Gemeente Rijswijk

LOGOZAGT.GIF (9997 bytes) Gemeenteberichten

Werk aan de weg

Vorige week is de Geestbrugweg weer opengesteld voor alle verkeer. Daarmee zijn nog niet alle werkzaamheden om en nabij de Geestbrugweg afgerond. De werkzaamheden die nog zullen worden verricht zijn: * herstraten Penninglaan en aanleg drempel ter hoogte van huisnummer 2 op de Penninglaan. Deze werkzaamheden zullen nog deze week worden afgerond;
* herstraten Cromvlietkade - de herinrichting van de Cromvlietkade tussen de aansluiting met de Geestbrugweg en het huisnummer 6 op de Cromvlietkade zal na de bouwvak plaatsvinden. Momenteel ligt het wegdek van de Cromvlietkade ter hoogte van de Geestbrugweg nog open, dit wegdek zal tijdelijk worden dichtgestraat. Naar verwachting kan het verkeer er in de loop van vrijdag 2 augustus weer door. Na de bouwvak wordt op maandag 19 augustus begonnen met de definitieve herinrichting (en aanleg drempel). De Cromvlietkade zal tijdens deze werkzaamheden weer voor het verkeer worden afgesloten. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting een tweetal weken gaan duren en in de week van 2 september worden afgerond.Tot en met 1 september
Geen inzameling grofvuil

In de zomerperiode wordt er de komende zes weken tot en met 1 september geen grofvuil op afroep ingezameld door Avalex. Wel kunt u het zelf inleveren bij het afvalbrengstation aan de Populierlaan 1.
De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur(vergeet uw toegangspasje niet!!).Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door:
* E. den Hartog, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het veranderen van een garage in een kantoorruimte op het perceel plaatselijk bekend Franklin D. Rooseveltlaan 17, kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie C nummer 968.

Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Steenvoorde I"
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* het Bureau WVG van de gemeente Rijswijk, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk oprichten van een scooter/rolstoelberging op het perceel plaatselijk bekend Admiraal Helfrichsingel 39, kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie H nummer 00592.

Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Steenvoorde 3".
Aangezien het hier een tijdelijk bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 25 juli 2002 veertien dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Vergunningen & Handhaving, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis).

Gedurende deze termijn kan eenieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.De nieuwe gemeentegids is uit

Eind juli wordt de nieuwe gemeentegids in heel Rijswijk huis-aan-huis verspreid. Voor de oude, vertrouwde, maar zeker ook voor nieuwe inwoners van Rijswijk vormen ze een handige bron van informatie. Omdat er advertenties in de gids staan, mag deze echter niet worden bezorgd bij adressen waarvan de brievenbus is voorzien van een anti-reclamesticker.
Heeft u de gids begin augustus nog niet ontvangen? De gids is vanaf dat moment gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis bij de sectie Communicatie, op werkdagen geopend van 8.30 tot 14.00 uur (Generaal Spoorlaan 2).Nieuw samengestelde Stuurgroep Veiligheidsbeleid Rijswijk gaat aan de slag met vier nieuwe veiligheidsprojecten

Begin deze maand kwam de Stuurgroep Veiligheidsbeleid Rijswijk voor het eerst bijeen in haar nieuwe samenstelling. Het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk heeft onlangs besloten om de samenstelling en werkwijze van de Stuurgroep uit te breiden. De reden hiervoor is dat veiligheidszorg een gemeenschappelijke zorg is en niet alleen een zorg van de (locale) overheid. Rijswijk is dan ook van mening dat veiligheidszorg alleen resultaten kan boeken als er nauw wordt samengewerkt met andere partners, zoals onder meer bewonersorganisaties, belangenorganisaties vanuit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen.

Naast deze nieuwe (oproepbare) leden bestaat de stuurgroep verder uit het voltallige college van burgemeester en wethouders, de bureauchef Politie Haaglanden bureau Rijswijk, de commandant Brandweer en de directeuren van de gemeentelijke diensten. De burgemeester is voorzitter van de stuurgroep veiligheidsbeleid. Als ambtelijk secretaris is de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid aangesteld.

