Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

02-07-2002 De Verbinding week 27

Subsidie vrijwillige hulp onkruidbestrijding

Op woensdagavond 10 juli om 20.30 uur wordt in de Burgerzaal van het gemeentehu is een bijeenkomst gehouden over gesubsidieerde onkruidbestrijding op verhardin gen. De gemeente geeft verenigingen in Malden en Heumen de kans om wat bij te v erdienen voor de clubkas door in bepaalde gedeeltes van de gemeente de bestrati ng en trottoirs onkruidvrij te maken. Op de informatieavond wordt daar meer inf ormatie over verstrekt. Verenigingen uit Overasselt en Nederasselt die al enige jaren dit werk doen zullen over hun ervaringen komen vertellen.

Verenigingen in Malden en Heumen zijn per brief voor deze avond uitgenodigd. Wi e deze uitnodiging gemist heeft en wel interesse heeft is ook welkom op de bije enkomst.

Wegwerkzaamheden

Gedurende de eerste twee weken van juli worden werkzaamheden uitgevoerd ter ver steviging van de wegbermen langs de aansluiting Looistraat-Blankenbergseweg, de Blankenbergseweg bij de Parksesteeg en de Parksesteeg vanaf de Blankenbergsewe g tot aan de Donderbergweg.

Gedurende deze periode zal op deze wegen verkeershinder ontstaan. Af en toe zal het verkeer moeten worden omgeleid.

Wachten met koffie

Vooral nu het weer erg druk kan zijn met het aanvragen van paspoorten, ontkomen bezoekers van het gemeentehuis er niet aan dat even gewacht moet worden. Om da t wachten te verzachten is enkele weken geleden al een leestafel geplaatst. Bin nenkort komt daar een koffieautomaat bij en een watercooler. Bezoekers kunnen d aar gratis gebruik van maken.

De aanpassingen in de wachtruimte komen er op voorstel van de cliëntenraad van Sociale Zaken. Bezoekers van die dienst maken gebruik van dezelfde wachtruimte.

Geen spreekuur

Op 8 juli vervalt het spreekuur van wethouder De Graaff.

Spreekuur vakantie

Vanwege de zomervakantie vervallen op maandag 15, 22 en 29 juli en 5 augustus d e spreekuren van de burgemeester en de wethouders. Wie het belangrijk vindt toc h een van de bestuurders te spreken kan bellen met het algemene nummer van het gemeentehuis (358 83 00). Er zal dan een afspraak worden gemaakt met een colleg elid dat niet op vakantie is.

Hulpsecretarie

De hulpsecretarie in Overasselt is in de zomermaanden juli en augustus gesloten . De eerstvolgende dag dat men er na de sluiting weer terecht kan is maandag 2 september.

Burgerzaken tijdelijk niet op woensdagmiddag

Van 1 juli tot 12 augustus is het gemeentehuis op woensdagmiddag niet voor publ iek geopend. Daartoe is besloten in verband met de planning van vakanties en la ngdurige ziekte.

Verreweg de meeste bezoekers van het gemeentehuis op woensdagmiddag komen voor diensten van de afdeling Burgerzaken en dan met name paspoorten voor kinderen. Die hoeven dan immers niet naar school. Bij het besluit is daarom mede overwoge n dat die kinderen in de periode tussen 1 juli en 12 augustus vakantie hebben e n dus ook op voormiddagen kunnen komen.

De openstelling op maandagmiddag blijft in de vakantieperiode wel gewoon gehand haafd.

Afval

Voor klachten over afval en hondenoverlast kunt u terecht bij de reinigingswach ter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (024) 373 21 25.

In de maanden juli en augustus wordt geen snoeihout versnipperd. U kunt snoeiho ut (en ander tuinafval) dan wel tegen een gering tarief aanbieden op de milieus traat, die elke zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur geopend is.

huisvuil

Op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juli, worden de huisvuilzakken opgehaal d en de gft-containers geleegd.

In de week erop wordt alleen de groene container geleegd.

oud papier

Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a, maar niet tijdens de schoolvakantie.

kledinginzameling

Op 2 juli zal een huis-aan-huis inzameling plaatsvinden van kleding en schoeise l door Stichting Hulpfonds Oost Europa/Azië.

textiel

Wanneer u restjes stof hebt of vodden, kunt u deze kwijt in de textielcontainer s die in onze gemeente staan opgesteld.

Collecte

In de week van 30 juni wordt met vergunning van B&W in Heumen door H.O.J. (Heum en Ontspanning Jeugd) een geldinzameling gehouden.

