Gemeente Oostzaan


- 2 april 2002
2 april 2002

Oostzaan versnippert
Als service voor de inwoners van Oostzaan, kunt u op 15 april uw takken en/of snoeiafval laten versnipperen. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals takken "los" aanbieden, maar wel in één richting leggen. Er mogen geen wortels of snijbloemen of losse bladeren tussen zitten (alleen houtgewassen) en de maximale aan te leveren hoeveelheid is 1m³ met een maximale dikte van 15 centimeter. Plaats het hout zo dat de machine, ongeveer 2 meter breed, makkelijk bij het afval kan komen. Als er niemand aanwezig is, moet het duidelijk zijn waar de takken liggen. De snippers worden op uw erf gedeponeerd, zodat u het in uw tuin kunt verwerken of in uw GFT-container of compostvat kunt doen. Er wordt niets meegenomen. Op 15 april wordt begonnen met het versnipperen en dat gaat door zolang de werkzaamheden duren. We kunnen helaas niet aangeven wanneer er bij een bepaald huisadres versnipperd wordt, dit is afhankelijk van het aanbod. U kunt zich aanmelden door de bon uit Kompas in te vullen (vergeet niet uw postcode op te schrijven) en op te sturen naar sector Grondgebiedzaken, Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan. Deze dient uiterlijk 10 april in ons bezit te zijn. Aanmeldingen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

Kledinginzameling
Op 21 februari werd door de Stichting Ondersteuning Medische Research kleding ingezameld in Oostzaan. De opbrengst, 2.655 kilo, zal worden omgezet in een netto geldbedrag voor de Nier Stichting Nederland.

Raadscommissies
Op respectievelijk 8, 2 en 4 april vergaderen de commissies A, B en C. De openbare bijeenkomsten van 8 en 4 april vinden plaats in de Kerkbuurtschool (Kerkbuurt 5) en beginnen om 19.30 uur. De leden van commissie B vergaderen op 2 april in De Lishof (Lisweg 253). Ook zij beginnen om 19.30 uur. De onderwerpen uit de agenda's staan hieronder, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Commissie A

- Voortgang Oop

- Evaluatie klachten 2002 en nieuwe procedure klachtenregeling
- Bestuursopdracht quickscan juridische kwaliteitszorg
- Tijdelijke aanstelling brandweercommando Commissie B

- 5e nota Ruimtelijke Ordening
- Nationaal Milieubeleidsplan 4/Provinciaal Milieubeleidsplan
- Oversteekbaarheid Zuideinde
- Parkeerverbod Kerkbuurt 116 Commissie C

- Presentatie stichting Madi
- Raadsbesluit inzake toetrederskorting Tijdens commissievergaderingen is er de gelegenheid om vragen te stellen. Meldt dit vooraf aan de voorzitter. Spreken over onderwerpen die niet de agenda staan is ook mogelijk, maar dan moet u zich minimaal twee werkdagen voor de vergadering melden bij de secretaris van de betreffende commissie. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. U bent van harte welkom om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Vaststelling "Bestemmingsplan Buitengebied-Noord, eerste partiële herziening"
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad op 11 maart 2002 het bestemmingsplan "Buitengebied Noord, eerste partiële herziening" heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een agrarische bestemming voor de percelen gelegen tussen De Heul 33 en 35a, tussen De Haal 76 en 78, tussen De Haal 78 en 78c en tussen De Haal 78c en 80. Bij de vaststelling van het plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp zoals dat voor een ieder ter inzage heeft gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 4 april 2002 gedurende vier weken op werkdagen van 08.45 tot 12.00 uur voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen degenen die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde plan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, postbus 123, 2000 MD Haarlem. Dit geldt ook voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Op reis? Haal bijtijds uw reisdocumenten Gaat u deze zomer naar het buitenland en heeft u daar een nieuw paspoort of identiteitskaart voor nodig? Voorkom onnodig lange wachttijden en vraag uw reisdocument ruim van tevoren aan. Sinds oktober vorig jaar worden reisdocumenten niet meer terwijl u wacht in het gemeentehuis aangemaakt. Het werkt nu als volgt: u vraagt een nieuw paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aan. Daarvoor heeft de gemeente uw persoonsgegevens, uw pasfoto en uw handtekening nodig. Deze gegevens worden naar een centraal punt gestuurd waar uw reisdocument wordt gemaakt. Na ongeveer vijf dagen kunt u uw het dan ophalen op het gemeentehuis. Uw kind(eren) bijschrijven in uw paspoort kan nog steeds. Daarvoor moet uw kind wel bij de aanvraag aanwezig zijn. Omdat de maanden mei tot en met juli de drukste maanden zijn, is het verstandig om ruim vóór u op reis gaat uw reisdocument aan te vragen. Gaat u pas na de zomerdrukte op vakantie dan kunt u beter wachten tot na deze periode. Kijk voor meer informatie op www.paspoortinformatie.nl, informeer bij de gemeente of haal de gratis brochure "Vakantie gepland? Regel nú uw reisdocument!" bij postkantoor, bibliotheek of gemeentehuis.

