Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 19 juni 2002
Inzicht in uw woonwensen
Het stadsgewest Haaglanden houdt samen met het ministerie van VROM een onderzoek naar de manier waarop mensen wonen, hoe zij de woning en woonomgeving beleven en waarderen en wat hun woonwensen zijn. De regio en het ministerie hebben dit inzicht nodig om hun activiteiten gericht in te zetten voor een aantrekkelijk woningaanbod, voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen.

Het onderzoek bestaat uit interviews onder inwoners van alle gemeenten in Nederland. Ook in het Westland worden interviews afgenomen. De regio wil het onderzoek het onderzoek gebruiken om inzicht te krijgen in de woonwensen van haar bewoners om haar woningbeleid te kunnen bepalen.

Het interview bevat vragen over de kenmerken van uw woning en woonomgeving, uw waardering voor deze kenmerken, de wensen die u heeft ten aanzien van woning en woonomgeving, maar ook een aantal vragen over werk, vrije tijd besteding en de behoefte aan zorg en hulp bij het wonen.

Het onderzoek staat of valt met de bereidheid van inwoners om mee te werken aan een interview. Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister worden in totaal ruim 100.000 mensen benaderd, waarvan 600 in het Westland. Ook u kunt in de komende weken benaderd worden voor een interview. U krijgt eerst een brief met uitgebreide informatie over het onderzoek. Om te kunnen voorzien in de behoeften die onder de bevolking leven, is het belangrijk dat u uw mening geeft over uw wensen en verwachtingen op woon- en leefgebied.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Commissievergaderingen

Op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 juni en maandag 1 juli zijn er openbare commissievergaderingen in het stadhuis. Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen er bij de verschillende commissies op de agenda staan. In de agenda's kunnen nog veranderingen optreden.

Commissie Wegen en Groen, Verkeer, Sport en Milieu (dinsdag 25 juni, 19.30 uur)

* Aankoop woning Woutersweg 83

* Voorstel tot aanpassingen binnen de plantsoenendienst
Commissie Cultuur, Welzijn en Onderwijs
(woensdag 26 juni, 19.30 uur)

* Bijdrage restauratie grafmonument Van Vredenburch
* Verordening Godsdienstonderwijs

* Krediet bouw 10e lokaal J.F. Kennedyschool
* Voorbereidingskrediet voor de renovatie en functionele aanpassing van zes basisscholen

* Besteding voorbereidingsbudget Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

* Krediet vervanging Internetsite

* 1e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West
Commissie Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Sociale Zaken
(donderdag 27 juni, 19.30 uur)

* Jaarrekening 2001

* Voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 21 WRO (Obrechtlaan 169)

* Aanpassing Legesverordening 2002
Commissie Algemeen Bestuurlijke en Economische aangelegenheden (maandag 1 juli, 19.30 uur)

* Zienswijze raad op Ontwerpherindelingsadvies Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

* Subsidie VVV 2003-2005

De agendastukken voor deze vergaderingen kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.

Andere snelheid op Naaldwijkseweg
Binnenkort wordt de grens van de bebouwde kom bij de Naaldwijkseweg ongeveer 370 meter verlegd van de rotonde bij de Woutersweg naar een plaats ter hoogte van de toegang tot de parallelstraat langs de Naaldwijkseweg. Dit gedeelte wordt nu ook 50 km.gebied. Er wordt nog onderzocht of bij de overgang bij de bebouwde komgrens nog aanvullende verkeersmaatregelen mogelijk zijn.

Het is de bedoeling de snelheid op het overige deel van de Naaldwijksweg richting Persijn van Ouwendijcklaan verder te beperken door aanpassing van de maximumsnelheid. Hierover vindt overleg plaats met de provincie.

Nota Planbeoordeling

Indien u een bouwplan indient dat niet past in het geldende bestemmingsplan, kunt u te maken krijgen met de nota planbeoordeling. De provincie beoordeelt uw bouwplan aan de hand van de in deze nota opgenomen uitgangspunten. Goedkeuring van uw bouwplan is alleen mogelijk indien uw bouwplan past binnen deze uitgangspunten.

De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe nota planbeoordeling vastgesteld.

In de nota vindt u de neerslag van het ruimtelijk beleid dat voortkomt uit verschillende beleidsterreinen. In de nota zijn actuele thema's opgenomen zoals locatiebeleid, intensief ruimtegebruik, de sturende rol van water, landschappelijke inpassing, bescherming van het landelijk gebied en cultuurhistorische waarden.

De nota ligt met ingang van 20 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage op de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis.

Jongeren Activiteiten Centrum Synergy

Week rooster

Maandag 15.30 17.30 GAME TIME 15

Open Inloop voor jongens en meiden t/m 15 jaar. Voor maar 40 eurocent kan je gebruik maken van ons aanbod dat bestaat uit o.a. poolbiljarten, darten, tafelvoetballen, varen, tv kijken, muziek luisteren, computeren en gezelschapsspelletjes. De eerste keer kennismaken is GRATIS !

