Gemeente Hengelo

Collecte Wat vindt u van het verkeer in Twente? Kledinginzameling Bouwplannen
Gemeenteraad Wet bodembescherming
Verkiezingen Provinciale Staten 11 maart Wet milieubeheer Controle groene containers Kapvergunningen
Informatieavond herinrichting Willemstraat e.o. Verkeersbesluiten Infoavond geluidsschermen spoor Hengelo-Borne Werk aan de weg Informatieavond autovrij gebied
Mededelingen 4 maart 2003

Dinsdag 11 maart

Verkiezingen Provinciale Staten U stemt toch ook!
Stembureaus open van 7.30 tot 21.00 uur www.ukomttochook.nl
Van 9 tot en met 15 maart collecteert het Nationaal Reuma Fonds.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 4 maart 2003 vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

* Voorstel tot vaststelling van een Integriteit-gedragscode voor raadsleden in de gemeente Hengelo en wijziging van de op 8 oktober 2002 vastgestelde integriteitgedragscode voor bestuurders Hengelo

Verkiezingen Provinciale Staten 11 maart

Op dinsdag 11 maart 2003 zijn de Provinciale Staten verkiezingen. U kunt dan invloed uitoefenen op de politiek in uw provincie voor de komende vier jaar. Van alle bestuurlijke organen zijn de Provinciale Staten het minst bekend. Toch hebben de provincies veel belangrijke taken. Ze zijn verantwoordelijk voor onder meer de planning van wegen, woonwijken en natuurgebieden. Zij controleren rampenplannen, ambulancediensten, bestemmingsplannen van gemeenten en milieubepalingen voor middelgrote bedrijven. Veel welzijnsorganisaties worden door de provincie gesubsidieerd, evenals sport- en cultuurinstellingen.

U kiest de leden van de Provinciale Staten. Zij kiezen uit hun midden de gedeputeerden, maar die mogen bij de komende verkiezing ook van buiten de Staten komen. De Commissaris van de Koningin wordt benoemd en is voorzitter van Staten en college. De leden van alle Provinciale Staten kiezen de 75 leden van de Eerste Kamer. Er zijn bij Provinciale Staten, net als in de Tweede Kamer, commissies die zich bezighouden met speciale beleidsterreinen.

Partijprogramma's, stemwijzer of stemmen bij volmacht?

Voor meer informatie kunt u terecht in de Gemeentewinkel in het stadhuis. Daar vindt u de partijprogramma's en op de computer in de Gemeentewinkel kunt u de stemwijzer raadplegen.

U kunt ook kijken op
www.ukomttochook.nl.

Indien u nog geen oproepingskaart heeft ontvangen of indien u meer informatie wilt over bijvoorbeeld stemmen bij volmacht, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, telefoon 245 93 14.

Controle groene containers


Bij de verwerking van het groente-, fruit- en tuinafval uit de groene containers blijkt regelmatig dat de inhoud vervuild is met ander afval. Het gft-afval kan daardoor niet worden gecomposteerd of pas nadat het afval dat er niet in hoort is verwijderd. Dit veroorzaakt onnodige kosten.

Extra controle Groot Driene

Op 18 februari werd een vracht gft-afval uit Groot Driene (ondermeer het gebied tussen de Staringstraat en 't Swafert) afgekeurd. Op 4 maart wordt in deze wijk opnieuw gft-afval ingezameld. Daarbij wordt extra gelet op de inhoud van de groene containers. Wanneer tussen het groente-, fruit- en tuinafval ander afval wordt gevonden, wordt de container niet geleegd.
Informatieavond herinrichting Willemstraat e.o.

Vanaf 1997 is de gemeente Hengelo bezig met de uitvoering van de nota "De binnenstad in de Breedte". Deze nota ligt aan de basis van de herinrichting van de binnenstad en wijst de kaders aan waarbinnen deze herinrichting moet plaatsvinden. Inmiddels is de binnenstad voor een groot deel aangepakt. De volgende stap is de herinrichting van de Willemstraat en omgeving. De gemeente Hengelo heeft hiervoor een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt gepresenteerd tijdens een informatieavond.

Uitnodiging

U bent van harte welkom de informatieavond bij te wonen. Deze vindt plaats op dinsdag 4 maart 2003 om 19.30 uur in het gebouw van Oald Hengel aan de Beekstraat 41.

