Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 3 juli 2002 Raadsvergadering
Op dinsdag 9 juli vergadert de gemeenteraad in het stadhuis. De vergadering begint om 19.30 uur. Voor het begin van de vergadering kunt u het woord voeren over punten die op de raadsagenda staan. U moet dat vooraf melden bij de bode en een formulier invullen met uw naam, adres en het onderwerp waarover u iets wilt zeggen.

De volgende voorstellen staan onder andere op de agenda:
* Zienswijze raad op Ontwerpherindelingsadvies Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

* Subsidie VVV 2003-2005

* Jaarrekening 2001

* Voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 21 WRO (Obrechtlaan 169)

* Aanpassing Legesverordening 2002

* Aankoop woning Woutersweg 83

* Voorstel tot aanpassingen binnen de plantsoenendienst
* Bijdrage restauratie grafmonument Van Vredenburch
* Verordening Godsdienstonderwijs

* Krediet bouw 10e lokaal J.F. Kennedyschool
* Voorbereidingskrediet voor de renovatie en functionele aanpassing van zes basisscholen

* Besteding voorbereidingsbudget Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

* Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West
* Krediet vervanging Internetsite

* Begrotingswijzigingen

De agendastukken voor de raadsvergadering kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein. De raadsvoorstellen zijn ook te vinden op de internetsite van de gemeente 's-Gravenzande: www.s-gravenzande.nl.
Verkeersmaatregelen i.v.m. kermis en braderie

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend, dat in verband met de te houden kermis op 11, 12 en 13 juli 2002 zullen de volgende verkeersmaatregelen van kracht zijn:

met ingang van dinsdag 9 juli 2002, 8.00 uur v.m. tot en met maandag 15 juli 2002, 12.00 uur v.m. zijn de hierna genoemde wegen of weggedeelten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, afgesloten en tevens zal dan een parkeerverbod gelden:
a. het Zandeveltplein, met uitzondering van de aan de noordzijde gelegen rijbaan en parkeervakken;
b. het Pijperplein;
c. de Van Geeststraat.

In verband met de te houden braderie 11, 12 en 13 juli 2002 zullen de volgende verkeersmaatregelen van kracht zijn:
met ingang van woensdag 10 juli 2002 om 19.00 uur tot en met zondag 14 juli 2002, 2.00 v.m. zijn de hierna genoemde wegen of weggedeelten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, afgesloten en tevens zal dan een parkeerverbod gelden:
a. de Langestraat, vanaf de Zuidwind tot aan de Gasthuislaan; b. de Van Kasteelestraat, vanaf de Langestraat tot aan de Pompe van Meerdervoortstraat;
c. het Marktplein.

In verband met verplaatsing van de weekmarkt naar het Graaf Florisplein op vrijdag 12 juli 2002 mag er vanaf donderdag 24.00 uur tot en met zaterdag 13 juli 2002 17.00 uur op het parkeerterrein aan het Graaf Florisplein niet meer worden geparkeerd.

In verband met een te houden rommelmarkt op zaterdag 13 juli 2002 op het Graaf Florisplein is genoemd plein, inclusief het weggedeelte tussen de Van Lennepstraat en de Pompe van Meerdervoortstraat, met ingang van vrijdag 13 juli 2002 om 19.00 uur tot en met zaterdag 13 juli 2002 17.00 uur voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, afgesloten.
Alcoholverbod

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande;
gelet op het bepaalde in artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening s-Gravenzande 1995 dat luidt:

1. Het is verboden op de weg, die deel uit maakt van een door burgemeester en wethouders aangewezen gebied alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. Een terras dat behoort bij een bedrijf, als bedoeld in artikel 2.3.1.1, eerste lid;
b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35,eerste lid van de Drank- en Horecawet.

besluiten
I. In verband met de op 11, 12 en 13 juli 2002 te houden kermis en de braderie voor de periode van 11 juli 2002 tot en met 14 juli 2002 de hierna genoemde straten in de gemeente s-Gravenzande als gebied zoals bedoeld in lid 1 van genoemd artikel aan te wijzen


* Pijperplein

* Zandeveltplein

* Van der Horstweg

* Koningwerf (inclusief parkeerterrein)

* Gravenhof

* Pompe van Meerdervoortstraat

* (van de Kasteelestraat tot het Graaf Florisplein)
* Van Lennepstraat (vanaf de Hoflaan tot de Gravin Aleidisstraat)
* Gravin Aleidisstraat

* Graaf Florisplein

* Pastorielaan

* Gravenstraat

* Vaartplein

* Havenstraat.

