Gemeente Oostzaan


De gemeenterubriek in Regioblad Kompas
- 23 juli 2001

- 16 juli 2001

- 9 juli 2001

- 18 juni 2001

- 11 juni 2001


23 juli 2001

Onderhoud wegen en straten De sector grondgebiedzaken is begonnen met het opknappen van de trottoirs aan het Zuideinde. Een groot deel van deze trottoirs zullen dit jaar worden opgeknapt. In de tweede helft van dit jaar zullen delen van de Wakerstraat, Slaperstraat en Dromerstraat worden herstraat. Voor inlichtingen: sector grondgebiedzaken telefoon 684 7735.

Gemeenteambtenaren winnen tennistoernooien De gemeentemedewerkers Erik van der Spek en Mark Klarenbeek hebben beiden op zondag 15 juli een tennistoernooi gewonnen. Van der Spek won in zijn D2-klasse het Landsmeers Open toernooi van de plaatselijke tennisvereninging Heb Durf. Hij versloeg het talent Robbert Wals met 6-2 7-6. In Hoorn werd het Boekweit-toernooi in de D1-klasse gewonnen door Mark Klarenbeek. Hij versloeg zijn tegenstanders in de kwart- en halve finale alsmede in de eindstrijd met overtuigende cijfers: 6-0 6-0. Zelfs in hun vrije tijd doen ze nog aan Oostzaan-promotie!

Oostzaan in Naarden
Mocht het met het weer tijdens de vakantie aanmodderen zijn, dan loont het wellicht de moeite om de tentoonstelling met werken van Jacob Cornelisz. van Oostsanen in de Grote Kerk in Naarden eens te gaan bekijken. De kerk is elke dag open van 13.00 tot 16.00 uur. In oktober vorig jaar hing deze expositie al in onze eigen Grote Kerk in Oostzaan, maar daarna is aan een uitgebreide tournee begonnen. Na Amsterdam is tot 12 augustus Naarden aan de beurt, waarna Mijdrecht en Uden volgen. Waarschijnlijk zijn daarna Groningen en Zuid-Afrika nog aan de beurt.
Jacob Cornelisz. van Oostsanen leefde rond 1500 en schilderde religieuze en wereldse taferelen in een laatgotische stijl. Daarnaast maakte hij ook altaarstukken en ontwierp hij glasvensters, tapijten en houtsneden voor illustraties van boeken. Van laatgotisch veranderde zijn stijl in renaissance, waarbij hij beïnvloed werd door zijn leerling Jan van Scorel, die naar Italië (het land van de Renaissance) was geweest. Samen met Lucas van Leyden heeft Van Oostsanen co-producties van houtsneden gemaakt. Tijdens de Beeldenstorm (1566) werd ook veel van zijn werk vernietigd. De Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen doet actief onderzoek naar zijn werk. Met behulp van Oostzaners worden vaak tijdens vakanties in buitenlandse musea werken van onze oud-inwoner gevonden. Mocht u tips hebben of informatie over plaatsen waar u kunst van Oostsanen heeft gezien dan kunt u contact opnemen met Egbert en Barbara van Wijk. Zij zijn bereikbaar via 075 - 684 4957 of per e-mail ervw@dds.nl "Allerheiligentriptiek", 1523 - Staatliche Museen, Kassel - Het facsimile van dit triptiek hangt in de Grote of St. Catharinakerk in Oostzaan.
(foto: ©stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen)

Lucht Oostzaan blijft knelpunt in Noord-Holland De provincie Noord-Holland brengt regelmatig het milieu in kaart. Hoewel de economie blijft doorgroeien neemt gelukkig de luchtkwaliteit in het zuiden van onze provincie toe. De afgelopen tien jaar is de uitstoot van veel stoffen gelijk gebleven of zelfs verbeterd, maar dat geldt niet wat betreft de toename van het broeikasgas CO2. In gebieden rond snelwegen, waar Oostzaan helaas een onderdeel van uitmaakt, is er sprake van een te grote uitstoot van schadelijke stoffen. Vooral door stikstofdioxide is volgens de provincie Noord-Holland de luchtkwaliteit rond de A10 ronduit slecht. De grenswaarde van geluidsbelasting in rustgebieden als Het Twiske en Waterland wordt door de uitvliegroute van Schiphol regelmatig overschreden. Ondanks de groei van onze nationale luchthaven is het aantal geluidsbelaste woningen afgenomen. (uit: N-H, "Milieu Noord-Holland in kaart gebracht", nummer 4, 5e jaargang, 2001)