Kapvergunningen
Op 19 maart is een vergunning verleend voor het kappen van 4 bomen (fraxines excelsior, 2 acer platonoides en een acer pseudoplatanus) op het perceel Kerkbuurt 10. Op 20 maart zijn vergunningen verleend voor het kappen van:

- 115 bomen (89 alnus glutinosa, 9 solitaire bomen en bosschage) op het perceel Grashof 15 aan het college van B en W,
- 24 elzen op het perceel Zuideinde 218 A (herbeplanting zal plaatsvinden),

- 1 hulstboom op het perceel Zuideinde 128. Op 21 maart is vergunning verleend voor het kappen van 1 naaldboom op het perceel Bartel Jacobstraat 5. Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ontvangen:
- op 21 maart 2002 voor het uitbreiden van een woning aan Dromerstraat 119,

- op 21 maart 2002 voor het uitbreiden van een woning aan Dromerstraat 121,

- op 25 maart 2002 voor het uitbreiden van een woning aan Draaikolk 63,

- op 25 maart 2002 voor het uitbreiden van een woning aan De Wering 22.
Op 25 maart 2002 is een aanvraag voor sloopvergunning ontvangen voor het slopen van een berging aan Kerkbuurt 45. Op 26 maart 2002 zijn bouwvergunningen verleend voor:
- het plaatsen van een dakkapel aan Kievit 11,
- het plaatsen van een dakkapel aan Maalstroom 30. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen een verleende vergunning / toestemming kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan aan de aanvrager, schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Geboren:
Kiki Jennifer
Dochter van W.J. Nouwens en L.H.J. Gaasbeek


---


Gewijzigde grofvuilinzameling
In verband met de Paasdagen wordt grofvuil pas op dinsdag 2 april opgehaald. Let op: het aanmelden van grofvuil kan tot donderdag 28 maart 12:00 uur (075 - 684 7777).

Aparte inzameling luiers
Er worden jaarlijks in Oostzaan veel wegwerpluiers gebruikt door in de afvalverbrandingsoven. De warmte die hierbij vrijkomt is beperkt. Er zijn betere methodes voorhanden. Het voorkomen van deze hoeveelheid wegwerpluiers is een eerste mogelijkheid. Er bestaan in luiers die na gebruik door hen worden gereinigd en hergebruikt. Dit kiezen veel mensen ervoor om wegwerpluiers te gebruiken. Zoals al eerder bekend gemaakt, biedt het bedrijf Knowaste te Arnhem de mogelijkheid om wegwerpluiers te splitsen in herbruikbare fracties. Dit is goed voor het milieu. De gemeente Oostzaan werkt hieraan mee door op de gemeentewerf een aparte inzamelcontainer voor luiers te plaatsen. De luiers moeten thuis worden verzameld en gebracht in speciale zakken.
De voorwaarden zijn de volgende:
zijn, zijn veelal ingedroogd, dit frustreert het verwerkingsproces;
- De inzamelzakken zijn verkrijgbaar bij de balie van Burgerzaken op het gemeentehuis en kosten ca. 0,07 per zak. De zakken zijn verkrijgbaar in rollen van 10 stuks vanaf dinsdag 26 maart a.s.; 9:30 tot 10:30 uur en van 19:00 tot 20:00 uur;

- De gescheiden inzameling van wegwerpluiers start donderdag 4 april a.s.
Voor volwassenen rust er veelal een taboe op het ongemak van incontinentie. In bepaalde gevallen is het mogelijk om via fysiotherapie hiervan verlost te raken, denk aan vrouwen die recent zijn bevallen. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de huisarts.
Behalve een milieuvoordeel heeft het scheiden van luiers ook een financieel voordeel.
Als de wegwerpluiers als restvuil worden afgevoerd ziet het kostenplaatje er als volgt uit: ca. 365 kg. x 0,19 = 69,35 per jaar. Per dag wordt er 1 inzamelzak gebruikt. De kosten hiervoor bedragen: 365 dagen x 1 zak x 0.07 = 25,55 per jaar.

