Gemeente Hoogeveen

12 februari 2003

* Onderzoek: Vervoer Op Maat verbeterd *

* Raad vergadert *

* Beurzen op Marktterrein *

* Collecten *

* Spreekuren *

* Nieuw activeringscentrum volgende week donderdag open *
* Kaas-Pack naar Buitenvaart *

* Gemeente sluit collectieve ziektekostenverzekering af *
* Hoogeveense Lente ook voor beeldende amateurkunstenaars *
+ Milieubeheer *

+ Ontwerp deelbestemmingsplan De Kroon *
+ Ontwikkelingssamenwerking *

+ Ingekomen bouwaanvragen *

+ Verleende bouwvergunningen *

+ Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

+ Toepassing artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening *
Onderzoek: Vervoer Op Maat verbeterd

De dienstverlening aan gebruikers van Vervoer Op Maat Zuidwqest-Dernthe is de afgelopen jaren verbeterd. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder pashouders van Vervoer Op Maat. De gebruikers beoordelen de dienstverlening gemiddeld op 7,5. Twee jaar geleden was dat nog 6,9.

In oktober 2002 heeft het onderzoeksbureau vBDS in opdracht van de gemeenten Westerveld, De Wolden, Meppel en Hoogeveen een enquête gehouden onder de pashouders van het Vervoer Op Maat Zuidwest-Drenthe. De gemeentebesturen zijn benieuwd of dit vervoer voldoet aan de wensen van de reizigers. In totaal zijn er 1005 vragenlijsten verzonden.

De belangrijkste conclusie van het rapport is, dat op bijna alle fronten een verbetering in de dienstverlening is te zien. De taxi's rijden beter op tijd en de telefonische bereikbaarheid is verbeterd. Reizigers worden minder vaak geconfronteerd met een centrale die telefonisch in gesprek is.

Toch komen er ook punten naar voren die verder verbeterd kunnen worden. Het op tijd vertrekken en aankomen van de taxi's blijft een belangrijk aandachtspunt.

Regels

Uit de enquête blijkt verder dat veel gebruikers niet goed op de hoogte zijn van de regels voor het reizen met het Vervoer Op Maat. Een groot deel van de pashouders weet niet dat de taxi maximaal 20 minuten later mag komen dan het afgesproken tijdstip.

Dat het telefoonnummer 0900-1436 voor het reserveren van een rit onder het lokale tarief valt is bij te weinig reizigers bekend. Ook is veel mensen niet duidelijk dat een klacht over het Vervoer op Maat bij de gemeente moet worden ingediend. Met andere woorden, de communicatie met de gebruikers is voor verbetering vatbaar.

Nieuwsbrief

Een mogelijke oplossing is om pashouders enkele keren per jaar een nieuwsbrief toe te sturen. In deze nieuwsbrief kunnen nieuwe ontwikkelingen bekend worden gemaakt en rege;ls extra onder de aandacht worden gebracht. Hierover worden afspraken met het vervoerbedrijf (Connexxion) gemaakt.

Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u op werkdagen contact opnemen met mevrouw A. Harms van de afdeling Voorzieningen Gehandicapten. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0528-291508.

Raad vergadert

De gemeenteraad van Hoogeveen vergadert donderdag 20 februari in het gemeentehuis in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is begint om 19.30 uur. De agenda vermeldt onder meer:

* Spreekrecht burger.

* Vragenronde.

* Voorstel inzake toewijzing verzoek om planschadevergoeding van de heer H. Kats te Noordscheschut. *

* Voorstel inzake toewijzing verzoek om planschadevergoeding van de heer R. van der Weide en mevrouw R. de Boer te Nieuwlande.*
* Voorstel inzake toewijzing verzoek om planschadevergoeding van de heer K.K. Schonewille en mevrouw R.E. Schonewille-Pater te Nieuwlande.*

* Voorstel inzake benoeming leden welstandscommissie.*
* Voorstel inzake vaststellen Educatieplan 2003.
* Vaststellen Ontwikkelingsvisie Stationsgebied en het daarbij behorende beslisdocument Fase 3 Ontwikkelingsvisie.*
* Voorstel tot een programma-indeling voor de begroting 2004.
* Begrotingswijzigingen van de algemene dienst 2003.
Spreekrecht

Aan het begin van de raadsvergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken.Het mag alleen gaan over punten die op de agenda staan. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar. Op agendapunten met een asterix (*) is geen spreekrecht mogelijk.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk 48 uur voor de vergadering meedelen aan raadsgriffier J.P. Wind, tel 291201.