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat:
1. de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen;
- op 9 juli 2001 voor het plaatsen van een schuur aan Noordeinde 12,
- op 11 juli 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Rietschoot 112,

- op 12 juli 2001 voor het uitbreiden van een woning aan De Hoper 21.
2. op 17 juli 2001 bouwvergunning is verleend voor:
- het uitbreiden van een bedrijfsgebouw (Loods en Kantoor) aan Ambacht 20,

- het plaatsen van een dakkapel aan Bron 23,
- het plaatsen van een dakkapel aan Hooispaad 25,
- het plaatsen van een dakkapel aan Hooiizer 47,
- het uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel aan Noordeinde 6.

3. dat op 17 juli 2001 bouwtoestemming is verleend voor:
- het plaatsen van een dakkapel aan Kerkstraat 67. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen de onder punt 2 en 3 vermelde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning / bouwtoestemming aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Geboren:
Luuk
z.v. F.A. van Leeuwen en S. Waijboer Overleden:
Hendrik Vleeshakker (78 jr) e.v. G. Prins
Ondertrouw:
P. Kluft en J.T.M. Klitsie16 juli 2001

Kapvergunning
Op 2 juli jl. is vergunning verleend voor het kappen van 1 es op de Klaverweide 29.
Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Gehuwd:
J.E. Knoef en IJ. de Boer Ondertrouwd:
H. van Oostenbrugge en A.C. Simons

9 juli 2001

Subsidie voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen In Nederland is het drinkwater van zeer goede kwaliteit en dat moet zo blijven. Daarom is het de bedoeling om alle loden waterleidingen te vervangen vóór 2005. De waterleidingbedrijven en het Ministerie van VROM zullen hieraan hun steentje bijdragen. U kunt namelijk subsidie krijgen als u uw loden waterleidingen gaat vervangen. Er geldt namelijk een waarschuwing tegen het gebruik van water uit loden waterleidingen voor het aanmaken van (fles)voeding voor zuigelingen tot een jaar. Voor oudere kinderen en volwassenen levert lood in drinkwater geen risico's op. Voor verdere informatie over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met de sector Grondgebiedzaken (tel. 6847733) of het Ministerie van VROM (tel. 070-3395107) of via internet www.minvrom.nl/lodenleidingen.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat:
1. de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
- op 25 juni 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Noordeinde 6,
- op 27 juni 2001 voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw aan Ambacht 20,

- op 3 juli 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op de woning Bron 23 (voorzijde),

- op 3 juli 2001 voor het plaatsen van een drietal lokalen bij OBS De Kweekvijver, Paling 2;

2. de volgende melding bouwvoornemen is ontvangen:
- op 26 juni 2001 voor het plaatsen van een berging aan Kerkstraat 67;
3. op 3 juli 2001 bouwvergunning is verleend voor:
- het uitbreiden van een woning (achterzijde) aan De Hoper75,
- het uitbreiden van een berging (tuinzijde) en uitbreiden van een woning (tussen berging en woning) aan Dr. Keijzerhof 4,
- het uitbreiden en vernieuwen van een woning aan Rietschoot 20,
- het uitbreiden van een woning aan Zuideinde 147,
- het oprichten van een bedrijfsgebouw aan Ambacht 5,
- het oprichten van een berging en een carport aan Zuideinde 22,
- het vernieuwen van een berging aan Kerkbuurt 72. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen de onder punt 3 vermelde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning / bouwtoestemming aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777.

