Gemeente Oud-Beijerland

Raadsprogramma 2002-2006

Raadsprogramma 2002-2006

Bodemsanering Havenkwartier

Beantwoording vragen door provincie d.d. 1 juli 2002

Reactie burgemeester en wethouders op antwoorden van provincie over bodemsanering Havenkwartier d.d. 9 juli 2002

30km zones

BEKENDMAKING

* Instellen van 7 nieuwe 30 km. zones

* Instellen van de status "Erf" voor de HBS-laan
In 1999 is in het categoriseringsbesluit voor wegen in de bebouwde kom van Oud-Beijerland en Buurtschap Zinkweg vastgesteld.

Hierbij zijn de wegen verdeeld in wegen met een verkeersfunctie en wegen met een verblijfsfunctie.

Deze laatste groep betreft vrijwel uitsluitend woonstraten, waar doorgaand verkeer gewoonlijk geen gebruik van maakt. Deze straten krijgen een maximum snelheid van 30 km. per uur. Hierdoor wordt de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verhoogd.

30 km. zones

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maken bekend dat zij op 11 juli 2002 hebben besloten om de volgende zones in te stellen met een snelheidsbeperking van 30 km. per uur:

* Centrum oost
omvattende de Wilhelminastraat, Prins Hendrikstraat, Emmastraat, Prins Bernhardstraat, (gedeelte ten noorden van de Julianastraat) en de Ooststraat (gedeelte ten oosten van de Wilhelminastraat.


* Centrum zuid
omvattende de Adm. De Ruyterstraat (gedeelte ten oosten van de Abel Tasmanstraat), Van Heemskerkstraat, Willem Barentszstraat, Parklaan en het Laningpad.


* Prins Bernhardstraat
betreffende het gedeelte ten zuiden van de Julianastraat.


* Van Wassenaerstraat en omgeving
omvattende de Van Wassenaerstraat, Houtmanstraat, Van Almondestraat, Tjerk Hiddesplantsoen, Olivier van Noortsingel, Van Lumeystraat, Jacob Roggeveenstraat, Van Spilbergenstraat, Aert van Nesstraat, Bloys van Treslongstraat, Banckertstraat, Boisotstraat en de Admiraal Helfrichsingel.


* Spuioeverwijk
omvattende alle wegen in de wijk Spuioever, gelegen ten noorden van de Spuidijk en de Spuioeverweg.


* Buurtschap Zinkweg
omvattende alle wegen binnen de bebouwde komgrens van het buurtschap.


* Zoomwijck, zuidelijk gedeelte
omvattende de Hoefsmid, Griendwerker, Rietsnijder, Sigarenmaker, Binnenpad (gedeelte ten oosten van de Zoomwijcklaan), Helen Parkhurstweg, Maria Montesoripad, Cornelis Boekepad en het Rudolf Steinerpad.

Verder heeft het college op 11 juli 2002 besloten om de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:

De status "ERF" in te stellen voor de HBS-laan. (in het verleden bekend onder de naam woonerf).

Langs de HBS-laan ligt het voetgangersgebied, voor zover deze aanwezig zijn, op hetzelfde niveau als de rijbaan. Op de gedeelten waar voetgangersgebied ontbreekt zijn voetgangers verplicht om van de rijbaan gebruik te maken, waardoor deze extra risico lopen. Daarnaast maken veel kinderen gebruik van de HBS-laan, die de school aan het Laningpad bezoeken. Op grond van de vormgeving van de straat en de verkeersveiligheid heeft de status erf hier de voorkeur boven die van een 30 km. zone.

Gevolgen:

Het inrichten van de verblijfsgebieden als 30km-gebied of als erfgebied heeft voor een aantal straten / locaties tot gevolg dat:
* aan de randen van een aantal verblijfsgebieden op de overgang met de verkeersaders ter markering zogeheten poorten' worden gecreëerd;

* op potentiële conflictpunten (zoals onoverzichtelijke kruisingen en wegvakken met lange rechtstanden) maatregelen worden getroffen die bijdragen aan het snelheidsgedrag van de weggebruiker;
* binnen de erven weggebruikers stapvoets moeten rijden.
Tegen het bovengenoemde verkeersbesluit kan door iedere belanghebbende een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, binnen een termijn van zes weken na deze publicatie in "De Schakel Hoeksche Waard".