Beurzen op Marktterrein

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vergunning verleend aan Aero Verkoop BV voor het organiseren van een motorconsumentenbeurs en voorjaarsconsumentenbeurs op het Marktterrein in de periode van maandag 17 februari tot en met maandag 3 maart 2003. Tijdens deze evenementen is het langparkerengedeelte van het Marktterrein niet te gebruiken. Als alternatief kunt u gebruik maken van de (gratis) parkeermogelijkheden op het Mauritsplein.

Collecten

Deze collecteert Amnesty International. Volgende week gaan collecteanten langs de deuren voor de Hersenstichting Nederland/Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid. Spreekuren
De spreekuren van de wethouders M. Leistra en W. van der Zwaag op maandag 17 februari komen te vervallen.
Woensdag 12 t/m vrijdag 14 februari
Prof. Titus Brandsmaschool. De container staat van woensdag 8.00 tot vrijdag 12.00 uur achter de school op het Blankensplein. Donderdag 13 februari
Basisschool De Weidebloem. De containers staan op de parkeerplaats naast de school aan de Schweitzerstraat van 10.00 uur tot 19.30 uur. Zaterdag 15 februari

Basisschool De Sprong in Hoogeveen. U kunt het oud papier brengen naar de containers achter de Zuiderkerk aan de Baarlelaan.

Papieractie Samenwerkende Scholen. Het oud papier kan gebracht worden naar de containers aan de parkeerplaats Prieswijk-Oost van 9.00 tot 11.30 uur.

Nieuw activeringscentrum volgende week donderdag open

Volgende week donderdagmiddag klinkt het officiële startschot voor een unieke vorm van activering van mensen zonder betaald werk. Tijdens een bijeenkomst in het nieuwe Activeringscentrum aan de Weberstraat 7 in Hoogeveen onthult wethouder voor sociale zaken Wietze van der Zwaag de naam en het logo.

Het nieuwe centrum aan de Weberstraat is onderdeel van de sluitende aanpak van de gemeente Hoogeveen voor mensen met een uitkering. Sommige van deze mensen kunnen niet meer direct terecht in een betaalde baan. Daarom is gezocht naar een nieuwe vorm van activering en ontwikkeling. Het Activeringscentrum moet uitgroeien tot een werkplaats voor uiteenlopende activiteiten binnen en buiten de eigen muren. Van bemiddeling voor arbeid en vrijwilligerswerk tot kringloopbedrijf, van een klussenbureau tot een werkplaats waar mensen praktische vaardigheden kunnen oefenen en ontwikkelen.

Omdat de aard van het centrum zo divers is, werken verschillende partijen samen bij de uitvoering: het Alfa College, ALESCON, CVITES, het Drenthe College, SWW Hoogeveen en de Werkprojecten Groep. Ook andere gemeenten en organisaties die actief zijn op het terrein van activering en reïntegratie kunnen in de toekomst gebruik maken van het centrum.

Het nieuwe Activeringscentrum heeft een goed onderkomen gevonden aan de Weberstraat in het voormalige pand van de firma Erdman Schmidt. Hier vindt donderdagmiddag 20 februari vanaf 15.00 uur de openingsbijeenkomst plaats.

* Wethouder Wietze van der Zwaag zal uitleg geven over de doelstellingen van het Activeringscentrum.

* Drs. J.H. Weggemans, directeur van het Centrum voor Arbeid en Beleid in Groningen, houdt een korte lezing over 'Arbeidsactivering in de keten van werk, welzijn en zorg'.
* De betrokken organisaties tekenen een samenwerkingsovereenkomst.
* Tot slot onthult de wethouder met steun van Theatergroep Swizzle de naam en het logo van het Activeringscentrum.

