Gemeente Oostzaan


- 25 februari 2002
- 18 februari 2002 25 februari 2002

Verkiezingen 6 maart op Radio 1 Op de landelijke zender Radio 1 (FM 94.3) verslaan KRO, NCRV en AVRO de komende twee weken dagelijks in het programma "1 op de middag" de Oostzaanse verkiezingscampagne. Beginnend op maandagmiddag 25 februari zullen journalisten tot en met donderdag 7 maart vanuit Oostzaan de Nederlanders voorzien van informatie over de strijd om onze 13 raadszetels. Ieder middag, vlak voor de journaals van 15:00, 16:00 en 17:00 uur, zullen items uitgezonden worden van de reporters die in Oostzaan rondlopen. Dus als u een microfoon langs ziet komen, bedenk dan dat uw stem wellicht in heel het land te horen is. Uw stem, die ook op 6 maart in het stembureau zoveel waarde heeft.

6 maart verkiezingen: Politiek Café Aanstaande woensdagavond 27 februari zullen de lijsttrekkers van de zeven Oostzaanse politieke partijen elkaar ontmoeten in de arena van een heus debat. Presentator Mark Koghee zal de gladiatoren van het politieke strijdtoneel eens stevig aan de tand voelen over punten waar behoorlijk campagne over gevoerd wordt. De bebouwing van het Oostzanerveld, het nieuwe bedrijventerrein of de ontwerpen van het nieuwe gemeentehuis zijn zo wat hete hangijzers. Het Politiek Café begint op woensdagavond 27 februari om 20.00 uur. De Greep (Ds. Nanne Zwiepsingel 1) is al vanaf 19.00 uur geopend voor een informatiemarkt van de Oostzaanse partijen. U bent van harte uitgenodigd om deze gladiatorenstrijd bij te wonen. Uiteraard zal Radio 9 voor de thuisblijvers verslag doen van deze avond.

Surf naar www.oostzaan.nl voor het laatste verkiezingsnieuws. Hoe gaat Oostzaan stemmen? Doe mee aan het internetstemmen: een indicatie van de verkiezingen op 6 maart!

6 maart verkiezingen: dualisme Vanaf 7 maart, als een nieuwe gemeenteraad is gekozen zal de gemeentepolitiek in Nederland er anders uit gaan zien. Door de regering is naar manieren gezocht om burgers meer bij de gemeentelijke politiek te betrekken en de gemeentelijke politiek ook duidelijker te maken. Het dualisme is daar uit voort gekomen. Door het duidelijker scheiden van de verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en van de raad hoopt men dat te bereiken. Hoe? Bijvoorbeeld doordat de wethouder niet langer lid is van de gemeenteraad. Dat kunt u nu al zien bij GroenLinks. De huidige wethouder Jaap van Splunter (lijstduwer op de 23e plaats van de kandidatenlijst) is wel beschikbaar als wethouder, maar wil niet nog eens vier jaar in de raad zitten. Ook wordt de gemeenteraad meer dan nu zelf verantwoordelijk voor haar eigen functioneren, en kan straks buiten de voorstellen van burgemeester en wethouders om zelf onderwerpen op haar agenda zetten. Bovendien zijn straks de collegeleden geen voorzitter meer van de raadscommissies. Die benoemt de raad dan zelf. Er verandert straks nog veel meer, zodat de gemeenteraad beter en opener kan functioneren. Het college moet bijvoorbeeld actief en ongevraagd alle informatie verstrekken die de raad nodig heeft. De raad kan dan ook een onderzoek of enquête beginnen, net zoals in de landelijke politiek. Er komen waarschijnlijk nog een aantal veranderingen, maar daarvan houden we u op de hoogte zodra die in werking treden. Al deze onderwerpen zijn wettelijk voorgeschreven na 7 maart a.s. De Oostzaanse politiek en het ambtelijke apparaat zijn vanaf vorig jaar zomer samen bezig zich op de uitvoering van al deze veranderingen voor te bereiden en liggen goed op koers.