Nieuwe veiligheidsprojecten
Binnen het veiligheidsbeleid van de gemeente Rijswijk neemt de stuurgroep een prominente plaats in. Zo bepaalt de stuurgroep -na overleg met de gemeenteraad- aan welke projecten er jaarlijks gewerkt gaat worden. Uiteraard laten de stuurgroepleden zich bij de keuze van de projecten mede leiden door het politiewerkplan (bureau Rijswijk). De door de stuurgroep gemaakte keuze wordt in de vorm van een Jaarplan voorgelegd aan de gemeenteraad van Rijswijk.
Naast de twee vaste projecten die ieder jaar terugkomen staan er voor dit jaar vier nieuwe projecten op de rol.

Nieuwe projecten:
* Veilig ondernemen in de Plaspoelpolder
* Veilig winkelen en werken In de Bogaard
* Preventie Woninginbraken
* Veiligheid in en rondom scholen voor voortgezet onderwijs

Per project wordt een projectgroep in het leven geroepen die met het betreffende onderdeel van het veiligheidsbeleid aan de slag gaat. In de werkwijze van de projectgroepen speelt de integrale en wijkgerichte samenwerking een belangrijke rol. De projectgroepen doen verslag van hun vorderingen aan de Stuurgroep Veiligheidsbeleid. De Stuurgroep vergadert minimaal vier keer per jaar. De werkwijze is erop gericht dat in de eerste vergadering de incidentele projecten worden gekozen waarna in de tweede en derde vergadering de rapportages vanuit de projectgroepen worden besproken. Aan het eind van het jaar dienen bij de laatste stuurgroepvergadering de resultaten vanuit de projectgroepen op tafel te liggen. Na iedere stuurgroepvergadering informeert de Stuurgroep de gemeenteraad over haar werkzaamheden.

In kort bestek volgt hieronder een omschrijving van de vier voor dit jaar gekozen veiligheidsprojecten:
* Veilig ondernemen in de Plaspoelpolder

De afgelopen jaren heeft zich in Rijswijk een lichte stijging voorgedaan van diverse vormen van criminaliteit. Deze stijging vond ook plaats op het bedrijventerrein "de Plaspoelpolder". Ondernemers van de Plaspoelpolder zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met een tweetal illegale houseparty's en een stijgend aantal diefstallen uit bedrijven en auto's.
Het is de bedoeling dat aan het eind van het project er een aanbevelingsrapport ligt met concrete oplossingen voor het verbeteren van de veiligheid en het terugdringen van de criminaliteit in de Plaspoelpolder. Daarnaast proberen de betrokken partners het keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen voor de Plaspoelpolder te verkrijgen. Dit is een keurmerk van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing.
* Veilig winkelen en werken in winkelcentrum In de Bogaard

Doel is het verhogen van de veiligheid in het winkelcentrum. Zo is er onlangs een actie tegen zakkenrollerij gehouden. Getracht zal worden het winkelcentrum in aanmerking te laten komen voor het keurmerk veilig ondernemen winkelgebieden. Ook dit keurmerk is van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing.
* Veiligheid in en rondom scholen voor voortgezet onderwijs

Doel is het verhogen van de veiligheid in en rondom de scholen voor voortgezet onderwijs. Onder regie van de gemeente zijn tussen politie, de vier voortgezet onderwijsscholen en bureau Halt Haaglanden concrete afspraken gemaakt over hoe te handelen in geval van incidenten. Daarnaast is het afgelopen seizoen een veiligheidsscan per school gemaakt om de veiligheidsbeleving te meten van zowel de leerlingen als de docenten. Op basis van onder meer deze scan heeft iedere voortgezet onderwijs school in Rijswijk een veiligheidsplan voor de school ontvangen. De scholen gaan het komende seizoen aan de slag met hun eigen veiligheidsplan. Aan de hand van de veiligheidsplannen zal een uniform jeugd en veiligheidsbeleid voor het voortgezet onderwijs in Rijswijk worden opgesteld.
* Preventie Woninginbraken

Met dit project wordt belangstelling gekweekt voor het treffen van preventiemaatregelen tegen inbraak. Denk hierbij aan het aanbrengen van deugdelijk hang- en sluitwerk in de eigen woning. Het project gaat wijkgericht te werk.