II. Dat onverkort van kracht blijft het besluitnummer 1033 van 17 april 2001 inhoudende het algemene verbod alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben in de volgende straten:


* De Langestraat

* De Pieter Heusstraat

* De Sand Ambachtstraat

* De van Straalenstraat

* De van Geeststraat

* De Vaartstraat

* Het Marktplein

* De van de Kasteelestraat

III. Te bepalen dat dit besluit in werking treed de dag na bekendmaking

Wegwerkzaamheden

Maandag 1 juli wordt er gestart met voorbereidende werkzaamheden nabij de bushalte aan de Vestdijklaan i.v.m. de aanleg van een verhoogde voetgangersoversteekplaats t.p.v. de thans aanwezige middengeleider nabij de Naaldwijkseweg.

Op vrijdag 5 juli wordt de voorziening in asfalt uitgevoerd. Op deze dag wordt de Vestdijklaan, gelegen tussen de Naaldwijkseweg en de Zandeveltweg afgesloten voor verkeer. Doorgaand verkeer zal zijn weg moeten vervolgen via de Vondellaan, Beukenlaan en Naaldwijkseweg. Vrijdagavond gaat de weg weer open. Indien niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd zal dit gedeelte op maandag 8 juli wederom voor alle verkeer worden afgesloten. De bussen van Connexxion zullen normaal rijden echter op vrijdag 5 juli (en misschien ook op maandag 8 juli) zullen zij ook via de Vondellaan en Beukenlaan gaan rijden.

Als op vrijdag 5 juli (of wellicht op maandag 8 juli) de verhoogde oversteekvoorziening is gerealiseerd wordt zoals gezegd de Vestdijklaan weer opengesteld. Echter direct hierna zal de Naaldwijkseweg, gedeelte tussen de Eikenlaan/Beukenlaan en de Vestdijklaan/Zuidwind, voor doorgaand verkeer worden afgesloten. Dit i.v.m. met het aanleggen van een uitritconstructie op de kruising met de Vestdijklaan en de Zuidwind. Doorgaand verkeer zal zijn weg moeten vervolgen via de Beukenlaan en de Vondellaan/Vestdijklaan. Deze werkzaamheden zullen duren tot en met vrijdag 12 juli.

De bussen van Connexxion rijden dan weer hun normale route.

Na afloop van deze werkzaamheden zal er op het gedeelte van de Naaldwijkseweg, gelegen tussen de Eikenlaan/Beukenlaan en de Vestdijklaan/Zuidwind, een snelheid gelden van 30 km per uur. Openbare hoorzitting commissie bezwaar- en beroepschriften

De voorzitter van de commissie bezwaar- en beroepschriften maakt bekend, dat deze commissie op woensdag 3 juli 2002 in het stadhuis van s-Gravenzande in vergadering zal bijeenkomen. Tijdens deze vergadering worden de volgende bezwaarschriften behandeld.

19:40 uur

Openbare hoorzitting inzake het bezwaarschrift van de heer P.A.J. van der Kaaij tegen het besluit van het college om geen vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een schuur op het perceel Poelmolenweg 6 te s-Gravenzande.

20:00 uur

Openbare hoorzitting inzake het bezwaarschrift van de heer mr. L.J. van Pelt van WLTO namens de heer J. Boers tegen het besluit van het college om geen medewerking te verlenen aan een wijziging van de bestemming van het perceel Maasdijk 53 te s-Gravenzande.

20:20 uur

Openbare hoorzitting inzake het bezwaarschrift van de heer mr. L.J. van Pelt van WLTO namens de heer J.C. van der Lans tegen het besluit van het college om een dwangsom op te leggen wegens het gebruik van de woning Heenweg 34a in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan.

