Gemeente Hengelo

Collecte Uitnodiging themadag GVU
Raadscommissie Bouwplannen
Gemeenteraad Monumentenvergunning
Bestuursdienst gesloten Wet milieubeheer
Stedelijk Beheer en Ontwikkeling gesloten Werk aan de weg Statistisch Jaarboek 2001 beschikbaar Aan alle inwoners van Hengelo Controle groene containers
Mededelingen 28 mei 2002
Tot en met 1 juni collecteert het Prins Bernardfonds/Anjerfonds Cultuurfonds Overijssel.
Van 3 tot en met 8 juni collecteert het Nationaal Epilepsie Fonds/De Macht van het Kleine. Collectanten kunnen zich legitimeren. Raadscommissie


Ruimtelijke Zaken
De commissie Ruimtelijke Zaken vergadert op dinsdag 4 juni vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Ontwerp bestemmingsplan Wijkcentrum Bibliotheek Hasselo
* Vervanging bovengrondse blokcontainers

Gemeenteraad


De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 mei vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Wijziging (5e) van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Legesverordening (sluitingstijdenbeleid horeca)
* Verdeling budget inburgering 2002 met meerjarenraming
* Bestemmingsplan Vossenbelt, Broek Zuid

* Bestemmingsplan Binnenstad, deelplan O kwadraat (fase 1)
* Kredietaanvraag reconstructie Bornsestraat gedeelte Beukweg tot Thiemsbrug en Oldenzaalsestraat gedeelte Thiemsbrug tot Oude Molenweg

* Kredietaanvraag 30-km inrichting Roershoek
* Bezwaarschrift Awb gericht tegen afwijzing verzoek om subsidie uitbreiding kinderopvang

De stukken liggen ter inzage bij De Gemeentewinkel, de bibliotheek en het "Hasselerhoes".
Een van de raadsleden spreken?
Wilt u een van de raadsleden spreken? Op pagina 23 in de Gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers van alle raadsleden vermeld. Weet u niet precies wie u moet hebben? U kunt dan contact opnemen met het centrale nummer van de fractie van de politieke partij van uw keuze. De nummers staan hiervoor bij de spreekuren vermeld. Voor meer informatie kunt u ook De Gemeentewinkel bellen, telefoon 2459 555.

Bestuursdienst gesloten


De afdelingen van de Bestuursdienst zijn op woensdag 29 mei vanaf 11.00 uur gesloten. Dit in verband met een excursie van de Bestuursdienst. Het gaat om de volgende afdelingen (en balies):
* De Gemeentewinkel en de afdeling Communicatie
* Burgerzaken

* Bestuurlijk Juridische Zaken (waaronder vergunningen)
* Belastingen en Verzekeringen

* Kas

* Het Secretariaat B en W

* Onderzoek en Statistiek

Dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling gesloten

Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2002 is de Dienst SBO gesloten. Het gaat om de volgende afdelingen (en balies):

* Bouwen

* Bodem

* Wijkbeheer

* Milieu

* Bestuurlijk Juridische Zaken (inzien Bestemmingsplannen)
* Grondzaken

* Wonen

* Economische Zaken

* Wegen, Groen en Water

* Stedebouw en Verkeer

* Stedelijke Programmering en Ontwikkeling
Kinderboerderij gesloten

De Kinderboerderij en het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie zijn eveneens gesloten op 6 en 7 juni.

Statistisch Jaarboek 2001 beschikbaar


Het Statistisch Jaarboek 2001 is verschenen. U vindt hierin de gegevens over uiteenlopende aspecten van de Hengelose samenleving, zoals bevolking, wonen, gezondheidszorg, werk, verkeer/vervoer en inkomen. Het jaarboek is voor 13,-- verkrijgbaar bij de afdeling Onderzoek en Statistiek, stadhuis kamer S329.
Ter inzage en informatie
Er ligt een exemplaar ter inzage in De Gemeentewinkel. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Onderzoek en Statistiek, telefoon 2459257.
Op 14 mei waren de vrachten gft-afval uit de Nijhofshoek en Groot Driene (gebied tussen Zwafertsweg, Staringstraat en P.C. Hooftlaan) licht verontreinigd en op 15 mei werd het gft uit de Bovenhoek (gedeelte tussen Coba Kellingstraat en Cruys Voorberghstraat) afgekeurd. Op dinsdag 28 en woensdag 29 mei wordt in deze wijken opnieuw ingezameld. Daarbij zal extra worden gelet op de inhoud van de groene containers. Wanneer tussen het groente-, fruit- en tuinafval ander afval wordt gevonden, wordt de container niet geleegd.