Presentatie Nieuwe Gemeentehuis 25 februari wordt een spannende dag. Dan worden 's avonds om 20.00 de drie ontwerpen van architecten Inbo, Quist Wintermans en Roy Gelders aan de bevolking van Oostzaan gepresenteerd. Welke van deze drie architecten uiteindelijk het gecombineerde gemeentehuis / De Greep mag gaan ontwerpen, wordt mede bepaald door iedereen die op 25 februari komt kijken. Alle bezoekers krijgen een formulier waarop ze de ontwerpen cijfers mogen geven. Daarnaast zullen 75 Oostzaners uitgekozen worden om nog veel dieper in te gaan op de functionaliteit en het uiterlijk van het nieuwe sociaal, cultureel en sportief complex. Hierin zal het gemeentehuis gevestigd gaan worden, maar zal ook de politiepost een plaats krijgen. Een restaurant, wellicht winkels, maar ook vergaderfaciliteiten en een theaterzaal zullen binnen het gebouw gerealiseerd worden. De sportzaal blijft behouden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op 25 februari vanaf 19.30 een kijkje te komen nemen hoe het nieuwe hart van Oostzaan er mogelijk uit gaat zien. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing gebaseerd op de uitkomsten van de enquête en het bevolkingsonderzoek op de presentatieavond.

Cultuurhistorie in Oostzaan Oostzaan kent als woonkern een rijk verleden. Uit onderzoek is gebleken dat er al sinds de middeleeuwen gewoond wordt rond de Nederlands Hervormde Kerk. Er zijn nog steeds enkele bijzondere gebouwen of woningen uit lang vervlogen tijden te vinden in Oostzaan. Daarnaast is het veenweidegebied met een grillig slotenpatroon rond ons dorp als landschap erg bijzonder. In de bodem zijn nog resten van oude huizen aanwezig. Deze drie kenmerken, bovengrondse monumenten, landschap en archeologie worden tezamen de cultuurhistorische driehoek genoemd. Het gemeentebestuur speelt hierop in door een cultuurhistorisch beleid te ontwikkelen in samenwerking met deskundige organisaties op dit gebied. Dit zijn zowel andere overheden, zoals het rijk en de provincie, maar ook regionale en lokale organisaties die zich bezig houden met het beschermen en behouden van monumenten, landschap en archeologie. De commissie B zal over het voorgestelde beleid en het plan van aanpak op dinsdag 26 februari a.s. vergaderen.

Raadscommissies
Op respectievelijk 4 maart, 26 en 28 februari vergaderen voor de commissies A, B en C. Deze openbare bijeenkomsten vinden plaats in de Kerkbuurtschool (Kerkbuurt 5) en beginnen om 19.30 uur. Er is gelegenheid voor aanwezigen om in te spreken. U bent van harte welkom om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. Commissie A

1. Politie jaarplan 2002
2. Reglement van orde commissie
3. reglement van orde raad (wijzigingen voorbehouden) Commissie B

1. Voorbereidingsbesluit Grashof 15
2. Ontwikkelingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de WOV inzake bouw 10 seniorenwoningen aan de Grashof
3. Gehandicaptenparkeerplaats De Waterput 60
4. Instellen van stopverbod langs de noordelijke rijbaan van de Paling tussen de Dors en de Voorn
5. Verkeersbesluiten brug De Hoop Noordeinde
6. Startnotitie ontwikkeling beleid ruimtelijke cultuurhistorie
7. Artikel 19 lid 1 WRO procedure bouwplan Kerkbuurt 23-25
8. Nota Luiers
(wijzigingen voorbehouden) Commissie C

1. Jaarverslag leerplicht 2000/2001
2. (Voorgenomen) besluitvorming over "bestuur & management" van het openbaar onderwijs in de gemeente Oostzaan
3. Vervoerscontract WVG Connexxion (wijzigingen voorbehouden)

Informatie gemeentelijke belastingen

Aangifte inkomstenbelasting
Het ophogingpercentage van 13% vervalt!
Voor 1 april 2002 moet u de aangifte inkomstenbelasting 2001 opsturen naar de belastingdienst. Op de aangifte moet u de WOZ-waarde van uw woning invullen. In 2001 heeft u van de gemeente de nieuwe WOZ-waarde ontvangen. Omdat iedere gemeente in 2001 de nieuwe waarden heeft verstrekt, komt het ophogingpercentage van 13% voor Oostzaan te vervallen. Het is dus niet meer nodig om de WOZ-waarde te verhogen met 13% voor de inkomstenbelasting. Andere woning gekocht? Heeft u een woning gekocht en u wilt de waarde van deze woning weten, wat moet u doen? Het aanvragen van een WOZ-beschikking doet u door middel van een schriftelijk verzoek aan de Gemeente Oostzaan, cluster Financiën & Belastingen, Postbus 15, 1510 AA Oostzaan. In dit verzoek vermeldt u uw naam en adres maar ook het adres van de gekochte woning en de datum waarop de overdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden. Ook moet u een kopie van de overdrachtsakte meesturen. Het is niet mogelijk een WOZ-beschikking aan te vragen wanneer alleen een voorlopig koopcontract is getekend. Zorgt u er ook voor dat het verzoek is ondertekend en voorzien is van een datum. Na ontvangst van uw verzoek zal deze in behandeling worden genomen. Als het verzoek wordt goedgekeurd zal de WOZ-beschikking worden toegestuurd. U dient rekening te houden met een behandelperiode van 10 werkdagen.

