Gemeente Oostzaan


- 8 oktober 2001
---

8 oktober 2001

Vergadering Werkvoorziening Op woensdag 10 oktober vergadert het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Dit vindt om 16.30 uur plaats in de vergaderruimte van Baanstede, Einsteinstraat 103 in Purmerend.

Verbetering afvalscheiding
In 1993 was Oostzaan één van de eerste gemeenten in Nederland die het systeem van een gedifferentieerd tarief (DIFTAR) voor het huishoudelijk afval toepaste. Indertijd is voor dit Huisvuil Systeem Oostzaan gekozen omdat de lasten eerlijker en rechtvaardiger verdeeld worden. Tenslotte betaalt de vervuiler. Daarnaast leidt het scheiden van huishoudelijk afval tot een beperking van de afvalberg.

GFT-afval
In Oostzaan wordt jaarlijks gemiddeld per inwoner 42 kg GFT ingezameld. In vergelijking met andere kleine gemeenten is dat 90 kg minder dan gemiddeld. Eerder dit jaar hebben we de samenstelling van restvuil bekeken. Wat bleek? Maar liefst 36% daarvan bestaat uit GFT. Dit wordt verbrand, terwijl GFT nuttig hergebruikt zou kunnen worden door het te composteren. Nu zou dat kunnen zijn omdat er in Oostzaan veel gecomposteerd wordt. Maar dat is helaas nog te weinig het geval. Die verbranding is dus pure verspilling.

Onderzoek
Als groene gemeente wil Oostzaan graag dat iedereen actief aan het scheiden van huisafval meedoet. Vandaar dat we benieuwd zijn waarom afval door de ene burger wel en de ander niet gescheiden wordt aangeboden. Bij ongeveer 360 woningen zijn formulieren verspreid. We vragen de bewoners het anoniem in te vullen en terug te sturen naar de gemeente. Ook bezoekers van het gemeentehuis worden tot 19 oktober gevraagd aan het onderzoek mee te werken. Met de resultaten, die we half november zullen publiceren, willen we nieuwe ideeën ontwikkelen om de scheiding van het GFT-afval te verbeteren.

Informatie
Wilt u meer informatie over het Huisvuil Systeem Oostzaan, of over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met dhr. H. Boven, 075 - 684 7777. U kunt ook veel informatie terugvinden in de Gemeentegids 2001/2002.

Succesvolle Ouderendag Donderdag 4 oktober werd in Oostzaan de Dag van de Ouderen gevierd. En hoe! Voor het eerst liet de gemeente Oostzaan de organisatie aan de senioren zelf over en dat bleek een schot in de roos. Muziek, vermaak, educatie, cultuur en de daarbij nodige versnaperingen om de dag door te komen maakten er een prachtig feest van. Mooi detail is dat dit het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger is en deze senioren lieten zien dat leeftijd niets uitmaakt om een geweldig evenement te organiseren. Hulde!

Raadscommissies
Op respectievelijk 15, 16 en 17 oktober vergaderen de commissies A, B en C. Let op dit keer vergadert commissie C niet op donderdag, maar op woensdagavond. Deze openbare bijeenkomsten vinden plaats in De Lishof en beginnen om 19.30 uur. Agenda A

1. Voortgang OOP
2. Wet bescherming persoonsgegevens
3. Najaarsnota

4. Behandeling (technische vragen) begroting 2002 Agenda B

1. Joost (jeugdbeleid)
2. Concept - Welstandsnota Oostzaan
3. Bouwplan kinderopvang Anemoonstraat (ter informatie)
4. Jaarverslag 2000 Wet milieubeheer
5. Behandeling (technische vragen) begroting 2002 Agenda C

1. Presentatie ontwikkelingen recreatieschap 't Twiske (mondeling)
2. Wijziging gemeenschappelijke regeling 't Twiske (wordt nagezonden)
3. Joost (jeugdbeleid)
4. Behandeling (technische vragen) begroting 2002
Inzage raadsvoorstellen Centrumplan In verband met de ontwikkeling van de plannen omtrent het centrum van Oostzaan worden binnenkort een aantal belangrijke beslissingen genomen door de gemeenteraad. De voorstellen voor dit Centrumplan zijn bij het gemeentehuis in te zien. Op 30 oktober vindt om 19.30 uur in De Lishof (Lisweg 253) een extra commissie B vergadering plaats. Tijdens deze avond zullen de voorstellen van dit plan behandeld worden.

Gehandicaptenparkeerkaart In alle informatieverstrekking over de veranderingen rond de gehandicaptenparkeerkaart van de afgelopen weken is de prijs weggevallen. De gemeentelijke kosten, de leges, bedragen Hfl.28,70 (13,00) per kaart.

Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisadministratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde vrij derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de basisadministratie te verstrekken (hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar). Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.

Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuisgestuurd.

Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente. Over u rechten en verplichtingen in het kader van de basisadministratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij de afdeling burgerzaken van uw gemeente.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 10 september 2001 de volgende aanvraag voor een bouwvergunning is ontvangen voor het plaatsen van een zwembad aan De Heul 15. Tevens wordt bekend gemaakt dat op 25 september 2001 bouwvergunningen zijn verleend voor het uitbreiden van 9 woningen aan De Glazenmakerstraat nummers 3 t/m 7, 11 en 21 t/m 29. Op 2 oktober 2001 is er een bouwvergunning verleend voor het gedeeltelijk vernieuwen van een bedrijfsgebouw aan Dr. Boomstraat 21a. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen de bouwvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een schorsingsverzoek zijn griffiekosten verbonden.

Kapvergunning
Op 1 oktober is vergunning verleend voor het kappen van 1 eik en 1 esdoorn op de percelen Noordeinde 81 en 83. Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Overleden:
Cornelia Louisa Huizinga (91 jr) w.v.. H.M. de Buijzer

Simon de Lange (84 jr)
e.v. M. Wals

Ondertrouw:
M. Schurer en M. de Dijcker

Schoollokalen geplaatst

Schouwmeester controleren sloten van Oostzaan
De schouwmeester van Waterschap De Waterlanden gaat van 15 t/m 19 en diepte. Iedereen die een onderhoudsplicht heeft voor zijn of haar sloot moet deze voor 15 oktober hebben geschoond van waterplanten en vuil. Eigenaren van bruggen en dammen moeten zelf de sloot rond hun

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan '
Lees ook