Uitnodiging themadag GVU


Rechten van mensen met een uitkering: dwang of vrije keus?

De vrouwen van het G.V.U. (vrouwen met een uitkering) houden op maandag 3 juni 2002 een themadag over de rechten van mensen met een uitkering. Hebben uitkeringsgerechtigden nog het recht hun eigen leven te bepalen? Over dit thema willen wij graag met u van gedachten wisselen. De heer Kotterik van de Hengelose dienst Sociale Zaken en Welzijn houdt een inleiding.

Uitnodiging

Graag willen wij alle Hengelose vrouwen met een uitkering uitnodigen om aanwezig te zijn bij deze themadag. De dag vindt plaats op maandag 3 juni 2002 van 10.00 uur tot 14.00 uur in het Wapen van Hengelo, Berfloweg 1 (achter het station). De toegang is gratis en voor een lichte lunch wordt gezorgd.
Opgave vóór 31 mei
Wilt u aanwezig zijn op deze dag? Meldt u dan vóór 31 mei aan bij Greet Boer, Flemingstraat 10, 7555 BN Hengelo, telefoon 2439878.
* Else Mauhsstraat 7, veranderen en vergroten woonhuis
* Hobbemastraat 9, oprichten tuinhuisje

* Bornsestraat 29, aanbrengen geluidsisolatie
* Burg Jansenplein, oprichten horecabedrijf kantoor en woning
* Diamantstraat 44, veranderen bedrijfsgebouw
* Dinant Dijkhuisstraat 186, veranderen en vergroten woonhuis
* Dinant Dijkhuisstraat 188, veranderen en vergroten woonhuis
* Drilscholtenstraat 17, oprichten berging
* E Du Perronstraat 2 - 34, veranderen en vergroten appartementencomplex dmv balkonuitbreiding

* Else Mauhsstraat 7, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* F Zernikestraat 1 127, 2 -66 en 169-303, veranderen 3 flatgebouwen
* Kanaalstraat 12, veranderen overslagbunker
* Langestraat 35, veranderen en vergroten woonhuis
* Marijkestraat nabij nr. 1, veranderen kerktoren
* Meester Molendijkweg 1, oprichten garage
* Piet Mondriaanstraat 76, veranderen en vergroten woonhuis
* Stekelbaarsstraat 6, oprichten woonhuis
* Tuindorpstraat 140, veranderen kantoor en magazijn in een woonhuis/winkel

* Twekkelerweg, oprichten 25 woningen
Instemming meldingen

In de week van 13 tot en met 17 mei is ingestemd met:
* Fie Carelsenstraat 136, veranderen en vergroten woonhuis
* Tulpstraat 27, plaatsen dakkapel
Bouwvergunningen
In de week van 13 tot en met 17 mei is vergunning verleend voor:
* Boekweitweg 28, veranderen en vergroten woonhuis
* Koekoekweg 85, veranderen en vergroten woonhuis
* Landsteinerstraat 32, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Deldenerstraat 182, veranderen en vergroten winkel/woonhuis en het veranderen gevel

* 't Loo 12, oprichten schuur

* Parijsstraat 79, veranderen en vergroten woonhuis
* Krabbenbosweg 72, plaatsen tuinhuisje

* Dublinstraat 30, plaatsen dakkapel

* Leeuwerikstraat 10, veranderen en vergroten woonhuis
* Berkweg 8, veranderen en vergroten woonhuis
* Enschedesestraat 218, veranderen bedrijfspand
* Sallandstraat 13, veranderen en vergroten woonhuis
* Hegemansweg 32, oprichten schuur en garage
* Lepelaarstraat 37, veranderen en vergroten woonhuis
* Kwakelstraat 3, oprichten garage + carport
* Achterhoekse Molenweg 122, oprichten garage
* Marterstraat 56, veranderen en vergroten woonhuis
Sloopvergunningen
In de week van 13 tot en met 17 mei is vergunning verleend voor:
* Bornsestraat 29, slopen schuur

* Havenkade 36 - 44, slopen 6 bedrijfsgebouwen en kantoorgebouwen
* Wolfkaterweg 75, slopen van een kapschuur
* Zuidelijke Havenweg 40, slopen van 7 scheidingswanden (intern)
Reclamevergunning
In de week van 13 tot en met 17 mei is vergunning verleend voor:
* Brinkstraat 26, plaatsen neonlichtreclame en een lichtbak De instemming meldingen, verleende bouw- , sloop- en reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming en, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo. De besluiten zijn genomen in de week van 13 tot en met 17 mei 2002. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.
Vrijstelling artikel 19 lid 3 WRO