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u op werkdagen tussen 8:45 en 12:00 uur terecht op het gemeentehuis of op telefoonnummer 075 - 684 77 15.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 18 februari 2002 de een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen voor het oprichten van een carport aan De Heul 37 en op 19 februari 2002 voor het plaatsen van een dakkapel aan kievit 11. Daarnaast zijn er op 19 februari 2002 bouwvergunningen verleend voor het plaatsen van dakkapel en het veranderen van een gevelindeling aan Kerkbuurt 35, en voor het plaatsen van een bijgebouw aan Dromerstraat 13. De bouwvergunning voor een aanbouw (garage) aan Dromerstraat 13 is op 19 februari ingetrokken. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen een verleende vergunning / toestemming kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan aan de aanvrager, schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Inspraak bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek is ontvangen om medewerking te verlenen aan een bouwplan voor een atelierwoning in een gedeelte van de Stijfselmakersschuur, Westerstijfselmakerspad 12. De cursus- en expositiefuncties van de Stijfselmakersschuur blijven behouden. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan, vrijstelling kan verleend worden met toepassing van het bepaalde in artikel 19 lid 1 en artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Voordat de gemeenteraad besluit of medewerking aan de vrijstellingsprocedure wordt verleend, wordt een inspraakprocedure gevolgd. Het bouwplan ligt met ingang van 26 februari 2002 gedurende vier weken op het gemeentehuis ter inzage. Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke- en rechtspersonen kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het bouwplan naar voren brengen. Dit kan schriftelijk (reacties te richten aan burgemeester en wethouders van Oostzaan, postbus 15, 1510 AA) of mondeling (daartoe kan in persoon of telefonisch contact worden opgenomen met de medewerkers van de cluster Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis).

Burgerlijke stand
Geboren:
Charleen Lucette
dochter van M. Dijkema en E. Homburg

18 februari 2002

Oostzanerveld blijft natuurmonument! Al vanaf 1989 wordt de gemeente Oostzaan geconfronteerd met plannen om grootscheepse woningbouw en bedrijventerreinen in het Oostzanerveld aan te leggen. Zo bestonden er concrete voorstellen vanuit het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) en de gemeenten Zaanstad en Purmerend. Vorig jaar verscheen een ROA-rapport waarin drie locaties werden genoemd voor een bedrijventerrein van 150 hectare en duizenden woningen. De aangewezen locaties zijn de Wijde Wormer, de Purmer en een gespreide variant, waartoe het Oostzanerveld behoort. Uiteraard was de regio sterk verdeeld over dit rapport. Daarom werd de provincie verzocht de knoop door te hakken. Op 5 februari jl. heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) dat gedaan. In een voorlopig besluit heeft zij vastgesteld dat het bedrijventerrein en 10.000 woningen in de Purmer moeten komen. Wethouder Jaap van Splunter heeft het verzet tegen bebouwing van het Oostzanerveld de afgelopen jaren geleid en is dan ook zeer gelukkig. "Ik heb de afgelopen jaren ontelbare gesprekken gevoerd met bestuurders, politici en vele belangengroepen om het unieke karakter van het Oostzanerveld te bepleiten. Tenslotte is dit een belangrijke groene long tussen de oprukkende steden Amsterdam, Zaanstad en Purmerend. Een gebied met een belangrijke meerwaarde niet alleen voor Oostzaan, maar ook voor de gehele regio." "Het was een uitputtende strijd," vervolgt de wethouder, "waarbij het op het laatst echt spannend werd toen er geluiden vanuit de Oostzaanse raad zélf kwamen om het veld te bebouwen. Gelukkig heb ik de besluitvormers op tijd kunnen overtuigen dat het slechts een minderheid in de Oostzaanse raad betrof."
De eerste stap is nu gezet op weg naar het behoud van het veld, maar de race is nog niet gelopen. Op 12 februari zijn de verantwoordelijke wethouders uit de regio Zaanstreek-Waterland door GS uitgenodigd om over het voorlopige besluit te praten. Daarnaast moet de ROA-Raad zich op 26 februari buigen over het standpunt van GS. Van Splunter is echter vol goede moed: "De provincie steunt Oostzaan. Ook minister Pronk onderschrijft het belang in zijn net verschenen Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Met deze steun en die van de meerderheid van de Oostzaanse raad ben ik vol vertrouwen dat we het behoud van het prachtige Oostzanerveld kunnen veiligstellen."

