Gemeente Hoogeveen

26 juni 2002

* Levendige bijeenkomst over het Stationsgebied *
* Geen spreekuren *

* Afsluiten straten tijdens kartrace *

* Nieuw nummer voor storingen *

* Nevenfuncties van raadsleden en burgemeester *
* Andere openingstijden De Dolfijn in zomervakantie *
* Trouwen op het internet *

* NS telt 1 augustus vaste klanten in de dorpen *

* Wet milieubeheer *

* Wet milieubeheer *

* Toepassing artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening *
* Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan *
* Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

* Goedkeuring bestemmingsplan Buitengebied Ruinen, Partiële wijziging Oostering *

* Ingekomen bouwaanvragen, bouwmeldingen, sloopaanvragen en sloopmeldingen *

* Verleende bouw- en sloopvergunningen *

Levendige bijeenkomst over het Stationsgebied

Zo'n 100 mensen bezochten maandagavond de bijeenkomst over drie modellen voor de ontwikkeling van het Stationsgebied. Onder hen waren bewoners uit het gebied, leden van de Overleggroep Stationsgebied, ondernemers, vertegenwoordigers van het Roelof van Echten College en ongeveer vijftien raadsleden.

Natuur, Park en Stad, onder die namen werden de modellen gepresenteerd en in workshops bediscussieerd. Veel van de aanwezigen toonden zich positief over het Parkmodel. Kenmerken hiervan zijn de beperkte bebouwing aan de noordzijde van het station en de aandacht voor groen en water in het beekdal van het Oude Diep.

De aanwezige raadsleden legden tijdens de bijeenkomst het oor te luister. De gemeenteraad zal dit najaar een besluit nemen over een ontwikkelingsvisie voor het Stationsgebied.

Maar eerst zal deze zomer het college van B&W een besluit nemen over de modellen. Volgens welk model of welke combinatie gaan we het gebied verder ontwikkelen? Het college neemt het besluit aan de hand van de adviezen van diverse kanten. Allereerst was de bijeenkomst van maandag daarop gericht. Volgende week komt de Overleggroep Stationsgebied nog bij elkaar om een advies te formuleren. En daarnaast zijn er nog de adviezen uit het ambtelijk apparaat.

Opnieuw bijeenkomst dit najaar

Na de zomer wordt het gekozen model verder uitgewerkt in een concept-visie. Hierin staat voorgesteld welke functies (in ieder geval wonen, werken, verkeer, vervoer en groen) op welke plek hoe gerealiseerd gaan worden. De concept-visie zal opnieuw onderwerp zijn van een adviesbijeenkomst in het raadhuis.

Reactieformulieren

Kon u niet aanwezig zijn maandag maar wilt u toch mee-adviseren? Dan kunt u gebruik maken van het reactieformulier. In het voorlichtingscentrum en op www.hoogeveen.nl/stationsgebied is dit formulier vanaf woensdag tot en met zondag 30 juni beschikbaar.

foto: Gerrit Boer (141kB)

Bezoekers buigen zich over de verschillende mogelijkheden voor de invulling van het stationsgebied in Hoogeveen (foto: Gerrit Boer). In verband met de zomermarkten in Elim op donderdag 27 juni en 4 juli 2002 wordt van 17.00 tot 22.00 uur de Carstenswijk tussen kruising Carstenswijk / Van Leeuwenstraat en kruising Carstenswijk / Geen spreekuren
Op maandag 1 juli vervalt het spreekuur van alle wethouders. Afsluiten straten tijdens kartrace
In verband met de Kartracing Grand Prix van Hoogeveen op woensdag 3 juli wordt in het centrum tussen 07.00 en 21.30 uur een aantal straten afgesloten voor het verkeer. Het gaat om delen van Schutstraat, de Alteveerstraat, Het Haagje en de kruising van deze straten. Collecten

Deze week gaan collectanten langs de deuren voor het Nederlandse Rode Kruis.
Nieuw nummer voor storingen

Er is een nieuw gemeentelijk telefoonnummer voor het melden van storingen van rioolgemalen en problemen met de openbare weg, zoals gaten of verzakkingen. Het is 06 - 59029271. Dit is een semafoon. U kunt daarop uw eigen telefoonnummer achterlaten. U wordt dan onmiddellijk teruggebeld door een ambtenaar. Het nummer is dag en nacht bereikbaar.
Oud papier