Vrijstellingprocedures
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van het bepaalde in artikel 19 lid 3 / 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor: a. een uitbreiding van een woning aan Dr. R. van de Loeffstraat 12, b. een drietal lokalen bij OBS De Kweekvijver, Paling 2. De bouwplannen liggen met ingang van dinsdag 10 juli 2001 gedurende vier weken, derhalve tot en met 7 augustus 2001, ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 12.00 uur en overigens na telefonische afspraak (075- 6847777). Gedurende de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de gelegenheid om zijn of haar zienswijze met betrekking tot het voornemen om vrijstelling te verlenen schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken (postbus 15, 1510 AA Oostzaan).

Burgerlijke stand
Overleden:
Johan Diederich Strangmann, e.v. J. Smit, 82 jr Gehuwd:
Y. Sengul en A.J. Schouten Ondertrouwd:
C.N. van Etten en I.B. de Boer18 juni 2001

Oostzaan Digitaal
'Oostzaan Digitaal' is één van de gemeentelijke pagina's op de website van de gemeente Oostzaan (www.oostzaan.nl). Het is de bedoeling dat op die pagina alle non-profit organisaties en verenigingen van Oostzaan die een eigen website hebben, kosteloos een link naar hun website kunnen laten plaatsen, tenminste als ze daarvoor belangstelling hebben.
Dit geldt dus niet voor de sites van particulieren en bedrijven, maar alleen voor de sites van Oostzaanse verenigingen en instellingen. Uiteraard is de gemeente niet verantwoordelijk voor de inhoud van de desbetreffende sites en behouden we ons het recht voor om links niet te plaatsen of deze zonder waarschuwing te verwijderen. Belangstellenden kunnen zich per e-mail opgeven bij R.J. Boes (r.boes@oostzaan.nl)

Raadscommissies
Op 18, 19 en 21 juni vergaderen respectievelijk de raadscommissies A, B en C.
Deze openbare vergaderingen vinden plaats in de voormalige Kerkbuurtschool, aanvang telkens 19.30 uur. Agenda A

1. Voortgang OOP
2. Rekening 2000
3. Voorjaarsnota Agenda B

1. Presentatie CoCo
2. WOV

3. Antennebeleid mobiele telefoons
4. Invalidenparkeerplaats Wakerstraat 67
5. Invalidenparkeerplaats Burg. Teerstraat 8
6. Nota Windenergie
7. Meerjarenplan Openbare Bibliotheek Oostzaan Agenda C

1. Project De Korenaar
2. Verordening WVG 2001
Kapvergunning
Op 11 juni jl. is vergunning verleend voor het kappen van 1 kastanjeboom op het perceel Kerkstraat 39. Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Startnotitie
Tot en met 30 juni a.s. ligt ter inzage:
· De startnotitie milieu-effect rapportage strategienota voor het streekplan Noord-Holland-zuid. Op 8 mei 2001 hebben Gedeputeerde Staten de Startnotitie milieu-effect rapportage vastgesteld voor de Startnotitie voor het streekplan Noord-Holland-zuid. In de strategienota worden vijf ontwikkelingsinrichtingen aangegeven. Voor elk daarvan worden in (M)ER de (milieu)effecten onderzocht, om dilemma's in de regio op te sporen, zichtbaar te maken en een keuze te kunnen maken voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Holland-zuid. De startnotitie ligt ter inzage bij de receptie op het gemeentehuis. Tevens kunt u terecht op de internetpagina: www.streekplanNHZ.nl. Tot 2 juli a.s. kunt u schriftelijk reageren op de startnotitie. Uw reactie kunt u sturen naar: het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, postbus 23, 2000 MD Haarlem.

Rectificatie bouwvergunning Ten onrechte is in het Kompas van 11 juni 2001 vermeld dat er een bouwvergunning is verleend voor het oprichten van een tijdelijk schoolgebouw aan de Irisstraat 15.

Openbare bekendmaking
Bekendgemaakt wordt dat:
1. de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen;
- op 06 juni 2001 voor het plaatsen van een dakkapel aan Claes Compaeneiland 16,

- op 07 juni 2001 voor het oprichten van een berging aan Kerkbuurt 72,
- op 07 juni 2001 voor het uitbreiden van woningen aan De Glazenmakerstraat 3, 5, 11, 21, 23, 25, 27 en 29;
- op 08 juni 2001 voor het uitbreiden van een woning aan De Glazenmakerstraat 7,

- op 08 juni 2001 voor het plaatsen van een dakkapel aan Hooiijzer 47,
- op 11 juni 2001 voor het oprichten van een schuur/berging aan Zuideinde 22,
De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.

