Gemeente Rijswijk

LOGOZAGT.GIF (9997 bytes) Gemeenteberichten

Agenda Raadscommissies

Vergadering van de commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken (OWSZ) op maandag 24 juni 2002, de commissies Algemeen Bestuur, Veiligheid en Middelen (ABVM) en Stedelijke Ontwikkeling (SO) op dinsdag 25 juni 2002. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2.

De vergadering van de commissies begint om 20.00 uur.

Tijdens de openbare vergadering van bovengenoemde commissies kunnen bezoekers over een op de agenda geplaatst punt inspreken. Dit kan direct aan het begin van de vergadering, danwel onmiddellijk voorafgaande aan de behandeling van het agendapunt. Men dient dit wel voorafgaande aan de vergadering aan de dienstdoende bode kenbaar te maken. Onder voorbehoud van aanvullingen en/of wijzigingen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Commissie O.W.S.Z. d.d. 24 juni 2002
Aanvang 20.00 uur

1. Vaststelling agenda.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van de commissie OSZW d.d. 27 mei 2002.

4. Voorstel inzake voorjaarsnota

5. Ontwerpbegroting 2003 / meerjarenbegroting 2004-2006 van de Hulpverleningsregio Haaglanden.

6. Voordtel inzake Beleidsverslag 2001 van de afdeling Sociale Zaken
7. VERVALLEN

8. Voorstel inzake wijziging Verordening Kinderopvang Rijswijk en daarbij behorende Artikelgewijze toelichting.
9. Voorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling DSW Rijswijk e.o.

10. Uitbreiding tieneropvang (schriftelijke vragen commissieleden).
11. Rondvraag.Commissie A.B.V.M. d.d. 25 juni 2002
Aanvang 20.00 uur

1. Vaststelling agenda.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van de commissie ABVM d.d. 29 mei 2002.

4. Veiligheidsbeleid.

5. Voortgang verhuizing.

6. Voorstel inzake projectplan internet/intranet.
7. Voorstel inzake vaststelling Jaarrekening c.a. over 2001.
8. Voorstel inzake Voorjaarsnota.

9. Voorstel inzake aanvullend budget nieuwbouw brandweerkazerne.
10. Voorstel inzake delegatie bevoegheid tot aanmelden geheel of gedeeltelijk geautimatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp.

11. Ontwerpbegroting 2003 / meerjarenbegroting 2004-2006 van de Hulpverleningsregio Haaglanden.

12. Rondvraag.
Commissie S.O. d.d. 25 juni 2002.
Aanvang 20.00 uur

1. Vaststelling agenda.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van de commissie S.O. d.d. 28 mei 2002.

4. Voorstel inzake voorjaarsnota.

5. Conceptbrief van Nolst Trenit, advocaten, inzake Bouwfonds en Provast/Rijswijk (De Nieuwe Burcht)

6. Dakopbouwen Mauritslaan 32a en 32b.

7. Presentatie stedenbouwkundige randvoorwaarden OV-Knoop Generaal Eisenhopuwerplein.

8. Presentatie bouwplan Hotel Chagall.

9. Rondvraag.Informatiebijeenkomst dakopbouw Mauritslaan 32a en b

Op maandagavond 24 juni aanstaande belegt de gemeente een bijeenkomst in het Oude Raadhuis aan Laan Hofrust over de situatie rond de dakopbouw Mauritslaan 32a/32b. Voor deze bijeenkomst, die om 19.30 uur aanvangt, zijn alle bezwaarmakers uit de wijk Leeuwendaal reeds schriftelijk uitgenodigd. Uiteraard staat het iedere genteresseerde inwoner van Rijswijk vrij om deze openbare bijeenkomst te bezoeken. De bijeenkomst wordt voorgezeten door de wethouder van Stadsontwikkeling en Verkeer, de heer R.J. Vermeer. De gemeente zal op deze avond uitleg geven over de ontstane situatie rond de bouwaanvraag voor de dakopbouw. Hierbij speelt de uitspraak van de Raad van State van 20 maart 2002 een belangrijke rol.
Er zal goed naar de diverse argumenten van zowel voor als tegenstanders worden geluisterd.