Kaas-Pack naar Buitenvaart

Buitenvaart krijgt er weer een interessant nieuw bedrijf bij. Het kaasverwerkende bedrijf Kaas-Pack Holland BV, nu nog gevestigd op bedrijventerrein De Wieken, heeft na diverse verkenningen in de regio gekozen voor het nieuwe bedrijventerrein aan de zuidkant van Hoogeveen.
Kaas-Pack heeft zijn oog laten vallen op een kavel in de zuidoosthoek van Buitenvaart. De kavel is circa 8000 m2 groot. Kaas-Pack wil hier een nieuwe hal bouwen van circa 4000 tot 4500 m2. Hier kunnen in de toekomst zo'n 40 mensen hun brood verdienen. Het gaat om een totale investering van ongeveer vijf miljoen euro.

Kaas-Pack is gespecialiseerd in de industriële verwerking van kaas: raspen, snijden en verpakken. Negentig procent van de geproduceerde kaasproducten is bestemd voor de export. Veel kaas gaat naar Duitsland en de Scandinavische landen, maar ook in Oostenrijk, Spanje, Engeland en Ierland heeft Kaas-Pack afnemers in groothandel en industrie.

De Wieken

Kaas-Pack is op dit moment nog gevestigd op het Hoogeveense bedrijventerrein De Wieken, aan de Siemensstraat. Er werken nu zo'n twintig mensen.

Na diverse oriëntaties elders in de regio heeft Kaas-Pack besloten om in Hoogeveen te blijven. Het nieuwe bedrijventerrein Buitenvaart ligt langs de A37, een belangrijke route richting Duitsland en Skandinavië.

Gemeente sluit collectieve ziektekostenverzekering af

De gemeente Hoogeveen heeft per 1 mei 2003 een nieuwe collectieve ziektekostenverzekering met Groene Land Achmea afgesloten. Indien u een uitkering van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangt hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf bericht. Dit is ook het geval als u geen uitkering ontvangt, maar wel deelnemer bent van de vorige collectieve verzekering.

Indien u echter geen deelnemer bent krijgt u de mogelijkheid alsnog deel te nemen. U kunt meedoen als uw inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Onder inkomen wordt ook de voorlopige teruggaaf 2003 van de Belastingdienst verstaan. Ook als u deze niet ontvangt, maar er wel aanspraak op kunt maken wordt hiermee rekening gehouden. De inkomensgrenzen per maand zijn:
* EUR 832,41 voor een alleenstaande

* EUR 1.070,25 voor alleenstaande ouders

* EUR 1.189,17 voor echtparen of samenwonenden.
Tevens mag uw vermogen op de aanvraagdatum niet hoger zijn dan EUR 4.975,-- (voor alleenstaanden) of EUR 9.950,-- (voor alleenstaande ouders of echtparen of samenwonenden).

Wat ontvangt u daarvoor

U krijgt een korting van 15% op de premie van het Tand Totaal Pakket en de Aanvullende verzekering. Indien u een volledige gebitsprothese heeft, bent u niet verplicht het Tand Totaal Pakket te accepteren. Vervolgens heeft u recht op de volgende vergoedingen:
* Brillen (tot een bepaald bedrag)

* Dieetkosten

* Eigen bijdrage Kraamzorg

* Kortdurende Psychologische Zorg

* Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar

* Orthopedisch schoeisel

* Ziekenvervoer

* Hoortoestellen

* Aanvullende tandartskostenverzekering (Vanuit het TTP wordt de eigen bijdrage van 25% vergoed,) De eigen bijdrage voor Thuiszorg

Uiteraard kunnen in bepaalde gevallen grenzen worden gesteld aan de hoogte voor de vergoedingen.

Voor 1 maart

Als u deel wilt nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering dient u voor 1 maart 2003 een aanvraag in te dienen bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Hoogeveen. Een aanvraagformulier kunt u afhalen tijdens de openingsuren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.15 uur en op woensdag van 8.15 uur tot 17.00 uur.

U kunt ook telefonisch informatie inwinnen via nummer 0528-291485.

Hoogeveense Lente ook voor beeldende amateurkunstenaars

Vorig jaar deden meer dan 100 mensen me aan de expositie van de Hoogeveense Lente. Ook dit jaar kan weer worden ingeschreven voor dit onderdeel van het culturele evenement voor amateurkunst. Hou je van tekenen, schilderen, boetseren of maak je iets moois van textiel en wil je je werk aan veel mensen laten zien, dan is nu je kans.