De hoorzittingen zijn openbaar (behalve gesloten zittingen) en worden gehouden in het stadhuis. Inlichtingen kunnen vooraf worden ingewonnen bij de secretaris van de commissie mevrouw mr. M. van Gils (tel. 0174-430124).
Snoeiwerkzaamheden.

In het kader van een onderhoudsprogramma voor het snoeiwerk aan bomen vinden er in de week van 15 tot en met 19 juli snoeiwerkzaamheden plaats in de Gemeente s-Gravenzande.
De werkzaamheden vinden plaats aan de Koningin Julianaweg. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen moeten er verkeersmaatregelen worden getroffen in de vorm van gedeeltelijke afsluitingen.
Deze afsluiting zal steeds een gedeelte van de Koningin Julianaweg betreffen en uiteraard steeds zo kort mogelijk duren. Een omleiding wordt aangegeven.
Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:

* de heer A. Boers voor het kappen van 1 Berk in de tuin van zijn woning aan de Groeneweg 81 te s-Gravenzande (registratienr. 02.1190);

* de heer J.P. Cornevin voor het kappen van een viertal iepen in de voortuin van zijn woning aan de Prins Clausstraat 25 te s-Gravenzande ( registratienr. 02.1310);

* de heer S.D. Verlare voor het kappen van 1 denneboom in de voortuin van zijn woning aan de Eikenlaan 65 te s-Gravenzande ( registratienr. 02.1226);

* de heer K. Vos voor het kappen van 30 coniferen in de tuin van zijn woning aan de Beukenlaan 81 te s-Gravenzande ( registratienr. 02.1149).

Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen, onder vermelding van het registratienummer, moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.
Aangevraagde bouwvergunningen

Naam
Bouwwerk
Bouwadres
Esn Techniek
Verbouwen/uitbreiden kantoor/werkplaats
Nobelstraat 4 BU 4
Esn Techniek
Verbouwen/uitbreiden kantoor/werkplaats
Buys Ballotstraat BU 3
N. de Vries
Uitbreiden woning
Watersnip 13
Maatschap Vedder
Warmtebuffertanks
Van Berckenrodelaan 3
gemeente tegen het aanmelden, aanvragen van een melding/vergunning, of een officieel verzoek, schriftelijk zijn inspraakreacties indienen bij de gemeente 's-Gravenzande, t.a.v. de afdeling Bouwen en Milieu, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.
Verleende bouwvergunningen
Naam
A.J. van der Wel

Aanpassen bedrijfsverzamelgebouw
Unit 6 Teylingen 5
L.J. de Zeeuw
Woning
Kwekerslaan 19
C. Poleij
Klokkentoren
Langestraat 181
Stichting De
s-Gravenzandse Korenmolen
Pantry met toilet

Naaldwijkseweg 117

Verleende sloopvergunningen/meldingen
Naam
J.R. van Dijk-Baan
Plaatmateriaal (± 21 m3)
Zeestraat 9
Y. Scholtes
Terrastegels (± 22 m3)
Maasdijk 55a
R.A. van den Berg
Bergingmateriaal (± 112)

De Konnighstraat 17

Verleende reclamevergunning

Naam

Bouwwerk
Bouwadres
Toussaint Partyservice B.V.
Lichtreclame
Naaldwijkseweg 193a
Verleende monumentenvergunning
Naam
Stichting De
s-Gravenzandse Korenmolen
Aanvragen monumentenvergunning
Naaldwijkseweg 117
Geweigerde reclamevergunningen
Naam
Olsthoorn & Schouw transportservice
Reclame-uiting
Naaldwijkseweg 374
A.F.M. Roessen

Reclamebord

Groeneweg 1

Geweigerde bouwvergunning
Naam
K. Vos
Erfafscheiding
Beukenlaan 81
gedurende zes weken na verzenddatum de verleende vergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding "bezwaarschrift Awb" zijn vermeld.

Afvalwijzer
Volgende week (8 tot en met 12 juli) worden de groene minicontainers
* Prins Willem-Alexanderschool, container bij parkeerterrein Langestraat/Zuidwind, op vrijdag 5 juli van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag 6 juli van 10.00 tot 12.00 uur;

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente 's-Gravenzande 09-07-2002 '
Lees ook