Een verzoek is ingediend voor vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen ten behoeve van de vestiging van:
* een winkel in adventure-lifestyle artikelen, zoals snowboards, skates, windsurfmaterieel en jongleerartikelen, Achterhoekse Molenweg 154

De vestiging van een winkel is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstelling wordt verleend, omdat het verzoek past binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om vrijstelling te verlenen ligt van 29 mei tot 26 juni 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u tot 26 juni 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Artikel 19 lid 3 WRO
Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* Lansinkweg 94, veranderen en vergroten woning
* Houtingstraat 6, veranderen en vergroten woning
* C. Dopperstraat 77, veranderen en vergroten woning
* Deurningerstraat 170, veranderen en vergroten woning met erker
* G. Osterstraat 9, veranderen en vergroten woning met erker
* Marterstraat 60, veranderen en vergroten woning met praktijkruimte
* L. Bogtmanstraat 4, veranderen en vergroten woning
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 29 mei tot 26 juni 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u tot 26 juni 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking aanhoudingsplicht artikel 50 lid 4 Woningwet

Een bouwplan is ingediend voor:

* het veranderen van twee dakkapellen en onderhoud aan een beeldbepalend pand, Beursstraat 3-5

De raad heeft verklaard dat voor dit gebied een bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten burgemeester en wethouders op grond van artikel 50 lid 1 van de Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid en met de bouwverordening (na eventuele vrijstelling) kunnen zij op basis van artikel 50 lid 4 van de Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Burgemeester en wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.
Ter inzage en zienswijze
Het bouwplan ligt van 29 mei tot 26 juni 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kunt u van 29 mei tot 26 juni 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Besluit tot verlenen ontheffing bepalingen Leefmilieuverordening Binnenstad

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 17 mei 2002, met toepassing van artikel 8 lid 2 sub c van de Leefmilieuverordening Binnenstad Hengelo, ontheffing verleend van artikel 8 lid 1 sub a en sub b ten behoeve van:

* de realisering van een bioscoop, Beekstraat 41
Ter inzage
Het ontheffingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, 2e etage Telgenflat, Markt 203. Iedere belanghebbende, die door deze verleende vrijstelling rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen desgewenst de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 335, 7600 AH te Almelo verzoeken de werking van het aangevochten besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek moet gemotiveerd worden ingediend. Binnenplanse vrijstellingen artikel 15 WRO

Verzoeken zijn ingediend om vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanbepalingen voor:

* Emmaweg 14-16, veranderen winkel in cafe/restaurant
* Deurningerstraat 256, oprichten bedrijfsruimte
* Deurningerstraat 178, veranderen en vergroten woning
Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van de betreffende bestemmingsplannen bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Zij zijn in principe bereid aan deze verzoeken mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

De voornemens om vrijstelling te verlenen liggen van 29 mei tot 12 juni 2002 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen de voornemens tot het verlenen van vrijstelling kunt u tot 12 juni 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Tijdelijke vrijstellingen als bedoeld in artikel 17 WRO

Verzoeken zijn ingediend om tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen voor:

* Zwavertsweg nabij 160, plaatsen van noodunits voor 2 maanden (noodschool voor "de Stiepel");

* Parallelweg LS 2A, plaatsen van een container t.b.v. een stoomketel + tank voor 2 jaar.

De aanvragen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders zijn echter van plan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijk vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan en wel voor de periode van respectievelijk 2 maanden en 2 jaar.

Ter inzage en bedenkingen

De verzoeken liggen van 29 mei tot 12 juni 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele bedenkingen tegen de voornemens tot het verlenen van de gevraagde vrijstellingen kunt u tot 12 juni schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)

Een verzoek is ingediend om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV ten behoeve van:

* het in gebruik nemen van een Engelse eetgelegenheid (horecagelegenheid), Molenstraat 24

Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders een pand anders te gebruiken dan volgens de LMV is toegestaan. Onderhavig pand valt onder de hoofdfunctie "Dienstverlening en Cultuur met detailhandel". Burgemeester en wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

Het voornemen ontheffing te verlenen ligt van 29 mei tot 12 juni 2002 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing kunt u van 29 mei tot 12 juni 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo

Monumentenvergunning


Aanvragen zijn ingediend voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monumentenverordening en de Monumentenwet. De desbetreffende objecten staan op de Rijksmonumentenlijst.
* Bornsestraat 29, aanbrengen geluidsisolatie.
* Langestraat 35, veranderen en vergroten woonhuis
Ter inzage
De aanvragen liggen met ingang van 29 mei 2002 vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de in behandeling genomen aanvragen voor 12 juni 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet milieubeheer


Beschikkingen

Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben de volgende vergunningen verleend:

* een veranderingsvergunning aan BMF Metaalgroep, Berfloweg 41, voor het plaatsen van twee pallets zuurstofflessen met elk 16 zuurstofflessen van 50 liter waterinhoud bij de machinefabriek
* een veranderingsvergunning aan X-Flow B.V., Parallelweg LS 2a, voor het plaatsen van een stoomketel met bijbehorende olietank bij de inrichting, voor het ontwikkelen en produceren van membranen

Tegen de ontwerpbeschikkingen zijn geen bedenkingen ingebracht. De vergunningen bevatten voorschriften, die ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

Ter inzage, beroep en voorlopige voorziening

De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 29 mei tot en met 10 juli 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655. Omdat geen bedenkingen zijn ingebracht en de beschikkingen niet zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerpen, kan tegen deze beschikkingen alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Een beroepschrift dient voor 10 juli 2002 te zijn verzonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage. In het geval van spoedeisend belang kan tegelijk met of direct na het beroepschrift bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek worden gedaan om het treffen van een voorlopige voorziening. Het griffierecht voor het in behandeling nemen van een beroepschrift bedraagt 109,- en eenzelfde bedrag voor een verzoek om een voorlopige voorziening (voor rechtspersonen geldt voor beide gevallen een bedrag van 218,-). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Meldingen ex. artikel 8.41

Bij de afdeling Milieu ligt ter inzage de melding als bedoeld in de hieronder vermelde, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluit, die ontvangen is van:

* Kellys dierenfestijn, in verband met het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op een dierenwinkel, Olympiaplein 8

De inrichting dient te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij de daarbij genoemde besluit.
Ter inzage
Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open. De meldingen met bijbehorende stukken liggen van 29 mei tot en met 10 juli 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.
Werk aan de weg


Afsluiting Bornsestraat voor verkeer richting Borne In verband met asfaltering is de Bornsestraat van maandag 27 mei tot zaterdag 1 juni afgesloten tussen de Holtersweg (rotonde) en de A-1 voor verkeer richting Borne.
Afsluiting Bornsestraat voor verkeer richting Hengelo In verband met asfaltering is de Bornsestraat van maandag 17 juni tot zaterdag 22 juni afgesloten tussen de A-1 en de rotonde Holtersweg voor verkeer richting Hengelo.
Aan alle inwoners van Hengelo


Hengelo bestaat dit jaar 200 jaar. U heeft er waarschijnlijk al van gehoord, misschien bent u al wel bij de tentoonstelling geweest in de hal van het stadhuis.
Het gemeentebestuur heeft voor ieder huisadres een verjaardagskalender gemaakt. Deze kalender zou begin mei bij u in de bus vallen. Het maken van de kalender kunnen we als gemeente in deze oplage (40.000 stuks) niet zelf. Er komen vele bedrijven aan te pas. Helaas heeft het maken, vouwen en sealen van de kalender langer geduurd dan we afgesproken hadden.
Dat betekent dat een deel van de Hengelose gezinnen de kalender niet op tijd heeft gekregen.
Bij de kalender zit een brief waarin de kalender aangeboden wordt. In deze brief staat onder meer dat de tentoonstelling in de hal van het stadhuis tot en met 18 mei is en dat er een kortingsbon in het Hengelos Weekblad stond waarmee u 5 euro korting krijgt op het boek over Hengelo. De tentoonstelling is inmiddels verlengd tot en met vrijdag 14 juni.
U heeft dus nog alle tijd rustig (gratis) een kijkje te nemen in de stadhuishal.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, op donderdag doorlopend tot 21.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.
Het boek kunt u kopen bij boekhandel Broekhuis en bij Oald Hengel. Het boek kost 25 euro, maar gebruikt u de bon dan krijgt u een korting van 5 euro. U kunt daarvoor onderstaande bon gebruiken of een kopie hiervan.
U betaalt dan voor het boek 20 euro.
Heeft u op 1 juni de kalender nog niet ontvangen, komt u er dan een ophalen in de Gemeentewinkel.
Het gemeentebestuur
mei 7 14 21

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo '
Lees ook