Gemeente Rijswijk

LOGOZAGT.GIF (9997 bytes) Gemeenteberichten
16 mei 2002

* Woensdag 5 juni a.s.
Het jaarlijks proefalarm klinkt om 12.00 uur * Bekendmaking inspraak project
- op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - * Aanvraag vergunning verordening kinderopvang Rijswijk * Sportcentrum De Schilp tijdens Pinkstervakantie * Wet Milieubeheer
* Let op !
Wijziging inzameldag door Avalex.
* Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Sportcentrum De Schilp officieel geopend
* Voorbereidingsbesluiten
* Stadhuis gesloten op 20 mei 2002
* Bouwaanvragen
* Bouwvergunningen
* Verleende kapvergunningen

Woensdag 5 juni a.s.
Het jaarlijks proefalarm klinkt om 12.00 uur

Ook in de gemeente Rijswijk staan sirenes die u waarschuwen in geval van een ramp. Om u bekend te maken met de sirene en om te kijken of alle sirenes nog naar behoren werken, vindt één keer per jaar een oefenalarm plaats. De eerste woensdag in juni om 12.00 uur klinkt in heel het land de sirene. U hoeft hier niet van te schrikken, want het is loos alarm. Als u op een ander tijdstip de sirene hoort is er wel wat aan de hand. Weet wat u dan moet doen: ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio en tv aan. Er kunnen zich soms ook ernstige situaties voordoen waarbij de sirene niet gebruikt wordt. Volg ook dan de aanwijzingen van de autoriteiten op. In het gemeenthuis bij de sectie communicatie ligt een folder voor u klaar met uitgebreide informatie.Bekendmaking inspraak project
- op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening -

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat het volgende project is ingediend:
* Leeuwendaal: het oprichten van 11 appartementen met stallingsruimte.

Voordat het bouwplan in het kader van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (inclusief het verzoek om vrijstelling) ter inzage wordt gelegd, krijgt u in het kader van de Algemene Inspraakverordening Rijswijk 1994 gelegenheid zich te laten informeren over dit project.
U kunt hiertoe het project inzien met ingang van 17 tot en met 30 mei 2002 bij de sectie Communicatie, kamer 77 (op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur), Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH te Rijswijk.

De op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ingekomen reacties en de resultaten hiervan worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Nadat de inspraakprocedure is afgerond wordt afhankelijk van het resultaat van de inspraak het bouwplan op grond van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gedurende vier weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging wordt aangekondigd in de weekkrant Groot Rijswijk.Aanvraag vergunning verordening kinderopvang Rijswijk

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat door de Stichting Kinderopvang DAK te Den Haag een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Kinderopvang Rijswijk is ingediend voor het openstellen en houden van een naschoolse opvang-groep aan het Julialaantje 26 te Rijswijk.

De aanvraag ligt met ingang van 16 mei 2002 gedurende vier weken op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur ter inzage bij de sectie Communicatie (kamer 77) van de gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de aanvraag kenbaar maken, bij voorkeur schriftelijk, aan het College van Burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Sportcentrum De Schilp tijdens de Pinkstervakantie

Recreatief zwemmen

Dag:

Tijden:

Zondag: 19 mei

Gesloten

Maandag: 20 mei

08.45-09.55

banenzwemmen

wedstrijdbad

10.00-12.00

familliezwemmen *

wedstrijdbad

doelgroepbad

12.00-13.30

familliezwemmen *

doelgroepbad

12.00-13.30

banenzwemmen

wedstrijdbad

Dinsdag: 21 mei

07.00-08.30

banenzwemmen

wedstrijdbad

doelgroepbad

08.30-12.00

banenzwemmen

wedstrijdbad

12.00-13.00

banenzwemmen

wedstrijdbad

13.00-15.15

recreatief zwemmen

wedstrijdbad

doelgroepbad

15.30-18.00

banenzwemmen

wedstrijdbad

Woensdag: 22 mei

07.00-08.30

banenzwemmen

wedstrijdbad

doelgroepbad

12.00-13.00

banenzwemmen

wedstrijdbad

13.45-15.15

recreatiefzwemmen

wedstrijdbad

doelgroepbad

15.30-18.00

banenzwemmen

wedstrijdbad

18.45-19.45

recreatiefzwemmen

wedstrijdbad

doelgroepbad

20.30-22.00

banenzwemmen

wedstrijdbad

Donderdag: 23 mei

12.00-13.00

banenzwemmen

wedstrijdbad

doelgroepbad

13.00-15.15

recreatief zwemmen

wedstrijdbad

doelgroepbad

15.30-18.00

banenzwemmen

wedstrijdbad

Vrijdag: 24 mei

07.00-08.30

banenzwemmen

wedstrijdbad

doelgroepbad

08.30-12.00

banenzwemmen 50+

wedstrijdbad

12.00-13.00

banenzwemmen

wedstrijdbad

13.00-15.15

recreatief zwemmen

wedstrijdbad

doelgroepbad
familliezwemmen * kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene.

