Gemeente Sint-Oedenrode


Actuele berichten week 30-2002

* Agenda

* Evenementen

* Bouwzaken

* Milieu

* Huisvuil

* Verkeer en Wegen

* Belastingen

* Zwembad De Neul

* Diversen

Agenda

Vakantiesluiting loket `Bevolking' op maandagmiddag Tijdens de bouwvakvakantie (week 30 t/m 32) vervalt de maandagmiddag-openstelling (tussen 16.00 en 18.30 uur) van de afdeling PBZ/Bevolking. Bevolking is tijdens deze weken tijdens werkdagen geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Afdeling Publiekszaken,
(0413) 481306

Evenementen

Klumkesdag
Het gemeentebestuur is voornemens vergunning te verlenen ten behoeve van het houden van Klumpkesdag op zaterdag 17 augustus a.s. In het verleden vond dit evenement altijd plaats op een zondag in november. Het centrum wordt die dag
afgesloten voor verkeer met dien verstande dat de Markt, het Kapittelhof en het parkeerterrein achter de Konmar bereikbaar blijven.

Het gemeentebestuur stelt belanghebbenden, die tegen dit voornemen bedenkingen hebben, in de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken. U kunt dit doen voor 7 augustus 2002 schriftelijk of mondeling bij het College van
Burgemeester en Wethouders, postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode.

Afdeling Welzijn,
(0413) 481 316

Verleende vergunningen:
Op maandag 29 juli a.s. organiseert caf `t Stroatje de uitreiking van het Tourspel.

Afdeling Welzijn,
TEL (0413) 481316


Bouwzaken

Wijzigingsbesluit perceel Sluitappel
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11, lid 7, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het volgende bekend. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode hebben op 10 juni 2002 besloten de bestemming van een perceel aan de Sluitappel te wijzigen overeenkomstig het bepaalde in het bestemmingsplan Heikant ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning. Het wijzigingsbesluit ligt met ingang van 25 juli 2002 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis, Burgemeester Wernerplein 1. Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, `s-Gravenhage. Tevens kunnen belanghebbenden naast het indienen van beroep een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Afdeling Ruimtelijke Ordening,
(0413) 481359

Bekendmaking Bouwplan
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode maken bekend, dat een bouwplan is ingediend voor:


- het plaatsen van een dakkapel en het vernieuwen van een tuinberging op het perceel Kofferen 54 v.r.v. de heer van Gaalen.

Genoemd perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan Kom Sint Oedenrode en het toekomstig bestemmingsplan "Centrum". Het bouwplan voldoet zowel aan de voorschriften van het geldend als aan het toekomstig bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan dient echter nog in procedure te worden gebracht. Op grond van artikel 50 lid 1 Woningwet dient de bouwaanvraag te worden aangehouden. Ons college heeft echter de bevoegdheid om de aanhoudingsplicht te doorbreken en bouwvergunning te verlenen. Wij zijn dan ook voornemens om op grond van artikel 50 lid 4 Woningwet bouwvergunning te verlenen voor het bouwplan. Alvorens een definitieve beslissing wordt genomen, wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om dit bouwplan in te zien.

Ter Inzage
Op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht/ artikel 50 lid 7 van de Woningwet ligt de
aanvraag voor eenieder met ingang van donderdag 25 juli 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het
verzoek kan hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien. Eenieder heeft de mogelijkheid om binnen deze termijn schriftelijk de zienswijze over de aanvraag naar voren te brengen.

Afdeling Bouwen en Milieu,
(0413) 481338

Bekendmaking bouwplan
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode maken bekend dat bij hun het volgende bouwplan is ingediend:


- het plaatsen van een overdekt terras op het perceel Dommelrodelaan 5 v.r.v. de heer van der Aa.

Het bouwplan voldoet niet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Burgemeester en wethouders hebben op 17 januari 2000 de gewijzigde verruimde regeling voor het bouwen van aan- en bijgebouwen vastgesteld als beleid dat wordt gehanteerd bij het toepassen van vrijstelling volgens artikel 19, lid 3 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aangezien het genoemde bouwplan voldoet aan de verruimde regeling zijn burgemeester en wethouders in principe bereid
via artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen.

Ter Inzage
De op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 25 juli 2002 gedurende 4 weken ter inzage op de afdeling Bouwen en Milieu.
Ingevolge artikel 19a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van ter inzageligging een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent dit bouwplan kenbaar maken.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481338

Aanvragen bouwvergunning

- H. van Boxmeer, Leerlooierspad 7, plaatsen tuinhuisje
- Hans Koot Beheer B.V., bouw bedrijfsgebouw + woning Alfred Nobelstraat

- A. Peijnenburg, Hoogeind 18, bouw veldschuur
Aanvragen sloopvergunning

- J.Peijnenburg, Heikampenweg 19, sloop pluimveestal/spoelwateropslag
Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481340

Ontwerp-Besluit perceel Sluitappel
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode maken bekend dat met ingang van 25 juli 2002 gedurende 4 weken ter inzage ligt het ontwerp-besluit tot wijziging van de bestemming van een perceel aan de Sluitappel.