Vaste projecten:

De projecten die ieder jaar terugkomen zijn: het project Jaarwisseling en het project Overlast.
Bij de projectgroep Jaarwisseling gaat heterom de jaarwisseling op een goede en veilige manier te laten verlopen. In deze werkgroep werken de betrokken gemeentelijke afdelingen nauw samen met de politie Haaglanden.

Het project Overlast bestaat uit de onderdelen: Zomerproject Wilhelminapark /Elsenburgerbos, Overlast Steenvoorde en Overlast Oud Rijswijk.

Het zomerproject in het Wilhelminapark en het Elsenburgerbos bevordert het prettig en veilig recreëren in deze delen van het stadslandschap. Door preventief toezicht wordt overlast tijdens de zomermaanden voorkomen. Door surveillanten wordt er op toegezien dat het park op de juiste wijze wordt gebruikt.

Naar aanleiding van klachten uit de buurt over jongerenoverlast zijn in november 2000 werkgroepen in het leven geroepen om de jongerenoverlast terug te dringen in Oud Rijswijk/Bomenbuurt en in Steenvoorde. In de breed samengestelde werkgroepen hebben ook bewoners en jongeren zitting. Door de werkgroepen zijn inmiddels diverse voorstellen gedaan. Een aantal van die zogenoemde aanbevelingen wordt nu uitgewerkt.
Beide werkgroepen kwamen tot de conclusie dat een belangrijke reden voor de overlast in Rijswijk wordt veroorzaakt door het gebrek aan activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 20. Inmiddels organiseert het jongerenwerk op diverse plaatsen inloopavonden voor jongeren en worden in de vakantieperioden in verschillende wijken sportactiviteiten voor jongeren gehouden.Vrijstelling artikel 50, lid 4 Woningwet

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat een aantal aanvragen is ingediend voor:

* het oprichten van een dakopbouw, adres Strijplaan 383, kenmerk 02.03802/DGZ-V&H

* het veranderen van de gevel (beplating), adres Lange Kleiweg 86, kenmerk 02.04022/DGZ-V&H

* het oprichten van een garage/berging, adres Sionsweg 26, kenmerk 02.04288/DGZ-V&H

* het oprichten van een testfaciliteit en enkele gasopslagruimtes (prins Maurits Laboratorium), adres Lange Kleiweg 137, kenmerk 02.04879/DGZ-V&H

Voor de gebieden waarbinnen de aanvraag is gelegen (Strijp en Rijswijk-Zuid) geldt een voorbereidingsbesluit. Daar de bouwplannen niet in strijd zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan en in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunningen op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet verlenen en maken van dit voornemen hierbij melding. De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 25 juli 2002 vier weken ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis) tijdens de openingsuren van 8.30 tot 12.00 uur.
Gedurende deze termijn kan eenieder zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.Activiteiten jongerenwerk gaan gewoon door
Geen gemeentelijke activiteiten in De Smeltkroes tijdens vakantieperiode

Alle gemeentelijke activiteiten die vanuit het multifunctioneel centrum De Smeltkroes aan het Pieter Postmapad worden georganiseerd, komen tijdens de zomervakantie te vervallen. Ook het spreekuur van de wijkagent gaat in deze periode niet door. Het centrum is voor deze activiteiten gesloten tot maandag 2 september. Dit betekent niet dat het gemeentelijk wijkbeheer in deze periode niet bereikbaar is. Het meldpunt openbare ruimte (telefoon: 070-3944247) dat ook in de Smeltkroes is gehuisvest, wordt doorgeschakeld naar de wijkpost aan de Huis te Landelaan 416 (nabij Benedictuskerk).