Tijdens deze avond wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Na deze presentatie heeft u gelegenheid uw ideeën kenbaar te maken en uw vragen te stellen over het voorlopig ontwerp. Deskundigen van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De reacties op het voorlopig ontwerp worden, voor zover mogelijk, meegenomen in het definitief ontwerp. Het definitieve plan wordt te zijner tijd gepresenteerd.

Informatieavond geluidsschermenspoor Hengelo-Borne

In 1999 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat besloten dat de zogenaamde Noord Oostelijke Verbinding van de Betuweroute niet wordt aangelegd, maar dat de bestaande spoorlijn Deventer-Oldenzaal gebruikt moet worden voor de afwikkeling van het goederenvervoer door Twente. Op aandrang van de provincie en de gezamenlijke gemeenten heeft de minister van VROM vervolgens middelen gereserveerd voor een versnelde uitvoering van geluidssaneringsmaatregelen langs die spoorlijn. In Hengelo wordt een start gemaakt met het plaatsen van geluidsschermen en wel met het gedeelte vanaf het station richting Borne.

Uitnodiging

Om u meer over dit project in Hengelo te kunnen vertellen nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op woensdagavond 12 maart, om 19.30 uur in de stadhuishal.

De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. Tijdens deze informatieavond wordt het project toegelicht en kunt u zich laten informeren over de geluidsschermen. Om u een idee te geven van de effecten van deze geluidsschermen is het tevens mogelijk om een zogenoemde luistertest te doen.

Partijen

Bij dit project zijn verschillende partijen betrokken. De gemeenten en provincie werken nauw met elkaar samen, waarbij de provincie de rol van projectleider vervult. Aangezien alle voorzieningen op eigendom van ProRail worden geplaatst, is ook ProRail een belangrijke partij. Vertegenwoordigers van deze partijen zijn ook op 12 maart aanwezig voor een toelichting en beantwoording van eventuele vragen.

Informatieavond autovrij gebied


Hengelo heeft sinds de herinrichting van de binnenstad een autovrij centrum door middel van een afsluiting met verkeersborden. De gemeente heeft de mogelijkheid om ontheffingen te verlenen voor mensen die de binnenstad willen betreden. Het ontheffingenbeleid wordt opgenomen in de nota Toegankelijkheid Ontheffingen Autovrij Gebied (TOAG). Onlangs is een nieuwe concept-nota TOAG opgesteld, met nieuwe regelingen voor de afsluiting van de binnenstad en het ontheffingenbeleid voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Deze nota wordt toegelicht tijdens een informatieavond.

Uitnodiging

Wij nodigen u van harte uit om de informatieavond bij te wonen op:
* Dinsdag 18 maart 2003 om 18.30 uur voor de ondernemers in de binnenstad binnen het autovrije gebied. Deze avond vindt plaats in de Burgerzaal in het stadhuis


* Donderdag 20 maart 2003 om 19.30 uur voor de bewoners van de binnenstad binnen het autovrije gebied. Deze avond vindt plaats in het bedrijfsrestaurant in het stadhuis

Tijdens deze avonden zijn deskundigen van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Wat vindt u van het verkeer in Twente?

De Regio Twente is benieuwd naar uw mening over verkeer en vervoer in Twente. Daarom is de mobiliteitsbarometer in het leven geroepen. Dit is een enquête waar u ideeën over het verkeer en vervoer in Twente kunt aandragen.

De mobiliteitsbarometer is bedoeld voor iedereen in Twente die te maken heeft met mobiliteit binnen Twente. Het doel van de enquête is om inzicht te krijgen in uw mening over de mobiliteit in Twente. Hierbij gaat het onder andere om zaken als bereikbaarheid van (voorzieningen in) Twente met het eigen vervoer of het openbaar vervoer en de parkeermogelijkheden in Twente. Ook worden gegevens verzameld over hoe de inwoners van Twente zich verplaatsen. Voor zaken die laag gewaardeerd worden, wil de Regio maatregelen formuleren om deze te verbeteren.

