Gemeente Rijswijk

LOGOZAGT.GIF (9997 bytes) Gemeenteberichten
6 juni 2002


* Geen vervoer van gevaarlijke stoffen, tenzij calamiteit elders op spoor
RIJSWIJK LEGT PROCEDURE VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN DOOR SPOORTUNNEL SCHRIFTELIJK VAST

* Integrale actie tegen zakken- en tassenrollerij in Rijswijk
* Monumentaal toegangshekwerk Oude Raadhuis opgeknapt
* Verleende kapvergunningen

* Vrijstelling artikel 50, lid 4 Woningwet
* Vrijstelling artikel 50, lid 4 Woningwet
* Openbare kennisgeving bouwvergunningen en sloopvergunningen
* Openbare kennisgeving bouwaanvragen

* Advies Programmaraad LRVW; geen wijzigingen in basispakket
* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Inzicht in uw woonwensen

* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Openbare kennisgeving
vergunningen verordening Kinderopvang Rijswijk
* Voorzieningen middelgrote gemeente zijn in gevaar
* Hoge opkomst bij thema-avond over jonge kinderen in Rijswijk-West
* Krijgt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen 2002?

* Tante Aagje

* Museum Rijswijk

* Wet op de Ruimtelijke Ordening

- artikel 19a -

* Wet Milieubeheer

* Openingstijden Stadhuis

Geen vervoer van gevaarlijke stoffen, tenzij calamiteit elders op spoor
RIJSWIJK LEGT PROCEDURE VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN DOOR SPOORTUNNEL SCHRIFTELIJK VAST

De afspraak tussen Rijswijk en Nederlandse Spoorwegen uit 1993 over het vervoer van gevaarlijke stoffen door de spoortunnel van Rijswijk wordt in een procedure vastgelegd.
De procedure wordt opgesteld in overleg met de diverse (voormalige) bedrijfsonderdelen van het opgesplitste NS-bedrijf, te weten: Railned, Rail Infra Beheer, Railverkeersleiding en NS Stations. Het is de bedoeling deze procedure voor 1 september vast te stellen op basis van de resultaten van een risico-analyse voor de Rijswijkse spoortunnel. Deze maand is gestart met het opstellen van de risico-analyse. Deze wordt uitgevoerd door Railned Spoorveiligheid in samenwerking met de Brandweer van Rijswijk. De risico-analyse zal onder meer antwoord moeten geven op de vraag welke structurele aanpassingen aan de tunnel nodig zijn om vervoer van gevaarlijke stoffen zonodig te kunnen laten plaatsvinden.

spoortunnel.jpg (25372 bytes)

Dankzij doortastend optreden van gemeentezijde wordt nu door NS vooraf bekend gemaakt welke gevaarlijke stoffen op welk moment door de spoortunnel van Rijswijk worden vervoerd. Dit vervoer is uitsluitend in incidentele gevallen mogelijk.

Calamiteiten
Tot september zal een interim procedure gaan gelden. Deze interim procedure is op schrift gesteld en deze week ondertekend door de betrokken partijen.
In deze interim procedure is afgesproken dat er geen planmatig vervoer van gevaarlijke stoffen door Rijswijk zal plaatsvinden. Uitsluitend in geval van incidenten/calamiteiten elders op het spoor is vervoer van gevaarlijke stoffen door Rijswijk mogelijk. De brandweer wordt van te voren genformeerd over de komst van een trein met gevaarlijke stoffen. Tevens wordt de wagenlijst gefaxt, waaruit kan worden opgemaakt om welke gevaarlijke stoffen het gaat. Vervoer van gevaarlijke stoffen door de tunnel geschiedt met geringe snelheid. Afgesproken is dat een maximale snelheid van 60 km per uur zal gelden. De burgemeester van Rijswijk, mw. G.W. van der Wel-Markerink is blij met de gemaakte afspraken: "de inspanning van Rijswijk voor meer duidelijkheid over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor werpt nu z'n vruchten af. Een schriftelijk vastgelegd protocol ondertekend door alle betrokken partijen is een resultaat dat de veiligheid op en rond de spoortunnel ten goede komt".