Jongerenwerk
De activiteiten vanuit de Smeltkroes die niet door de gemeente worden georganiseerd, vinden gewoon doorgang. Denk hierbij aan het jongerenwerk dat iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur een instuif voor de jeugd organiseert. Ook staan er kinderactiviteiten in de week van 29 juli op stapel. Voor nadere informatie over deze activiteiten kunt u bellen met de jongerenwerkster Karin van Frankenhuyzen, telefoon 06-20005703Vergunning verordening kinderopvang Rijswijk

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat zij aan de Stichting DAK een voorlopige vergunning, als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Kinderopvang Rijswijk, hebben verleend voor het openstellen/houden van het kindercentrum voor naschoolse opvang de Villa aan het Julialaantje 26 in Rijswijk.
De vergunning ligt met ingang van 25 juli 2002 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie (kamer 77) van de gemeente Rijswijk, op werkdagen geopend van 8.30 tot 14.00 uur, Generaal Spoorlaan 2. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn tegen de vergunning bezwaar indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Aanwijzingsbesluit

Besluit van burgemeester en wethouders van Rijswijk. Gezien het voorstel van de directeur Grondgebiedzaken.

Besluiten:

1. met ingang van heden als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 6.2 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Rijswijk 1999, aan te wijzen de ambtenaren bij de dienst Grondgebiedzaken, afdeling Beheer Openbare Ruimte.

2. Te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt op de volgens artikel 139 Gemeentewet voorgeschreven wijze.Vrijstelling artikel 50, lid 4 Woningwet

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door R. Smeets, een aanvraag is ingediend voor het samenvoegen van twee woonhuizen (interne verbouwing) op het perceel plaatselijk bekend Hoornbruglaan 39 + 41

Voor het gebied waarbinnen de aanvraag is gelegen geldt een voorbereidingsbesluit. Daar het bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan en in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan Leeuwendaal kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet verlenen en maken van dit voornemen hierbij melding. De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 25 juli 2002 vier weken ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis) tijdens de openingsuren van 8.30 tot 12.00 uur.
Gedurende deze termijn kan eenieder zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.Geef legionella geen kans!

Nu de vakanties weer voor de deur staan en veel mensen gaan reizen in binnen-of buitenland wil de gemeente Rijswijk haar burger wijzen op de gevaren van legionella.
Legionella is een ziekte die doorgaans onschuldig, maar soms ook dodelijk kan zijn. Met waakzaamheid en simpele voorzorgsmaatregelen kunt u besmetting echter zo goed als zeker voorkomen. Graag informeren wij u over maatregelen ter voorkoming van besmetting met de legionellabacterie.

Wat is legionella?
De grimmige vorm van Legionella wordt ook wel "veteranenziekte" genoemd. Die vorm wordt veroorzaakt door de legionellabacterie. Een lichte vorm is de legionellagriep veroorzaakt door een iets andere vorm van deze bacterie.

Wie worden er ziek?
Slechts een klein aantal besmette mensen wordt ziek. Risico lopen vooral zware rokers, kinderen, ouderen, mensen met weinig weerstand en personen die medicijnen gebruiken die hun afweer verstoren (na transplantaties e.d.).

Waar komt de bacterie voor?
De legionellabacterie leeft in kleine aantallen in de grond en in het (leiding)water. Bijvoorbeeld in douches, zwembaden en tuinslangen.

Hoe raak ik geïnfecteerd?
U kunt worden geïnfecteerd door het via de lucht inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water. Wanneer er dussprake is van nevelvorming.
De infectie kan ziekteverschijnselen opleveren als de bacterie zich dus gaat vermenigvuldigen, wat vooral gebeurt in water met een temperatuur tussen 25ºC en 55ºC en/of water dat langere tijd stilstaat.

Wat zijn de ziekteverschijnselen?
Bij de lichte vorm (legionellagriep): gedurende twee tot vier dagen lichte, griepachtige verschijnselen als koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Vervelend, maar niet gevaarlijk omdat er zich geen longontsteking voordoet. De klachten kunnen zonder behandeling overgaan; bij de zware vorm: de tijd tussen de besmetting en het uitbreken van de ziekte varieert van twee tot tien dagen. De ziekte begint met snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd door een longontsteking met koorts boven de 39º C. Andere verschijnselen zijn hoesten en kortademigheid, soms ook braken en diarree. De zware vorm is meestal goed te genezen bij directe behandeling met antibiotica.

