Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 5 juni 2002
Herindelingsadvies nog even ter inzage

Het ontwerpadvies van de provincie voor de herindeling van de Westlandse gemeenten ligt nog een paar dagen - tot 11 juni 2002 - ter inzage.

Het ontwerp houdt in dat de provincie voorstelt de gemeenten Naaldwijk, Monster, 's-Gravenzande, Wateringen en De Lier samen te voegen tot één nieuwe gemeente en tevens de gemeenten Schipluiden en Maasland samen te voegen tot één gemeente. Er ontstaan zo twee nieuwe gemeenten: een gemeente Westland met ongeveer 96.000 inwoners en een gemeente Midden-Delfland met bijna 18.000 inwoners.

Hierbij krijgt Maassluis de Maaslandse Dijkpolder binnen haar gemeentegrenzen en gaan het Maaslandse bedrijventerrein Coldenhove, het Transportcentrum Westland, het glastuinbouwgebied in de Oude Campspolder en het bestaande glastuinbouwgebied nabij De Lier naar de nieuwe gemeente Westland.

Het ontwerpadvies van de provincie ligt ter inzage bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis. Tot 11 juni 2002 unt u ook uw zienswijze kenbaar maken over het ontwerp. Uw zienswijze dient u te richten aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Antwoordnummer 100, 2509 WB Den Haag.

Omdat ook de gemeenten de mogelijkheid hebben te reageren op het ontwerp wordt het op prijs gesteld wanneer u een kopie van uw zienswijze naar de gemeente stuurt. Op die manier kan de gemeente uw zienswijze bij haar standpunt betrekken. U kunt de kopie sturen naar het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. Het college zorgt ervoor dat ook de gemeenteraad van uw standpunt op de hoogte wordt gesteld.

Internet

Het volledige ontwerpadvies met kaart vindt u op de internetsite van de provincie: www.pzh.nl, vervolgens naar Actueel en Persberichten

Snoeiwerkzaamheden

In de komende weken worden op diverse plaatsen in 's-Gravenzande bomen gesnoeid:

* Koningin Julianaweg

* Dingemans van de Kasteeleplein:

* Gasthuislaan / Vreeburghlaan.

* Langestraat.

* Anjerstraat. (Heenweg)

Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen worden er verkeersmaatregelen getroffen. Vooral bij de drukke Koningin Julianaweg is dat van belang. Daarom worden steeds tijdelijk weggedeelten afgesloten. Getracht wordt de periodes van afsluiting zo kort mogelijk te houden.

Stadsjournaal april 2002 beschikbaar

Het Stadsjournaal over de maand april 2002 is klaar. U kunt de videoband lenen bij de bibliotheek aan het Zandeveltplein. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

De Video- en Journaalgroep 's-Gravenzande heeft de volgende onderwerpen op de videoband vastgelegd:

1. Westlandkoor Concordia geeft benefietconcert voor het Liliane Fonds

2. Open dag van de Gemeenschappelijke Bibliotheek
3. Kledingactie Polen door leden van de Uniekerk
4. Hoogste punt nieuwbouw van de s-Gravenzandse reddingsbrigade
5. Inwijdingsceremonie van het nieuwe orgel in de R.K. Lambertuskerk
6. Sloop van de fustloods van de voormalige veiling Zuid
7. Lintjesregen

8. Koninginnedag

9. In memoriam Doe van Zanten

Bestemmingsplan Buitengebied

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, 2e herziening Met ingang van 7 juni 2002 ligt het voorontwerp voor het bestemmingsplan Buitengebied, 2e herziening gedurende 4 weken ter inzage op de afdeling Bouwen en Milieu van het stadhuis (kamer 112).

Het ontwerpplan heeft betrekking op het gebied, gelegen tussen de Maasdijk, de Oranjesluisweg, de Groeneweg en het Zwethkanaal.

Overeenkomstig het bepaalde in de Inspraakverordening wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om tijdens de bovengenoemde termijn het voorontwerp in te zien en daarop schriftelijk te reageren. Deze reacties kunnen worden gezonden aan burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE, 's-Gravenzande.