Procedure ter inzage
De gemeente Rijswijk heeft vorig jaar een risico-inventarisatie opgesteld voor de hele gemeente. Daar staan de plaatsen op waar risicovolle activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan de plaatsen waar vuurwerk wordt verkocht, maar ook de LPG-tankstations staan op deze lijst. De vraag kwam op of de spoortunnel ook op deze lijst moest worden geplaatst in verband met de mogelijkheid van vervoer van gevaarlijke stoffen door de tunnel. Hiervoor is contact gezocht met de Nederlandse Spoorwegen. Na overleg met diverse partijen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, is nu een schriftelijke procedure vastgelegd waarin helder is afgesproken welke acties worden ondernomen indien in een incidenteel geval toch een trein met gevaarlijke stoffen door de Rijswijkse spoortunnel moet rijden.
De interimprocedure spoortunnel Rijswijk ligt voor iedereen tijdens de openingsuren ter inzage bij de sectie communicatie in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2.Integraal actie tegen zakken- en tassenrollerij in Rijswijk

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni houdt Politie Haaglanden vanaf 12.00 uur de actie `Zakkenrollers winkelen ook' in winkelcentrum `In de Bogaard'. Het aantal gevallen van zakken- en tassenrollerij is in Rijswijk de afgelopen jaren fors gestegen. De actie op 7 en 8 juni is dan ook niet eenmalig. Deze preventieactie is onderdeel van een integrale aanpak van zakken- en tassenrollerij, waarin Politie Haaglanden, HTM, gemeente Rijswijk, de Vereniging van Eigenaren en de winkeliersvereniging `In de Bogaard' samenwerken.

Integrale aanpak
De verschillende partners hebben afspraken gemaakt over meer toezicht en handhaving in het winkelcentrum en het plaatsen van waarschuwingsborden en camera's. Het publiek en het winkelpersoneel wordt dit jaar op verschillende manieren voorgelicht. Daarnaast zal de samenwerking van veiligheidsdiensten, het gemeentelijke handhavingteam en de politie worden bevorderd.

7 en 8 juni
Op 7 en 8 juni gaat de politie het winkelend publiek in winkelcentrum `In de Bogaard' voorlichting geven over eenvoudige maatregelen die mensen zelf kunnen treffen om zakkenrollers geen kans te geven. Op deze dagen attenderen straatartiesten, verkleed in boevenpak, op ludieke wijze het winkelend publiek op de risico's van onder andere openstaande tassen en onbewaakte spullen. Bovendien houdt de politie samen met beveilingsmensen en het handhavingteam extra toezicht in het winkelcentrum en worden er flyers uitgedeeld aan het publiek. De HTM neemt ook deel aan deze actie onder het motto `Zakkenrollers reizen ook'.Monumentaal toegangshekwerk Oude Raadhuis opgeknapt

hekwerk.jpg (61203 bytes)

Het monumentale hekwerk dat toegang verschaft tot het Oude Raadhuis aan Laan Hofrust is onlangs volledig gerenoveerd. Het oude hek was in de loop der jaren aangetast door weersinvloeden. Het hekwerk ligt nu opgeslagen in afwachting van de renovatie van de toegangsbrug tot het Oude Raadhuis. Het is de bedoeling dat de burg nog dit jaar wordt opgeknapt waarna het monumentale hekwerk kan worden teruggeplaatst. Tijdens de werkzaamheden aan de brug, zal naast de brug een houten noodbrug worden geplaatst voor voetgangers. Voor leveranciers wordt aan de achterzijde een toegang gemaakt.Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 6 juni 2002:

* Breebaartlaan 18
den wegens te forse groei en schaduwwerking
* Lange Kleiweg 86
30 coniferen wegens het aanbrengen vangnet en gevaar voor beschadiging daarvan
Er worden 35 coniferen herplant.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk) Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74.Rectificatie aanvraag kapvergunningen

In de publicatie van 23 mei 2002 werd melding gemaakt van het aanvragen van een kapvergunning voor het Shell-terrein Treubstraat - Lange Kleiweg.