Vragen

* Bestaat er besmettingsgevaar voor mijn kinderen als zij met waterpistolen schieten e.d.?
Nee; als het goed is, is daarbij geen sprake van nevelvorming.


* Kan de airconditioning van mijn auto een probleem geven? Nee, omdat ook daarbij geen sprake is van nevelvorming.


* Zijn er ook risico's verbonden aan het gebruik van tuin- en/of brandslangen of aan dat van een hogedrukreiniger? Het risico is zeer klein als u de slang aansluit op de koudwaterkraan. Het water dat daaruitkomt, zal meestal een temperatuur onder de 25º C hebben. Als een waterslang echter langere tijd in de zon ligt, stilstaand water bevat en weinig gebruikt wordt, neemt het risico op groei van de bacterie toe. Hetzelfde geldt voor brandslangen die zich niet in een ingegraven leidingsysteem bevinden. En wanneer waterin een hogedrukreiniger wordt verwarmd, kan de bacterie groeien en omdat er bovendien bij gebruik van zo'n apparaat nevel ontstaat loopt u dus zeker gevaar op besmetting!

* Loop ik risico bij een bezoek aan een (tropisch) zwembad? Zwembaden vormen geen risico als er volgens de voorschriften voldoende chloor aan het water is toegevoegd. Niet alle zwembaden in Nederland voldoen al aan deze eisen. Wees alert in het buitenland.

* Leveren douches in zwemgelegenheden, boten, kampeerauto's, campings en/of hotels besmettingsgevaar op? Voor die douches geldt dat het water in het warmwatersysteem op minimaal 60º C moet worden verhit; dat is dus te warm voor de legionellabacterie. Dit is met name het geval bij douches met een drukknopsysteem. Twijfelt u, vraag het dan aan de beheerder!


* Hoe kan dit controleren?
Het beste kunt u contact opnemen met uw reisorganisatie of neem ter plekke contact op met de beheerder. De GGD informeert de reisorganisaties wanneer er in het buitenland legionella is geconstateerd. Maar het beste is het hieronder volgende advies op te volgen.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

Op enkele zaken kunt u zelf letten: Voor en na uw afwezigheid thuis vanwege vakantie is het raadzaam thuis de douche met alleen heet water (meer dan 60º) en de deur open (ventilatie) te laten doorlopen; sterke doorstroming voorkomt aangroei van de bacterie. Laat ook bij boten, caravans, kampeerauto's, hotels en campings de douches eerst zo heet mogelijk doorstromen!
Stel boilers of combiketels op minimaal 60º C af. Dit geldt niet voor geisers.
Gebruik koud water voor de tuin- en brandslang; is er sprake van opwarming door zon e.d., spoel de slang dan voor gebruik goed en heet door.
Spoel óok bij stilstaand water in de tuin- en brandslang, deze vóór gebruik heet door.
Zorg dat de temperatuur bij de hogedrukreiniger meer dan 60º C is! Als u het niet vertrouwt, vraag dan aan de beheerder, eigenaar, badmeester e.a. wat er gedaan is om het gevaar van besmetting met legionella te beperken. Wees vooral in het buitenland op uw hoede!

Tips

* Twijfelt u, laat de kranen dan altijd eerst even doorlopen!
* Twijfelt u over de ziekteverschijnselen, neem dan snel contact op met uw huisarts of een arts in het buitenland.