Burgerlijke stand
Ondertrouwd:
H.F. Braaksma en S. Rauschenbach11 juni 2001

Asfalteringswerkzaamheden Weerpad en onderhoud Wateringbrug Op maandag 18 juni zal gemeente Zaanstad beginnen met het asfalteren van het Weerpad in Zaandam. Hierdoor is er geen autoverkeer mogelijk tussen Zaandam en Oostzaan via de Kerkstraat. De afsluiting duurt van maandagochtend 18 juni 07.00 uur tot woensdagochtend 20 juni 06.00 uur.

Tegelijkertijd zal gemeente Oostzaan op maandag 18 juni onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de Wateringbrug, deze brug verbindt de Kerkstraat met het Weerpad in Zaandam. Hiervoor moet het brugdek worden opgehaald. Hierdoor zal op maandagavond 18 juni van 17.00 - 24.00 uur, naast autoverkeer, ook geen fiets- en voetgangersverkeer mogelijk zijn van en naar Zaandam via de Kerkstraat.
Door omstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of korter duren dan aangegeven.

Oostzaan Digitaal
'Oostzaan Digitaal' is één van de gemeentelijke pagina's op de website van de gemeente Oostzaan (www.oostzaan.nl). Het is de bedoeling dat op die pagina alle non-profit organisaties en verenigingen van Oostzaan die een eigen website hebben, kosteloos een link naar hun website kunnen laten plaatsen, tenminste als ze daarvoor belangstelling hebben.
Dit geldt dus niet voor de sites van particulieren en bedrijven, maar alleen voor de sites van Oostzaanse verenigingen en instellingen. Uiteraard is de gemeente niet verantwoordelijk voor de inhoud van de desbetreffende sites en behouden we ons het recht voor om links niet te plaatsen of deze zonder waarschuwing te verwijderen. Belangstellenden kunnen zich per e-mail opgeven bij R.J. Boes (r.boes@oostzaan.nl)

Openbare bekendmaking
Bekendgemaakt wordt dat:
1. de volgende aanvraag om bouwvergunning is ontvangen;
- op 28 mei 2001 voor het plaatsen van en dakkapel aan Kerkstraat 14,
- op 29 mei 2001 voor het uitbreiden van een woning aan De Hoper 70,
- op 29 mei 2001 voor het uitbreiden van een woning aan De Hoper 72,
- op 6 juni 2001 voor het oprichten van een opslag/overslag-hal aan Ambacht 5,

- op 6 juni 2001 voor het uitbreiden een berging aan Jollenmakersweg 34.

2. dat op 29 mei 2001 bouwvergunning is verleend voor:
- het uitbreiden van een woning aan Dr. Scharffstraat 33. dat op 7 juni 2001 bouwvergunning is verleend voor:
- het oprichten van een tijdelijk schoolgebouw aan Irisstraat 15,
- het uitbreiden van een woning (achterzijde) aan Draaikolk 10,
- het uitbreiden van een woning (achterzijde) en het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Draaikolk 12,
- het uitbreiden van een woning (achterzijde) aan Draaikolk 14,
- het uitbreiden van een woning (achterzijde aan Claes Compaeneiland
8,
De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.
Tegen de onder punt 2 vermelde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning / bouwtoestemming aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777.

Burgerlijke stand
Geboren:
Willemijn Pernella, dv G.J.A.G. van den Hout en J.A. Faas Overleden:
Elisabeth Geertruida Cammelot, wv J. Kraan, 72 jr Aart van Wageningen, ev E.M.N. Nolta, 74 jr Gehuwd:
P. Zuidam en M. Gans
E. Wildschut en B. Stoel M.G. Wijnmalen en C.J.M. de Boer B. de Roos Nieuwkamp en B.M. Fröberg Ondertrouwd:
Y. Sengül en A.J. Schouten

Terug naar boven

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan '
Lees ook