Er zijn abusievelijk de verkeerde locaties doorgegeven. De juiste locaties zijn:

* 1 wilg, staande aan de Lange Kleiweg;

* een groenstrook langs de Treubstraat met uitgegroeid bosplantsoen, bestaande uit haagbeuken, berken, esdoorns en prunussen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74.Vrijstelling artikel 50, lid 4 Woningwet

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door A.E.K. Pols, een aanvraag is ingediend voor het verbouwen van een schuur op het perceel plaatselijk bekend Leeuwendaallaan 115. Voor het gebied waarbinnen de aanvraag is gelegen geldt een voorbereidingsbesluit. Daar het bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan en in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan Leeuwendaal kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet verlenen en maken van dit voornemen hierbij melding. De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 6 Juni 2002, 4 weken ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis) tijdens de openingsuren van 8.30 tot 12.00 uur.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.Vrijstelling artikel 50, lid 4 Woningwet

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door D.A. van Os, een aanvraag is ingediend voor het oprichten van een fietsenberging in de voortuin op het perceel plaatselijk bekend Nassaukade 17.
Voor het gebied waarbinnen de aanvraag is gelegen geldt een voorbereidingsbesluit. Daar het bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Leeuwendaal of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet verlenen en maken van dit voornemen hierbij melding. De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 06 Juni 2002, 4 weken ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis) tijdens de openingsuren van 8.30 tot 12.00 uur.
Gedurende deze termijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.Openbare kennisgeving bouwvergunningen en sloopvergunning

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 6 juni 2002 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het gedeeltelijk vergroten van een woning d.mv. een uitbouw en een interne verandering woning aan de John F. Kennedylaan 245, verleend en verzonden: 31 mei 2002

* het gedeeltelijk veranderen van een gevel d.m.v. kozijnwijziging aan de Ottoburgstraat 76, verleend en verzonden: 31 mei 2002
* het veranderen van een zijgevel aan de Eiklaan 44, verleend en verzonden: 31 mei 2002

* het oprichten van 12 een gezinshuizen, 6 appartementen en 1 penthouse aan de Delftweg 5, verleend en verzonden: 31 mei 2002
* het oprichten van een hotel aan de Nabij Treubstraat 22, verleend en verzonden: 31 mei 2002

* het renoveren + verbouwen van een woning aan de Schoolstraat 12, verleend en verzonden: 31 mei 2002

De volgende sloopvergunning ligt eveneens ter inzage:
* het slopen van een horecagebouw te: Lange Kleiweg 1 .
Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Openbare kennisgeving aanvragen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* het plaatsen van een dakkapel te: Sir Winston Churchilllaan 975; ingediend: 07-05-2002;

* het geheel vernieuwen van een tuinhuisje te: Lange Kleiweg 120 (Kavel 122); ingediend: 06-05-2002;

* het plaatsen van een woonhuislift te: F.D. Rooseveltlaan 18; ingediend: 23-05-2002;

* het plaatsen van een dakkapel te: Leeuweriklaan 38; ingediend: 24-05-2002;

* het oprichten van een dakopbouw te: Strijplaan 383; ingediend: 24-05-2002;

* het gedeeltelijk vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw te: Regentesselaan 8; ingediend: 29-05-2002;

* het verbouwen van een bedrijfspand met woning te: Frijdastraat 6-12; ingediend: 29-05-2002;

* het veranderen van een bedrijfsgebouw tot een woonruimte te: Blekerslaan 47-53; ingediend: 23-05-2002.Advies programmaraad LRVW: geen wijzigingen in basispakket

De Programmaraad LRVW heeft in haar openbare vergadering op 4 april jl. te Wassenaar, besloten tot het advies de samenstelling van het basispakket van televisiezenders zonder wijzigingen te continueren. In het kader van de Mediawet dient de Programmaraad LRVW jaarlijks vr 1 juni kabelexploitant Casema te adviseren omtrent de samenstelling van het basispakket, dat bestaat uit 15 televisiezenders.
Het basispakket zoals dat op advies van de programmaraad LRVW door de Casema wordt doorgegeven bestaat uit zeven zogenaamde 'must carry' zenders, die op grond van de Mediawet verplicht door de kabelexploitant moeten worden doorgegeven. Deze zenders zijn Nederland
1, 2 en 3, TV-West en InfoThuis (regionale zenders), Belgi VRT TV1 en Belgi KETNET/Canvas. Over deze zenders heeft de Programmaraad LRVW geen medezeggenschap.
De overige televisiezenders die worden doorgegeven in het basispakket zijn RTL 4, SBS 6, Yorin, Duitsland 1 en 2, BBC 1 en 2 en TV 5. Uitsluitend over deze acht zenders kan de Programmaraad LRVW een advies uitbrengen.

