Gemeente Hoogeveen

15 mei 2002

* Vraag op tijd paspoort of identiteitskaart aan *
* Vergadering van commissie Bestuur *

* Afscheid oud-wethouder Holtrop *

* Onderhoudswerk aan bruggen *

* Informatieavond speellocatie Pauwoog/Atalanta *
* Presidium van raad vergadert *

* Tentoonstelling Middenveld *

* Ronde van Hoogeveen *

* Straatvoetbal *

* Oud papier *

* Verkiezingscafé in Hoogeveen *

* Bouw- en Woningtoezicht telefonisch korter bereikbaar *
* Gemeente gaat graven ruimen *

+ Drank- en horecawet *

+ Ingekomen bouwaanvragen, bouwmeldingen en sloopaanvragen *
+ Verleende bouw- en sloopvergunningen *
+ Wet milieubeheer *

+ Wet milieubeheer *

+ Kapvergunning *

+ Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

+ Toepassing artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening *
Wachttijd van vijf werkdagen

Vraag op tijd paspoort of identiteitskaart aan

De vakantieperiode breekt weer aan. Menigeen heeft een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig. Tot 1 oktober vorig jaar kon u bij Burgerzaken wachten op uw nieuwe reisdocument, omdat de gegevens bij de gemeente werden ingevuld. Tegenwoordig gebeurt dat voor alle Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten op een centrale plaats. U moet rekening houden met een wachttijd van 5 werkdagen.

Als u een reisdocument aanvraagt moet u het huidige reisdocument meebrengen en één recente, professionele pasfoto, die recht van voren is genomen.

Ook het bijschrijven van kinderen is vorig jaar veranderd. Er moet een pasfoto bij. Om de identiteit van het kind te kunnen vaststellen moet bij het aanvragen van de bijschrijving het kind aanwezig zijn. Voor de bijschrijving van een kind in het paspoort van een ouder, moet de andere ouder schriftelijk toestemming geven.

Voor het bijschrijven van kinderen geldt eveneens een wachttijd van vijf werkdagen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen.

Spoed

Er is een spoedprocedure voor wie door omstandigheden snel een reisdocument nodig heeft. Het document kan dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald. De spoedprocedure kost voor een paspoort (inclusief bijschrijvingen van kinderen) 33,30 extra. Gaat het alleen om bijschrijving van een kind dan is het 15,80 extra.

Een paspoort kost 33,30). Het bijschrijven van kinderen bij de aanvraag van een nieuw paspoort kost 6,80) per kind en als u een kind laat bijschrijven in een bestaand paspoort kost het 15,80), eveneens per kind.

Meer weten?

Voor vragen kunt u terecht op www.paspoortinformatie.nl. Maar u kunt ook bellen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Tel 291302. Ook is alle informatie informatie te vinden op de website van de gemeente Hoogeveen: www.hoogeveen.nl. (Digitaal gemeentehuis > Burgerzaken > Paspoort en Nederlandse identiteitskaart).

Openingstijden

De afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 15.00 uur. Op woensdag zijn de openingstijden van 8.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur.

Vergadering van commissie Bestuur

De commissie Bestuur vergadert morgen, donderdag 16 mei, in korte nadere informatieve toelichting geven.
In verband met Pinksteren wijzigt de gemeentereiniging enkele ophaalroutes.

* De maandagroute van 20 mei wordt zaterdag 18 mei gereden. U wordt verzocht de containers om 7.45 uur aan de weg te zetten. Afscheid oud-wethouder Holtrop
Oud-wethouder Holtrop heeft na de gemeenteraadsverkiezingen zijn politieke loopbaan beëindigd. De gemeente houdt daarom morgen, donderdag 16 mei, een afscheidsbijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Hoogeveen. De bijeenkomst begint om 15.30 uur.

Onderhoudswerk aan bruggen

Aan de bruggen over de Hoogeveensche Vaart wordt vanavond (woensdag 15 mei) onderhoud verricht. Het gaat om de brug in de Weg om de Oost en de Edisonbrug in Hoogeveen en de Trambrug in Nieuweroord. Het onderhoud gebeurt tussen 18.00 uur en ongeveer 21.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid.

Informatieavond speellocatie Pauwoog/Atalanta

Een bewonerswerkgroep houdt in samenwerking met Buurtbeheer op 27 mei een informatieavond. Het gaat over de inrichting (groen) en invulling (spelen) van de locatie aan de Pauwoog en Atalanta. Belangstellenden zijn van harte welkom. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 21.00 uur en wordt gehouden in het kerkegebouw De Vredehorst aan Zuidwoldigerweg 32.

