Gemeente Sint-Oedenrode


Actuele berichten week 7-2003
Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester vervalt op donderdag 13 februari aanstaande.

Afdeling Centrale Ondersteuning,
tel. (0413)481207
Aanvragen bouwvergunning:
J. van der Velden, Leeuwerik 12, verbouw woonhuis J. de Groot, Sweelinckplein 32, uitbreiding woonhuis Buizerd 47 Fam. Ramakers, Merimondstraat 11, uitbreiding woonhuis J. van Rulo, Vresselseweg 45, vernieuwen dak garage/berging

Aanvraag sloopvergunning
A. Vervoort, Hoogeind 9, sloop dak veestal
tel. (0413)481340
Verleende bouwvergunningen

-Bikkelkampen ong., wijziging verleende vergunning bouw jongveestal/loods/rundveestal

-Lieshoutseweg 57a, wijzigen gevels

-Jan Tinbergenstraat ong., bouw bedrijfsgebouw
-Schijndelseweg 46, bouw tijdelijke kantoorruimte
-Lieshoutseweg 57a, bouw garage/berging

-Heuvel 5, sloop bedrijfsgebouw

-Kerkstraat 3, sloop woning met bijgebouw

-Kerkstraat 5, sloop woning met bedrijfsgebouw
-Lindendijk 5a, in gebruik nemen/houden als restaurant Burgemeester en Wethouders.

Afdeling Bouwen en Milieu,
tel.(0413)481339

Uitbreiding van de Vresselse Hut Vresselseweg 33

Door de heer Thijssen is een schetsplan ingediend voor de uitbreiding van de Vresselse Hut aan het adres Vresselseweg 33, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie C nummer 2986 te Sint-Oedenrode. Het schetsplan voldoet niet aan bestemmingsplan "Buitengebied 1997". Het gemeentebestuur is in principe bereid medewerking te verlenen aan vrijstelling van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisering van het onderhavige plan. Dit voornemen wordt nu onderwerp van inspraak.

In dit kader liggen de van belang zijnde stukken met ingang van donderdag 13 februari 2003 gedurende vier weken ter visie in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen eventuele inspraakreacties schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

Afdeling Bouwen en Milieu,
tel.(0413)481341

Bouwplan loods Huisakkerweg
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat door de heer Van der Heijden een bouwplan is ingediend voor de bouw van een opslagloods aan het adres Huisakkerweg 18, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie E nummer 2757 te Sint-Oedenrode.

Het schetsplan voldoet niet aan het bestemmingsplan "Buitengebied". Op basis van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft ons college de bevoegdheid om ten behoeve van de realisering van het onderhavige bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen. Alvorens gebruik te kunnen maken van de bovengenoemde bevoegdheden, moet het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hiervoor de vereiste verklaring van geen bezwaar afgeven.

De aanvraag bouwvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van donderdag 13 februari 2003 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis en kan hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken.

Afdeling Bouwen en Milieu,
tel.(0413)481341

Vestiging bedrijf Homberghlaan
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat door de heer Van Kaathoven een verzoek is ingediend voor de vestiging van een elektrotechnisch installatiebedrijf op het perceel Van Homberghlaan 26 te Sint-Oedenrode.

Met betrekking tot het gebruik zijn burgemeester en wethouders op grond van het bepaalde in artikel 5 lid V van de bepalingen van het bestemmingsplan "Uitbreidingsplan Sint-Oedenrode Kom 1961" bevoegd vrijstelling te verlenen van de voorschriften voor het uitoefenen van een aan huis gebonden beroep.

Tegen het genoemde gebruik bestaan geen bezwaren. Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid om met gebruikmaking van de genoemde vrijstellingsbevoegdheid medewerking te verlenen aan het ingediende verzoek.

Ter inzage

De op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 13 februari 2003 gedurende 2 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het ontwerp-besluit kan hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid binnen genoemde termijn schriftelijk zienswijzen over het ontwerp-besluit naar voren te brengen.
tel. (0413)481341
Bouw loods Huisakkerweg
Hierbij maken wij bekend dat de gemeenteraad van Sint-Oedenrode in haar vergadering van 27 juni 2002 heeft besloten om de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling als bedoel in artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke ordening met betrekking tot het bouwplan voor de bouw van een loods op het perceel Huisakkerweg 18 (ingekomen op 4 juli 2002) heeft gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode. Het delegatiebesluit ligt voor eenieder ter inzage bij afdeling Bouwen en Milieu en kan tijdens de openingstijden worden ingezien.
tel. (0413)481343

Bouwplannen Berkstraat en Buizerd
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun de volgende bouwplannen zijn ingediend:


- bouw garage/berging aan de Berkstraat 6, v.r.v. A. Verbunt
- uitbreiden woonhuis aan de Buizerd 47, v.r.v. J. de Groot
De bouwplannen voldoen niet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Burgemeester en wethouders hebben op 17 januari 2000 de gewijzigde verruimde regeling voor het bouwen van aan- en bijgebouwen vastgesteld als beleid dat wordt gehanteerd bij het toepassen van vrijstelling volgens artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aangezien de genoemde bouwplannen voldoen aan de verruimde regeling zijn burgemeester en wethouders in principe bereid via artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 13 februari 2003 gedurende 4 weken ter inzage op de afdeling Bouwen en Milieu.
Ingevolge artikel 19a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzageligging een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvraag kenbaar maken.