Op grond van de ter beschikking staande informatie en de door de Mediawet voorgeschreven pluriforme samenstelling van het basispakket, ziet de Programmaraad LRVW geen reden om wijzigingen in het huidige pakket aan te brengen. Bovenstaand advies is op 16 april jl. aan kabelexploitant Casema uitgebracht.

Postbusnummer
De Programmaraad LRVW houdt onder andere rekening met de wensen en belangen van de abonnees c.q. inwonenden van de vijf deelnemende gemeenten. Met vragen en/of opmerkingen omtrent het advies van de Programmaraad kan men alleen schriftelijk terecht bij het onderstaande (nieuwe) adres:

Programmaraad LRVW
Postbus 1147
2260 BC LEIDSCHENDAMWet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door R.W. Vane, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het oprichten van een serre op het perceel plaatselijk bekend Lange Dreef 86 kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie C nummer 2390.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan; Strijp eerste uitwerking.
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 6 juni 2002, 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.30 uur, ter inzage bij de afdeling Vergunningen & Handhaving, sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopsstraat 4, alhier. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.Inzicht in uw woonwensen

Het ministerie van VROM houdt een landelijk onderzoek naar de manier waarop mensen wonen, hoe zij de woning en woonomgeving beleven en waarderen, en wat hun woonwensen zijn. Het ministerie, maar ook gemeenten en woningcorporaties hebben dit inzicht nodig om hun activiteiten gericht in te zetten voor een aantrekkelijk woningaanbod, voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen. Het onderzoek bestaat uit interviews onder inwoners van alle gemeenten in Nederland. Ook in Rijswijk worden interviews afgenomen. Het interview bevat vragen over de kenmerken van uw woning en woonomgeving, uw waardering voor deze kenmerken, de wensen die u heeft ten aanzien van woning en woonomgeving, maar ook een aantal vragen over werk, vrije tijd besteding en de behoefte aan zorg en hulp bij het wonen.
Het onderzoek staat of valt met de bereidheid van inwoners om mee te werken aan een interview. Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister worden in totaal ruim 100.000 mensen benaderd. Ook u kunt in de loop van 2002 worden benaderd voor een interview. U krijgt allereerst een brief met uitgebreidere informatie over het onderzoek. Om te kunnen voorzien in de behoeften die onder de bevolking leven, is het belangrijk datu uw mening geeft over uw wensen en verwachtingen op woon- en leefgebied. Het onderzoek gaat dus over hoe u woont en hoe u eventueel zou willen wonen.Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door H.P. van Riel, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het veranderen van een winkel d.m.v.
2 x een doorbraak bouwmuur op het perceel plaatselijk bekend Jan Van Polanenstraat 6-8 kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie D nummer 5769.

Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan ; Te Werve Oost.

Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 6 juni 2002, 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.30 uur, ter inzage bij de afdeling Vergunning en Handhaving, sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruyn Kopsstraat 4, alhier. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.Openbare kennisgeving
Vergunningen verordening Kinderopvang Rijswijk

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat zij aan de Stichting Rijswijkse Kinderopvang een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Kinderopvang Rijswijk hebben verleend voor het oprichten/houden van het kindercentrum voor naschoolse opvang "De Schooiers" aan de Labouchrelaan 3 te Rijswijk. De vergunning ligt met ingang van vrijdag 7 juni a.s. gedurende zes weken op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur ter inzage bij de sectie Communicatie (kamer 77) van de gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2.
Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn tegen de vergunning bezwaar indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Voorzieningen middelgrote gemeenten zijn in gevaar

Zonder hulp van de rijksoverheid komt het gemeentelijk voorzieningenniveau van 35 middelgrote gemeenten in Nederland - met samen drie miljoen inwoners - in gevaar. Ze dreigen te afhankelijk te worden van de grootschalige ontwikkelingen die in hun grotere buurgemeenten in gang worden gezet. Dat is zeker het geval op het gebied van openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting, sociaal beleid, mobiliteit en infrastructuur, werkgelegenheid en arbeidsmarktontwikkeling.