Het ontwerp ligt ter inzage bij het wijkkantoor Buurtbeheer (wijkgebouw De Weideblik, De Ploeger 10-a, tel 234591)). U kunt er terecht van maandag tot en met donderdag tussen 11 en 12 uur en op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Presidium van raad vergadert

Het presidium van de gemeenteraad van Hoogeveen houdt 21 mei een vergadering in de B&W-kamer in het gemeentehuis. De vergadering, die openbaar is, begint om 16.00 uur.

De agenda vermeldt onder meer:

* Notitie behandeling van ingekomen stukken.
* Wijze van behandeling voorstel vorming griffie.
* Voortgang informatievoorziening raadsleden (computerplan e.d.).
* Voortgang voorbereiding raadsexcursies.
* Voorstel agenda raadsvergadering van 30 mei 2002.
* Deelname raadsleden aan andere werkzaamheden.
De bij de agenda behorende stukken liggen tot de vergadering ter inzage bij de griffier en kunnen op verzoek per e-mail worden toegezonden. U kunt daarvoor bellen met mr. J.P. Wind, telefoon 291241.
Sinds maandag is de Kinholtsweg tussen de Fluitenbergseweg en Het Hoge Holt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dan wordt de afwatering van de bermen verbeterd. Om het stuiven en grote kuilen te voorkomen wordt direct naast de verharding een afsluitende laag aangebracht op de puinverharding. De stremming duurt tot 25 mei. Deze week gaan collectanten langs de deuren voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Volgende week

volgende week: collecteert het Nederlands Astma Fonds

Tentoonstelling Middenveld

Op 12 mei 2002 is een aanvraag binnengekomen voor het organiseren van een Middenveldtentoonstelling. Dit evenement vindt plaats van 10 juli tot en met 13 juli 2002 op het terrein van Manege Smit in Pesse, Oostering 30. Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (tel. 291244).

Ronde van Hoogeveen

Op 19 april 2002 is een aanvraag binnengekomen voor het organiseren van de Ronde van Hoogeveen op zaterdag 22 juni 2002 in Hoogeveen. Het parcours is als volgt: Schutstraat - Carstenstraat - Zuiderweg - Schutstraat. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (tel. 291244).

Straatvoetbal

Op 24 april 2002 is een aanvraag binnengekomen voor het organiseren van een straatvoetbaltoernooi op 14,15 en 16 augustus 2002 op het Mauritsplein in Hoogeveen. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, telefoonnummer: 0528-291244.

Oud papier

Donderdag 16 mei

Basisschool De Morgenster. Ophalen vanaf 18.00 uur. Het papier graag gebundeld of in dozen aan de straat zetten. Papier in plastic zakken of kratten worden niet meegenomen.

Basisschool De Regenboog. Het oud papier kan worden gebracht naar de containers op het parkeerterrein aan de Tilber (bij de sporthal) in Hoogeveen.

Basisschool De Weidebloem. De containers staan aan de Schweitzerstraat,

Basisschool Het Palet. De containers staan op de parkeerplaats aan de Kemperstraat (voormalige Herman Bavinckschool), op de hoek Carstenstraat/Van der Wijkstraat en bij Het Palet aan de Van Goghlaan. Van 18.00 tot 19.30 uur is er iemand bij de container om te helpen.

Zaterdag 18 mei

Samenwerkende Scholen Elim. Het oud papier kan worden gebracht naar de containers die van 9.00-11.30 uur staan op de parkeerplaats Prieswijk West.

De Hoeksteen" Nieuwlande. Het papier wordt vanaf 09.00 uur langs de route opgehaald. Ook kan oud appier naar de container naast de school aan de Wilhelminalaan worden gebracht.

Dinsdag 21 mei

Juliana van Stolbergschool. Ophalen tussen 18.30 uur en 21.30 uur.

Verkiezingscafé in Hoogeveen

Het kan niemand ontgaan zijn; vandaag zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Velen hebben de gang naar de stembus al gemaakt en sommigen zullen dat nog willen doen. De stembureaus zijn nog tot 21.00 uur open.

In de Burgerzaal van het gemeentehuis wordt vanavond weer een verkiezingscafé gehouden. Vanaf 20.30 uur is iedereen van harte welkom.

Kort na 21.00 uur verwachten we de eerste stembusuitslag. De uitslagen worden onmiddellijk op de website van de gemeente geplaatst, per stembureau en in totaal. Zo weet u aan het einde van de avond hoe Hoogeveen heeft gestemd.

Bouw- en Woningtoezicht telefonisch korter bereikbaar

Bij de afhandeling van bouwaanvragen is vorig jaar een achterstand ontstaan. Ziekte en vacatures waren daarvan de oorzaak. Er zijn verschillende maatregelen genomen om die achterstand in te lopen. Een daarvan is het tijdelijk inperken van de telefonische bereikbaarheid. Tot nu toe kon u de gehele dag bellen met de afdeling. Maar de komende tijd zal Bouw en Woningtoezicht 's middag telefonisch niet bereikbaar zijn. De medewerkers houden zo meer tijd over om de achterstand in te lopen. De maatregel is dus tijdelijk. Als u telefonisch contact wilt met één van de medewerkers kunt u bellen tussen 8.30 en 12.15 uur. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht vraagt hiervoor uw begrip.