Dinsdag 15.30 17.30 GIRLS CHAT

Een middag voor alleen meiden van 13 t/m 15 jaar. De kosten zijn 2 voor een lidmaatschap, dit is geldig tot eind november. Op deze middag worden alleen maar activiteiten gedaan die de aanwezige meiden leuk vinden. Enkele voorbeelden zijn: henna tattoes, kettinkjes maken, nep nagels, t-shirts verven. De eerste keer kennismaken is GRATIS !

Dinsdag 19.00 21.00 PLANET SYNERGY

Planet Synergy op dinsdag- en donderdagavond betekent: even uit de normale bezigheden stappen. Deze avonden kunnen worden ingevuld door jongens en meisjes van 12 t/ 18 jaar.

Je kan natuurlijk ook met je vriendengroep terecht. In het jongerencentrum kan je gebruik maken van de verschillende activiteiten die we te bieden hebben, daarnaast organiseren we activiteiten die jullie willen doen en dus ook aan moeten geven. Planet Synergy vraagt wel om een lidmaatschap. Een lidmaatschap voor 1 avond kost 2,50 en voor 2 avonden 5; het geldt t/m eind november 2002.

Woensdag 14.00 16.00 CLUB 8

Een middag voor jongens en meiden uit groep 8 van de basisscholen. Voor 7.50 worden er 10 leuke middagen vol met spetterende activiteiten georganiseerd. Informatie om mee te doen komt via je school, of moet je halen bij het jongerencentrum, Kon. Julianaweg 160.

Woensdag 19.00 - 21.00 WORKSHOP AVOND

Op de woensdagavonden worden er cursussen en workshops ingeroosterd. De workshops worden vaak in een blok van 6-8 lessen gegeven. De kosten zijn per workshop verschillend. Jongeren kunnen zelf thema's aandragen. Enkele voorbeelden uit het afgelopen jaar zijn: kookcursus, cursus striptekenen, cursus streetdance, cursus kickbox en zelfverdediging.

Informatie over het nieuwe aanbod is te lezen bij het Jongeren Activiteiten Centrum aan de Kon. Julianaweg 160 of in de krant.

Donderdag 15.30 - 17.30 GAME TIME 15

Open inloop voor jongens en meiden t/m 15 jaar. Voor maar 40 eurocent kan je gebruik maken van ons aanbod wat bestaat uit o.a. poolbiljarten, darten, tafelvoetballen, varen, tv kijken, muziek luisteren, computeren en gezelschapsspelletjes.

De eerste keer kennismaken is GRATIS !

Donderdag 19.00 - 21.00 PLANET SYNERGY

Zie dinsdag

Vrijdag 15.30 - 17.30 THE CLUB FACTORY

Deze middag is bedoeld voor de jeugd die in het afgelopen seizoen CLUB 8 heeft bezocht

Zowel jongens als meiden zijn welkom. Op deze middag worden allerlei verschillende en verassende activiteiten aangeboden, daarnaast kan je gebruik maken van de aanwezige activiteiten in het jongerencentrum.

Vrijdag 19.00 - 21.00 STERREN CLUB
Deze avond is bedoeld voor een club meiden in de leeftijd 12/13 jaar. Op deze avond is er de mogelijkheid om zelf activiteiten te ontplooien en te realiseren. Daarnaast worden er ook diverse activiteiten georganiseerd gericht op meiden. Op dit moment is deze avond vol. Wanneer hier verandering in komt laten we dit direct weten aan de liefhebbers.

Kapvergunning
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:

* mevrouw M.J. van Dijk-Hogervorst (registratienr. 02.1001) voor het kappen van een ceder in de voortuin van haar woning aan Lugtigheidstraat 58 te s-Gravenzande.
Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen, onder vermelding van het registratienummer, moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

I. Bouwbureau Ing. J. Oprel B.V., Dreeslaan 423, 2672 DZ Naaldwijk heeft een verzoek ingediend voor het omleggen van de Naaldwijkse Vaart op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, plaatselijk bekend herinrichting gebied Galgeweg/Galgepad. Het verzoek is in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat op gronden met de bestemmingen 'Agrarische doeleinden' en 'Water', het omleggen van de Naaldwijkse Vaart niet is toegestaan. Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan waarmee het verzoek in strijd is. Voordat het college beslist eerder genoemde procedure toe te passen, ligt het verzoek vanaf donderdag 20 juni 2002 , conform artikel 6a van de WRO gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande, schriftelijk zijn inspraak reacties indienen tegen het toepassen van de vrijstelling.
II. HBG Vastgoed B.V., Postbus 270, 2280 AG te Rijswijk (ZH), heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor de bouw van 46 woningen op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie L, nummers 1606, 2256 en 4535, plaatselijk bekend bouwterrein Vreeburgh-West fase 3.