Doelgroep zwemmen

Dag: Tijden

Dinsdag: 21 mei

08.30-11.50

M.B.V.O.

doelgroepbad

11.50-12.30

Aquarobic 55+

doelgroepbad

Woensdag: 22 mei

09.00-12.00

ouder en kindlessen

doelgroepbad

19.45-20.25

Aqua-joggen

wedstrijdbad

19.45-20.25

Aqua-fit

doelgroepbad

Vrijdag: 24 mei

09.10-11.10

M.B.V.O.

doelgroepbad

11.10-11,50

Aquarobic 55+

doelgroepbad

11.10-11,50

Aqua-joggen 55+

wedstrijdbad

11.50-12.30

Aquarobic 55+

doelgroepbad
Particuliere lessen gaan in deze week wel door. Vrijdag: 31 mei Gesloten tot 16.00 uur

De receptie sluit 30 minuten eerder dan bovengenoemde eindtijden.Wet milieubeheer

Ontwerpbeschikking / Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij voornemens zijn positief te beschikken op de aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de volgende inrichting:
* Polakweg 20, op naam van Neroc Den Haag, een grafisch multimediabedrijf en offsetdrukkerij

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde vergunning diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden.

De beschikking ligt vanaf heden gedurende 4 weken (tot en met 13 juni 2002) ter inzage bij de afdeling Vergunning en Handhaving, sectie Milieu en APV van de Dienst Grondgebiedzaken, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien ligt de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55 van 17.00 tot 20.00 uur.

Schriftelijke zienswijzen kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van Burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in deze periode mondelinge zienswijzen worden ingediend na telefonische afspraak via 070 39 59 870.

Degene die zienswijzen indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.Let op !
Wijziging inzameldag

Op Tweede Pinksterdag, maandag 20 mei aanstaande wordt er door het Regionale Reinigingsbedrijf "Avalex" geen huisvuil en gft opgehaald. Wijziging inzameldag: maandag 20 mei wordt dinsdag 21 mei. Tevens willen we u er op wijzen dat ook het afvalbrengstation van Avalex in Rijswijk aan de Populierlaan 1 die dag gesloten is. Voor vragen kunt u kontakt opnemen met Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex. Telefoon 070-33 73 000.Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door het bureau WVG van de gemeente Rijswijk, een aanvraag om vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een scooter- rolstoelberging op het perceel plaatselijk bekend Cor Ruysstraat 31 te Rijswijk.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Steenvoorde".
Aangezien het hier een tijdelijk bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 16 mei 2002 14 dagen, gedurende de openingstijden van 8.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis).

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.Sportcentrum De Schilp officieel geopend

"Een geweldige uitstraling voor de sport in Rijswijk". Zo omschreef wethouder J. Bolte van o.a. sport vorige week woensdag 8 mei het Sportcentrum De Schilp aan de Schaapweg tijdens de officiële opening. De opening werd tevens verricht door oud-wethouder D. Jense, die bij zijn aantreden destijds in 1986 al in een discussie belandde over een nieuw zwembad. Na jarenlange onderhandelingen is onder zijn verantwoordelijkheid uiteindelijk toch het nieuwe zwembad gebouwd. De feestelijke opening van het zwembad annex sporthal werd opgeluisterd door watermuzikant Reinier Sijpkens, die met een klein bootje waarop een orgeltje was bevestigd in het grote 25-meter bassin rondvoer. Hij vroeg de aanwezigen een kleine bel ter hand te nemen waarna gezamenlijk een suite uit Watermusic van Händel ten gehore werd gebracht. Daarna ontstak de heer Jense met een druk op de knop een klein vuurwerk. Tevens werd in de nieuwe hal tussen sportzaal en zwembad een kunstwerk onthuld van Winnie Teschmacher uit Vlaardingen. Het kunstwerk, dat in overleg met het zwembadpersoneel was uitgekozen, bestaat uit acht enorme dia's met zeegezichten waarop gedichten te lezen zijn van Rutger Kopland.

opening De Schilp2.jpg (24896 bytes)

Reinier Sijpkens luisterde op muzikale wijze de opening van het nieuwe sportcentrum De Schilp op.Voorbereidingsbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 mei 2002 heeft besloten dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de navolgende gebieden:
a. het perceel Delftweg 1;
b. het perceel Mgr. Bekkerslaan.

De voorbereidingsbesluiten treden in werking met ingang van de dag volgende op de dag van publicatie en liggen vanaf de dag van inwerkingtreding met de daarbij behorende tekeningen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de sectie Communicatie (kamer 77), Generaal Spoorlaan 2-4. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Degenen wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kunnen een bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Gemeenteraad, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet, dat de werking van het voorbereidingsbesluit wordt uitgesteld.

Indien sprake is van een spoedeisend belang waardoor niet gewacht kan worden op de afwikkeling van het bezwaarschrift, is het mogelijk een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Bureau Voorlopige voorzieningen, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.Stadhuis gesloten op 20 mei 2002

De gemeentelijke instellingen zijn zoals gebruikelijk op tweede Pinksterdag gesloten.
Het stadhuis van Rijswijk is dus op 20 mei gesloten voor het publiek.Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* het oprichten van een dakopbouw te: Warande 5; ingediend: 23-04-2002;

* het vergroten van een woning d.m.v. 2 serre's te: Oranjelaan 37; ingediend: 25-04-2002;

* het gedeeltelijk vergroten van een kantoorgebouw d.m.v. een dakopbouw te: P.C. Boutenslaan 1; ingediend: 25-04-2002;Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 16 mei 2002 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het veranderen van een gevel d.m.v. kozijnwijziging aan de Dr H.J. Van Mooklaan 10, verleend en verzonden: 8 mei 2002
* het renoveren van een dakopbouw en twee kozijnen aan de Verhagen Metmanstraat 106, verleend en verzonden: 8 mei 2002
* het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer aan de Prinses Irenelaan, verleend en verzonden: 8 mei 2002

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 16 mei 2002:

* P.C. Boutenslaan 64

1 sierkers en 1 den wegens herinrichting van de tuin

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk) Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2002 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Rijswijk 16-05-2002 '
Lees ook