Tevens zal de Mendelssohnstraat fysiek worden afgesloten.

Ter inzage en zienswijze

Het voorgenomen verkeersbesluit ligt van 15 mei tot 12 juni 2002 ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen omtrent de voorgenomen maatregelen kenbaar maken aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

30 km zone in De Noork en Klein Driene

Bij besluit van 6 mei 2002, nr. 24230 heeft het College van B en W besloten om 30 km gebieden in te stellen in de wijken De Noork en Klein Driene. Dit gebeurt door het plaatsen van de borden E10 (A1) en E11 (A1) (begin en einde 30 km zone). Het gebied wordt globaal omsloten door het spoor, de Beethovenlaan, Oldenzaalsestraat en Händelstraat met uitzondering van de Joseph Haydnlaan. De maatregel geschiedt in het kader van verbetering van de woonomgeving en het beleid om het gemotoriseerde verkeer terug te dringen in de verblijfsgebieden. Tevens past de maatregel bij de doelstellingen van het "Startprogramma Duurzaam Veilig" waarin afspraken zijn gemaakt om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Ter inzage en bezwaar

Het verkeersbesluit ligt van 15 mei tot 26 juni 2002 ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, Reitzstraat 15, kamer 115. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen genoemde inzagetermijn bezwaar maken bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Hengelo 200 jaar


Het boek van Hengelo, kroniek van een industriestad

Op 1 mei is het boek over 200 jaar Hengelo verschenen. U kunt het boek kopen voor 25 kopen bij boekhandel Broekhuis. Levert u de bon onderaan deze advertentie, dan krijgt u een korting van 5 en betaalt u dus 20,--.

Extra korting voor minima en mensen die in 2001 kwijtschelding hebben gekregen: Voor deze groep is er een extra korting van 10,--. Levert u de bon onderaan deze advertentie in, dan krijgt u 10 korting.

Levert u deze bon samen met de andere bon in dan ontvangt u dus een korting van 15,-- op het boek en u betaalt dan 10,--. De bon wisselt u in bij de balie van Sociale Zaken in het stadskantoor, vervolgens kunt u het boek kopen bij de kassier van de gemeente, 1e verdieping in het stadhuis. Denkt u er wel aan beide bonnen uit deze krant mee te nemen en in te vullen.

De actie is geldig op 13, 15 en 15 mei en op 20, 21 en 22 mei. Van 10.30 tot 13.00 uur.

Tentoonstelling Hengelo 200 en Kracht van Verf

Geschiedenis van Hengelo

In de stadhuishal is de tentoonstelling Hengelo 200 jaar te zien. Oald Hengel heeft samen met Heim en de gemeente deze prachtige tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van Hengelo.

Tentoonstellingsduur

De tentoonstellingduur is verlengd: u kunt de expositie bezichtigen tot en met vrijdag 14 juni 2002.

Let op: de tentoonstelling is gesloten met Pinksteren

Openingstijden

De tentoonstelling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 17.00 uur en donderdagavond doorlopend tot 21.00 uur. Zaterdag kunt u er terecht van 14.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie

Wilt u over de tentoonstelling meer informatie, dan kunt u bellen met de Gemeentewinkel, telefoon 2459 555.

Kracht van Verf

Kunstcentrum middelpunt Hengelose kunst

In de Kunstzaal aan de Industriestraat is er tot en met zondag 2 juni een tentoonstelling van werk van 7 Hengelose schilders. Tijdgenoten van elkaar, maar ook vrienden, schilders die toch ook vaak een andere baan hadden.

De tentoonstelling geeft een beeld van het hoge niveau van de schilderkunst in de vorige eeuw in Hengelo. In de tentoonstelling hangen 40 schilderijen, van realistisch tot abstract.

Van wie is er werk te zien?

Werk van de volgende kunstenaars is er te zien: Ferdinand Boersma, Henk Lamm, Riemko Holtrop, Theo Wolvecamp, Eef de Weerd, Jan van der leest en Henk ter Horst.
Boek de Kracht van Verf
Er is een overzichtsboek gemaakt van deze (overleden) schilders van wie werkt hangt op de tentoonstelling. U kunt dit fraaie boekje kopen voor 10 euro bij de boekhandel en bij het kunstcentrum. Waar vindt u het Kunstcentrum
U vindt het kunstcentrum aan de Industriestraat tegenover opticien Ter Braak en rechts naast het ROC (ROC was vroeger Dikkers). U gaat daar het kleine industriestraatje in en na 20 meter rechts is de ingang van het kunstcentrum.
Openingstijden
Het kunstcentrum is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 17.00 uur, zaterdag van 11.00 - 16.00 uur en zondags van 13.00 17.00 uur. Het centrum is met Pinksteren gesloten.
Meer informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij het Kunstcentrum, tel. 291 02 32. mei 7

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo '




Lees ook