Juist middelgrote gemeenten, zoals Rijswijk, bieden miljoenen Nederlanders nog een herkenbare, geborgen, en leefbare omgeving. Daarin zijn herkenbaarheid en menselijkheid nog sleutelbegrippen. Middelgrote gemeenten zijn niet alleen onmisbaar voor de eigen inwoners, maar zeker ook voor het landelijk gebied waarin zij een verzorgende functie hebben op vrijwel alle genoemde beleidsvelden.

Actie
De 35 burgemeesters van het Platform Middelgrote Gemeenten, waaronder ook de burgemeester van Rijswijk, mw. G.W. van der Wel-Markerink, zijn daarom afgelopen maandag samen met een van hun wethouders of gemeentesecretaris vanuit alle windstreken naar Den Haag gekomen, ieder met een `onmisbaar' puzzelstuk onder de arm. Daar legden zij samen een enorme puzzel voor de ingang van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksaangelegenheden, symbool voor de samenwerking van de 35 Middelgrote Gemeenten en de vele schotten in het totale beleid. Demissionair minister Van Boxtel van Grotestedenbeleid legde als 36-ste het laatste stuk van de puzzel. Hij ontving vervolgens van de Zeister burgemeester R.G. Boekhoven - voorzitter van het Platform - het boekje `Middelgroot; d onmisbare schakel'. In dat boekje beschrijft het platform aan de hand van voorbeelden uit de praktijk de onmisbare schakel die zij zijn in een leefbare toekomst van Nederland.

Het initiatief van de Middelgrote Gemeenten kan in politiek Den Haag niet als een verrassing komen. Immers, demissionair minister Van Boxtel sprak al over het mogelijkerwijs uitbreiden van de G30, het samenwerkingsverband van grote steden, minus Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De middelgrote steden hopen dat bij de formatie van een nieuw kabinet na de verkiezingen van 15 mei extra aandacht voor hen zal zijn.

Meer vrijheid
Het gaat in de eerste plaats niet eens om extra geld, al is dat uiteindelijk ook onontbeerlijk. De middelgrote gemeenten vragen in eerste instantie erkenning van hun positie als verzorgende stad. Ze willen meer bestuurlijke vrijheid en zelfstandigheid en pleiten voor de daarbij behorende ontschotting van geld- en subsidiestromen. De 35 middelgrote gemeenten willen dat in een nieuw kabinet een politiek verantwoordelijke portefeuillehouder wordt aangewezen, opdat ze een direct aanspreekpunt krijgen in politiek Den Haag. Pas dan vinden ze dat hun problematiek in voldoende mate is erkend.

groep2202.jpg (58260 bytes)
Burgemeesters, waaronder burgemeester mw. G.W. van der Wel van Rijswijk (uiterst links)
met puzzelstuk in handen op weg naar Den Haag.Krijgt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen 2002?

De gemeente verzendt eind mei de gecombineerde aanslagen voor de onroerend zaakbelasting, riool- en hondenbelasting en de Zalmsnip. Naast de op de aanslag genoemde belastingen betaalt men ook reinigingsrechten voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Inning hiervan vindt plaats via de maandelijkse Eneco-energienota.

Nieuw beleid voor personen met een bijstandsuitkering, aan wie in 2000 en 2001 kwijtschelding is verleend
De gemeente Rijswijk heeft m.i.v. het belastingjaar 2002 besloten om belastingplichtige inwoners met uitsluitend een Abw-uitkering automatisch kwijtschelding te verlenen, als de gemeente hen in de laatste twee voorafgaande jaren kwijtschelding heeft verleend en hun situatie niet gewijzigd is. Daarmee komt de gemeente de minst draagkrachtigen tegemoet. Zij krijgen daarvan bericht.

Voortgezet beleid voor overige personen met een Abw-uitkering Jaarlijks wijst de afdeling Sociale Zaken mensen, die een bijstandsinkomen ontvangen er via een persoonlijke mailing op, dat zij mogelijk kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en heffingen kunnen krijgen. Personen, die in april 2002 een uitkering ontvingen, zijn persoonlijk aangeschreven.
In de begeleidende brief is aangegeven waar zij terechtkunnen voor het invullen van een verzoek tot kwijtschelding ervan. De adressen staan hierbij in kader vermeld.

LET OP - Het verzoek om kwijtschelding moet, gerekend vanaf de belastingbeschikking, binnen 6 weken bij de gemeente ingediend worden.

