Gemeente Hoogeveen

8 mei 2002

* Jeugdbrandweer Hoogeveen houdt selectiewedstrijden *
* Vergaderingen commissies *

* Zittingen commissie bezwaar- en beroep *
* Trouwen op het internet *

* Vrijdag alleen Milieustraat en kiezerspassen *
* Werk aan bermen van Kinholtsweg *

* Collecten *

* Hoogeveense Lente met twee edities *

* Afscheid oud-wethouder Holtrop *

* Bedankt! *

* Onderhoudswerk aan bruggen *

* Openbare aanbesteding voor levering brandstof *
* Burgerzaken vrijdag even open voor kiezerspassen *
* Provinciale internetsite voor werk aan de weg *
* Bestemmingsplan Noord A1, deelplan "Stationspark" *
* Subsidies ontwikkelingssamenwerking *

* Ingekomen bouwaanvragen, bouwmeldingen en sloopaanvragen *
* Verleende bouw- en sloopvergunningen *

* Kapvergunningen *
Jeugdbrandweer Hoogeveen houdt selectiewedstrijden De Jeugdbrandweer Hoogeveen houdt zaterdag 11 mei selectiewedstrijden. Aan de wedstrijden doen 22 jeugdbrandweerkorpsen uit heel Nederland mee. De nummers één en twee gaan door naar de halve finales.

De Jeugdbrandweer Hoogeveen organiseerde vorig jaar al landelijke selectiewedstrijden, maar die moesten worden afgelast vanwege de MKZ-crisis.

Twee wedstrijdbanen

Er zijn zaterdag twee wedstrijdbanen: een juniorenbaan voor jeugd van 12 tot 16 jaar en een aspirantenbaan voor jeugd van 12 tot 18 jaar. De wedstrijden op het terrein van Fokker Special Products aan de Edisonstraat in Hoogeveen duren van 9.00 tot 16.00 uur. Burgemeester Urlings reikt om 18.00 uur de prijzen uit.

De Jeugdbrandweer Hoogeveen heeft zestien leden en oefent iedere zaterdagochtend. De brandweerlieden in de dop krijgen dezelfde opleiding als de brandwachten van het korps, met uitzondering van het werken met persluchtmaskers. Het doel van de jeugdbrandweer is:
* het bevorderen van het brandveiligheidbewustzijn..
* inzicht krijgen in het werk van andere hulpverleningsdiensten.
* een kweekvijver voor de brandweer

In de loop der jaren zijn negen leden doorgestroomd naar de beroeps- of vrijwillige brandweer. Een oud-jeugdlid is nu zelfs werkzaam als commandant.

De wedstrijden zijn mede bedoeld om de onderlinge banden tussen de jeugdkorpsen te versterken.

Leden van de Jeugdbrandweer Hoogeveen in actie tijdens een wedstrijd Foto: Leden van de Jeugdbrandweer Hoogeveen in actie tijdens een wedstrijd.

Vergaderingen commissies

De commissie Omgeving vergadert volgende week maandag, 13 mei, in commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering, die openbaar is begint om 19.30 uur.

Op de agenda staat onder andere:

* Onderzoek samenwerking gemeentelijke reinigingsdiensten.
* Jaarverslag/jaarrekening 2001, inclusief omnibusenquête 2001-2002.
* Reactienota voorontwerpbestemmingsplan Zuid, deelplan Alteveerstraat.

* Verzoek van de heer H. Sieders, Alteveer 70 om wijziging bestemmingsplan Landelijk Gebied te wijzigen t.b.v. de bouw van een extra burgerwoning in het buitengebied af te wijzen.
* Beslisdocument fase 1 en plan van aanpak fase 2 Structuurvisie 2015-2030 Gemeente Hoogeveen.

* Vaststellen nota inzake het aanbestedingsbeleid voor de realisatie van weg- en waterbouwkundige- en groenvoorzieningwerken

De commissie Samenleving vergadert volgende week dinsdag 14 mei in commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. De agenda vermeldt onder meer:
* Jaarverslag en Jaarrekening 2001 van de gemeente Hoogeveen, inclusief de omnibusenquête 2001-2002.

* Computerproject voor de minima. Voorstel om inkomensgrens te verruimen naar huishoudens, met kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar, met een inkomen tot 110 procent van het geldend sociaal minimum.

* Vaststelling bibliotheeknotitie "De openbare bibliotheek in Hoogeveen in perspectief" vast te stellen.

* Aanvulling Programma 2002 voorzieningen huisvesting onderwijs.
* Brief van de Medezeggenschapsraad van de OBS Apollo en de bijbehorende reactie van de bovenschools directeur over de huisvestingssituatie van de Apolloschool.

* Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs.
* Concept-Bestuursformatieplan 2002/2003 (voor het openbaar basisonderwijs).

De commissie Bestuur vergadert volgende week donderdag 16 mei in commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur.

* Jaarverslag/jaarrekening 2001 van de gemeente Hoogeveen, inclusief de omnibusenquête 2002-2002.

* Jaarverslag 2001 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften.

* Informatie in hoofdlijnen omtrent stand van zaken organisatieontwikkeling.

Spreekrecht

Voor het begin van de raadscommissievergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum

Zittingen commissie bezwaar- en beroep

De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften houdt woensdag 15 mei openbare hoorzittingen. De zittingen worden gehouden in Commissiekamer 2 in het gemeentehuis van Hoogeveen.

De agenda ziet er als volgt uit:

14.45 uur
: Bezwaarschrift van J. Tiemersma tegen een brief van burgemeester en wethouders, inhoudende het niet meewerken aan de vestiging van een coffeeshop in Hoogeveen.

15.15 uur
: Bezwaarschrift van H.J. Zwiggelaar tegen een besluit van de gemeenteraad, inhoudende het afwijzen van een verzoek om planschadevergoeding.

16.15 uur
: Bezwaarschriften tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 26 februari 2002 waarbij aan D.O.C. Kaas Hoogeveen vrijstelling wordt verleend van het bestemmingsplan Landelijk Gebied ten behoeve van het bouwrijp maken van een deel van het bedrijventerrein Buitenvaart II.
ophaalroutes.
Trouwen op het internet
Deze en volgende week kunt u weer via het internet huwelijken bijwonen. Albert Stoefzand en Annie Janine van den Berg stappen vandaag, woensdag (16.45 uur), in het huwelijksbootje.

Vrijdag 10 mei zijn er twee huwelijken te zien op de gemeentelijke website. Het gaat om Wesley John Willem Sacharias en Laura Unitli (13.00 uur) en Jan Christoffer Kremers en Jeanet Petra Botter (15.15 uur). Om de trouwerijen te zien typt u: www.hoogeveen.nl en klik op het cameraatje.

Vrijdag alleen Milieustraat en kiezerspassen

Alle gemeentelijke diensten zijn morgen, Hemelvaartsdag, en vrijdag 10 mei gesloten voor het publiek. Er zijn twee uitzonderingen. Vrijdag is de Milieustraat op de gewone tijden open en ook is Burgerzaken een uurtje open voor het omzetten van oproepingskaarten in kiezerspassen voor de tweede-kamerverkiezingen op 15 mei (zie bericht elders op deze pagina).

Werk aan bermen van Kinholtsweg

Van maandag 13 tot en met vrijdag 25 mei is de Kinholtsweg tussen de Fluitenbergseweg en Het Hoge Holt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dan wordt de afwatering van de bermen verbeterd. Om het stuiven en grote kuilen te voorkomen wordt direct naast de verharding een afsluitende laag aangebracht op de puinverharding.

Collecten

Deze week gaan collectanten langs de deuren voor de Stichting Pax Christi Kinderhulp. Volgende week wordt in Hoogeveen gecollecteerd voor het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Hoogeveense Lente met twee edities

De eerste versie van de Hoogeveense Lente, het open podium voor talent uit Hoogeveen en omgeving, heeft zeer veel reacties opgeleverd. Ongeveer 250 mensen hebben zich aangemeld, verdeeld over vijftig optredens.

De organisatie vindt dat iedereen die het heeft aangedurfd zich aan te melden ook daadwerkelijk de kans moet krijgen op te treden. Daarom is besloten de Hoogeveense Lente uit te breiden met een middagprogramma. Dat middagprogramma duurt van 13.30 tot 18.00 uur. Het avondprogramma is van 19.00 tot 23.00 uur. Onder de deelnemers zijn cabaretiers, toneelspelers, dichters (met eigen werk), dansers, zangers bands en koren.

Voor beide programma's, de middag en de avond, zijn apart kaarten verkrijgbaar. Een kaart voor een programma kost 5 euro en een combikaart voor middag en avond kost 9 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij theater De Tamboer in Hoogeveen. De kassa van De Tamboer is op werkdagen geopend van 9.00 tot 21.00 uur. Ook kunt u bellen: 280180.