Woensdag 26 t/m vrijdag 28 juni
Prof. Titus Brandsmaschool. U kunt het oud papier brengen naar de containers achter de school op het Blankensplein tot vrijdag 12.00 uur.
Donderdag 27 juni
Basisschool De Morgenster. Vrijwilligers halen vanaf 18.00 uur het oud papier op. Het papier graag gebundeld of in dozen aan de straat zetten. Papier in plastic zakken of kratten wordt niet meegenomen. Het papier daar zetten waar u normaal ook uw huisvuil aanbiedt. Basisschool Het Blokland in Noordscheschut. Het papier wordt opgehaald vanaf 18.00 uur.
Nevenfuncties van raadsleden en burgemeester
De gemeentewet schrijft voor dat de leden van de raad openbaar maken welke andere functies ze naast het lidmaatschap van de raad vervullen. Het gaat zowel om een eventuele reguliere baan, nevenfuncties en bestuurslidmaatschappen. De nevenfuncties van de burgemeester worden eveneens bekend gemaakt.
De lijst ligt ter inzage op het voorlichtingscentrum en is tevens te raadplegen op de gemeentelijke website www.hoogeveen.nl onder politiek en bestuur (de gemeenteraad).
Andere openingstijden De Dolfijn in zomervakantie
Het is bijna zomervakantie. En dat betekent elk jaar weer voor zwembad De Dolfijn in Hoogeveen andere openingstijden. De nieuwe openingsuren foto: Gerrit Boer (111kB)

Zwemplezier voor de vakantievierende jeugd in het Hoogeveense zwembad De Dolfijn. Vanaf maandag 1 juli gelden tijdelijk andere openingstijden (foto: Gerrit Boer).

Trouwen op het internet

Deze week kunt u via het internet een groot aantal huwelijken bijwonen.

donderdag 27 juni

* 13.00 uur Jeroen Beumer en Ilse Hilda Harriët Scholing
vrijdag 28 juni

* 12.15 uur Aart Vliem en Géke Hagen

* 13.45 uur Berthil Nijstad en Anneliek Saskia Leicht
* 14.30 uur Rick Mulder en Annemarie Baas
* 15.15 uur Gerardus Adrianus Maria Verkleij en Aaltje Martine Botter

* 16.00 uur Johannes Preuter en Anna Helena Bergmann
* 16.00 uur Maria Johanna Latumanuwy en Geerdina de Weerd
Om de trouwerijen te zien typt u: www.hoogeveen.nl en klik op het cameraatje.

Actie voor terugkeer van treintaxi

NS telt 1 augustus vaste klanten in de dorpen

De NS telt 1 augustus hoeveel vaste klanten er zijn in de dorpen Tiendeveen, Noordscheschut, Hollandscheveld en Nieuweroord. Het gaat dan om mensen die een NS-, of OV-jaarkaart, een jaartrajectkaart of een Voordeelurenkaart hebben. Sinds begin dit jaar is de treintaxi verdwenen uit deze dorpen, omdat de NS daar te weinig vaste klanten heeft om de taxi te laten rijden.

In de dorpen loopt daarom een actie om mensen te bewegen één van de abonnementen aan te schaffen. De gemeente ondersteunt de actie. Het initiatief voor de actie om de treintaxi terug te laten keren in de dorpen is genomen door de afdeling Tiendeveen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu en de Belangenvereniging Tiendeveen-Noord.

Voordeelurenkaart

Vooral de Voordeelurenkaart is een interessant abonnement voor mensen die niet heel vaak maar wel enkele keren per jaar met de trein reizen. De kaart kost 45 euro per jaar en geeft 40 procent korting op treinreizen na 9.00 uur 's morgens. In het weekend geldt de korting de hele dag.

De Voordeelurenkaart is al met enkele treinreizen terugverdiend. Voor mensen boven de 60 biedt de NS ook nog eens zeven gratis vrije reisdagen. Bovendien geeft de kaart kortingen op allerlei evenementen en attracties, waaronder dit jaar de Floriade.