Akkoord tussen Van Wijk en gemeente Oostzaan Maandagmiddag 11 februari 2002 hebben de gemeente Oostzaan en Drukkerij Van Wijk overeenstemming bereikt over de verhuizing van de drukkerij naar het nieuw te bouwen bedrijventerrein aan de Kolkweg-Zuid. In een goed gesprek gingen wethouder Jaap van Splunter en eigenaar Ruben van Wijk akkoord met de verplaatsing. In het najaar van 2001 werd er nog door de gemeenteraad op aangedrongen dat de drukkerij niet langer gewenst was op haar vertrouwde plekje aan de Kerkstraat. Hier was woningbouw gepland en het bedrijf zou verplaatst moeten worden naar een nieuw industrieterrein. Maar de gesprekken waren in de zomer in een impasse geraakt. Na een nieuwe opdracht van de raad aan het college werden de onderhandelingen opnieuw gestart. Deze resulteerden 11 februari in een overeenkomst. "Ik ben er blij mee", vertelt een glunderende Ruben van Wijk, "Het voelt wel raar. Tenslotte heb ik de grond van generaties nu aan de gemeente verkocht", vervolgt hij lachend. "Het is een moeizaam proces geweest, maar we kunnen allemaal tevreden zijn dat we er toch uitgekomen zijn," aldus wethouder Jaap van Splunter. De gemeenteraad zal zich binnenkort uitspreken over dit gesloten akkoord.

Raadscommissies
Op respectievelijk 4 maart, 26 en 28 februari vergaderen voor de commissies A, B en C. Deze openbare bijeenkomsten vinden plaats in de Kerkbuurtschool (Kerkbuurt 5) en beginnen om 19.30 uur. Er is gelegenheid voor aanwezigen om in te spreken. U bent van harte welkom om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. Commissie A

1. Voortgang Oop
2. Politie jaarplan 2002
3. Reglement van orde commissie
4. Reglement van orde raad (wijzigingen voorbehouden) Commissie B

1. Voorbereidingsbesluit Grashof 15
2. Ontwikkelingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de WOV inzake bouw 10 seniorenwoningen aan de Grashof
3. Gehandicaptenparkeerplaats De Wering 60
4. Instellen van stopverbod langs de noordelijke rijbaan van de Paling tussen de Dors en de Voorn
5. Verkeersbesluiten brug De Hoop Noordeinde
6. Startnotitie ontwikkeling beleid ruimtelijke cultuurhistorie
7. Artikel 19 lid 1 WRO procedure bouwplan Kerkbuurt 23-25
8. Nota Luiers
(wijzigingen voorbehouden) Commissie C

1. Jaarverslag leerplicht 2000/2001
2. (Voorgenomen) besluitvorming over "bestuur & management" van het openbaar onderwijs in de gemeente Oostzaan
3. Vervoerscontract WVG Connexxion (wijzigingen voorbehouden)

Herdenking Februaristaking Op maandag 25 februari aanstaande wordt in Amsterdam opnieuw de Februaristaking 1941 herdacht. In Amsterdam, de Zaanstreek, Kennemerland en het Gooi werd massaal gestaakt uit protest tegen de jodenvervolgingen. De stakers keerden zich tegen het antisemitisme, de rassenwaan en de terreur van de Duitse bezetters. Nu, zovele jaren later wordt deze grote verzetsdaad herdacht in het besef, dat de staking van toen nog steeds een uitstraling heeft naar de tegenwoordige tijd. Velen realiseren zich, dat met herdenken niet alleen bij het verleden kan worden stilgestaan. Solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid zijn van alle tijden en juist ook nu van groot belang. Om te kunnen leven in vrijheid is, ondanks verschillen in religie en etnische afkomst, respect voor elkaar en elkaars opvattingen nodig. Uitingen van discriminatie of andere vormen van onverdraagzaamheid horen daar niet bij. Het is noodzakelijk dat zowel overheden als individuele burgers zich actief inzetten voor deze waarden en deze ook willen beschermen.
Het is tegen deze achtergrond, dat het gemeentebestuur van Oostzaan U oproept om op 25 februari 2002 deel te nemen aan het défilé langs de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. De aanvang is om 17.00 uur.