Gemeente gaat graven ruimen

De gemeente gaat in de zomer van 2002 op de algemene begraafplaats aan de Zuiderweg graven ruimen. Het gaat om algemene ongenummerde graven in deel V. Hier is begraven van 1917 tot en met april 1931. Voor informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met beheerder H. Mulder van de begraafplaats (tel. 277681) of met de heer E. Scheffers (tel. 291660).

Eigendom gemeente

De gemeente Hoogeveen heeft drie soorten graven: algemene, eigen en familiegraven. Algemene graven zijn en blijven eigendom van de gemeente. Iedereen mag in een algemeen graf begraven worden. De wet staat toe dat een gemeente een algemeen graf na tien jaar mag ruimen. In Hoogeveen gebeurt dit voor dit betreffende gedeelte na 74 tot 85 jaar.

Mogelijk dat een familielid van u ooit begraven is in een van de vermelde algemene graven. Als herbegraven uw wens is, kunt u tegen betaling van diverse kosten kiezen voor een eigen graf elders op de begraafplaats.

De gang van zaken

Voor het ruimen zal de gemeente om het gedeelte een twee meter hoge afscheiding plaatsen. De grond zal gezeefd worden met een machine. Eventuele resten krijgen een plaats in een algemeen verzamelgraf. Daarna deelt de gemeente het terrein opnieuw in voor nieuwe graven.

De familie kan de grafstenen krijgen. Heeft zich na twee jaar niemand gemeld, dan laat de gemeente de stenen vernietigen. Drank- en horecawet
Onderstaande instelling heeft bij Burgemeester en Wethouders een aanvraag gedaan voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

Stichting "Odd Fellowhuis", Koekoeklaan 3a, Hoogeveen

De ontwerp-beschikking ligt gedurende een maand na de bekendmaking ter inzage bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, Raadhuisplein 1.

Belanghebbenden kunnen binnen deze maand schriftelijk hun bedenkingen kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20000, 7900 PA, Hoogeveen.

Een ontwerp-beschikking ligt ter inzage om de inspraak door belanghebbenden te bevorderen en biedt in dit stadium niet de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen.

Als belanghebbenden dienen te worden aangemerkt de vergunningaanvrager, de horeca-ondernemers en eventuele vertegenwoordigers van organisaties die de belangen van de betrokken instelling of de betrokken ondernemers behartigen. De bedenkingen moeten zijn gericht op het voornemen van Burgemeester en Wethouders geen voorwaarden aan de vergunning te verbinden om eventuele ongewenste concurrentie tegen te gaan.

* Zwiep H.J., plaatsen van een dakkapel, Boekweitlaan 17
* Bodegraven C.J.W., vergroten van een schuur, Roerdomplaan 121
* Holthof J.H.S., uitbreiden van een woning, Lisdodde 11
* Kroon G., bouwen van een woning en bedrijfshal, Buitenvaart I kavel W6

* Emmens J.P., bouwen van een woning en schuur, Molenhoek
* Nijmeijer J., plaatsen van een dakkapel, Listerhof 5
* Bremer W.G., bouwen van een bijkeuken en garage, Sirius 3
* Bouwbedrijf J.W. Schultink B.V., dichtzetten vide 1e verdieping, Griendtsveenweg 1

* Poeste H., bouwen van een tuinhuisje, Karper 56
* Voskuylen R., bouwen van een berging, Meerstalstraat 9
* Belt T.A., bouwen van een tuinhuisje, Korenstraat 102
* Dekker B., bouwen van een tuinhuisje, Meerkoetlaan 30
* Blaak C.M., bouwen van een tuinhuisje, Bentinckslaan 95
* Zantingh P.B., bouwen van een tuinhuisje, Het Haarspit 7
* Kikkert K., vergroten van een zolderruimte, De Plevier 62
* Jonkman H.J., bouwen van een bijkeuken, Parelgras 21
* Klunder J., bouwen van een tuinhuisje, Merwede 20
* Olde A., bouwen van een schuur, De Kogge 49
* Visch T., bouwen van een tuinhuisje, Veldrus 14
Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis)

Verleende bouw- en sloopvergunningen

Bouwvergunningen:

* Hoek van den G., uitbreiden van een woning, Bentinckslaan 109
* Bouwmeester R., plaatsen van een dakkapel, Zuiderkruis 2
* Hooijer H., bouwen van een schuur, Hollandscheveldse Opgaande 1
* Roo de K., uitbreiden van een woning, De Plevier 56
* Tangör H., uitbreiden van een woning, De Fazant 17
* Geers R.J., uitbreiden van een woning, De Sikkel 2
* Pol Klussenbedrijf, uitbreiden/verbouwen van een woning, Fluitenbergseweg 58