De volledige tekst van dit besluit met de bijbehorende tekening en beoogde maatregelen ligt met ingang van heden, 11 juli 2002, ter inzage bij de receptie van het Gemeentehuis van Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de heer P.N. Baan (646645) of bij de heer A.W. Elsenaar (646646). Bezoek van 9.00 tot 12.30 uur, andere tijdstippen na afspraak.

Reiniging riolering

REINIGING RIOLERING POORTWIJK II

In verband met schoonmaakwerkzaamheden zullen in de vakantieperiode in de volgende straten de straatkolken en de riolering worden gereinigd:

Bachlaan / R. Straussring / Brahmstraat/ Bizetstraat / Berliozstraat / Bellinistraat / Chopinplein / Bartókstraat / Elgarstraat / Griegstraat / Gershwinstraat / Händelstraat / Stravinskypad en van Beethovenlaan

De werkzaamheden starten op maandag 5 augustus 2002 en duren 5 dagen duren.

Om overlast in de woning te voorkomen kunt u het best de toiletpotten, wasbakken e.d. tijdelijk afsluiten, bijvoorbeeld d.m.v. het deksel van het toilet dicht te klappen en deze te verzwaren door het plaatsen van een emmer met water hierop.

De bewoners dienen zelf in de gaten te houden wanneer er bij hen in de straat gereinigd wordt. De reiniging zal uitgevoerd worden door de grote gele reinigingswagens van Van der Valk & De Groot.

Vragen en/of nadere informatie

Indien u vragen hebt over de uitvoering kunt contact opnemen met een van de medewerkers van de onderafdeling ingenieursbureau Openbare Werken: de heer E. van Hoven (646671) of met de heer J. Beuzenberg (06-53401924).

Voor algemene onderwerpen kunt u dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur contact opnemen met de meldingentelefoon van de afdeling Openbare Werken van de dienst Ruimte. Telefoon 0186-646165 / e-mailadres: info@oud-beijerland.nl.

Vakantieseizoen

De meeste scholen in onze regio sluiten deze week hun deuren voor een flink aantal weken. Het vakantieseizoen staat voor de deur. Velen zoeken ver weg of dichtbij de felbegeerde en vaak ook broodnodige ontspanning. Ook voor de gemeente heeft de vakantieperiode gevolgen. Zo zullen er komende weken geen raad- en commissievergaderingen plaatsvinden (de eerste openbare vergadering is de raadsvergadering op maandag 2 september).

Omdat de vakantieperiode niet bij uitstek een periode is waarin nieuwe ontwikkelingen worden opgestart en het aantal artikelen en bekendmakingen sterk afneemt, gaat de wekelijkse informatierubriek in de Schakel Hoeksche Waard de komende weken op een lager pitje. U treft daarom alleen de spoedeisende zaken en verplichte bekendmakingen aan. Natuurlijk blijft het Gemeentehuis gewoon geopend en mag u ook in het hoogseizoen dezelfde dienstverlening verwachten die u van ons gewend bent.

Bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een serre aan de Wagenschuur 16.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 19 juli 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.


* * * * *

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een stoeterij en een carport aan het Binnenpad 257.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 19 juli 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie : 18 juli 2002

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:

11-07-2002

het plaatsen van een dakkapel op het perceel Oostdijk 285;

de heer C. Spoorendonk Oostdijk 285 3261 KG Oud-Beijerland

2

11-07-2002

het plaatsen van een dakkapel op het perceel Griegstraat 1;

de heer A.J. Hobbel Multatulipad 14 3261 SM Oud-Beijerland

2

12-07-2002

het plaatsen van een serre op het perceel Croonenburgh 34a;

de heer R. Stout

Croonenburgh 34a

3261 RG Oud-Beijerland

2

12-07-2002

het plaatsen van een serre op het perceel Koninginneweg 46;

de heer J. Barends Koninginneweg 46 3262 JC Oud-Beijerland

2

12-07-2002

het plaatsen van een berging op het perceel Koninginneweg 46;

de heer J. Barends Koninginneweg 46 3262 JC Oud-Beijerland

2

Kapvergunning verleend voor:

11-07-2002

het kappen van een trompetboom op het perceel Metsustraat 8;

de heer E. van der Kolk Metsustraat 8 3262 RG Oud-Beijerland

2

12-07-2002

het kappen van 2 coniferen op het perceel Zinkweg 250;

de heer J. Decker Poortlaan 28 3261 PB Oud-Beijerland

2

12-07-2002

het kappen van 1 berk op het perceel Ranonkelstraat 26;

de heer J. Kiljan Ranonkelstraat 26 3261 BV Oud-Beijerland

2

Geen kapvergunning verleend voor:

