Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 17 juli 2002
Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:

* Duinpark "de Heeren van s-Gravenzande" voor het kappen van diverse heesters aan de Nieuwlandsedijk te s-Gravenzande in verband met de aanleg van een inrit en uitbreiding van de waterpartij (registratienr. 02.1424);

* de heer R.G.M. Bruinen voor het kappen van 3 berken en 5 ceders in de tuin van zijn woning aan de Van Oosthuijzelaan 9 te s-Gravenzande (registratienr. 02.1309).

Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen, onder vermelding van het registratienummer, moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande

Opening Kasteelevijver s-Gravenzande

De herinrichting van de Kasteelevijver aan het Dingemans van de Kasteeleplein in s-Gravenzande is nagenoeg voltooid. De vijver heeft een totaal andere aanblik gekregen. Op dinsdag 23 juli zal om 16.00 uur een feestelijke opening plaatsvinden bij en rondom de Kasteelevijver door wethouder B. Tukker.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend, dat bij besluit van 18 juni 2002 is besloten dat:

door het aanbrengen van een gele onderbroken strepen langs het rijbaangedeelte tegenover de parkeervakken op het parkeerterrein in de Kievit t.h.v. huisnummers 11 en 13 en de Reiger t.h.v. huisnummers 23 en 25, als bedoeld in artikel 24 lid 1 sub e, van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, wordt het verboden om te parkeren, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na heden een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande worden ingediend. Belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de President van de Arrondissementsrechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist. Dit verzoek dient te worden gericht naar de President van de Arrondissementsrechtbank te s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20301, 2500 Den Haag.

Gedurende die termijn ligt het besluit voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, kamer 201.

Parkeerverbod

Burgemeester en wethouders hebben op 9 juli 2002 besloten een bord model E6 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor 6 maanden te plaatsen bij een parkeervak aan de voorkant van de woning Reiger 49. Het parkeren op dit vak is verboden, behalve voor de auto waarmee mevrouw J.M. van der Wel-Voogd zich verplaatst. Het kenteken van deze auto is 41-DR-HS.

Burgemeester en wethouders hebben op 2 juli 2002 besloten een bord model E6 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeersteken te plaatsen bij een parkeervak in de Abeelstraat schuin aan de achterkant van de woning Berkenstraat 426. Het parkeren op dit vak is verboden, behalve voor de auto waarmee mevrouw A.M.M. van den Burg de Jong zich verplaatst. Het kenteken van deze auto is YX 09 VY.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na verschijning van deze publicatie bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders. In de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift dient u te vermelden: "bezwaarschrift Awb".

Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van s-Gravenzande maakt bekend dat de gemeenteraad op 9 juli 2002 heeft verklaard dat voor het perceel Obrechtlaan 169, kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie L, nummer 6286, een herziening van het bestemmingsplan "Zandevelt-Zuid" (2e uitwerking) wordt voorbereid.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 19 juli 2002 en ligt vanaf die datum ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112).

Bouwplan

De heer N. de Vries, Watersnip 13, 2693 AG te s-Gravenzande heeft een verzoek om bouwvergunning ingediend voor het uitbreiden van de woonkamer op het perceel Watersnip 13, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nummer 5349.

Het perceel grond waarop het bouwplan is geprojecteerd valt in het bestemmingsplan "Nieuwe Vaart" het heeft daarin de bestemming "Nog nader uit te werken woongebied". Het uitwerken moet echter nog gaan plaatsvinden. Dit bouwplan voldoet aan het ontwerp-uitwerkingsplan "Nieuwe Vaart", omdat het bouwplan blijft binnen de maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte.

Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 18 juli 2002 gedurende 14 dagen ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijke bedenkingen kenbaar maken met betrekking tot het bouwplan bij burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen.

Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer


* Firma Arjen van Aalst, Sand Ambachtstraat 136d
Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer


- Western Salades bv., Edisonstraat 26a

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer

* Fa. Klaas Quartel en Zn., Naaldwijkseweg 205 (achter)
Bovengenoemde inrichtingen zijn ontheven van de vergunningplicht als bedoeld in de Wet milieubeheer en moeten voldoen aan de algemene regels van genoemd Besluit.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling Bouwen en Milieu (kamer 112) ter inzage.

Aangemelde bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aanvraagdatum/ kenmerk

W.M. Schröder

Tuinhuis

Hoflaan 134

10-7-02/bm042

J.J. Prins

Blokhut

Oudelandhof 38

11-7-02/bm043

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aanvraagdatum/ kenmerk

R.P.M. Zuijderwijk

Vergroten woning

Noordlandseweg 21

8-7-02/ba157

KPN Mobile BV

Vakwerkmast

Maasdijk 51

8-7-02/ba158

G. Visser

Dakopbouw

Naaldwijkseweg 150

10-7-02/ba159

Gemeente s-Gravenzande

Herdenkings-monument

Vreeburghlaan

(kerktuin)

11-7-02/ba160

G.J. van der Wel

Schuur/hal/

bedrijfsruimte/kantine

Maasdijk 201

11-7-02/ba161

Informatie over aangemelde plannen en aangevraagde vergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Volgens artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan iedere ingezetene en belanghebbende van de gemeente tegen het aanmelden, aanvragen van een vergunning, of een officieel verzoek, schriftelijk zijn inspraakreacties indienen bij de gemeente 's-Gravenzande, t.a.v. de afdeling Bouwen en Milieu, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Geaccepteerde bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Verzenddatum/ kenmerk

M.A. Nieuwenhuizen

Vogelvolière

Heliotroop 49

10-7-02/bm027

J.L. Haaring

Uitbreiden berging

Kievit 7

2-7-02/bm032

J.L.M. Helderman

Serre

Marnixlaan 1

12-7-02/bm038

L.W.M. van Velden

Blokhut

Kersenlaan 11

8-7-02/bm128

J.J. Jansen

Tuinhuis

Reiger 6

12-7-02/bm010052

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Verzenddatum/ kenmerk

F. de Brabander

Uitbreiden woning

Maasdijk 87

10-7-02/ba040

Woodwork

Bedrijfsverzamel-

Gebouw

Teylingen 5

11-7-02/ba082

Verleende sloopvergunning/meldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Verzenddatum/ kenmerk

L. van de Wetering

Asbestplaten (± 2m²)

Mr de Fremerystraat 32

5-7-02/sa066

J. Boon

Golfplaten (± 5m²)

Groeneweg 75

5-7-02/sa067

A.J.A. Schrama & Zn

Kas en woning

Maasdijk 80

9-7-02/sa069

Verleende reclamevergunning

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Verzenddatum/ kenmerk

Mercury Signs

Reclame-aanduiding

Vreeburghlaan 2

8-7-02/rv04

Op de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112, liggen ook, tot uiterlijk zes weken na verzenddatum, de verleende vergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding "bezwaarschrift Awb" zijn vermeld.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3. Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286

Recycling
Hoflaan 28. Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden).

Groen of grijs?

Volgende week (22 tot en met 27 juli) worden de groene minicontainers geleegd.

Let op: zet minicontainers alleen op de ophaaldag zelf aan de straat. Het is verboden ze de avond ervoor al neer te zetten.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 34. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 11.30 per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* Godfried Bomansschool, Spinel 2, tot en met vrijdag 19 juli;
* De Zandhorst, gebouw Prins Bernhard, Boelhouwerstraat 1, tot en met 19 juli;

* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente 's-Gravenzande 15-07-2002 '
Lees ook