- 25,55 = 43,80 per jaar.
Wilt u dus een bijdrage leveren aan een beter milieu en daar zelf van luiers.


Openbare bekendmakingen
In de raadsvergadering van 11 maart 2002 zijn vastgesteld:
1. Het Rampenplan Oostzaan (geactualiseerde versie);
2. De Verordening op de raadscommissies;

3. Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Oostzaan
ter inzage op het gemeentehuis van Oostzaan, Kerkbuurt 14.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ontvangen: 30,

- op 3 maart 2002 voor een uitbreiding woning aan De Wering 20, het flatgebouw aan Lisweg 27 t/m 73,

- op 14 maart 2002 voor het uitbreiden van een woning aan De Wering 132,

- op 18 maart 2002 voor het gedeeltelijk vernieuwen / uitbreiden van een woning Zuideinde 64a.
Op 19 maart 2002 is een bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan Westerstijfselmakerspad 14.
tot 12.00 uur. Tegen een verleende vergunning / toestemming kunnen de aanvrager, schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector 7777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Vrijstellingsprocedures
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat zij /19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor het realiseren van een berging aan Kerkbuurt 45 ter vervanging van de bestaande berging. De weken, derhalve tot en met 23 april 2002 ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, op maandag, inzage legging bestaat voor een ieder de gelegenheid om zijn of haar zienswijze met betrekking tot het voornemen om vrijstelling te verlenen schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken (postbus 15, 1510 AA Oostzaan)

Burgerlijke stand
Geboren:
Melvin Pieter
zoon van R.C. Wetter en P.E. Zonneveld

Overleden:
Sijke van Ooijen (82 jr)
echtgenote van M. Kruiver

Pietertje Cornelia Huijser (89 jr)
weduwe van J. Schaft

Ondertrouw:
E. Wit en J.M. Gouw


18 maart 2002

Paassluiting gemeentehuis
Op Goede Vrijdag 29 maart en Tweede Paasdag maandag 1 april is het gemeentehuis gesloten.

Collegeonderhandelingen Oostzaan openbaar
Op maandag 18 maart zal een eerste openbare bijeenkomst plaatsvinden voor het vormen van een nieuw college. Om de inwoners meer te betrekken bij het gemeentebestuur is besloten om de onderhandelingen te kijken in hoeverre partijen bereid zijn om met elkaar samen te na deze avond verdere onderhandelingen gevoerd gaan worden. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in De Lishof (Lisweg 253).

Belastingwijzer
Vorige week zijn de aanslagen van de gemeentebelasting OZB en Rioolrecht verzonden. In iedere enveloppe zat ook een nieuwe tegen de WOZ-beschikking en op 1 maart 2002 nog GEEN uitspraak heeft ontvangen, krijgt u nog geen aanslag Onroerende-zaakbelasting / Rioolrecht 2002. Deze aanslag volgt nadat u een uitspraak op uw neemt u dan contact op met de gemeente, 075 - 684 7777.

Subsidie voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen blijven. Daarom is het de bedoeling om alle loden waterleidingen te vervangen vóór 2005. De waterleidingbedrijven en het Ministerie van VROM zullen hieraan hun steentje bijdragen. U kunt namelijk subsidie krijgen als u uw loden waterleidingen gaat vervangen. Er geldt namelijk een waarschuwing tegen het gebruik van water uit loden waterleidingen voor het aanmaken van (fles)voeding voor zuigelingen tot een jaar. Voor oudere kinderen en volwassenen levert lood in drinkwater geen risico's op. Voor verdere informatie over de (tel. 6847733) of het Ministerie van VROM (tel. 070-3395107 of via internet www.minvrom.nl/lodenleidingen)

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan '
Lees ook