Vul de enquête in op
www.mobiliteitsbarometer.nl. Dan maakt u ook nog kans op leuke prijzen.
Bouwaanvragen
Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* Antwerpenstraat 62, veranderen en vergroten woonhuis
* Geerdinksweg 85, veranderen en vergroten woonhuis
* Glanestraat 5, oprichten dakkapel

* Industriestraat 220, veranderen en vergroten woonhuis
* Jan Steenstraat 51, veranderen en vergroten woonhuis
* Klaas de Rookstraat 33, veranderen en vergroten woonhuis
* Oldenzaalsestraat 378, veranderen en vergroten woonhuis
* Twekkelerweg 311, plaatsen 4 dug-outs

* Willem Kesstraat 46, veranderen woonhuis
* Willem Royaardsstraat 26, vergroten dakkapel
* Willem Royaardsstraat 30, veranderen en vergroten woonhuis
* Willem Royaardsstraat 87, veranderen en vergroten woonhuis d.m. v. een erker

* Zaanstraat 13, veranderen en vergroten woonhuis
* Leeuwerikstraat 6, veranderen en vergroten woonhuis en oprichten schuur

* Petroleumhavenstraat nabij nr. 14, plaatsen schutting
* Sloetsweg 281, veranderen en vergroten woonhuis
* Vockersweg 5, oprichten telecomhuisje
Voor plaats en tijdstip en het maken afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, telefoon 245 96 52.
In de week van 17 tot en met 21 februari 2003 is vergunning verleend
* Aardoliestraat 16, veranderen bedrijfsgebouw
* Anninksweg 135, veranderen en vergroten woonhuis
* Asveldweg 11, oprichten bedrijfshal, kantoor en kantine
* Bornsestraat 400, veranderen hotel/restaurant
* Burenweg 72, oprichten schuur ter vervanging van bestaande schuur
* Cardiffstraat 15, veranderen en vergroten woonhuis
* Drienerparkweg 10, veranderen en vergroten woonhuis
* Enschedesestraat 10-12, veranderen voorgevel
* Fie Carelsenstraat 104, veranderen woonhuis
* Fintstraat 4, 6 en 8, oprichten 3 woningen
* Goudvisstraat 6 t/m 30, oprichten 14 woningen
* Magdalenalaan 13, veranderen en vergroten woonhuis
* Oude Postweg 170, veranderen en vergroten woonhuis
* Robijnstraat 30, veranderen en vergroten bedrijfspand
* Spieringstraat 4 t/m 18, Barbeelstraat 15 en 17, oprichten 10 woonhuizen

* Steenbokstraat 28, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Trondheimstraat 20, veranderen en vergroten woonhuis
* Trondheimstraat 22, veranderen en vergroten woonhuis
* Wilbertstraat 2, veranderen en vergroten woonhuis In de week van 17 tot en met 21 februari 2003 is vergunning verleend
* Drienerstraat 71, slopen woning/bedrijfsruimte en garageboxen
* Drienerstraat 73-73A, slopen woonhuis en bakkerij
* Drienerstraat 75, slopen woonhuis

* Drienerstraat 77, slopen woonhuis en kleine bedrijfsruimte
* Drienerstraat 79, slopen woonhuis

* Steijnstraat 68, slopen woonhuis

* Steijnstraat 70, slopen woonhuis
Reclamevergunningen
In de week van 17 tot en met 21 februari 2003 is vergunning verleend
* Brinkstraat 24, plaatsen 2 lichtbakken

* Drienerstraat 43, plaatsen 4 lichtbakken
* Geerdinksweg 2, plaatsen 3 lichtbakken

* Oldenzaalsestraat 603, plaatsen reclamezuil
* Willem van Otterloostraat 25, plaatsen neonlichtreclame en 2 lichtbakken
De verleende bouw-, sloop- en reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
De besluiten zijn genomen in de week van 17 tot en met 21 februari Burgemeester en wethouders hebben een besluit genomen op grond van artikel 28, 29, 37 en 39 van de Wet bodembescherming. In dit besluit is vastgesteld dat op de locatie Rotonde Sloetsweg sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met saneringsurgentie. Daarnaast wordt ingestemd met het ingediende saneringsplan. Voor het nemen van bovengenoemd besluit is gebruik gemaakt van de verkorte procedure Verordening Bodembescherming Hengelo. Het besluit ligt van 5 maart tot en met 16 april 2003 ter inzage bij de afdeling Bodem op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Voor het inzien van het besluit op andere tijden en voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Agus van de afdeling Bodem, telefoon 245 91 07.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun bezwaar schriftelijk kenbaar maken. Dit kunt u richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Ontwerp-beschikking

Burgemeester en wethouders zijn van plan om een veranderingsvergunning te verlenen aan:

* Hydrospex, Opaalstraat 44, voor het uitbreiden van het metaalconstructiebedrijf op de locatie Spinelstraat 18