* Ende van der P.M., plaatsen van een hobbykas, Noord 223
* Duthler-Intermode, wijzigen van de achtergevel, Hoofdstraat 166
* Wiggers E., uitbreiden van een woning, De Sikkel 4
* Kaspers G.L., verbouwen van een woning, De Wezeboom 22
* Slomp, uitbreiden van een woning, Bloklandweg 31
* Oostenveld A., uitbreiden van een woonhuis, Blankenslaan-West 62
* Giesbers-Toepoel Bouw B.V., bouwen van een bedrijfshal/magazijn, Buitenvaart I

* Gemeente Hoogeveen (Sector MOW), bouwen van een bergbezinkbassin, Kampiepensweg
Tegen deze verleende vergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij naar aanleiding van het verzoek van DCT Holding B.V., op 3 mei 2002 hebben besloten over te gaan tot het intrekken van de op 26 maart 1999 aan mevrouw J.R. Koekoek-Koerts verleende milieuvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsbedrijf, gelegen aan de Marconistraat 5a te Hoogeveen.

De reden van het verzoek is gelegen in het feit dat DCT Holding B.V. het pand heeft overgenomen van mevrouw J.R. Koekoek-Koerts. Hier wordt een snijbedrijf annex machinefabriek gevestigd. Dit zijn geheel andere activiteiten dan waarvoor de vergunning van 26 maart 1999 is verleend. In dergelijke situaties dient de geldende milieuvergunning te worden ingetrokken, alvorens een nieuwe vergunning kan worden verleend.

Na toetsing van het verzoek is ons niet gebleken dat zich bij inwilliging hiervan feiten en/of omstandigheden voordoen waartegen het belang van de bescherming van het milieu zich verzet.

Het besluit is ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp niet gewijzigd

Het besluit en andere op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen vanaf 16 mei 2002 tot en met 27 juni 2002 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Op grond van het bepaalde in de artikelen 20.1, eerste lid, 20.10 en 20.11 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 27 juni 2002 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

a. Degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
b. De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit. c. Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
d. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan.

Het beroepschrift en het eventueel in te dienen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij op 6 mei 2002 vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer hebben verleend naar aanleiding van de aanvragen van:
* Elders Bouwchemie B.V., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een inrichting voor de fabricage van mortel en de opslag van grondstoffen hiervoor alsmede de opslag van zand, grind en cementachtige producten, gelegen aan de Voltastraat 43 te Hoogeveen. De vergunning wordt aangevraagd voor een beperkte tijdsduur, namelijk tot 1 januari 2003.
* DCT Holding B.V., voor het oprichten en in werking hebben van een snijbedrijf annex machinefabriek, gelegen aan de Marconistraat 5a te Hoogeveen.
De vermelde besluiten zijn ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpen niet gewijzigd.

Aan de besluiten zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

De besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 16 mei 2002 tot en met 27 juni 2002 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Op grond van het bepaalde in de artikelen 20.1, lid 1, 20.6 en 20.7 van de Wet Milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 27 juni 2002 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. Degenen die overeenkomstig de artikelen 3:24 of 3:25 van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk dan wel mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit. b. De adviseurs die overeenkomstig artikel 3:23 van de Algemene Wet Bestuursrecht advies hebben uitgebracht over het ontwerp-besluit.
c. Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. d. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit.

De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan.

Indien de besluiten tevens betrekking hebben op het oprichten of veranderen van een inrichting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, dan worden de vergunningen ingevolge het bepaalde in artikel 20.8 van de Wet Milieubeheer niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend. Het beroepschrift en het eventueel in te dienen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.
Kapvergunning

* R. van der Sleen, Albert Rozemanstraat 34, Hoogeveen, voor een berk.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen Schoonvelde West 1e uitwerking en Stadscentrum ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:
* Bouwbedrijf Fieko, voor het uitbreiden van de woning Mantinghstraat 99 te Hoogeveen;

* J. ten Kate, voor het bouwen van een garage bij de woning Huijgenstraat 10 te Hoogeveen.

De bouwaanvragen liggen met ingang van 16 mei 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn inspraakreactie omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Toepassing artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen Landelijk Gebied en Noordscheschut ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:
* Drentse-Overijsselse Coöperatie Kaas BA, voor het bouwen van een tijdelijk ketenpark op het noordelijk deel van het in voorbereiding zijnde bedrijventerrein Buitenvaart II;
* H. Claus, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel Drostenraai 47 te Noordscheschut.

De bouwplannen liggen met ingang van 16 mei 2002 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector bouwen & wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen, ten behoeve van de uitvoering van deze bouwplannen.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hoogeveen '
Lees ook