Gemeente Oostzaan


- 10 september 200110 september 2001

Ongeluk bij Pluimveeslachterij Afgelopen maandag werd de gemeente Oostzaan opgeschrikt door een ongeval bij Pluimveeslachterij Rep + Roozendaal. Informatie van de onheilsplek kwam mondjesmaat beschikbaar, maar werd wel direct doorgespeeld aan verontruste burgers en de media. Ook een geluidswagen van de brandweer reed rond in het gebied waar de wind de giftige damp eventueel heen zou kunnen blazen. Als gevolg van het ongeluk met een chemicaliën tank raakten vier personen door ademhalingsproblemen onwel. Deze slachtoffers waren twee medewerkers van de vrijwillige brandweer Oostzaan, een brandweerman van één van de assisterende regionale korpsen en een medewerker van een installatiebedrijf. Zij konden na controle in het ziekenhuis allemaal weer terug naar huis. Voor bewoners is de volksgezondheid door het ongeluk niet in gevaar geweest. Er zijn regelmatig controles verricht en daarbij werd slecht een geringe verhoging van giftige dampen gemeten. Bij de afwikkeling van het ongeval werd de vrijwillige brandweer gesteund door de korpsen uit Zaanstad, Waterland, Assendelft, Koog aan de Zaan, en Wormerland. Door de onzekere situatie in het begin werden uit voorzorg de bewoners van 36 omliggende huizen geëvacueerd Opvangmogelijkheid werd door de gemeente geregeld in de sporthal. In de loop van de middag mochten zij weer terug naar huis.

Burgemeester A. Moens wil graag alle medewerkers van de hulpdiensten en bewoners van Oostzaan namens het college van b&w bedanken voor hun inzet en begrip, en de vier slachtoffers het beste wensen met hun gezondheid.

Compliment voor vrijwilligers 2001 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar van Vrijwilligers. Na diverse activiteiten in het land vindt er op 15 december onder de titel "Compliment!" een groot evenement plaats. 30.000 Vrijwilligers uit het hele land worden in de Gelredome in Arnhem verwacht om met elkaar feest te vieren. Er worden daar ook een aantal vrijwilligers uitgebreid in het zonnetje gezet. De gemeente Oostzaan is heel blij met haar vrijwilligers. Zij zetten zich uiteindelijk belangeloos op verschillende manieren in voor de Oostzaanse gemeenschap. Om haar dankbaarheid te tonen worden op 15 december 50 vrijwilligers door de gemeente Oostzaan in staat gesteld om gratis die spectaculaire afsluiting van het Jaar van de Vrijwilligers bij te wonen. Wil je mee naar "Compliment"? Meld je dan voor 15 oktober aan via het inschrijfformulier van de vereniging of organisatie waarvoor jij je zo belangeloos inzet. Er zijn ook vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij een organisatie. Zij kunnen zich (laten) aanmelden bij het gemeentehuis waar een inschrijfformulier klaarligt. Als er meer aanvragen komen dan dat er plaatsen in de bus zijn zal mevrouw Reeling Brouwer op 25 oktober een loting verrichten. Instellingen, organisaties en/of verenigingen die nog geen inschrijfformulier hebben ontvangen, kunnen bij mevrouw I. van Zanten (075 - 684 7777) een exemplaar opvragen. Zij is ook bereikbaar voor als u nog vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen.

Huursubsidie Oostzaan
Tot 1 oktober is het mogelijk om huursubsidie aan te vragen voor het tijdsvak 1 juli 2001 - 31 juni 2002. Huurders zijn niet altijd op de hoogte dat ze in aanmerking kunnen komen voor huursubsidie. Dat is jammer want het kan om een behoorlijk bedrag per maand gaan. Iedereen die minimaal 18 jaar is en in een zelfstandige woning woont kan daarvoor in aanmerking komen. Dan dient de kale huur (plus een paar bepaalde kosten) tussen de 366,00 (166,08) en 1193,00 (541,36) te liggen. Voor 65 plussers zijn er wat aanpassingen wat betreft de ondergrens van de huur. Ook hangt het af van hoeveel u verdient, wat uw vermogen was op 1 januari 2000 en of de woning wel "passend" is (dat deze niet groter of duurder is dan noodzakelijk). Daarnaast is er nog een Vangnetregeling (Bijzondere Bijdrage Huurlasten) voor mensen die hun actuele inkomen met 20% zien dalen en daar binnen een bepaalde termijn contact over opnemen met de gemeente. De exacte regeling is aan te vragen bij het gemeentehuis van Oostzaan. Aanvraagformulieren voor huursubsidies kunt u zowel bij uw verhuurder als bij de gemeente krijgen.

Extra vergaderingen over Centrumplan Op dinsdag 18 september is er een extra commissievergadering gepland over het Centrumplan. Voor maandag 1 oktober staat er een extra raadsvergadering op de rol. Beide avonden beginnen om half 8 's avonds en vinden plaats in De Lishof (Lisweg 253).

De nieuwe Gemeentegids is weer uit. Niet ontvangen? Bij het gemeentehuis kunt u een exemplaar opvragen.

Ter inzage
Zoals beschreven in artikel 40, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling inzake het Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland ligt de ontwerp-begroting 2002 van Baanstede tot 26 september op het gemeentehuis van Oostzaan ter inzage.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op:
1. 29 augustus 2001 de aanvraag om een bouwvergunning is ontvangen voor het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Draaikolk 30,
2. 4 september 2001 bouwvergunningen zijn verleend voor:
· het uitbreiden van een woning aan Dokter R. v.d. Loeffstraat 12,
· het oprichten van een wasplaats voor caravans aan De Haal 117,
· het oprichten van een garage (aanbouw) aan Dromerstraat 13,
· het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Meerkoet 8. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen de onder punt 2 vermelde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning / bouwtoestemming aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Gehuwd:
M.C. van der Koogh en J. de Boer F. Olfers en A. de Boer

Burgerlijke stand

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan '
Lees ook