Een laag inkomen?
Niet alleen personen met een bijstandsuitkering kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. U kunt mogelijk ook kwijtschelding krijgen als u:

- bent aangewezen op uitsluitend een A.O.W.-uitkering;
- of uitsluitend een algemene nabestaandenuitkering;
- een werkloosheidswet-, ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt op basis van het minimum dagloon;

- een eigen bedrijf hebt waaruit geen of zeer minimale inkomsten komen.

De adressen waar u hulp kunt krijgen bij de invulling van het kwijtscheldingsverzoek treft u hierbij in kader aan.

LET OP -
Het verzoek dient, gerekend van de aanslagdatum, binnen 6 weken bij de gemeente binnen te zijn.

Als u hulp wilt bij het invullen van het formulier, dan kunt u zich tot een van de hierna genoemde instellingen / diensten wenden:


1. Gemeente:
+ dienst Middelen, na telefonische afspraak (op werkdagen tussen 9 en 10 uur), tel. 3959 899;
+ Sociaal Raadsman, de heer G.J. Hamers, na telefonische afspraak (op maandag,dinsdag en donderdag tussen 9 en 10 uur), tel. 3959 744.

2. Vrijwilligersvacaturebank: wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, tel. 37 21 621 (op werkdagen van 9 tot 16 uur).
3. De doelgroep van de Stichting Vluchtelingenwerk: Laboucherelaan 3, telefoon 39 45 754

4. Personen van 55 jaar en ouder: Stichting Welzijn Ouderen Rijswijk, Kerklaan 59, telefoon 39 94 924 (55-plus-service, tussen 9.30 en 12.00 uur).

>Hoge opkomst bij thema-avond over jonge kinderen in Rijswijk-West

In de gemeente Rijswijk is, in het kader van het integraal jeugdbeleid, het speerpunt `Sluitende aanpak 0-6 jarigen' opgepakt. Er is een plan van aanpak gemaakt met diverse actiepunten. Deze actiepunten zijn voortgevloeid uit gesprekken tussen de gemeente en instellingen en er is een enqute gehouden onder ouders van 0-6 jarigen. Hoofddoelstelling bij het speerpunt sluitende aanpak 0-6 jarigen is dat aan alle jonge kinderen optimale ontwikkelingsmogelijkheden en een goede toerusting voor het onderwijs geboden wordt.
En van de actiepunten is het organiseren van thema-avonden op wijkniveau voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij die jonge kinderen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de samenhangende inzet van voorzieningen verder verbeterd zou kunnen worden. Deze thema-avonden zijn bedoeld om elkaar als instellingen te leren kennen, informatie uit te wisselen en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Het is heel belangrijk dat de medewerkers alle mogelijkheden tot hulpverlening overzien, ook die buiten hun eigen organisatie en weten wie men kan inschakelen om kinderen en/ of ouders optimaal te begeleiden.
Op dinsdagavond 29 mei jl. vond de eerste thema-avond plaats, en wel voor het gebied Rijswijk-West in wijkcentrum Stervoorde. De thema-avond werd geopend door wethouder Erik Triemstra. Het thema van deze avond was: `Signaleren en dan....?'. Tijdens de bijeenkomst werd dit thema toegelicht door Prof. dr. Jo Hermanns. Naast een informatief gedeelte had de avond ook een actief karakter. Diverse instellingen gingen aan de hand van verzonnen opdrachten met elkaar aan de slag. De opkomst was hoog, er waren deze avond maar liefst 40 mensen aanwezig uit 17 sterk verschillende instellingen. Hieruit blijkt dat men betrokken is bij kinderen van 0-6 jaar en hun ouders. Er volgen nog twee van deze avonden; op 26 juni voor Rijswijk-Midden en 23 september voor Rijswijk-Oost. Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Rijswijk; tel.nr. 070 - 39 59 220.Tante Aagje