Januari 2003

Als op 1 augustus voldoende mensen in de dorpen één van de NS-kaarten hebben dan keert de treintaxi in januari 2003 terug. De treintaxi kost 3,50 euro per persoon per rit. U kunt er ook gebruik van maken als u niet met de trein reist. De treintaxi rijdt vanaf de eerste trein 's ochtends tot en met de laatste trein 's nachts. van plan zijn om naar aanleiding van de aanvragen van:
* Fokker Special Products B.V., voor het veranderen c.q. de verandering van de werking van een metaal- en kunststofverwerkend bedrijf, gelegen aan de Edisonstraat 1 te Hoogeveen;
* R.B.M. Plastics B.V., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning van een inrichting voor productie en handel in kunststof leidingsystemen, gelegen aan de Industrieweg 45a te Hoogeveen;

vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer te gaan verlenen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu. De aanvragen, ontwerp-besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 27 juni 2002 tot en met 25 juli 2002 op mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunt u de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren inzien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).
beroep kan worden ingesteld tegen onze besluiten op de aanvragen. Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 25 juli 2002 bij ons college worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met de aanvragen en ontwerp-besluiten tussen onder andere vertegenwoordigers waarbinnen bedenkingen kunnen worden ingebracht, eventueel telefonisch, aan te vragen. Telefoonnummer 0528-291615 Tot slot vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit, naar aanleiding van onze besluiten te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.

Wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij naar aanleiding van de verzoeken van:

a. De heer H. ter Steege om tot intrekking over te gaan van de op 23 oktober 2001 verleende milieuvergunning, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een legkippenbedrijf, gelegen aan de Coevorderstraatweg 95 te Nieuweroord. b. Stichting Veemarkt Hoogeveen om tot intrekking over te gaan van de op 14 juni 1998 verleende milieuvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een veemarkt, gelegen aan het Prins Mauritsplein ongenummerd te Hoogeveen.

De reden van de verzoeken is gelegen in het feit dat: a. de heer Ter Steege deelneemt aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken 2e tranche van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie voor beëindiging van een veehouderijtak in het kader van deze regeling is dat de milieuvergunning voor de veehouderij wordt ingetrokken.
b. de stichting zich genoodzaakt zag alle activiteiten te staken door het ingezette beleid van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Na toetsing van de verzoeken is ons niet gebleken dat zich bij inwilliging hiervan feiten en/of omstandigheden voordoen waartegen het belang van de bescherming van het milieu zich verzet.

De vermelde besluiten zijn ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpen niet gewijzigd.

De besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 27 juni 2002 tot en met 8 augustus 2002 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunt u de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren inzien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Op grond van het bepaalde in de artikelen 20.1, eerste lid, 20.10 en 20.11 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 8 augustus 2002 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
* Degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

* De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit.
* Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
* Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan.

Het beroepschrift en het eventueel in te dienen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Toepassing artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Zuid ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:
* J.G. Kats, voor het tijdelijk aanpassen van de woning Middenweg 61 te Hoogeveen.

Het bouwplan ligt met ingang van 27 juni 2002 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector bouwen & wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling van het van toepassing zijnde bestemmingsplan, ten behoeve van de uitvoering van dit bouwplan.

Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van een vrijstellingsbepaling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen Erflanden 2e uitwerkingsplan en Bedrijventerrein Hollandscheveld (2e fase) vrijstelling te verlenen aan:
* P.S. Blom, voor het bouwen van een woning aan de Karper 19 te Hoogeveen;

* H.R.T. Zuidema, voor het bouwen van een bedrijfshal met woning aan de Abraham Niehuesstraat 5 te Hollandscheveld.

De bouwplannen liggen met ingang van 27 juni 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen omtrent het verlenen van vrijstelling van het van toepassing zijnde bestemmingsplannen, ten behoeve van de uitvoering van deze bouwplannen.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen Bedrijventerrein Pesse, Noord A1 en Schutlanden West 1e uitwerkingsplan ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:
* Wemmenhove Aluminium-Glas B.V., voor het uitbreiden van de bedrijfshal Dorpsstraat 74 te Pesse;

* H.A. Klunder, voor het bouwen van een tuishuisje bij de woning Pesserstraat 7 te Hoogeveen;

* J.H. Nijmeijer, voor het uitbreiden van de woning Schuttevaer 14 te Hoogeveen.