Afscheid oud-wethouder Holtrop

Oud-wethouder Holtrop heeft na de gemeenteraadsverkiezingen zijn politieke loopbaan beëindigd. De gemeente houdt daarom donderdag 16 mei een afscheidsbijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Hoogeveen. De bijeenkomst begint om 15.30 uur.
Bedankt!
Van alle kanten, ook elders uit het land, komen felicitaties en bedankjes binnen voor de zeer geslaagde Koninginnedag in Hoogeveen. De reactie van commissaris van de Koningin A.L. ter Beek in een persoonlijke brief aan burgemeester Urlings willen wij hier graag weergeven.

Geachte heer Urlings,

Hare Majesteit de Koningin en de overige aanwezige leden van de Koninklijke familie hebben mij verzocht hun hartelijke dank over te brengen aan al degenen die er toe hebben bijgedragen om de viering van Koninginnedag 2002 in Hoogeveen en Meppel tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken.

De Koningin en de Koninklijke familie gaven met name uiting aan hun bewondering voor het programma dat dankzij de inspanning van velen succesvol tot uitvoering werd gebracht.

Gaarne breng ik deze dank over en ik zou het op prijs stellen indien u ook uw medewerkers hiervan in kennis stelt.

Met vriendelijke groeten,

de commissaris van de Koningin
in de provincie Drenthe
A.L. ter Beek

Onderhoudswerk aan bruggen
Aan de bruggen over de Hoogeveensche Vaart wordt woensdag 15 mei onderhoud verricht. Het gaat om de brug in de Weg om de Oost en de Edisonbrug in Hoogeveen en de Trambrug in Nieuweroord. Het onderhoud gebeurt tussen 18.00 uur en ongeveer 21.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid.
Openbare aanbesteding voor levering brandstof
De gemeenten Hoogeveen en Emmen houden gezamenlijk een Europese openbare aanbesteding voor het leveren van motorbrandstoffen.

Het gaat om euro loodvrije benzine, rode gasolie en autogasolie (diesel). Hoogeveen heeft per jaar ongeveer 240.000 liter brandstof nodig en de gemeente Emmen 530.000 liter.

Hoogeveen en Emmen willen een contract afsluiten voor drie jaar. Dat contract zou 1 juli moeten ingaan. Inschrijvingen moeten op 28 mei (voor 15.00 uur) binnen zijn.
U kunt het bestek schriftelijk aanvragen bij de heer J. Oosting, gemeente Emmen, afdeling Reiniging, Raadhuisplein 1, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen (tel. 0591 - 689100, fax 0591 - 689040). Vermeldt op uw aanvraag 'EG.U.0252582 /JOG'.
Ook is er een inlichtingenbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst wordt 14 mei gehouden bij de afdeling Reiniging aan de Columbusstraat 25 in Emmen en duurt van 14.00 tot 16.00 uur
Burgerzaken vrijdag even open voor kiezerspassen
Woensdag 15 mei zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. U heeft daarvoor een oproepingskaart gekregen. Maar misschien wilt u in een ander stembureau stemmen dan het bureau dat op uw kaart staat. Dat kan.
Als u niet kunt gaan stemmen op het stembureau dat op uw oproepingskaart staat vermeld, kunt u een kiezerspas aanvragen. Met deze pas kunt u op alle stembureaus in Nederland uw stem uitbrengen. U kunt een kiezerspas persoonlijk aanvragen tot uiterlijk vijf dagen vóór de verkiezingen, dus tot en met 10 mei. Maar morgen (Hemelvaartsdag) en vrijdag is het gemeentehuis gesloten. Daarom is Burgerzaken uitsluitend voor het omzetten van oproepingskaarten in kiezerspassen vrijdag 10 mei geopend van 11.00 tot 12.00 uur. Andere loketdiensten worden die dag niet verricht.
Neem uw oproepingskaart mee, want deze wordt door middel van een aantekening op de kaart omgezet in een kiezerspas. Een kiezerspas wordt slechts éénmaal uitgereikt. Raakt u hem kwijt, dan wordt geen nieuwe verstrekt.
Provinciale internetsite voor werk aan de weg
Weg opgebroken? Wat is er aan de hand? Omleiding? Hoe lang gaat dat duren? Staan er nog meer wegwerkzaamheden op stapel en waar? Sinds vorige week vrijdag 26 april kunt u een antwoord op deze vragen krijgen via het internet.

Alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat zijn nu toegankelijk via een gezamenlijke website waarop precies is te zien wanneer en waar wat gebeurt aan de weg in Drenthe. Alles wat u hoeft te doen is www.verkeer.drenthe.nl te bezoeken en door te klikken naar uw woonplaats of andere plaats in Drenthe.

