Gemeente Papendrecht


Bekendmakingen

Laatste update: 13.08.2001
Bouwactiviteiten

Verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend: Bekendmaking
Vastgesteld bestemmingsplan Wilgendonk
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO), het bij raadsbesluit van 19 juli 2001 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Wilgendonk, van 17 augustus t/m 13 september 2001 voor een ieder ter inzage ligt. De stukken liggen tijdens de openingstijden ter inzage in de burgerleeskamer van het gemeentehuis, markt 22. Indien u meer informatie wilt of vragen heeft kunt u vanaf 3 september terecht bij de afdeling Ontwikkeling (6418377/6418321). Op grond van artikel 27 WRO kan degene die tijdig zienswijzen met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt, tijdens de inzagetermijn schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het bestemmingsplan bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Dit kan ook door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 16 augustus 2001 De secretaris, De burgemeester,
A.Boer (l.s.) Drs. F.G. de Jong (l.b.)

Bekendmaking
Toepassing artikel 19 wet op de ruimtelijke ordening Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat voor een ieder ter inzage ligt:Het bouwplan voor de nieuwbouw van een kantoor van Scheepswerf Slob b.v. aan de Scheepvaartweg 11 te Papendrecht.Het bouwplan wijkt af van het ter plaatse geldend bestemmingsplan 'Industrieterrein Oosteind' en de 1e partiele herziening van dat bestemmingsplan. Het bouwplan zal wel voldoen aan het herziene bestemmingsplan dat burgemeester en wethouders voor dit deel van de gemeente voorbereiden.
Burgemeester en wethouders zijn daarom voornemens om ten behoeve van dit bouwplan met toepassing van artikel 19, lid 1 en 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldend bestemmingsplan en de 1e partiele herziening. Tevens houdt dit voornemen in om voor het bouwplan de bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50 lid 5 van de Woningwet. De stukken liggen vier weken ter inzage van 3 augustus tot en met 30 augustus 2001 bij de afdeling ontwikkeling van het gemeentehuis (kamer 2.12), Markt 22, ´s morgens van 9.00 tot 12.30 uur en verder na telefonische afspraak (6418321-6418356) tijdens openingstijden van het gemeentehuis.Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen indienen tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van Papendrecht.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 2 augustus 2001 De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde F.G. de Jong (l.b.)

Bekendmaking
Vaststelling Verordening Kinderopvang en Nadere Regels Kindercentra Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 19 juli 2001 de gewijzigde Verordening Kinderopvang en de Nadere Regels Kindercentra heeft vastgesteld. De Verordening Kinderopvang en de Nadere Regels Kindercentra dd 19-12-1996 zijn hierbij komen te vervallen. De Verordening Kinderopvang en de Nadere Regels Kindercentra dd 19-7-2001 treden in werking op de achtste dag na deze bekendmaking. De Verordening Kinderopvang en de Nadere Regels Kindercentra liggen vanaf heden, gedurende vier weken ter inzage in de burgerleeskamer van het Raadhuis, Markt 22 te Papendrecht. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de afdeling Samenleving van de gemeente Papendrecht.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht
De Secretaris, De Burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde Drs. F.G. de Jong (l.b.) Bekendmaking

Bekendmaking
Terinzagelegging ontwerp-besluit exploitatievergunning voor horecabedrijf aan de Stellingmolelen 178
De burgemeester van de gemeente Papendrecht; gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht; brengt ter kennis: dat het ontwerp van de exploitatievergunning voor Tapperij Tijdloos, gelegen aan de Stellingmolen 178 te Papendrecht, tezamen met de daarop betrekking hebbende stukken gedurende de periode van 10 augustus tot en met 7 september 2001 ter inzage ligt op het gemeentehuis. Met bedoeld ontwerp-besluit wordt beoogd de heer E. Bikker vergunning te verlenen voor het exploiteren van een barcafé annex biljart- en dartcentrum op bovenvermeld adres. Tegen vergoeding van legeskosten wordt afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke reacties, gericht aan de burgemeester dienen vóór het einde van de termijn te worden ingediend, danwel ter post te zijn bezorgd. Mondelinge reacties kunnen zowel telefonisch als tijdens een individuele hoorzitting worden ingebracht. Voor het maken van een afspraak voor het inbrengen van mondelinge reacties kunt u bellen: 078-6418852. De ingebrachte reacties zal ik vervolgens betrekken bij mijn (definitieve) beslissing. Degenen die hebben gereageerd krijgen van dit besluit bovendien mededeling.