Ik woon eigenlijk al heel mijn leven in Rijswijk, in een gezellig flatje, in een leuke buurt met allemaal portiekwoningen. Geen mens gelooft me, maar volgend jaar word ik al 80 jaar. Tien jaar woon ik nu alleen. Mijn man Koos is toen overleden. Hij was zelfstandig melkboer, je weet wel op zo'n SRV-wagen. Moeilijk hoor in het begin, maar toch heb ik snel mijn draai weer gevonden. Nog steeds ben ik hartstikke gezond, afgezien van een paar kwaaltjes natuurlijk. Gelukkig wonen mijn getrouwde dochter en kleinkinderen vlakbij. Mijn andere twee kinderen met aanhang wonen in Breda en Amsterdam. Bijna iedereen hier in de buurt noemt me Tante Aagje. Waarom? Geen idee, sommigen vinden me zeker wat nieuwsgierig. Nou ja, ik hou me gewoon van alles op de hoogte, daarvan stomp je niet af. Soms voel ik met net een sociaal werkster. Veel geklaag over hoe duur alles wel niet is. Dan probeer ik de mensen een beetje te helpen en goede raad te geven. Bij mij is het ook geen vetpot, ik heb enkel een AOW-tje. Mijn man Koos was immers eigen baas en daarom heb ik geen pensioen. Daarvoor schaam ik me niets hoor. Ik kan met iedereen opschieten, rijk of arm.

Elke donderdagmiddag klaverjas ik bij de bejaardensoos. Vaak lachen daar. Er wordt daar wat afgepraat onder het kaarten, soms zo erg dat ik wel eens verzaak en dan krijg ik de wind van voren. Sommigen zijn zo fanatiek, die willen altijd winnen. "Het is toch maar een spelletje", verdedig ik me dan.
Onderwerp van gesprek is vaak toch hoe duur alles tegenwoordig is. Alles gaat maar omhoog, behalve je inkomen, is de klacht. Met de euro hebben ze ook alles stiekem duurder gemaakt. Lastig hoor die euro. "Goed opletten, voorlopig eerst nog maar omrekenen naar de gulden", zeg ik dan maar.
Laatst hadden we het er onder het kaarten door ook weer over hoe moeilijk het is om rond te komen met een laag inkomen. Mijn kaartvriendin wilde bijvoorbeeld wel weer eens naar het theater en ook wat gaan gymnastieken, maar ja bijna niet te betalen. Haar heb ik naar de gemeente, naar sociale zaken gestuurd. Ze had nog nooit van de ooievaarspas gehoord! Dat is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen. Je krijgt bijvoorbeeld een flinke korting bij schouwburgbezoek of bij de bibliotheek, maar ook een bijdrage voor de kosten van `meer bewegen voor ouderen'. Zelf heb ik zo'n ooievaarspas, hartstikke makkelijk en het scheelt een hoop geld. Of ze al geweest is en de pas gekregen heeft, weet ik nog niet. Maar het is in elk geval altijd de moeite waard om er naar te informeren, toch?

Wilt u meer weten over de ooievaarspas? De afdeling Sociale Zaken helpt u graag verder!

Voor meer informatie en /of het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij de receptie van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. Telefoonnummer: 3959 859 van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.00 uur.Museum Rijswijk

Van 15 juni t/m 8 september 2002 wordt in het Museum Rijswijk voor de vierde maal de Holland Papier Binnale georganiseerd. De Holland Papier Binnale bestaat uit een tentoonstelling met werken van 19 internationale papierkunstenaars, een boek- en papierwinkel en een grote papiermarkt op zondag 8 september 2002. Bij de Holland Papier Binnale 2002 verschijnt weer een exclusieve publicatie, ditmaal getiteld Tijdloos Papier.

Negentien internationale beeldend kunstenaars laten op deze vierde Holland Papier Binnale werken zien die zijn vervaardigd in uiteenlopende technieken uit alle mogelijke soorten papier. Hoewel deze kunstenaars verschillende achtergronden hebben (schilder-, teken- en beeldhouwkunst, grafiek, textiel, design en zelfs film) zijn zij in de loop van hun carrire gefascineerd geraakt door het materiaal papier. Door zijn souplesse, kracht, transparantie en fragiliteit is papier voor hen een onuitputtelijke bron van expressiemogelijkheden. Op de Holland Papier Binnale 2002 zijn drie installaties te zien. De Japans-Deense kunstenares Yuko Takada Keller weeft een ijle, ruimtevullende structuur van draden en stukjes transparantpapier. Mathijs Stegink wil met zijn installatie de verwarrende relatie aantonen tussen schrift en drager, tekst en betekenis. De derde installatie wordt gebouwd door filmmaker-beeldhouwer Dan Geesin gedurende de eerste twee weken van juli (2 juli-12 juli 2002) tijdens de openingsuren van het museum.
Van karton stelt hij een humoristische en cartooneske wereld samen op ware grootte.
Het publiek is getuige van en deelnemer aan het wordingsproces.