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunning

Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnengekomen:


- plaatsen glazen vouwwanden op balkons, Broekkant 2 en 10

- uitbreiden woonhuis, De Kruiskamp 52


- bouw woning, Steenacker 31

De publicatie van de aangevraagde bouwvergunningen is uitsluitend informatief

bedoeld. Omdat op deze aanvraag nog geen beslissing is genomen bestaat nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet bestuu rsrecht. Het bouwplan kan tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis wor den ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvrager het plan nog wijzigt.

B. Aanvrage kapvergunningen

De volgende aanvragen om een kapvergunning zijn binnen gekomen:


1 berk, Schoolstraat 271 taxus en 1 berk, Dahliastraat 102


Wie het met een eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan daarteg en bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 16 juli a.s.

C. Melding

Door B&W is op 24 juni naar aanleiding van een melding bericht dat de bouw kan plaatsvinden:

M20020181: plaatsen dakkapel, Het Halster 76

Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder D.

D. Bouwvergunningen

De volgende bouwvergunningen zijn verleend:

Verzonden op 20 juni:

B20020039: bouw woning, Bovenschap 13

Verzonden op 24 juni:

B20020078: uitbreiden woning aan voorzijde, Het Alm 32

B20020105: nieuwbouw (ter vervanging bestaande bouw) tuincentrum, Broekkant 90

Verzonden op 26 juni:

B20020020: aan achterzijde uitbreiden woning, Larikshof 14

B20010400: bouw woning, Bovenschap 8

B20010251: bouw van twee woningen, Hoogstraat 33 en 35

Wie het niet eens is met een van de besluiten onder C en D kan daartegen binnen zes weken na de datum van verzending van het betreffende besluit een bezwaarsc hrift indienen bij B&W.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders van Heumen maken ingevolge artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer bekend dat bij hen de volgende meldingen zijn ingekomen:


* Op grond van het Besluit opslag propaan milieubeheer
H.J.M. van Hout, Zilverbergweg 47 te Overasselt voor het van toepassing worden van het besluit op het bewaren van propaan bij een restaurant aan de St. Walric kweg 5 te Overasselt;


* Op grond van het Besluit Horeca-, Sport- en Recreatie-inrichtingen milieubehe er

Catering Service Culinair, Steiger 4a te Malden voor het oprichten van een cate ring service op genoemd adres.

B&W hebben de meldingen geaccepteerd. Dit houdt in dat bovengenoemde bedrijven geen milieuvergunning nodig hebben, maar wel moeten voldoen aan algemene voorsc hriften die zijn vervat in de van toepassing zijnde besluiten, die hierboven zi jn genoemd.

De stukken liggen gedurende twee weken vanaf de datum van publicatie ter inzage bij de balie van Grondgebiedzaken.

Malden, 2 juli 2002

Goedkeuring "Hoogenhof, uitwerking 2002-1".

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij besluit van 5 juni 2002 goedgekeu rd het besluit van burgemeester en wethouders van 15 mei 2002 tot vaststel-ling van het bestemmingsplan "Hoogenhof, uitwerking 2002-1".

Genoemd bestemmingsplan betreft een aanpassing van de plankaart van de reeds ge ldende uitwerking "uitwerking 1999-1". De aanpassing heeft betrekking op de op de plankaart opgenomen gebiedsbegrenzing van een aan de Steenacker gelegen perc eel waarop de bouw van drie woningen mogelijk is.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestem-mingsplan liggen met ingang v an woensdag 3 juli t/m dinsdag 13 augustus a.s. voor een ieder ter inzage bij d e sector grondgebiedzaken van het gemeentehuis, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en bovendien op maandagen van 17.00 tot 18.30 uur.

Tegen het goedkeuringsbesluit kan een belanghebbende beroep instellen bij de Af deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Ha ag. De termijn daarvoor is gelijk aan de hiervoor genoemde termijn van tervisie legging. Daarnaast kan een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend binnen voornoemde termijn de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vr agen een voorlopige voorziening te treffen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking op de dag na de datum van deze publicatie.

Malden, 2 juli 2002

Vrijstelling uitbreiden woonhuis

De Kruiskamp 52 Overasselt

Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor het uitbreiden van het woonhuis op het perceel kadastraal bekend gemeente Overasselt, C 1890, plaatselijk bekend De Kruiskamp 52 Overasselt.

Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Overasse lt herz. Kruiskamp II. Aangezien het plan wèl past binnen de voorschriften van het door de gemeenteraad vastgestelde maar nog niet door de provincie goedgekeu rde bestemmingsplan "Overasselt 1999" willen B&W niettemin medewerking verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

bedenkingen

De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in d e gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstell ing te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 4 juli 2002 tot en met woensdag 31 juli 200
2. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en bovendien op maandag van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grond gebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 2 juli 2002

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Heumen 10-07-2002 '
Lees ook