Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 24 juli 2002

Verbouwing stadhuis van start

Op 19 augustus start de renovatie van het stadhuis van 's-Gravenzande. Inmiddels is al een begin gemaakt met de voorbereidingen, zoals het plaatsen van bouwketen op het parkeerterrein van het stadhuis en het leggen van tijdelijke bekabeling.

Wanneer u de komende tijd het stadhuis bezoekt zult u soms wat overlast ondervinden.

Afdelingen verhuizen tijdelijk naar andere plekken in het gebouw en er zal van tijd tot tijd geluidsoverlast zijn. Bij de receptie in de hal zal vertelt men u graag waar u welke afdeling kunt vinden.

De renovatie start op de tweede verdieping, waarna de eerste verdieping volgt en ten slotte de begane grond. Dit alles gebeurt in een periode van ongeveer een half jaar. Eind februari, begin maart 2003 is de renovatie naar verwachting achter de rug.

Het kantoorgedeelte van het stadhuis is in 1980 in gebruik genomen en hard aan renovatie toe. Na 22 jaar is de vloerbedekking versleten en veroorzaakt deze cara-klachten. Door de toegenomen automatisering is de bekabeling niet meer toereikend en veel werkplekken voldoen niet aan de Arbo-eisen (Wet Arbeidsomstandigheden). Om de klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen wordt in de hal van het stadhuis een centrale balie ingericht, zodat bezoekers niet meer het hele gebouw door hoeven te lopen.

Hoewel de procedure voor herindeling van gemeenten in het Westland inmiddels door de provincie in gang is gezet, is renovatie van het stadhuis op dit moment toch noodzakelijk. Het is niet verantwoord de huidige situatie nog jaren te laten voortbestaan.

Want wanneer en op welke wijze de herindeling van gemeenten in het Westland ook zal plaatsvinden: áls er een nieuwe gemeentehuis voor de gezamenlijke gemeenten gebouwd zal gaan worden, zijn we echt jaren verder. Het stadhuis van 's-Gravenzande zal dan ook nog geruime tijd huisvesting bieden aan gemeentelijke medewerkers.
Bouwplannen

I. Westland Materiaal B.V., Nieuweweg 1, 2685 AP te Poeldijk heeft gemeld voornemens te zijn een transformatorstation te plaatsen op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie I, nummer 5548, plaatselijk bekend Radijslaan 2. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat op de gronden met de bestemming 'Agrarische doeleinden' niet is toegestaan om een transformatorstation te plaatsen.
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 7, lid 1, sub a van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Buitengebied', bevoegd vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan waarmee het bouwplan in strijd is.
Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 25 juli 2002 gedurende 14 dagen ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijke bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. II. Bouwbureau Ing. J. Oprel B.V., Dreeslaan 423, 2672 DZ Naaldwijk heeft een verzoek ingediend voor het omleggen van de Naaldwijkse Vaart op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, plaatselijk bekend herinrichting gebied Galgeweg/Galgepad.
Het verzoek is in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat op gronden met de bestemmingen 'Agrarische doeleinden' en 'Water', het omleggen van de Naaldwijkse Vaart niet is toegestaan.

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan waarmee het verzoek in strijd is.

Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 25 juli 2002, conform artikel 19a, lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Gedurende deze termijn kan iedereen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande, schriftelijke bedenkingen indienen tegen het verlenen van de vrijstelling.

Aangemelde bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aanvraag datum/ kenmerk

A. van Rooyen

Vergroten woning

Esdoornstraat 5

15-7-02/Bm044

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aanvraag datum/ kenmerk

L.E.J. Leerdam

Nokverhoging

Merellaan 3

16-7-02/ba162

R.G.M. van Bergenhenegouwen

Aanbouw

Zandeveltweg 9

16-7-02/ba163

M. Solleveld

Vergroten woning

Maasdijk 212

16-7-02/ba164

Informatie over aangemelde plannen en aangevraagde vergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Volgens artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan iedere ingezetene en belanghebbende van de gemeente tegen het aanmelden, aanvragen van een vergunning, of een officieel verzoek, schriftelijk zijn inspraakreacties indienen bij de gemeente 's-Gravenzande, t.a.v. de afdeling Bouwen en Milieu, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Geaccepteerde bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Verzenddatum/ kenmerk

J.J. Prins

Blokhut

Oudelandhof 38

18-7-02/bm043

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Verzenddatum/ kenmerk

M.B.C. van de Drift

Vervangen dak bedrijfsruimte

De Jonghlaan 14

12-7-02/ba094

F. Vreugdenhil

Warmteopslagtank

Poelkade 30

12-7-02/ba059

J. van de Weide

Berging/doorbraak

Steltloper 2

12-7-02/ba110

R.C. Vahl

Uitbreiden woning

Karekiet 5

12-7-02/ba123

A. Boers

Berging

Naaldwijkseweg 88

16-7-02/ba106

G.J. Visser

Dakkapel (voor)

Beukenlaan 51

16-7-02/ba153

J. Vreugdenhil

Vergroten woning

Naaldwijkseweg 380

17-7-02/ba112

Sloopmelding

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Verzenddatum/ kenmerk

Y. Scholtes

Astbesttegels

Maasdijk 55b

12-7-02/sa070

Op de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112, liggen, tot uiterlijk zes weken na verzenddatum, de verleende vergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Ontwerp-beschikkingen

Burgemester en wethouders maken bekend dat zij een tweetal ontwerp-beschikkingen hebben opgesteld naar aanleiding van aanvragen om vergunningen op grond van de Wet milieubeheer van:
* Jonge Planten Grünewald B.V., veranderingsvergunning voor het glastuinbouwbedrijf Groeneweg 173 te s-Gravenzande;
* Gemeente s-Gravenzande, oprichtingsvergunning voor het gronddepot Oostduinlaan nabij nr. 5

Zij zijn voornemens de gevraagde vergunningen te verlenen en aan de vergunningen voorschriften te verbinden ter bescherming van het milieu.

Ter inzage

De aanvragen en ontwerp-beschikkingen liggen gedurende vier weken na de dag van publicatie, van donderdag 25 juli tot en met woensdag 21 augustus 2002, ter inzage in het stadhuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Bedenkingen

Binnen vermelde termijn kan een ieder bedenkingen indienen tegen de ontwerp-beschikkingen. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van s-Gravenzande, Postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande. Als men hierom vraagt in de brief worden persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt.

Hoorzitting

Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen na een tijdig verzoek hiertoe ook mondeling bedenkingen worden ingebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken (een week voor het einde van de termijn) met een medewerker van de afdeling Bouwen en Milieu, tel.nr. 0174-430184.

Verdere procedure

Na de termijn van vier weken zullen de definitieve beschikkingen worden opgesteld. Deze beschikkingen worden ook gepubliceerd en er zijn eventueel nog beroepsmogelijkheden.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente 's-Gravenzande 23-07-2002 '
Lees ook