Het werk van deelnemers aan de expositie wordt van eind mei tot eind juni tentoongesteld in diverse locaties in Hoogeveen. Inschrijven kan tot 10 maart. Een inschrijfformulier is te krijgen theater-congrescentrum De Tamboer, museum de 5000 Morgen, cultureel activiteitencentrum Het Podium, activiteitencentrum De Venne en de gemeente Hoogeveen. Er kunnen maximaal twee werkstukken per persoon worden ingezonden.
Finale
Ook biedt de Hoogeveense Lente een podium aan muzikale en theatrale talenten uit Hoogeveen en omgeving. De finale is op het grote podium deelnemende volwassenen). Deelnemers kunnen zich aanmelden voor voorrondes in de volgende categorieën:
selectie voor de uitvoering in De Tamboer op 31 mei 2003. Meer informatie over deelname aan de Hoogeveense Lente is te krijgen bij Femmy Benjamins en Giel Pastoor (0528 - 280180) en voor de exposities bij Cornélie van der Eijk (0528 - 280180). Sinds 6 februari 2003 kunt u zich hiervoor inschrijven bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis aan het Raadhuisplein. Hier zijn ook de tekening, bestemmingsplanvoorschriften en de inschrijf- en verkoopvoorwaarden te verkrijgen. De kavels zijn bestemd voor particuliere woningbouw. De verkoopprijs per vierkante meter is EUR 136,00 (exclusief 19% BTW)
Inschrijving mogelijk tot en met vrijdag 7 maart 2003. De kosten hiervoor zijn EUR 225,00. Aan iedere inschrijver wordt door de gemeente een inschrijfnummer verstrekt. Partners mogen zich niet worden gedaan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Ole van de afdeling woensdagochtend en vrijdagochtend.
Milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3:44, tweede lid, onder a juncto artikel 3:19, tweede lid, onder b van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij op 21 januari 2003 nadere eisen hebben gesteld op grond van het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer bij de volgende inrichtingen:

* Speedy Clean, De Nije Nering 22 te Hoogeveen;
* Wasserij Helder, Grote Beer 5 te Hoogeveen;
* Wasserij Helder, Raadhuisstraat 9-11 te Hoogeveen.
De nadere eisen hebben betrekking op een nadere interpretatie van het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer naar aanleiding van een incident in een chemische wasserij in Papendrecht.

Tevens maken Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3:44, tweede lid, onder a juncto artikel 3:19, tweede lid, onder b van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij op 21 januari 2003 nadere eisen hebben gesteld op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer bij

* Danscentrum Koning-Moltzer, Dekkerpassage 140-148 te Hoogeveen.
Deze nadere eisen hebben betrekking op het installeren van een geluidsbegrenzer in de danszaal.

De vermelde besluiten zijn ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpen niet gewijzigd.

De besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 13 februari 2003 tot en met 27 maart 2003 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-Inspectie en -Vergunningen, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Op grond van het bepaalde in de artikel 20.1, eerste lid, 20.10 en 20.11 van de Wet Milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 27 maart 2003 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. Degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
b. De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit. c. Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. d. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan.

Het beroepschrift en het eventueel in te dienen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Ontwerp deelbestemmingsplan De Kroon

In het gebied De Kroon hebben Burgemeester en Wethouders een bestemmingsplan voorbereid om het bouwen van woningen en herinrichting en verbetering van de woonomgeving mogelijk te maken. Het plangebied wordt begrensd door de Atlaslaan, de Zenithlaan en een noordelijke en oostelijke uitloper van het Sterrenpark. Het voorontwerp voor het bestemmingsplan heeft ten behoeve van inspraak van 18 april 2002 tot en met 15 mei 2002 ter inzage gelegen, hierop zijn geen reacties binnengekomen.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 13 februari 2003 gedurende 4 weken ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Op verzoek kan het ontwerp-bestemmingsplan gedurende deze termijn ook op dinsdagen buiten de reguliere openingstijden worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer) aan het Raadhuisplein 1. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon: 0528-291702.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze omtrent dit ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk bij de gemeenteraad indienen. Het adres is Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen.