Het voornemen bestaat om aan de vergunning voorschriften te verbinden die ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.
De ontwerpbeschikking, de daarbijbehorende aanvraag en andere ingebrachte stukken liggen van 5 maart tot en met 2 april 2003 ter inzage bij de afdeling Milieu. Op werkdagen van 8.30 tot 13.00 uur en buiten deze uren iedere maandag na telefonische afspraak, telefoon 245 96 55.
Tegen de ontwerpbeschikking kunt u tot en met 2 april 2003 waar mondeling bedenkingen kunnen worden ingebracht en waar tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van de beschikking. Tegen de later op de aanvraag te nemen beschikking kan in beginsel alleen beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht. Bij de bekendmaking van de definitieve beschikking wordt hierover meer informatie verstrekt.

Beschikking

Burgemeester en wethouders hebben een oprichtingsvergunning verleend aan:

* Nima Tooling, Slachthuisweg 21-23, voor een gereedschapsmakerij
De vergunning bevat voorschriften die ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

Ter inzage, beroep en voorlopige voorziening

De beschikking en bijbehorende stukken liggen van 5 maart tot en met 16 april 2003 ter inzage bij de afdeling Milieu. Op werkdagen van 8.30 tot 13.00 uur en buiten deze tijden iedere maandag na telefonische afspraak, telefoon 245 96 55.

Omdat geen bedenkingen zijn ingebracht en de beschikking niet is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, kan tegen deze beschikking alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Een beroepschrift dient voor het einde van bovengenoemde inzage termijn te zijn verzonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Tegelijk met of direct na het beroepschrift kunt u bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Het griffierecht voor het in behandeling nemen van een beroepschrift bedraagt 116,- en eenzelfde bedrag voor een verzoek om een voorlopige voorziening (voor rechtspersonen geldt voor beide gevallen een bedrag van 232,-).

Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij tijdig een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. De beschikking wordt dan niet van kracht alvorens op dit verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu, telefoon 245 96 55.

Meldingen ex. artikel 8.41

Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in de hieronder vermelde, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluiten, ontvangen van:

* "De Meyershof" v.o.f., Meyersweg 3A, in verband met het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op een bloemen- en plantenzaak
* Cosmo Trucks Twente B.V., Robijnstraat 2, in verband met het veranderen van de inrichting (Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer)

* Autobedrijf W.G. Bruins, Breemarsweg 413, in verband met het van toepassing worden van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer op een automobielbedrijf
* Technofloor Vloertotaal B.V., Granaatstraat 46, in verband met het oprichten van een bedrijf voor de opslag van producten ten behoeve van applicatie van kunststofvloeren (Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer)
De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij de daarbij genoemde besluiten.
Ter inzage
Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar of beroep open.
De meldingen met bijbehorende stukken liggen van 5 maart tot en met 16 april 2003 ter inzage bij de afdeling Milieu.
Kapvergunning


In de week van 19 februari tot en met 25 februari 2003 is een kapvergunning verleend voor:

* 1 esdoorn in de Dinant Dijkhuisstraat 116. Herplant: geen Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Het besluit is genomen in de week van 19 februari tot en met 25 sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.
Verkeersbesluit


Voorgenomen verkeersbesluit 30 km/uur zone Sterrenbuurt, t Rot

De gemeente Hengelo zich heeft geconformeerd aan het "Startprogramma Duurzaam Veilig". In dit startprogramma zijn afspraken gemaakt om de verkeersveiligheid een extra impuls te geven met als doel het aantal verkeersslachtoffers in 2010 ten opzichte van 1985 met 40% te verminderen en het aantal doden met 50%.

In het kader van het "Startprogramma Duurzaam Veilig" en de verbetering van de woonomgeving en verblijfsgebieden is de gemeente van plan om, vooruitlopend op de definitieve inrichting van het gebied, voor het gebied gelegen tussen de Sloetsweg, Oldenzaalsestraat, Deurningerstraat en Rijksweg A1 een 30 km/uur zone in te stellen.

Ter inzage en zienswijzen

Het voorgenomen verkeersbesluit ligt van 6 maart tot 2 april 2003 ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende de inzage termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Zernikestraat

In verband met werkzaamheden is de Zernikestraat ter hoogte van de nrs. 169-303 (de onderdoorgang) tot en met 14 maart 2003 afgesloten voor het verkeer. De oorspronkelijke einddatum 7 maart 2003 wordt in verband met de achterliggende vorstperiode niet gehaald.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo '
Lees ook