De bouwaanvragen liggen met ingang van 27 juni 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Goedkeuring bestemmingsplan Buitengebied Ruinen, Partiële wijziging Oostering

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bij besluit van 11 juni 2002, kenmerk RW/A1/2002003869 de door het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen op 2 april 2002 vastgestelde Partiële wijziging Oostering van het bestemmingsplan Buitengebied Ruinen goedgekeurd.

Het wijzigingsplan betreft een perceel aan de Oostering te Pesse, kadastraal bekend, gemeente Hoogeveen, sectie T, nummer 1183. De planwijziging maakt het mogelijk om het bestaande agrarisch bedrijf Hendrik Reindersweg 10 te Pesse te splitsen en een nieuw akkerbouwbedrijf te beginnen. Het plangebied is gelegen ten noorden van de Oostering, tussen de Kampiepensweg en het Zwarte Water te Pesse.

Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het hiervoor genoemde wijzigingsplan liggen met ingang van 27 juni 2002 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Tevens kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van Gedeputeerde Staten wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

Ingekomen bouwaanvragen, bouwmeldingen, sloopaanvragen en sloopmeldingen

Bouwaanvragen:

* Gemeente Hoogeveen, uitbreiden van een schoolgebouw, Ds van Elvenstraat 2

* Huisman B.V., uitbreiden van een supermarkt, Carstensdijk 164
* Van Engelenhoven Beheer B.V., verbouwen van een kantoor/woning tot woongebouw, Alteveerstraat 20

* Schonewille C., bouwen van een opslagloods, Perebomenweg 46
* Snijders S.M., uitbreiden van een garage, Doorsnijding 21
* Neutel G.R., uitbreiden van een woning, De Steenbaan 1
* Mulder W., uitbreiden van een woning, Klaverkamp 32
* Groen in 't Woud A.A., bouwen van een dubbele garage, Dorpsstraat 1

* Oost J., uitbreiden van een woning, De Teems 24
* Christelijke Basisschool "De Hoeksteen", uitbreiden van een leslokaal, Hoogeveensche Vaart 34

* Bouwbedrijf Fieko, uitbreiden van een garage, Veldrus 5
Bouwmeldingen:

* Benjamins B., bouwen van een tuinhuisje, Drostenraai 83
* Schonewille - Hoorn A., bouwen van een schuurtje, Draco 34
* Veuger H., bouwen van een tuinhuisje, Gagelstraat 38
* Pinox B.V., wijzigen van de winkelpui, Hoofdstraat 171
* Kate ten A., vergroten van een woonkamer, De Komenij 2
* Kooi van der P., bouwen van een tuinhuisje, Zwembadweg 32
* Waninge J.S., bouwen van een schuur, De Marke 19
Sloopaanvragen:

* Stichting "Het Drentse Landschap", slopen van een jongveestal, Boereveldweg 9

Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis)

Verleende bouw- en sloopvergunningen

Bouwvergunningen:

* Dijk van S.J., plaatsen van een dakkapel, Roerdomplaan 2
* Buikema Project, bouwen van een oefenruimte t.b.v. muziekvereniging Wilhemina, Groenewegenstraat
* Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos, uitbreiden van het schoolgebouw, Wolfsbosstraat 3

* Molenaar R.M.F., bouwen van een bedrijfshal, kantoor/magazijn en bedrijfswoning, Buitenvaart I - W3

* Blokzijl A., uitbreiden van een woning, Eisenweg 11
* Heins A., uitbreiden van een woning, Eisenweg 9
* Beugelink J., bouwen van een schuur/garage, Rigel 38
* Hakfoort B.J.J., verbouwen van een satal en bergruimte, Fluitenbergseweg 92

* Jutstra H.A., bouwen van een bedrijfshal, Buitenvaart I - C2
* Bouwfonds Woningbouw, bouwen van 66 woningen, Zuiddreef en Winde (Erflanden 2e fase)

Bouwvergunningen van rechtswege:
* G.J. Vos Beheer Emmen b.v., wijzigen van de voorgevel, Industrieweg 78
van de biref behorende bij de vergunning een gemnotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hoogeveen '
Lees ook