Meer informatie?
Er is een folder over legionella verkrijgbaar bij Postbus 51 van de rijksoverheid en bij de sectie Communicatie in het gemeentehuis.Spoorwegovergang 't Haantje afgesloten

De spoorwegovergang bij 't Haantje in Rijswijk Zuid zal in de nacht van zondag 28 juli op maandag 29 juli tussen 00.00 en 06.00 uur worden afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting vindt plaats in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang.Rectificatie gepubliceerde bouwvergunning

In deze rubriek heeft op 18 juli jl. een foutieve vermelding plaatsgevonden.
Bij de publicatie is vermeld dat de aanvraag voor een dakopbouw aan de Lange Dreef 46 op 11 juli 2002 verleend en verzonden is. De aanvraag is echter geweigerd. Middels deze publicatie wordt een en ander hiermee rechtgezet.Bouwaanvragen en -meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* Het vergroten van een woning d.m.v. een aanbouw te: Sir Winston Churchilllaan 895; ingediend: 03-07-2002;

* het vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw te: Bilderdijklaan 58; ingediend: 03-07-2002;

* het vergroten van een woning d.m.v. een serre en dakkapel in het achtergeveldakvlak te: Penninglaan 5 en 7; ingediend: 03-07-2002;
* het oprichten van een testfaciliteit en enkele gasopslagruimtes (Prins Maurits laboratorium) te: Lange Kleiweg 137; ingediend: 09-07-2002;

* het oprichten van een buitenberging peuterspeelzaal te: Petronella Voûtestraat 1; ingediend: 10-07-2002;

* het vergroten van een dakkapel te: Rembrandtkade 214; ingediend: 12-07-2002;

* het oprichten van een dakopbouw te: Mauritslaan 32 A en 32 B ; ingediend: 09-07-2002;

* het vergroten van een schuur te: F.D. Rooseveltlaan 33; ingediend:
03-07-2002;

Tevens is de volgende melding ontvangen:

* het oprichten van een dakkapel te: C. Schellingerlaan 5 ingediend:
04-07-2002 .Bouwvergunningen en -meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 25 juli 2002 voor eenieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het oprichten van een dakkapel aan de Woodrow Wilsonlaan 14, verleend en verzonden: 18 juli 2002

* het gedeeltelijk vergroten van een woning d.m.v. een aanbouw aan de Lange Dreef 203, verleend en verzonden: 18 juli 2002
* het gedeeltelijk vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw aan de Warande 14, verleend en verzonden: 18 juli 2002
* het plaatsen van een woonhuislift aan de F.D. Rooseveltlaan 18, verleend en verzonden: 18 juli 2002

* het veranderen van een winkel d.m.v. 2 x een doorbraak bouwmuur aan de Jan van Polanenstraat 6-8, verleend en verzonden: 18 juli 2002

* het verbouwen van een schuur aan de Leeuwendaallaan 115, verleend en verzonden: 18 juli 2002

* het oprichten van een fietsenberging aan de Nassaukade 17, verleend en verzonden: 18 juli 2002

Tevens zijn volgende meldingen geaccepteerd :

* het oprichten van een berging aan de Tulpstraat 99, verleend en verzonden: 18 juli 2002

* het oprichten van een tuinhuisje aan de Lange Kleiweg 120 (Kavel 104), verleend en verzonden: 18 juli 2002

* het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw aan de Dr Poelslaan 40, verleend en verzonden: 18 juli 2002

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 25 juli 2002

* H. Gerhardlaan 1

1 populier wegens te forse groei

* Delftweg 3 t/m 5
4 essen, 1 esdoorn, 2 linden, 6 wilgen, 2 kastanjes en 1 meidoorn wegens het realiseren van 12 woningen en 7 appartementen. Er worden 8 bomen van de 1e grootte herplant.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk) Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74.Openingstijden stadhuis

Stadhuis Rijswijk,
Generaal Spoorlaan 2,
Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.
Telefoon 070-3959911.
Fax 070-3959588.
Internetadres: http//www.rijswijk.nl
E-mailadres: Stadhuis@rijswijk.nl

Openingstijden:
Afdeling Burger-, Woon- en Zorgzaken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -14.00 uur en donderdag van 17.00 -19.00 uur. Team Communicatie van maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur. Gemeentearchief van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur. De afdeling Sociale Zaken van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur.
De overige afdelingen in het stadhuis zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -12.30 uur.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2002 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Rijswijk 26-07-2002 '
Lees ook