Actueel

Alle wegbeheerders voeren elke week actuele informatie in in de computer over hun wegwerkzaamheden in Drenthe. Ook de wegwerkzaamheden die in de nabije toekomst op stapel staan worden aan het informatiesysteem toegevoegd. Zo kunnen de wegbeheerders van elkaar zien waar hun toekomstige werken zijn en wanneer die zijn gepland. Omleidingsroutes, afsluitingen en de volgorde waarin het werk wordt uitgevoerd kan zo gemakkelijker worden afgestemd en daar heeft de weggebruiker natuurlijk enorm baat bij. Ook kunnen bezoekers van de website nu gemakkelijk zien waar in de nabije toekomst de weg wordt opgebroken. Ze kunnen daar dan tijdig rekening mee houden. Wilt u kennismaken? Surf naar www.verkeer.drenthe.nl. U kunt de site ook bereiken via www.hoogeveen.nl/werkaandeweg. Mededelingen

Bestemmingsplan Noord A1, deelplan "Stationspark"

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 april 2002 inzake de goedkeuring van het bestemmingsplan Noord A1, deelplan "Stationspark" is op 29 mei 2001 beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Raad van State heeft op 17 april 2002 het ingediende beroepschrift volledig ongegrond verklaard. De goedkeuring van dit plan is nu onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen en de afdeling Milieu in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen.

Subsidies ontwikkelingssamenwerking

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in het kader van ontwikkelingssamenwerking subsidies verstrekt aan de volgende instanties: Unicef Hoogeveen, ZOA Vluchtelingenzorg, Dorkas Werkgroep Hoogeveen en Stichting De Humanitaire Koerier. Nadere informatie over subsidievoorwaarden ter ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden is te verkrijgen bij de afdeling Algemeen, Bestuurlijke en Juridische Zaken, telefoonnummer 291 244. Bouwaanvragen:

* Drukkerij van Genne, plaatsen van een verlichte reclamezuil, Industrieweg 43

* Groote de J., bouwen van een erker, De Wulp 58
* Boersma A., uitbreiden van een woning, Bentinckslaan 52
* Hut D., verbouwen van een tuinschuurtje, van Echtenstraat 101
* Hulsegge G.J., plaatsen van een schuifpui, De Maaier 5
* Veen van W., bouwen van een 2onder1 kapwoning met uitbouw/garage, Alver 1 en 3

* Berg van den H.R., bouwen van een serre, Bentinckslaan 10
* Groothuis Projecten, bouwen van 6 vrijstaande woningen en 3 kantoorwoningen, Zuidwoldigerweg - kavels 41 t/m 49
* Heijmans Vastgoed Realisatie B.V., bouwen van 66 woningen, Erflanden - cluster 10 en 11

* Knol. P., bouwen van een bijkeuken, Dahliastraat 8
Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis)

Verleende bouw- en sloopvergunningen

Bouwvergunningen:

* Leininga G.J., bouwen van een woning, Karper 21
* Sloten van K.J., uitbreiden van een woning, Booyenverlaat 6
* Bunt van de G., uitbreiden van een opslagloods, Langedijk 13c
* Gritter J.P., bouwen van een woning, De Bolster 26
* Bouw- en aannemersbedrijf H. Veld v.o.f., bouwen van een woning, Rechtuit 22

* Gemeente Hoogeveen, bouwen van een bergbezinkbassin, Kampiepensweg
* Kalf C.F., bouwen van een woning met garage, Zwembadweg 28
Gewijzigde bouwvergunningen:


* Bouwbedrijf Fieko, verbouwen van een woning (extra dakkapel), Wall Bakestraat 4

* Otten L., uitbreiden van een woning, Fluitenbergseweg 84
Sloopvergunningen:

* Ziekenhuis Bethesda, slopen van een koelcel, Dr. G.H. Amshoffweg 1
* Essent, slopen van een asbesthoudende dakprofielplaat, Toldijk 19a
Tegen deze verleende vergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen Venesluis en West ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:

* H. Koopman, voor het bouwen van een garage/berging bij de woning Zuiderweg 85 te Hoogeveen;

* Vereniging voor Christelijke Scholen, voor het uitbreiden van het schoolgebouw Van Goghlaan 3 te Hoogeveen.
De bouwaanvragen liggen met ingang van 9 mei 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn inspraakreactie omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Kapvergunningen

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:
* J. P. Hooijer, Prins Bernhardstraat 10, Hoogeveen, voor een berk;
* J. ten Cate, Julianalaan 20, Nieuwlande, voor drie populieren;
* A. Anninga, Zuideropgaande 75, Hollandscheveld, voor een eik.
Tegen deze verleende vergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hoogeveen '
Lees ook