In het bestemmingsplan Heikant is een perceel gelegen aan de Sluitappel bestemd tot "agrarische gebied -Ag -". Volgens de bij deze bestemming behorende voorschriften zijn burgemeester en wethouders bevoegd deze bestemming onder een aantal voorwaarden te wijzigen in de bestemming "woondoeleinden -W-" .
Door een tweetal belanghebbenden is verzocht deze bevoegdheid toe te passen ten behoeve van de bouw van twee vrijstaande woningen. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de bestemming overeenkomstig het bepaalde in het bestemmingsplan Heikant te wijzigen.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging van het ontwerp-besluit, kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerp-besluit schriftelijk kenbaar maken.

Afdeling Ruimtelijke Ordening,
TEL (0413) 481359

Verleende bouwvergunningen

- Damianenweg 26, bouw tuinkamer

- Burg.van Oerlehof 24, bouw hobbyruimte

- hoek Dijksteegje/Dreesstraat ongen., bouw woonhuis/garage
- Willem-Alexanderstraat 37, uitbreiden woonhuis
- Geelgors 20, bouw serre

- Lieshoutsedijk 10, wijzigen garagedeur in raam
- Stompersstraat 16, bouw werkplaats/berging
- Corridor 17, bouw berging/carport

Verleende sloopvergunning

- Corridor 17, sloop bergruimte

Verleende vrijstellingen

- Lindendijk 44, vestigen schoonheidssalon in gedeelte woonhuis
- Cathalijnepad 6, vestigen reclamestudio in gedeelte woonhuis
- Stompersstraat 16, vestigen schildersatelier in bijgebouw
Verleende aanlegvergunning

- nabij Hoogstraat/Sloef, vellen twee eiken/herplanten vier eiken
Tegen Bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481339

Milieu

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in het gemeentehuis ter inzage ligt:
A) de melding ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer van:
- P. Aarts, Bosbes 1, in verband met het oprichten van een inrichting aan de Bosbes 1, voor zover deze oprichting betrekking heeft op een akkerbouw- of tuinbouwbedrijf voor opengrondsteelt, als bedoeld in het Besluit akkerbouwbedrijven
milieubeheer.
Ter Inzage
De stukken liggen vanaf donderdag 25 juli 2002 ter inzage in het gemeentehuis. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. De onder A genoemde melding ligt gedurende twee weken op voornoemde wijze ter inzage.

Afdeling Bouwen en Milieu,
(0413) 481336

Aanvraag Kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij van plan zijn een kapvergunning te verlenen voor het rooien van onderstaande bomen:
- 1 linde, staande langs de Dommelrodelaan, ter hoogte van de woning met huisnummer 13, bij een ongeval is de boom zwaar beschadigd.

De stukken liggen vanaf vandaag twee weken ter inzage bij de afdeling Wegen en Groen. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht zijn belanghebbenden in de gelegenheid binnen de aangegeven termijn hun zienswijze schriftelijk of
mondeling, over deze voornemens naar voren te brengen.
Verleende kapvergunning
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode maken tevens bekend, dat voor het rooien van de onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

- 1 spar, staande in de achtertuin van de woning aan de Mariannestraat 31, in verband met de omvang van de boom in relatie tot de omgeving.
- 1 populier, staande in de groenstrook tussen de Corridor en de Dommel, nabij de klomp, in verband met de zeer slechte vitaliteit van de boom wordt toestemming verleend om deze boom per direct te vellen.
Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissingen binnen zes weken na de datum van verzending aan de aanvrager, een bezwaarschrift en een voorlopige voorziening aanvragen. Het bezwaarschrift met motiveringen moet schriftelijk worden
ingediend bij ons college. Voor nadere informatie kunt u bellen met onderstaand telefoonnummer.

Afdeling Wegen en Groen,
(0413) 481380

Huisvuil

Ophalen groot wit- en bruingoed.
Voor de gratis inzameling van koelkasten/diepvriezers op vrijdag 9 augustus kunt u zich telefonisch aanmelden tot maandag 5 augustus 16.00 uur.

Tegen betaling van 18,15 kunt u overig groot wit- en bruingoed laten ophalen. U kunt zich aanmelden met de
aanmeldings-/machtigingskaarten die u kunt ophalen bij het gemeentehuis. De kaart moet uiterlijk dinsdag 6 augustus bij Van Kaathoven binnen te zijn. Het op te halen apparaat dient op 9 augustus vanaf 07.30 uur aan de weg te staan. U kunt deze apparaten ook gratis aanbieden bij de Milieustraat.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481340

Inzameling oud papier
Op de volgende data zal deze week oud papier worden ingezameld:
- zaterdag 27 juli, Oudervereniging Nijnsel, kraakperswagen op de parkeerplaats tegenover de St. Antonius van Paduaschool aan de Jasmijnstraat van 9.00 uur tot 12.00 uur
- Buurtschap Oud-Rijsingen zamelt permanent oud papier in; papiercontainer aan de Ollandseweg 129

In week 31 wordt i.v.m. de vakantieperiode alleen ingezameld door Buurtschap Rijsingen
Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uw papier tijdig buiten staat. Mocht u een keer te laat zijn, haal het dan weer binnen en bied het de volgende keer opnieuw aan.

Afdeling Bouwen en Milieu,
(0413) 481340

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Sint-Oedenrode 25-07-2002 '
Lees ook