Vervolgtraject

De dag na de informatiebijeenkomst, 25 juni, vergadert de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis over de dakopbouwen aan de Mauritslaan. Deze openbare bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur. De raadsleden zullen hier hun oordeel uitspreken over de ontstane situatie aan de Mauritslaan.
Het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk zal snel hierna de knoop doorhakken en een oplossingsrichting aangeven voor de ontstane situatie. Bij deze beslissing van het college weegt de inbreng van de bewoners bij de informatieavond en die van de raadsleden bij de commissievergadering nadrukkelijk mee.Aanvraag Koninklijke onderscheiding

Ook al duurt het nog even voordat het Koninginnedag 2003 is, toch moeten we ons nu al bezighouden met de aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen.
Om tijdens de lintjesregen in april 2003 ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van H.M. de Koningin, inwoners van de gemeente Rijswijk te eren voor hun verdiensten moet binnenkort met de voorbereiding daarvan beginnen.

Aanvragen voor een Koninklijke onderscheiding moet aan een aantal criteria voldoen.
Er moet sprake zijn van bijzondere verdiensten jegens de samenleving. Bijvoorbeeld:
Iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd f iemand die n of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Er moet informatie worden opgevraagd en gecontroleerd, voordat ik een aanvraag door kan sturen naar de Commissaris van de Koningin.Dit vergt enige tijd.
Daarom wordt u uitgenodigd vr 15 juli 2002 die namen aan de gemeente door te geven.

Om te weten hoe u de aanvraag moet indienen is het verstandig tevoren contact op te nemen met het bestuurssecretariaat, mw. T. Trompert of mw. E. Mangkoedidjojo (telefoon 070-3959541).
Ook kunt u informatie opvragen via het internet : www.lintjes.nl.Inzicht in uw woonwensen

De gemeente Rijswijk houdt samen met de corporaties Rijswijk Wonen en Vidomes Rijswijk en het ministerie van VROM een onderzoek naar de manier waarop mensen wonen, hoe zij de woning en woonomgeving beleven en waarderen en wat hun woonwensen zijn. De gemeente, Rijswijk Wonen, Vidomes Rijswijk en het ministerie hebben dit inzicht nodig om hun activiteiten gericht in te zetten voor een aantrekkelijk woningaanbod, voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen. Het onderzoek bestaat uit interviews onder inwoners van alle gemeenten in Nederland. Ook in Rijswijk worden interviews afgenomen. De gemeente en de woningcorporaties willen het onderzoek gebruiken ter onderbouwing van toekomstig beleid op het gebied van wonen en de woonomgeving.
Het interview bevat vragen over de kenmerken van uw woning en woonomgeving, uw waardering voor deze kenmerken, de wensen die u heeft ten aanzien van woning en woonomgeving, maar ook een aantal vragen over werk, vrijetijdsbesteding en de behoefte aan zorg en hulp bij het wonen.
Het onderzoek staat of valt met de bereidheid van inwoners om mee te werken aan een interview. Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister worden in totaal ruim 100.000 mensen benaderd, waarvan 900 in Rijswijk. Ook u kunt eind juni of begin juli benaderd worden voor een interview. U krijgt allereerst een brief met uitgebreidere informatie over het onderzoek.
Om te kunnen voorzien in de behoeften die onder de bevolking leven, is het dus belangrijk dat u uw mening geeft over uw wensen en verwachtingen op woon- en leefgebied, of anders gezegd, over hoe u woont en hoe u eventueel zou willen wonen.Verandering in voorrangsregesl bij woningtoewijzing

Bij het aanbodmodel in de regio Haaglanden wijzigt per 1 juli 2002 een aantal toewijzingsregels. De belangrijkste verandering is er voor starters op de woningmarkt. Vanaf 1 juli 2002 komt als eerste voor de woning in aanmerking diegene die het langst actief op zoek is naar een woning en voldoet aan de voorwaarden in de woningadvertentie. Nieuw is een experiment voor n jaar met (lokale) voorrangsregels. Laat u een goedkope eengezinswoning achter of behoort u tot de ouderen en wilt u verhuizen binnen uw wijk, dan krijgt u vanaf 1 juli 2002 voorrang. De nieuwe regels zien er als volgt uit:

Van leeftijd naar reactieduur
Per 1 juli 2002 verandert het volgorde criterium voor starters. Tot nu toe werd geselecteerd op leeftijd. Dit wijzigt in reactieduur. Reactieduur wordt opgebouwd vanaf de eerste goede reactie van een starter op een woning. Starters die na 1 juli 2001 hebben gereageerd op een woning en nu nog steeds actief op zoek zijn, krijgen de datum van hun allereerste goede reactie als startdatum voor hun reactieduur. Die kan uiteraard vr 1 juli 2001 liggen. Om de reactieduur te behouden, moeten starters wel elk half jaar goed reageren op een woning. Als ze een half jaar niet reageren moeten ze opnieuw beginnen met het opbouwen van reactieduur.

Vanaf 1 juli 2002 geldt dus dat de starter met de langste reactieduur als eerste voor de woning in aanmerking komt, wanneer hij of zij aan de voorwaarden voldoet. Dankzij deze wijziging gaat bijvoorbeeld een starter van 20 jaar die al twee jaar op het aanbod reageert, vr op een starter van 28 jaar die pas twee maanden reacties instuurt. Voor de volgorde wordt dus niet meer gekeken naar de leeftijd. In sommige advertenties zullen echter nog wel leeftijdseisen worden opgenomen, waardoor bijvoorbeeld alleen mensen boven de 30 jaar op een woning kunnen reageren. Dit komt omdat ook oudere starters een goede kans op een woning moeten behouden. Wat niet wijzigt is dat starters met een voorrangsverklaring, wanneer zij goed reageren, bovenaan eindigen. Tot slot is het goed om te weten dat als twee starters dezelfde reactieduur hebben, de starter met de meeste goede reacties de woning als eerste aangeboden krijgt.
Starters kunnen de voor hen geldende reactieduur na 1 juli 2002 opzoeken op de internetsite www.woonnet-haaglanden.nl of navragen bij de corporatie.

Experiment: (lokale) voorrang
Deze nieuwe regels gelden voor doorstromers en moeten ervoor zorgen dat meer mensen in een voor hun fijnere woning komen te wonen. Het experiment wordt tot 1 juli 2003 ingevoerd. Voorrang geldt voor het geval u:

* in Haaglanden een eengezinswoning van een corporatie achterlaat met een huur lager dan 565,44 (prijspeil 1 juli 2002) en u wilt binnen de Haaglandse regio verhuizen naar een eengezinswoning met een huur hoger dan 565,44 of een ander type woning dan een eengezinswoning,

* 65 jaar en ouder bent en in uw eigen wijk wilt verhuizen naar een voor u geschikte woning,

* 55 jaar en ouder bent en woont in een corporatiewoning met minimaal 5 kamers en een huurprijs lager dan 565,44 en wilt verhuizen naar een voor u geschikte woning in uw eigen wijk.

De wijk waarbinnen u voorrang krijgt is de wijk waarin u nu woont. Deze wijken zijn te vinden in de woonwijzer en worden ook gebruikt in de krant. U kunt dit natuurlijk ook navragen bij de plaatselijke corporatie of op internet opzoeken. De gemeente maakt u erop attent dat deze wijkindeling binnenkort zal wijzigen. Zodra de wijkindeling in Rijswijk een defintief karakter krijgt, wordt hierover bericht in de gemeentepagina Rijswijk Regelrecht.
Binnen deze groepen geldt dat de doorstromers met een voorrangsverklaring bovenaan eindigen. Daarna volgt de doorstromer die het langst op zijn huidige adres woont (woonduur). Wanneer er meerdere mensen voldoen aan de voorwaarden geldt dat iemand die een eengezinswoning achterlaat voorgaat boven de 65+-er, daarna volgt de 55+er.