Ontwikkelingssamenwerking

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in het kader van ontwikkelings-samenwerking subsidies verstrekt aan Stichting De Humanitaire Koerier, Thuisfrontcomité Vrouwengroep Ghana, Openbare Bibliotheek Hoogeveen en aan de heer J. Fidom namens Rotary Hoogeveen/Middenveld ter ondersteuning van projecten in en voor ontwikkelingslanden. Voor nadere informatie over subsidiemogelijkheden in het kader van ontwikkelingssamenwerking kunt u contact opnemen met de afdeling Algemeen, Bestuurlijke en Juridische Zaken, telefoon 291 244.

Ingekomen bouwaanvragen

Bouwaanvragen voor licht vergunningplichtige bouwwerken
* Beelen O.M.G., plaatsen van een dakkapel op de woning, De Kaag 12
* Bremer J., plaatsen van een antennemast, Wethouder Robaardstraat 37

* Çümen M., plaatsen van een dakkapel op de woning, Haverkamp 4
* Nazir T., gedeeltelijk vergroten van een keuken, Roerdomplaan 184
Bouwaanvragen voor regulier vergunningplichtige bouwwerken
* Hindriksen A.C., plaatsen van een liftunit, Van Limburg Stirumstraat 33

* Vis B.C., vergroten van een woning, Watermunt 12
* Koop Tjuchem B.V., tijdelijk plaatsen van twee containers en een bouwkeet, Stationsplein (NS-station)

Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24

Verleende bouwvergunningen
Bouwvergunningen

* Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs, uitbreiden van onderwijsgebouw 't Kofschip, Booyenverlaat 11
* Woningcorporatie 'De Woonplaats', wijzigen entree van een woongebouw, Dekkerpassage 6 t/m 138

* Takko Modemarkt GmbH&Co.KG, verbouwen van de winkelruimte, Hoofdstraat 244

* Woonconcept Projektontwikkeling B.V., bouwen van 23 woningen (8 dubelle en 7 geschakeld), Hendrik Radijsstraat 2 t/m 30 en Beckerstraat 3 t/m 17

* Gooren Lichtreclame B.V., plaatsen van een dubbelzijdige onverlichte zuil en naampaneel, Industrieweg 7
* Smit R., bouwen van een garage, De Kogge 14
* Roorda O., uitbreiden van een woning, Tapuitlaan 46
* Veldman H.H., bouwen van een woonhuis en schuur, Oostering, Pesse Bouwvergunning van rechtswege

* Benjamins K., bouwen van een bedrijfshal, Lindberghstraat 16 Tegen de verleende vergunningen kunt u binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.
Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen Krakeel en Fluitenberg ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:

* C. Pijpstra, voor het plaatsen van een blokhut met aanbouw bij de woning Regulus 50 te Hoogeveen;

* A. Grit, voor het bouwen van een garage bij de woning Driehoekskamp 3 te Fluitenberg.
De bouwaanvragen liggen met ingang van 13 februari 2003 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken. bestemmingsplannen Bentinckspark, Schoonhoven, Erflanden 2^e uitwerking en Noord B vrijstelling te verlenen aan:
* R.H.C. Mol, voor het bouwen van een woning met garage op het perceel De Vos van Steenwijklaan 86/1 te Hoogeveen;
* H. Bakker, voor het bouwen van een stalling tegenover 2^e Zandwijk 6 en 6a te Hollandscheveld;

* Bouwfonds Woningbouw B.V., voor het bouwen van vijf woningen aan de Koblei 1 t/m 9 (oneven) te Hoogeveen;

* W. Koster, voor het bouwen van een bedrijfshal en woning op het perceel Stephensonstraat 100 te Hoogeveen.
De bouwplannen liggen met ingang van 13 februari 2003 gedurende vier Toepassing artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Op 12 september 2001 hebben Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen vrijstelling verleend aan Arriva, voor het tijdelijk plaatsen van kantoorunits op het perceel Crerarstraat 2 met een instandhoudingstermijn tot 1 juli 2002.
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening deze instand-houdingstermijn te verlengen tot 1 januari 2004. Het bouwplan ligt met ingang van 13 februari 2003 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling van het van toepassing zijnde bestemmingsplan, ten behoeve van de uitvoering van dit bouwplan.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hoogeveen '
Lees ook