De burgemeester van Papendrecht,
Drs. F.G. de Jong (l.b.)

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend, dat van vrijdag 3 augustus t/m donderdag 16 augustus 2001 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Markt 22, bij de afdeling Ontwikkeling, kamer 2.12, ´s morgens van 9.00 tot 12.30 uur en ´s middags na telefonische afspraak (6418321) de volgende bouwaanvragen voor de bouw van woningen in de wijk Oostpolder (fase 2b).1. Het bouwplan van woningstichting Papendrecht voor de bouw van 35 senioren huurappartementen.
2. Het bouwplan van Van der Vorm bouw b.v. voor de bouw van 56 eengezinskoopwoningen en patiowoningen.
3. Het bouwplan van ProNet projectontwikkeling b.v. voor de bouw van 102 woningen (waaronder 36 sociale koopwoningen met terugkoopregeling).De bouwplannen liggen binnen het geldend bestemmingsplan Oostpolder 1993 en voldoen aan de bestemming 'Uit te werken woongebied met bijbehorende voorzieningen -UW(bv)' De bouwaanvragen zijn in overeenstemming met het plan dat burgemeester en wethouders voor dit gebied voorbereiden.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om conform artikel 15, lid II uit genoemd bestemmingsplan en nadat van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar is ontvangen, medewerking te verlenen aande bouwplannen. Gedurende de inzagetermijn van twee weken kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders.Burgemeester en wethouders van

Papendrecht, 2 augustus 2001
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde F.G. de Jong (l.b.)

Verkeersmaatregelen

Bekendmaking
Verbetering toegang waterbus
Bij de bouw van de woningen rondom Het Havenhoofd en het Veerplein is rekening gehouden met een nieuwe toegang naar de waterbus. De huidige toegang is een tijdelijke oplossing en sluit naar onze mening niet aan op de kwaliteit van de omgeving.
Om deze situatie te verbeteren heeft bureau Juurlink en Geluk Stedenbouw en Landschap te Rotterdam opdracht gekregen om de toegang van de waterbus naar Dordrecht te verbeteren. Dit bureau heeft ook de overige gedeelten van de buitenruimte ontworpen. De werkzaamheden, die het sluitstuk vormen van het woonrijpmaken van het Veerplein / Het Havenhoofd, zijn nu zover gevorderd dat binnenkort tot uitvoering kan worden overgegaan.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:

- grondwerk t.b.v. keermuren en bestrating;
- aanbrengen betonnen keermuren;

- aanbrengen bestrating;

- aanbrengen prefab traptreden;

- aanbrengen basaltonverharding.
Door het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is bepaald dat deze werken in de week van 15 oktober 2001 gerealiseerd moeten zijn, omdat de werkzaamheden plaatsvinden in de dijkkering. Het is de bedoeling dat in de week van 20 augustus 2001 wordt begonnen met de uitvoeringswerkzaamheden.

Het straatwerk voor de woningen van Het Havenhoofd valt buiten de werkzaamheden, zodat de bereikbaarheid van de woningen gewaarborgd blijft.
Het is mogelijk dat u vragen of opmerkingen heeft omtrent dit plan. Wij stellen u in de gelegenheid om naast het inzien van het plan ook toelichting te vragen op het plan, welke gedurende vijf weken (vanaf maandag 16 juli 2001 t/m 17 augustus 2001) ter inzage ligt op het Ingenieursbureau (kamer 3.16). U kunt hiervoor contact opnemen met de medewerkers van het Ingenieursbureau, telefoon 078 - 6418392 of 078 - 6418384.