Herstructureringskandidaten
Als u door herstructurering gedwongen wordt te verhuizen is er ook per
1 juli 2002 een aantal wijzigingen. Als u verhuist, behoudt u twee jaar lang uw oude woonduur. Dat geeft een betere kans om naar een andere woning te verhuizen wanneer u spijt krijgt. Wanneer u in een herstructureringsproject woont en moet verhuizen en een huishouden heeft met minimaal vier personen, onder wie twee kinderen jonger dan 12 jaar, mag u voortaan ook met voorrang doorverhuizen naar een eengezinswoning. U bent herstructureringskandidaat en 65-plusser: dan mag u ook met voorrang verhuizen naar een benedenwoning of een gelijkvloerse woning die traploos bereikbaar is. Bij herstructureringskandidaten blijft gelden dat de woning wordt geselecteerd op vervaldatum. Eindigen meerdere kandidaten gelijk, dan gaat deze woning als eerste naar de kandidaat uit de wijk waarin deze woning staat, hierna volgt de kandidaat uit de gemeente waarin de woning staat, tenslotte volgt de kandidaat van buiten de gemeente.

Meer nieuws
De komende periode zal in de woonkrant uitgebreid aandacht worden besteed aan de nieuwe spelregels. Ook in de nieuwe woonwijzer die eind juni verschijnt, worden de wijzigingen uitgelegd. Ten slotte kunnen mensen die nog vragen hebben altijd terecht bij n van de woningcorporaties in de regio.Wet milieubeheer

Ontwerp-lozingsontheffing

Burgemeester en wethouders maken bekend ( gelet op artikel 3:19, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht) dat zij voornemens zijn positief te beschikken op de aanvraag om ontheffing ingevolge de Wet milieubeheer voor het lozen van afvalwater vanuit de volgende locatie:
1. Volmerlaan 6, voor het lozen van afvalwater afkomstig van een bouwputbemaling ten behoeve van de realisatie van de parkeergarage bij SIEP B.V.

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde ontwerp-lozingsontheffing diverse voorschriften en/of bepalingen verbonden.

De ontwerp-lozingsontheffing onder nummer 1 ligt vanaf heden gedurende vier weken (tot en met 18 juli 2002) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving , sectie Milieu en APV van de Dienst Grondgebiedzaken, gevestigd aan de de Bruyn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55 van 17.00 tot 22.00 uur.

Schriftelijke bedenkingen kunnen tot genoemde datum door eenieder worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via 070-39 59 870.

Degene die schriftelijke bedenkingen indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.Wet milieubeheer (AMvB)

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat in de periode van 1 april 2002 tot en met 31 mei 2002 voor de volgende percelen een kennisgeving als bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, van de Wet milieubeheer is ingediend;

Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Prins Willem Alexander Promenade 20 en 49

Besluit horeca-, sport-en recreatie-inrichtingen milieubeheer Lange Kleiweg 1

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer Willem van Rijswijckstraat 6-12

Besluit Bouw-en houtbedrijven milieubeheer
Frijdastraat 8Vrijstelling artikel 50, lid 4 Woningwet

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door R. Mangelmans een aanvraag is ingediend voor het oprichten van een berging op het perceel, plaatselijk bekend, Jaagpad 16/17.

Voor het gebied waarbinnen de aanvraag is gelegen geldt een voorbereidingsbesluit. Daar het bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan en in overeenstemming is met het geldend bestemmingsplan Rijswijk Zuid kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet verlenen en maken van dit voornemen hierbij melding.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 20 juni 2002 vier weken ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis) tijdens de openingsuren van 8.30 tot 12.00 uur.
Gedurende deze termijn kan eenieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.Bekendmaking van Raadsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen het volgende mede.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 juni 2002 besloten tot :


-

vaststelling van de Verordening tarieven zwembad De Schilp en de subsidieregeling met bijbehorende overgangsregeling ten behoeve van het gebruik door zwemverenigingen die een door NOC*NSF erkende zwemsport beoefenen.

treden in werking met ingang van 1 mei 2002.