Verkiezingen 6 maart op Radio 1 Op de landelijke zender Radio 1 (FM 94.3) verslaan KRO, NCRV en AVRO de komende twee weken dagelijks in het programma "1 op de middag" de Oostzaanse verkiezingscampagne. Beginnend op maandagmiddag 25 februari zullen journalisten tot en met donderdag 7 maart vanuit Oostzaan de Nederlanders voorzien van informatie over de strijd om onze 13 raadszetels. Ieder middag, vlak voor de journaals van 15:00, 16:00 en 17:00 uur, zullen items uitgezonden worden van de reporters die in Oostzaan rondlopen. Dus als u een microfoon langs ziet komen, bedenk dan dat uw stem wellicht in heel het land te horen is. Uw stem, die ook op 6 maart in het stembureau zoveel waarde heeft. De mensen van radio 1 vallen met hun neus in de Oostzaanse politieke boter. Op 25 februari worden tenslotte de ontwerpen voor het nieuwe gemeentehuis / De Greep van drie architecten in de sportzaal van De Greep (19.30 uur) gepresenteerd. Op 26 en 28 februari en 4 maart zijn er commissievergaderingen B, C en A. En tenslotte is er op woensdagavond 27 februari een Politiek Café in Dorpshuis De Greep (aanvang 19.30 uur). Hier zullen de zeven lijsttrekkers met elkaar in debat gaan over zaken als het Oostzanerveld, het nieuwe bedrijventerrein en het nieuwe gemeentehuis. Ook onze eigen reporters van Radio 9 (kabel: FM 103.3 - ether: FM 106.4) zullen verslag doen van dit Politiek Café. De keuze van radio 1 om in Oostzaan de verkiezingscampagne te verslaan is een goede, tenslotte staat er weer veel te gebeuren in ons dorp! De verkiezingen staan ook op www.oostzaan.nl - Stemt allen, komt allen!

Verkiezingen 6 maart: kandidatenlijsten Deze week ontvangen alle Oostzaanse kiesgerechtigden de kandidatenlijsten thuis. Maar liefst 98 mannen en vrouwen hebben zich kandidaat gesteld voor een plekje in de Oostzaanse gemeenteraad. Uiteraard mag u op 6 maart maar één stem uitbrengen. De stembureaus zijn die dag van 7:00 tot 21:00 uur open. Vanaf 21:00 is ook Dorpshuis De Greep (Ds. Nanne Zwiepsingel 1) geopend. Daar zullen omstreeks 22:00 uur de uitslagen van de vijf stembureaus in Oostzaan bekend gemaakt worden. De verkiezingen staan ook op www.oostzaan.nl - Stemt allen, komt allen!

Presentatie Nieuwe Gemeentehuis 25 februari wordt een spannende dag. Dan worden 's avonds om 20.00 uur in De Greep de drie ontwerpen van architecten Inbo, Quist Wintermans en Roy Gelders aan de bevolking van Oostzaan gepresenteerd. Welke van deze drie architecten uiteindelijk het gecombineerde gemeentehuis / De Greep mag gaan ontwerpen, wordt mede bepaald door iedereen die op 25 februari komt kijken. Alle bezoekers krijgen een formulier waarop ze de ontwerpen cijfers mogen geven. Daarnaast zullen 75 Oostzaners uitgekozen worden om nog veel dieper in te gaan op de functionaliteit en het uiterlijk van het nieuwe sociaal, cultureel en sportief complex. Hierin zal het gemeentehuis gevestigd gaan worden, maar zal ook de politiepost een plaats krijgen. Een restaurant, wellicht winkels, maar ook vergaderfaciliteiten en een theaterzaal zullen binnen het gebouw gerealiseerd worden. De sportzaal blijft behouden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op 25 februari vanaf 19.30 in de sportzaal van Dorpshuis De Greep een kijkje te komen nemen hoe het nieuwe hart van Oostzaan er mogelijk uit gaat zien. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing gebaseerd op de uitkomsten van de enquête en het bevolkingsonderzoek op de presentatieavond.

Kapvergunningen
Op 7 februari is een vergunning verleend voor het kappen van 1 berk op het perceel Rietschoot 193. Herbeplanting zal plaatsvinden. Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 4 februari een melding bouwvoornemen is ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan De Wering 112. Er is op 12 februari 2002 een bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van een berging aan Waterput 19.
De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen een verleende vergunning / toestemming kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan aan de aanvrager, schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
deze week geen meldingen


Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan '


Lees ook