Afdeling Bouwen en Milieu,
tel.(0413)481343
A) het ontwerp-besluit op het verzoek om een vergunning van:
- Starwood Stables, Sterrebos 5, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende milieuvergunning ingevolge artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer in verband met het veranderen van een paardenhouderij en akkerbouwbedrijf, gelegen aan voornoemd adres.
De bovengenoemde stukken liggen met ingang van donderdag 13 februari Inbrengen bedenkingen

Tegen het onder A genoemde ontwerp-besluit kunnen schriftelijk gemotiveerde bedenkingen worden ingediend vóór donderdag 13 maart 2003 bij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA. Bij het inbrengen van de bedenkingen kan men verzoeken de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunnen in voornoemde periode mondeling bedenkingen worden ingebracht tijdens een telefonisch aangevraagde bijeenkomst, waarin een gedachtewisseling kan plaatsvinden omtrent bovenstaand ontwerp-besluit. Chemokar zaterdag 15 februari
Op zaterdag 15 februari kunt u uw chemisch afval en kleine elektrische apparaten (föhns, broodroosters, koffiezetapparaten, e.d.) inleveren bij de chemokar. Uitsluitend aanbiedingen aan de chemokar worden geaccepteerd.
Inzameling vindt steeds plaats op de derde zaterdag van de maand. Op 15 februari staat de chemokar gedurende de aangegeven periode op de volgende plaatsen:

- 10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smitsstraat nabij de kerk in Olland
- 11.00 tot 11.45 uur Ritaplein nabij de kerk in Boskant
- 12.00 tot 12.45 uur parkeerterrein van de Beckart in Nijnsel
- 13.30 tot 14.20 uur parkeerterrein voor gemeentehuis
- 14.30 tot 15.20 uur parkeerterrein voor sporthal Kienehoef
- 15.30 tot 16.20 uur parkeerterrein nabij Mgr. Bekkersplein Deze week starten de heiwerkzaamheden voor het inbrengen van de damwanden van de meest noordelijke kuip. Tijdens het heien van de damwanden vlak langs de N265 wordt er een omleiding ingesteld. Verkeer vanuit Veghel richting Son wordt dan via de afrit, Nijnselseweg en Schietbergweg verder geleid. Deze omleiding geldt alleen buiten de spitsuren, dus tussen 9:00 en 15:00 uur. Verkeer vanuit Son richting Veghel kan normaal doorgang vinden. Het heien van de damwanden van de noord-kuip zal ca. 3 weken duren. Aanvulling op het bericht van vorige week:
Op het Everse Akkerpad is eenrichtingsverkeer ingesteld. Vanaf de kruising met de tijdelijke verkeerslichten is inrijden niet toegestaan. `t Everse is via de Eversestraat bereikbaar. Deze maatregel is genomen om ruimte te creëren voor een in twee richtingen bereden fietspad.
Bij het verschijnen van de krant op 5 februari was deze situatie reeds gewijzigd. Onze excuses indien de vorige tekst tot verwarring heeft geleid.
Rijkswaterstaat,
Afdeling Wegen en Groen
Verkiezingen Provinciale Staten op 11 maart

Openingstijden stembureaus
De stembureaus zijn op 11 maart open van 7.30 uur tot 21.00 uur Oproepingskaart
Deze week ontvangt u per post een oproepingskaart voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 11 maart a.s.
Op deze kaart staat het adres van het stembureau waar u kunt stemmen. Vergeet deze kaart niet mee te nemen, het is het bewijs dat u mag stemmen.

Machtiging en Volmachtstem
Misschien bent u op 11 maart niet in staat om zelf uw stem uit te brengen. Geen nood. U kunt iemand anders een machtiging geven. Hiervoor kunt u een formulier in het gemeentehuis van uw woonplaats krijgen. Dit formulier moet voor 26 februari ingevuld en ondertekend in de gemeente zijn waar gestemd gaat worden. Ook kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit is de zogenaamde volmachtstem. Op de oproepingskaart staat hoe u dit moet doen. Voorwaarde is wel dat die ander op hetzelfde stembureau moet stemmen als u. Dit kunt u controleren door de adressen van de stembureaus op uw oproepingskaarten met elkaar te vergelijken. Ook moet de `gevolmachtigde' tegelijkertijd zijn/haar stem uitbrengen.

Kiezerspas
Misschien kunt u niet stemmen in het stembureau dat op uw oproepingskaart vermeld staat. In dat geval kunt u uw oproepingskaart omzetten in een kiezerspas. Met deze pas kunt u op elk stembureau in Nederland uw stem uitbrengen. Het aanvragen van een kiezerspas kan schriftelijk tot en met 25 februari en mondeling tot en met 6 maart op het gemeentehuis in uw woonplaats.
Afdeling Publiekszaken,
tel. (0413)481302

- een lindeboom, staande in de tuin van het zorgcentrum Odendael (achterzijde Ons Huis) in verband met de slechte vitaliteit.
- 1 spar, staande in de voortuin van de woning aan de Mariannestraat 26, in verband met de omvang van de boom in relatie tot de omgeving. moet schriftelijk worden ingediend bij ons College. Voor nadere tel.(0413)481380

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Sint-Oedenrode 11-02-2003 '
Lees ook