Bovengenoemd besluit is bekendgemaakt op 20 juni 2002 door opneming in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij de sectie Communicatie in het stadhuis, Generaal Spoorlaan 2, alhier. De sectie, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.Bekendmaking van B&W-besluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat vanaf 20 juni 2002 gedurende veertien dagen ter visie ligt en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld:
* De jaarrekening van de gemeente met inbegrip van het Gezinsvervangend tehuis voor Verstandelijk Gehandicapten huize Vredenoord en de dienst voor het Gemeentelijk Woningbeheer over het dienstjaar 2001;

* het verslag van de accountant;

* het door ons college opgemaakte verslag ter verantwoording van het financieel beheer.
- op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - Bekendmaking inspraak project

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat het volgende project is ingediend:

* Leeuwendaal: het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Regentesselaan 79.

Voordat het bouwplan in het kader van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (inclusief het verzoek om vrijstelling) ter inzage wordt gelegd, krijgt u in het kader van de Algemene Inspraakverordening Rijswijk 1994 gelegenheid zich te laten informeren over dit project.
U kunt hiertoe het project inzien met ingang van 21 juni tot en met 4 juli 2002 bij de sectie Communicatie, kamer 77 (op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur), Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH te Rijswijk.
De op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ingekomen reacties en de resultaten hiervan worden betrokken bij de verdere besluitvorming.
Nadat de inspraakprocedure is afgerond wordt, afhankelijk van het resultaat van de inspraak, het bouwplan op grond van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gedurende vier weken ter inzage gelegd.Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* het veranderen van een gevel te: Lange Kleiweg 86; ingediend: 03-06-2002;

* het oprichten van een dakterras te: Thierenskade 88; ingediend: 05-06-2002;

* het oprichten van een dakterras/opbouw te: Beetslaan 11; ingediend: 29-05-2002;

* het oprichten van een tijdelijk bouwwerk (termijn van 3 jaar) te: Volmerlaan 8; ingediend: 06-06-2002;

* het oprichten van een tijdelijk bouwwerk (termijn van 1 jaar) te: Volmerlaan 8; ingediend: 06-06-2002;

* het oprichten van een tijdelijk bouwwerk (termijn van 3 jaar) te: Volmerlaan 8; ingediend: 06-06-2002;

* het veranderen van een gevel te: Limpergstraat 2; ingediend: 07-06-2002;

* het samenvoegen van 2 woonhuizen (interne verbouwing) te: Hoornbruglaan 39 + 41; ingediend: 10-06-2002;Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 20 juni 2002 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het plaatsen van een dakkapel aan de Karel Doormanlaan 181, verleend en verzonden: 14 juni 2002

* het oprichten van een wachtruimte aan de Schaapweg Nabij De Schilp, verleend en verzonden: 14 juni 2002
* het gedeeltelijk vergroten van een woning door middel van een achteruitbouw aan de Leeuweriklaan 38, verleend en verzonden: 14 juni 2002

* het gedeeltelijk vergroten van een woning door middel van een uitbouw achterzijde aan de Kastanjelaan 46, verleend en verzonden: 14 juni 2002

* het oprichten van een dakkapel achtergevel aan de Mr. Beerninkplantsoen 79, verleend en verzonden: 14 juni 2002

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunning is verleend:

* Per 20 juni 2002:

1 berk te Sir Winston Churchilllaan 889 wegens forse groei en schaduwwerking

Deze kapvergunning ligt vanaf de datum van verlening gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4, op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.00 uur.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk) Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74Openingstijden stadhuis

Stadhuis Rijswijk,
Generaal Spoorlaan 2,
Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.
Telefoon 070-3959911.
Fax 070-3959588.
Internetadres: http//www.rijswijk.nl
E-mailadres: Stadhuis@rijswijk.nl

Openingstijden:
Afdeling Burger-, Woon- en Zorgzaken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -14.00 uur en donderdag van 17.00 -19.00 uur. Team Communicatie van maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur. Gemeentearchief van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur. De afdeling Sociale Zaken van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur.
De overige afdelingen in het stadhuis zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -12.30 uur.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. 2002 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Rijswijk 20-06-2002 '
Lees ook