Papendrecht,19 juli 2001
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J. H. van de Zedde C. J. M. de Bruin

Bekendmaking
Aanwijzing algemene invalidenparkeerplaats.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij hebben besloten een parkeervak aan de Lisbloemstraat, direct aan de sterflat, alhier, aan te wijzen als algemene invalidenparkeerplaats. De beweegredenen, die aan deze verkeersmaatregel ten grondslag liggen, zijn nader omschreven in het hieronder aangehechte besluit.

Papendrecht, 18 juli 2001.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
Namens dezen,
Het hoofd van de afdeling ontwikkeling,
Drs. H.F.J. van Gurp

Bekendmaking
Aanwijzing en reservering invalidenparkeerplaats. Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij hebben besloten een direct nabij Dijkstraat 15 gelegen parkeervak aan te wijzen als invalidenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve van de heer F. de Bruin.

Papendrecht, 5 juli 2001.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde W.E. de Koning-Pierens (l.b.)

De motivatie, die aan deze verkeersmaatregelen ten grondslag ligt, is nader omschreven in een besluit, dat op het publicatiebord van het gemeentehuis is opgehangen. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na dagtekening tegen voornoemd besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Zij die een bezwaarschrift indienen, kunnen overeenkomstig artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij en gericht aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Ing. J.H. van de Zedde W.E. de Koning-Pierens (l.b.)

Terug naar boven

Bouwactiviteiten

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 10 augustus 2001 t/m donderdag 6 september 2001 voor een ieder op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage zal liggen: Een aanvraag om bouwvergunning voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Grondmolen 80. Het bouwplannen is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Molenvliet". Daar het bouwplan in overeenstemming is met de toekomstige herziening van het bestemmingsplan is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemde bouwplan bouwvergunning te verlenen. Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag om bouwvergunning kenbaar maken bij ons college.

Papendrecht, 9 augustus 2001.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
ing. J.H. van de Zedde. drs. F.G. de Jong (l.b.).

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 10 augustus 2001 t/m donderdag 6 september 2001 voor een ieder op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage zal liggen: Een bouwmelding het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Riethaak 2. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Oostpolder '93". Daar het bouwplan in overeenstemming is de toekomstige herziening van het bestemmingsplan is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen. Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Papendrecht, 9 augustus 2001.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
ing. J.H. van de Zedde. drs. F.G. de Jong (l.b.).

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 10 augustus 2001 t/m donderdag 6 september 2001 voor een ieder op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage zal liggen: Een bouwmelding het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Riethaak 4. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Oostpolder '93". Daar het bouwplan in overeenstemming is de toekomstige herziening van het bestemmingsplan is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen. Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college. Papendrecht, 9 augustus 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde. drs. F.G: de Jong (l.b.)

Aangevraagde bouwvergunningen:


- Op 4 juli 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Ericahof 9;


- Op 17 juli 2001 voor het uitbouwen van een garage van de woning Anjerstraat 18;


- Op 19 juli 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Larikshof 46 alsmede het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de beoogde dakopbouw;


- Op 20 juli 2001 voor het aanbouwen aan de zijgevel van de woning Westkil 26;


- Op 24 juli 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op de woning Oosteind 32;


- Op 24 juli 2001 voor het veranderen van en winkelpand aan de Veerweg 8a;


- Op 26 juli 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Pieter Zeemanlaan 58,


- Op 26 juli 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Pieter Zeemanlaan 56;


- Op 3 augustus 2001 voor het veranderen van de voorgevel van de woning Albert Verweystraat 19


- Op 12 juli 2001 voor het plaatsen van een blokhut voor de woning Karel Doormanlaan 10;


- Op 31 juli 2001 voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Biezenhaak 7;


- Op 31 juli 2001 voor het plaatsen van een steiger achter de woning Beukmolen 150;


- Op 3 augustus voor het aanpassen van de voorgevel van de woning Albert Verweijstraat 19.


- Op 24 juli 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Abelenhof 95;


- Op 24 juli 2001 voor het verplaatsen van de schuur achter de woningen Frederik van Eedenstraat 2, 4, 6, 8, 10 en 12;


- Op 24 juli 2001 voor het plaatsen en tijdelijk geplaatst houden van een asielzoekerscentrum in de wijk Oostpolder voor de maximale duur van vijf jaar.