Verleende gebruiksvergunningenr:

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

12-07-2002

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Richard Straussring 8;

de heer D. Verbeek Richard Straussring 8 3261 WS Oud-Beijerland

2

Sloopvergunning verleend voor:

10-07-2002

het slopen van een gedeelte van het pand op het perceel Oost-Voorstraat 4-6;

Gentlemen Mode Oostdijk 19 3261 KB Oud-Beijerland

2

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

09-07-2002

de uitoefening van een horeceabedrijf (De Wiekslag) op het perceel Vierwiekenplein 25;

de heer A. Khayria Elisadonk 55 4707 EC Roosendaal

3

09-07-2002

het plaatsen van een terras op het perceel Havendam;

Cafe Havenzicht De heer J. Both Havendam 16 3262 AE Oud-Beijerland

2

12-07-2002

het plaatsen van 6 reclameborden in de periode van 30/8 tot en met 8/9 2002 voor de aankondiging van het Wereld Haven Festival;

G&D Promotions BV mw A. van der Horst Kikkertweg 5 1521 RE Wormerveer

2

12-07-2002

het organiseren van een pleinfeest/barbecue op zaterdag 31 augustus;

mevrouw N. van Geijn Grebbestraat 18 3262 GE Oud-Beijerland

3

11-07-2002

het organiseren van een bazar op 11 en 12 oktober a.s. bij De Egmontshof;

De Egmontshof De heer A. Versteeg Postbus 1119 3260 AC Oud-Beijerland

3

12-07-2002

het organiseren van de MegaKidsDagen op 21,22 en 23 oktober a.s. in De Boogerd;

Optisport Oud-Beijerland de heer R. Kuijper Postbus 1133 3260 AC Oud-Beijerland

3

10-07-2002

het organiseren van een huttenbouwproject op 29 en 30 augustus a.s. op het ijsbaanterrein in de Oosterse Gorzen;

Stichting SSO mevrouw F. Hoonhout Steenenstraat 24 3262 JM Oud Beijerland

3

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).
Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :


1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Stafafdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41

WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

11-06-2002

wijzigen van een gevel op het perceel Oostdijk 267;

de heer P.M. de Jong Oostdijk 267 3261 KG Oud-Beijerland

24-06-2002

plaatsen van een garage op het perceel Ribesstraat 27;

de heer W. Donkersloot Ribesstraat 27 3261 AR Oud-Beijerland

28-06-2002

vergroten van een woning op het perceel 2e Kruisweg 8;

de heer W. Kempenaar 2e Kruisweg 8 3261 LN Oud-Beijerland

02-07-2002

plaatsen van een dakopbouw op het perceel Multatullipad 11, 17, 19, 21, 24, 44 en 46;

B.B.S. Buro voor BouwSupport Postbus 1057 3260 AB Oud-Beijerland

02-07-2002

wijzigen van een gevel op het perceel Molendijk 13;

H. v.d. Berg Zoetwaren Prins Bernhardlaan 6 3135 JB Vlaardingen


04-07-2002

plaatsen van een dakkapel op het perceel Johan Vermeerstraat 11;

de heer P. Mast Johan Vermeerstraat 11 3262 HK Oud-Beijerland

04-07-2002

vergroten van een woning op het perceel Karel Doormanstraat 36;

de heer R.C. van Solm Karel Doormanstraat 36 3262 PD Oud-Beijerland

04-07-2002

vergroten van een woning op het perceel Boisotstraat 11;

de heer J. Lagerwaard Boisotstraat 11 3262 EE Oud-Beijerland


05-07-2002

vergroten van een bedrijfspand op het perceel Antonie van Leeuwenhoekstraat 9;

Global Investments Holding B.V. Antonie van Leeuwenhoekstraat 9 3261 LT Oud-Beijerland

05-07-2002

wijzigen van een gevel op het perceel Ben Goerionpad 41;

de heer A.C. Herweijer Jordaensdreef 3 3262 HL Oud-Beijerland

09-07-2002

plaatsen van een dakkapel op het perceel Kloosring 123;

de heer P. Pronk Kloosring 123 3261 SH Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het :

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Oud-Beijerland '
Lees ook