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan 'Veilingterrein', omdat op de ter plaatse geldende bestemming 'Veilingterrein' de bouw van woningen niet is toegestaan. Inmiddels is een voorontwerp voor een nieuw bestemmingsplan ('Vreeburgh-West') gepubliceerd, waaraan het bouwplan wel voldoet. Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan waarmee het bouwplan in strijd is. Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 20 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Gedurende deze termijn kan iedereen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande, schriftelijke bedenkingen indienen tegen het verlenen van de vrijstelling.
Aangemelde bouwplannen

L.W.M. van Velden
Blokhut
Kersenlaan 11
J.L.M. Helderman
Serre
Marnixlaan 1
W.R. Roelofs
Tuinhuisje
Tourmalijn 41
Aangevraagde bouwvergunningen
Naam
Bouwwerk
Bouwadres
A.J. van der Wel
Veranderen gevel
Unit 6 Teylingen 5
N.K. Mons
Schutting
Meidoornstraat 11
D.G. J. Kuijvenhoven
Antenne
Rietzanger 6
Aangevraagde sloopvergunningen
Firma M & R van Leeuwen
Asbesthoudend dak
Radijslaan (ongenummerd)
Geaccepteerde bouwmeldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

P. Solleveld

Blokhut
Boerenlaan 17
Verleende bouwvergunningen
Firma G. van Staalduinen en Zoon

Watersilos + veranderen bedrijfsruimte

Heenweg 1
E.W.Y.M. van den Ende
Uitbreiden dakkapel

Mr. de Fremerystraat 5

H. de Kan

Dakkapel

Lijsterbesstraat 7

H.M. Bohms

Verbouwen/uitbreiden woning

Beukenlaan 45

Gemeente s-Gravenzande

Kunstwerk

Naaldwijkseweg/Wouterseweg nabij rotonde

H. Weterings B.V.

Bedrijfsruimte

Galgeweg 42

Henkad B.V.

Hekwerk

Franklinstraat 8

Firma M. Verheul en Zn.

Warmteopslagtank

Naaldwijkseweg 249b

T.O.M. Philippi

Uitbreiden/verbouwen woning

Diamant 19

A.H.M. de Bruijn

Tank vloeibare C02

Staelduinlaan 21

C. van der Wel

Woonhuis

Monsterseweg 102

Julianapark B.V.

Serre

Naaldwijkseweg 342

N. Buijs

Schuur

Maasdijk 116

Verleende sloopvergunningen/meldingen
P.B. Olsthoorn

Asbesthoudende pijp

Noordlandseweg 64a

G.J. van der Wel

Kas en bedrijfshal

Maasdijk 201

A.J.C. van der Voort

Kassencomplex

Kapittelland 2

Firma M & R van Leeuwen

Asbesthoudend dak

Radijslaan (ongenummerd)
Geweigerde vergunningen
Naam
Bouwwerk
Bouwadres
T.M. Noordam & Zn B.V.

Woning

Nieuwelaan 6
Ontwerp-beschikking

Burgemeester en wethouders hebben een ontwerp-beschikking hebben opgesteld naar aanleiding van een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van:

* MCC Nederland B.V., revisievergunning voor een metaalbewerkingsbedrijf, gevestigd op het adres Einsteinstraat 1.

Zij zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen en aan de vergunning voorschriften te verbinden ter bescherming van het milieu.

Ter inzage

De aanvraag en ontwerp-beschikking ligt gedurende vier weken na de dag van publicatie, van donderdag 20 juni tot en met woensdag 17 juli 2002, ter inzage in het stadhuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Bedenkingen

Binnen vermelde termijn kan een ieder bedenkingen indienen tegen de ontwerp-beschikking. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van s-Gravenzande, Postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande. Als men hierom vraagt in de brief worden persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt.

Hoorzitting

Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen na een tijdig verzoek hiertoe ook mondeling bedenkingen worden ingebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken (een week voor het einde van de termijn) met een medewerker van de afdeling Bouwen en Milieu, tel.nr. 0174-430184.

Verdere procedure

Na de termijn van vier weken zal de definitieve beschikking worden opgesteld. De beschikking wordt ook gepubliceerd en er zijn eventueel beroepsmogelijkheden.

Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
* Firma Creadea, Nobelstraat 7 (BU 10)
Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
* Basisschool 'De Wegwijzer', Prins Bernhardstraat 28 Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
* Royal Food, Buys Ballotstraat 5 (unit E24) Volgende week (24 tot en met 28 juni) worden de groene minicontainers
* Godfried Bomansschool, Spinel 2, tot en met vrijdag 21 juni;
* De Zandhorst, gebouw Prins Bernhard, Boelhouwerstraat 1, tot en met vrijdag 21 juni;

* De Wegwijzer, Prins Bernhardstraat 28 op zaterdag 22 juni van 11.00 tot 12.00 uur;

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente 's-Gravenzande 20-06-2002 '
Lees ook