Het boek Tijdloos Papier
Zoals gebruikelijk verschijnt bij de Holland Papier Binnale 2002 weer een bijzondere publicatie, getiteld Tijdloos Papier. Samensteller van het boek is Peter Gentenaar die samen met vormgever Loes Schepens ook de boeken bij de drie vorige papierbinnales verzorgde. In het boek Tijdloos Papier belichten 12 experts op het gebied van papier verschillende aspecten van papier op historisch en technisch gebied.
Aan de orde komen ondermeer:
de ontwikkeling van boekrol tot boek, de herontdekking van papyrus, de geschiedenis van Javaans bastpapier, de eerste papiermolen in de Verenigde Staten, bewegende prentenboeken, houtvrij papier, de veroudering van papier en savannepapier uit Zimbabwe. Tijdloos papier (ned/eng) verschijnt bij Uitgeverij Compres bv, Leiden.
Verkoopprijs 49,95.

De winkel
Tijdens de Holland Papier Binnale 2002 is in het Museum Rijswijk een winkel ingericht met een uitgebreid assortiment van boeken over papier en papierkunst, vellen handgemaakt papier en kleine kunstvoorwerpen.

De Papiermarkt, zondag 8 september 2002
Ter afsluiting van de Holland Papier Binnale 2002 wordt op zondag 8 september van 12.00-17.00 uur een grote papiermarkt georganiseerd in en bij het Museum Rijswijk.
Een groot aantal kunstenaars en papiermakers presenteren zich met hun producten en tevens worden demonstraties verzorgd. Openingstijden Museum Rijswijk, Herenstraat 67: dinsdag t/m zondag van 12.00-17.00 uur, maandag gesloten.Wet milieubeheer

Beschikking / Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij positief hebben beschikt op de aanvraag om een nieuwe vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de volgende inrichting:

1. Braillelaan 5, een ontwerpstudio en grafisch productiebedrijf.

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde vergunning diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden.

Ter inzage-legging
De ontwerpbeschikking ligt vanaf heden gedurende 4 weken (tot en met 18 juli 2002) ter inzage bij de afdeling Vergunning en Handhaving, sectie Milieu en APV van de Dienst Grondgebiedzaken, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55 van 17.00 tot 20.00 uur.

Beroep tegen de milieuvergunning
Tegen de milieuvergunning kan vanaf heden gedurende 6 weken ( tot en met 18 juli 2002) beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingediend. Beroep kan uitsluitend worden ingesteld door degene die tijdig zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking heeft ingediend danwel kan aantonen dat hij/zij hiertoe niet redelijkerwijs in de gelegenheid is gesteld. Degene die een beroep indient, kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Inlichtingen over de ter inzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV, via telefoonnummer 070 39 59 870.Wet op de Ruimtelijke Ordening

- artikel 19a -

De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat burgemeester en wethouders vrijstelling van het bestemmingsplan is gevraagd door:
* Savarin VOF, Tollens beheer b.v. voor het bouwen van een dienstwoning en berging in een vrijstaande stal op het perceel Laan van Hoornwijck 29.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Hoornwijck". Tevens heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied waar het plan is gelegen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om afwijking toe te staan c.q. vrijstelling te verlenen van het genoemde bestemmingsplan en toepassing te geven aan artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 7 juni 2002 gedurende vier weken ter inzage bij de sectie Communicatie kamer 77 Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur.
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Openingstijden stadhuis

Stadhuis Rijswijk,
Generaal Spoorlaan 2,
Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.
Telefoon 070-3959911.
Fax 070-3959588.
Internetadres: http//www.rijswijk.nl
E-mailadres: Stadhuis@rijswijk.nl

Openingstijden:
Afdeling Burger-, Woon- en Zorgzaken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -14.00 uur en donderdag van 17.00 -19.00 uur. Team Communicatie van maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur. Gemeentearchief van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur. De afdeling Sociale Zaken van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur.
De overige afdelingen in het stadhuis zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -12.30 uur.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. 2002 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Rijswijk 06-06-2002 '
Lees ook