- Op 2 juli 2001 voor het oprichten van een dakterras op de woningen Noordkil 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 34 en 38;


- Op 17 juli 2001 voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Biezenhaak 5.


- Op 18 juni 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Heinsiusstraat 4;


- Op 11 juli 2001 voor het oprichten van een loods Noordhoek 7;

- Op 11 juli 2001 voor het oprichten van een woning in Oostpolder (kavel 2).

Afgegeven bouwvergunningen:


- Op 7 augustus 2001 voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning A. van Ostadestraat 8;


- Op 7 augustus 2001 voor het aan de zij- en achtergevel uitbouwen van de woning Tjaskermolen 77.


- Op 15 augustus 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning Elzenzoom 14 en 16;


- Op 15 augustus 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Wilgenhof 308;


- Op 15 augustus 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning Koolzaadhof 9;


- Op 1 augustus voor het plaatsen van een kap op de garage achter de woning P.C.Hooftlaan 164;


- Op 2 augustus voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Zuurbeshof 19;


- Op 7 augustus 2001 voor het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning Wipmolen 2;


- Op 7 augustus 2001 voor het oprichten van een aanbouw aan de voor- en zijgevel van de woning Wilgenhof 354;


- Op 7 augustus 2001 voor het verbreden van de kap en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Larikshof 36;


- Op 7 augustus 2001 voor het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning Wilgenhof 312;


- Op 19 juli 2001 voor het aan de zijgevel uitbreiden van de woning Hazelaarhof 38;


- Op 24 juli 2001 voor het plaatsen van een tuinhuisje op het volkstuincomplex Molenvliet.-Op 6 juni 2001 voor het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning G. Groen van Prinstererstraat 8.


- Op 19 juni 2001 voor het gedeeltelijke vergroten van de woning Margriethof 82;


- Op 20 juni 2001 voor het een plaatsen van een dakkapel op het voor-en achterdakvlak van de woning Ridderspoorhof 11;


- Op 20 juni 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Trasmolen 13;


- Op 20 juni 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Trasmolen 15;


- Op 22 juni 2001 voor het wijzigen van de gevel van de garage van de woning Westkil 38;


- Op 25 juni 2001 voor het gedeeltelijk vernieuwen van een winkel aan Veerweg 26;


- Op 25 juni 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Westkil 38;


- Op 25 juni 2001 voor het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning Wilgenhof 244;


-Op 25 juni 2001 voor het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning Wilgenhof 246.


- Op 27 juni 2001 voor het maken van een dakopbouw op de woning Dorstense Aak 5;


- Op 27 juni 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Tjaskermolen 39;


- Op 27 juni 2001 voor het oprichten van een pompgemaal tussen de loswal van Fokker Aerostructures en het Westeind;


- Op 27 juni 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Lisdreef 34;


- Op 11 juli 2001 voor het uitbreiden van de productiehal en het bouwen van een kantoor aan Nanengat 11.

Verzonden bouwtoestemmingen:


- Op 13 augustus 2001 voor het plaatsen van een volière achter de woning Margriethof 53


- Op 24 juli 2001 voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Zalmschouw 7.


- Op 1 juli 2001 voor het plaatsen van 2 schuren achter de woning Muilwijckstraat 33.

Afgegeven sloopvergunningen:


- Op 13 augustus 2001 voor het slopen van de fabrieksgebouwen en andere opstallen op het voormalige Fokker terrein aan de Veerdam.


- Op 16 juli 2001 voor het slopen van een deel van het kantoorgebouw aan de Rietgorsweg 6.

Wanneer u bezwaar heeft tegen een bouwvergunning of bouwtoestemming, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. U kunt géén bezwaarschrift indienen tegen een aanvraag om bouwvergunning. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. De termijn begint met ingang van de dag na verzending van de bouwvergunning of bouwtoestemming. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Milieu in het gemeentehuis aan de Markt 22.

Terug naar boven

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Papendrecht '
Lees ook