Indien de ontvangen reacties daar aanleiding toe geven, wordt vervolgens de gelegenheid geboden om met dat college of een vertegenwoordiging daarvan van gedachten te wisselen over het plan. Bouwplannen
I. De heer L.C. van den Akker, Heliotroop 85, 2691 HK te s-Gravenzande, heeft gemeld voornemens te zijn een tuinhuisje met een rieten kap te bouwen op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie K, nummer 3877, plaatselijk bekend Heliotroop 85.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Het Oude Land 1985', omdat op de gronden met de bestemming 'Tuin' niet is toegestaan om een tuinhuisje met een rieten kap te bouwen.
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bevoegd vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan waarmee het bouwplan in strijd is.
Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 6 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijke bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. II. De heer A. de Hoog, Minstreelhof 10, 2694 AT te s-Gravenzande, heeft een verzoek om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie I, nummer 5751, plaatselijk bekend Minstreelhof 10.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Veilingterrein', met de bestemming 'Veilingterrein', omdat op de gronden met deze bestemming het bouwen van een tuinhuisje niet is toegestaan; Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan waarmee het bouwplan in strijd is. Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 6 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Gedurende deze termijn kan iedereen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande, schriftelijke bedenkingen indienen tegen het verlenen van de vrijstelling.
III. De heer P.G.F. van Reenen, Karekiet 7, 2693 AT te s-Gravenzande heeft een bouwvergunning aangevraagd voor het verbouwen/uitbreiden van een woonhuis op het perceel Karekiet 7, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nummer 5380. Het perceel grond waarop het bouwplan is geprojecteerd valt in het bestemmingsplan 'Nieuwe Vaart' het heeft daarin de bestemming 'Uit te werken woongebied'. Het uitwerken moet echter nog plaatsvinden. Dit bouwplan voldoet aan het ontwerp-uitwerkingsplan 'Nieuwe Vaart', omdat het bouwplan blijft binnen de maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte.
Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 6 juni 2002 gedurende 14 dagen ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijke bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. IV. De heer J.A.J. Kouwenhoven, Bagijneland 16, 2691 NC te s-Gravenzande heeft een verzoek om bouwvergunning ingediend voor het plaatsen van een warmteopslagtank op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie N, nummer 1250, plaatselijk bekend Bagijneland 16.
Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat op gronden met de bestemming 'Agrarische doeleinden' het plaatsen van een warmteopslagtank met een hoogte van 12 meter niet is toegestaan.
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan waarmee het bouwplan in strijd is. Voordat het college beslist eerder genoemde procedure toe te passen, ligt het verzoek vanaf donderdag 6 juni 2002 , gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen & Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande, schriftelijk zijn bedenkingen indienen tegen het toepassen van de vrijstelling.
V. De heer J. van de Weide, Steltloper 2, 2693 AE te s-Gravenzande heeft een melding bouwvoornemen ingediend voor het plaatsen van een berging op het perceel Steltloper 2, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nummer 5214. Het perceel grond waarop het bouwplan is geprojecteerd valt in het bestemmingsplan 'Nieuwe Vaart' het heeft daarin de bestemming 'Nog nader uit te werken woongebied'. Het uitwerken moet echter nog gaan plaatsvinden. Dit bouwplan voldoet aan het ontwerp-uitwerkingsplan 'Nieuwe Vaart', omdat het bouwplan blijft binnen de maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte. Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 6 juni 2002 gedurende 14 dagen ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijke bedenkingen kenbaar maken tegen het positief reageren op de bouwmelding bij burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. VI. De heer P. van Nieuwkerk, Gasthuislaan 26, 2694 BC te s-Gravenzande, heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het verbouwen/uitbreiden van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie I, nummer 5848, plaatselijk bekend Gasthuislaan 26.

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Veilingterrein', omdat op gronden met de bestemming 'Veilingterrein' de bouw en uitbreiding van woonruimten niet is toegestaan. Inmiddels is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Het bouwplan voldoet aan het nieuwe bestemmingsplan 'Vreeburgh-West' en het concept-uitwerkingsplan.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan. Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 6 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande.

Aangemelde bouwplannen
Naam
Bouwwerk
Bouwadres
N. de Vries
Uitbreiden woning
Watersnip 13
P. Solleveld
Blokhut
Boerenlaan 17
Aangevraagde bouwvergunningen

Naam
Bouwwerk
Bouwadres
Gemeente s-Gravenzande
Stadsboerderij (incl. erfinrichting), N.M.E. + verplaatsen dierverblijf
Prins Clausstraat
Hoogheemraadschap Delfland
Bord met stelling
Maasdijk nabij nr. 226
J.H. Radder
Carport en berging
Hoflaan 130
Rectificatie aangevraagde reclamevergunning
Naam

Bouwwerk
Bouwadres
Armada Kemperman BV
Lichtbak (bij beachclub)
't Louwtje 10 (niet 11)
Geaccepteerde bouwmeldingen
Naam
P.A.M. van de Valk
Tuinhuisje
Troubadourlaan 3
B.E. Vermeer

Tuinhuisje

Troubadourlaan 5

H.W. Bloem

Dakkapel

Onyx 16

A.M. Manders

Verbouwen garage/berging

Zeestraat 9

J. van den Berg

Glazen plantenkastje

Maasdijk 70

Verleende bouwvergunningen
Naam
Bi Jo Logische groenten

Warmteopslagtank

Woutersweg 22

M.J. Hofman
Warenhuis
Heenweg 26a
G. Boers
Silo
Kersenlaan 6
F.J.P. Nieuwenhuis
Dakkapel
Monsterseweg 99
Gemeente s-Gravenzande
Ondergrondse glasbak
V. Heuven Goedhartlaan-nabij kruising Kon. Julianaweg Gemeente s-Gravenzande
Noodlokaal
Prins Bernhardstraat 28
Gemeente s-Gravenzande
Ondergrondse glasbak
Hagemanstraat tussen nr. 55 en de brug
A.A.M. Weterings
Verbouwen/uitbreiden kantoor
Galgeweg 42
B. Rombout
Vergroten woning
Van Gochstraat 21
A.A.M. Tolboom
Verbouwen/uitbreiden woning
Prof. van Arkelstraat 8
W.A. Beekenkamp
Bedrijfsruimte, silos en uitbreiden warenhuis
Naaldwijkseweg nabij 205
D.N. van der Hout
Verbouwen/uitbreiden woning
Noordlandseweg 8
L. van Vliet
Bedrijfsruimte
De Jonghlaan 15
Westland Energie
Transformatorstation
Bagijneland 29
Geweigerde vergunningen
Naam
J.C.A.J. Straver

Tuinhuisje

Andriessenlaan 30

Tankstation De Rotonde B.V.
Reclamebord
Kon. Julianaweg 142a
Volgende week (10 tot en met 14 juni) worden de groene minicontainers
* Prins Willem-Alexanderschool, container bij parkeerterrein Langestraat/Zuidwind, op vrijdag 7 juni van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag 8 juni van 10.00 tot 12.00 uur;

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente 's-Gravenzande 04-06-2002 '
Lees ook